kdo jsme

Přehled církevních řádů, statutů a pravidel

Řády, statuty a pravidla s možností aktivního on-line vyhledávání naleznete na stránkách o. s. Evangnet >>>

02.07.2010, 10:06
foto není k dispozici

Struktura církve

Církev je zřízena a spravuje se podle zásad presbyterně-synodních ve třech stupních: 1. základní jednotkou je farní sbor (stručně sbor) 2. širší jednotkou je seniorátní sbor (stručně seniorát) 3. nejširší jednotkou je povšechný sbor, celá církev

Sbory Sbor je...

18.08.2011, 11:45
foto není k dispozici

Církevní zřízení Českobratrské církev evangelické

Celocírkevní řády, které církevní zřízení provádějí, usnáší synod a jsou závazné pro celou církev. Jsou to zejména tyto řády: a. Řád členství v církvi (ŘČC); b. Řád sborového života (ŘSŽ); c. Řád o správě církve (ŘSC); d. Jednací a volební řád...

02.07.2010, 10:34
foto není k dispozici

Historie ČCE

Českobratrská církev evangelická vznikla v roce 1918 sloučením dvou evangelických církví augsburského a helvetského vyznání. O tomto spojení rozhodl generální sněm obou církví konaný 17. a 18. prosince 1918 v Praze. O rok později byl schválen a přijat název nově...

23.02.2010, 10:35
Církevní rok

Církevní rokV průběhu celého roku se v celé Českobratrské církvi evangelické a v jejích jednotlivých sborech odehrává mnoho různých akcí. Evangelíci se scházejí ke společným bohoslužbám, ztišením, ke společnému vzdělávání, ale i zábavě a sportu. Každý jednotlivý...

23.02.2010, 09:35
foto není k dispozici

Hospodaření církve

Finanční prostředky pro práci a službu získává ČCE především z dobrovolných příspěvků svých členů. Jsou to příspěvky členů farních sborů, dary, sbírky při shromážděních, celocírkevní sbírky vyhlašované synodem, mimořádné dary tuzemské i zahraniční,...

19.02.2010, 17:36