čemu věříme

Proč věřit

Víra je důležitou součástí života každého člověka. Věřit v něco znamená dávat věci do souvislostí, určitým způsobem je interpretovat a posuzovat. Křesťané považují za takové základní měřítko víru v Boha. Věří, že skrze svoji víru mohou do světa vnášet jeho přání, doporučení a lásku. Věří, že díky víře v dobrého a milujícího Boha mohou napomáhat dobru v tomto světě. Víra neznamená nikdy absolutní jistotu, ale neustálý zápas a hledání. Ale právě ve chvílích beznaděje, je víra v někoho, kdo nás má bezpodmínečně rád, obrovskou oporou. Víra v Boha není něco, co by se dalo změřit nějakým přístrojem nebo potvrdit experimentem, ale je možné ji zažít v určitých životních situacích nebo ve společenství.


17.02.2010, 18:16

Modlitba

Modlit se znamená v pokoře srdce se obracet k Bohu. Znamená to prosit a děkovat, znamená to vyznávat svoje chyby, uvědomovat si úspěchy, kterých jsme dosáhli boží milostí, znamená to dívat se na věci alespoň na chvíli boží perspektivou... Modlitba může mít mnoho podob, ale vždy jde o tiché, důvěřivé, pokorné spojení s Bohem.

Ježíš Kristus, pro případ, že bychom nemohli najít ta správná slova a nebo když bychom se chtěli spojit spolu s ostatními v jeden hlas, nám ukázal jednu modlitbu, kterou se dodnes modlí křesťané na celém světě. Je to Modlitba Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.
Přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky.
Amen.

 

Modlitby pro každý den jsou také v sekci Slovo pro tento den.17.02.2010, 20:56

Apoštolské vyznání víry

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho,
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel a pohřben jest,
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.
Amen.


Text připravený teologickou komisí Ekumenické rady církví a schválené Řídícím výborem Ekumenické rady církví v ČR.

28.04.2010, 17:06

Desatero přikázání

Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha.

Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.
Cti svého otce i matku.
Nezabiješ.
Nesesmilníš.
Nepokradeš.
Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
Nebudeš dychtit po domě svého bližního.

 

Nezkrácená verze:

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
Nebudeš mít jiného boha mimo mne.Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha.
Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Nezabiješ.
Nesesmilníš.
Nepokradeš.
Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Český ekumenický překlad BIBLE.

28.04.2010, 17:09

Modlitba Páně

Modlitba Páně

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno Tvé.
Přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky.
Amen.


Text připravený teologickou komisí Ekumenické rady církví a schválené Řídícím výborem Ekumenické rady církví v ČR.

28.04.2010, 17:10

Nicejsko-cařihradské vyznání víry

Věřím v jednoho Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země,
všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána

Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce
přede všemi věky:

Bůh z Boha, Světlo ze Světla,

Pravý Bůh z Pravého Boha,
zrozený, nestvořený,
jedné podstaty s Otcem,
skrze něhož všechno je stvořeno.

On pro nás lidi

a pro naši spásu
sestoupil z nebe,
skrze Ducha svatého
přijal tělo z Marie Panny
a stal se člověkem.

Byl za nás ukřižován,

za dnů Pontia Piláta,
byl umučen a pohřben.
A třetího dne vstal z mrtvých
podle Písma.
Vstoupil do nebe,
sedí po pravici Otce.

A znovu přijde, ve slávě,

soudit živé i mrtvé
a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha svatého,

Pána a Dárce života,
který z Otce i Syna vychází,
s Otcem i Synem stejně
ctěn i slaven jest
a mluvil skrze proroky.

Věřím v jednu svatou,

obecnou a apoštolskou Církev.

Vyznávám jeden křest

na odpuštění hříchů,
očekávám vzkříšení mrtvých
a život budoucího věku.

Amen.

31.10.2011, 23:19