Co dělámeMisieKde působíme

Kde působíme

Sdílet na Facebooku

Vzdělávání

Vzdělávání je jedna z oblastí, v níž má naše církev i díky dědictví staré Jednoty Bratrské hlubokou tradici a mnohá obdarování. Snažíme se zaměřit na rozvíjení vlastních vzdělávacích aktivit a být rovněž připraveni spolupracovat na školním systému naší společnosti na všech úrovních (MŠMT, kraje, města a obce). Podporujeme myšlenku vyučování předmětu Etická výchova na základních a středních školách. Na úrovni sborů často spolupracujeme se subjekty veřejného vzdělávání, jako jsou knihovny, volnočasová centra nebo muzea. Českobratrská církev evangelická zřizuje několik škol Evangelické akademie.

Média

Stejně jako reformátoři a Jednota bratrská kdysi využili nejmodernější médium své doby – knihtisk – snažíme se i my dnes účinně chápat nejmodernější média, k nimž patří na prvním místě internet, ale také stále televize a rádio.

Tiskové zprávy 

Církev v médiích

Kultura

Kultura je jednou z dalších oblastí, s níž je církev po celou dobu své existence bytostně svázaná, neboť tu evropskou v jejích základních rysech spoluvytvářela. Kultura dnes sice převažuje v sekulárním sektoru naší občanské společnosti, což pro nás neznamená vyhranění se proti „světské“ kultuře, ale snahu o hledání styčných ploch. Kultura se pak stává zase mostem ze sekulárního prostoru do církevního.

Dobrovolnictví

Fungování církve z veliké části spočívá a bude spočívat na práci dobrovolníků, která je pro církev naprosto nezbytná. Dobrovolná práce umožňuje napřílad organizování velké řady akcí i běžný život v jednotlivých sborech. Navíc utvrzuje vztah dobrovolníků k církvi.

Kaplanská služba

Křesťanské církve v Česku vysílají kaplany do nemocnic, armády a věznic. Ve službě duchovních se nejedná o klasické misijní hlásání víry – kaplan nikdy nemluví o věcech víry jako první ani nemoralizuje. Základem je úcta k člověku a naslouchání jeho radostem i těžkostem.

Diakonie

Péče o potřebné, nemocné a slabé jako výraz křesťanské lásky k bližnímu patří neodmyslitelně k životu i práci Českobratrské církve evangelické. Tato křesťanská služba je společně se zvěstováním Božího slova a vysluhováním svátostí základním posláním a úkolem církve a každého jejího sboru. Církev vede své členy k tomu, aby se podle svých obdarování a možností na této službě podíleli.

Otevřené společenství

Podporujeme sbory v organizaci aktivit ve sborových prostorách a ke spolupráci s místními komunitami. Na mnoha místech taková spolupráce dobře funguje. Chceme být společenstvím otevřeným každému, ne se uzavírat před světem.

14. 11. 2016, 11:34