24.04.2015 14:45

PROHLÁŠENÍ ČCE A DIAKONIE ČCE K SITUACI V SOBOTÍNĚ

  Vedení Českobratrské církve evangelické i její diakonie se důrazně ohrazují proti lživé mediální kampani k situaci ve středisku diakonie v Sobotíně. Po prověření všech dostupných informací konstatují, že ze strany...
23.04.2015 17:28

NECHTE SE POUČIT O FUNDRAISINGU NA WEBOVÉM PORTÁLU PROPAMÁTKY

    Informační a fundraisingový portál ProPamátky Ti, kteří z vás se rozhodují a odvažují k větším rekonstrukcím, opravám nebo novým stavbám, by neměli minout webové stránky ProPamátky. Jde o neziskový...
22.04.2015 17:40

VYJÁDŘENÍ DIAKONIE ČCE K DĚNÍ V SOBOTÍNĚ

  Vyjádření Diakonie ČCE k informacím deníku Právo a serveru Novinky.cz o dění v Diakonii ČCE Sobotín 1) Platnost dosavadní smlouvy mezi VZP a Diakonií Sobotín, která byla pro Diakonii Sobotín velmi nevýhodná...
22.04.2015 13:21

NOVÁ KNIHA PŘIBLIŽUJE ŽIVOT JANA HUSA DĚTEM

  Aktuální poznatky o Janu Husovi zpracované formou napínavého příběhu pro čtenáře kolem třinácti let představuje nová kniha Kláry Smolíkové H.U.S. (Hus úplně světovej). Vychází při příležitosti 600. výročí...
E-církev.cz
26.04.2015 00:00

Betlemské poselství I, kázání na třetí neděli po Velikonocích, 3. května1411

Doba toho evangelia je ve středu před Velikonocemi. Touto řečí posiluje Kristus netoliko apoštoly, tehdy své spolustolovníky, nýbrž i nás své nástupce. Dvojí pak nám předpovídá, to jest zármutek a radost. Úhrnem pak praví: není nikoho, kdo by neměl nejprve zármutek a pak radost a tak by neokusil obého. Ukazuje, jak různou cestu se ubírají žáci Kristovi a Antikristovi, neboť žáci Kristovi zde na zemi truchlí a trápí se, žáci však Antikristovi se zde radují a plesají. Proto ti první se budou jednou věčně radovati, druzí pak věčně truchliti… A poněvadž je přísloví, že nepamatuje sladkého, kdo neokusil hořké, tak také zármutek a radost navzájem sobě odporují jako sladké s hořkým. Kdo tudíž neokusil hořké, nedovede s prospěchem poznati a vyvoliti si dobré… (Jan Hus)

 

 

24.04.2015 14:45

PROHLÁŠENÍ ČCE A DIAKONIE ČCE K SITUACI V SOBOTÍNĚ

Vedení Českobratrské církve evangelické i její diakonie se důrazně ohrazují proti lživé mediální kampani k situaci ve středisku diakonie v Sobotíně. Po prověření všech dostupných informací konstatují, že ze strany diakonie nedošlo k žádnému pochybení natož ohrožení života klientů, jak bylo některými médii i VZP prezentováno. 

Příčinou krizové situace bylo neobnovení nevýhodného a neakceptovatelného smluvního vztahu s VZP, který neumožňoval financování potřebné zdravotní péče pro klienty střediska. Zdravotní pojišťovna má přitom povinnost jednat ve prospěch svých pacientů a poskytovat jim potřebnou péči ze všeobecného zdravotního pojištění. Od 1. dubna 2015 podepsala VZP smlouvu s novým poskytovatelem ošetřovatelské péče – terénní službou Charity Šumperk, takže odpovědnost diakonie za poskytování zdravotních služeb skončila k 31. 3. 2015. Plnou odpovědnost za zdravotní péči klientů nese praktický lékař. Ten však pojištěncům VZP neindikoval hrazené podávání léků a tudíž ani terénní služba Charity Šumperk nemohla léky podávat. Do tohoto krizového stavu tedy přivedla klienty domova VZP a praktický lékař, nikoliv vedení střediska Diakonie.

Ředitelka střediska diakonie v Sobotíně Hana Řezáčová naopak projevila svým křesťanským přístupem velkou morální odpovědnost, když kritickou situaci řešila zajištěním podávání léků vlastním zdravotním personálem, přestože mu tato služba nebude uhrazena. Ředitelka střediska zároveň pokračovala v jednáních o systémových změnách s VZP a zahájila jednání s Ministerstvem práce a soc. věcí a Ministerstvem zdravotnictví, tak aby se podobná situace již nemohla opakovat.

Synodní rada ČCE vyslovuje podporu vedení Diakonie a obrací se na všechny, kdo mají zájem na funkčních sociálních službách v našem státě, aby se ke snaze o nápravu dlouhodobých systémových chyb ve financování sociálních a zdravotních služeb připojili.

 

Společné prohlášení Českobratrské církve evangelické a její diakonie k situaci v domově pro seniory v Sobotíně

 

24.04.2015 00:00

Betlemské poselství I, kázání na čtvrtou neděli po Velikonocích, 10. května 1411

Evangelium toto působilo apoštolům zármutek, protože jim Spasitel předpověděl svůj odchod: utěšoval je však v určitém slibu, že jim po svém odchodu pošle Ducha svatého. A poněvadž byli založení tělesného a tělesnost v nich měla převahu, byli zarmouceni nad jeho odchodem, nedbajíce slibu, který jim učinil. Tak i žena, miluje-li tělesně svého muže, a slibuje-li jí muž, chtěje odejíti, že jí přinese dary, nikterak nedbá toho všeho, toužíc jen po jeho přítomnosti…

Tak nechť všichni uvažují, jak jeden miluje druhého, a hlavně manžel svou manželku. Miluje-li ji jednoduše pro Boha, že totiž je řádná a ctnostná a že slouží Bohu, pak ji miluje hodně. Miluje-li ji však více pro tělesnou rozkoš, lybost, je to znamení, že nebude míti Utěšitele v Duchu svatém. Mnozí totiž jsou zaslepeni takovou láskou ke svým manželkám, že je zahrnují nepočestnými slovy, i když se zpovídají a tělo Kristovo přijímají. (Jan Hus)

 

 

26.03.2015 16:10

PROGRAM HUSOVSKÝCH SLAVNOSTÍ 2015

Rok 2015 vyhlásila Českobratrská církev evangelická rokem Mistra Jana Husa. V roce 2015 uplyne 600 let od Husova odsouzení na kostnickém koncilu. Husův rok 2015 nabízí řadu shromáždění a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty a výstavy až po divadelní vystoupení, přednášky a diskuze, které mají připomenout tuto nepřehlédnutelnou osobnost církevních i kulturních dějin.

Vrcholem roku Mistra Jana Husa budou Husovské slavnosti 2015 na Staroměstském náměstí v Praze ve dnech 5. a 6. července 2015. Jde o největší akci v rámci 600. výročí, která je dobrou příležitostí k připomenutí odkazu a myšlenek Mistra Jana Husa a to nejen pro církevní veřejnost, ale pro celou společnost. Tímto bychom Vás rádi pozvali k účasti na Husovských slavnostech 2015, kde budeme moci společně sdílet jedinečnou atmosféru tohoto významného výročí, přemýšlet o odkazu mistra Jana a diskutovat o jeho vlivu na přítomnost skrze 6. století. Srdečně všechny zveme!

 

 

Přílohy

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít