Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

8. května

Sdílet na Facebooku

Dnešní modlitbu napsala Jiřina Řepová, 86 let, učitelka zdravotních sester z Klipce, která zažila konec 2. světové války jako jedenáctiletá dívka.

——-

Milosrdný Bože, který vyslýcháš moje modlitby,
vzdávám Ti chválu za všechny Tvé dary a požehnání tělesné i duchovní.
Pokorně žádám, vezmi svůj lid pod ochranu a opevni proti všem neřestem a pokušením.
Buď milostivý k mým bližním, ale i k těm, kteří se od Tebe vzdalují.
Stále jen žádáme, ale nechce se nám něco také udělat – nevážíme si krásné přírody a tvorů v ní, neděkujeme za tyto dary a vše se nám zdá samozřejmé…
Od druhých mnohé žádáme, ale sami mnohdy neděláme nic prospěšného.
Až teprve nastane-li nouze, tak voláme o pomoc.
Kéž nám pomoc a láska k bližnímu, která vzplanula v době pandemie, přetrvá i do dní normálního života.
Děkujeme za všechny, kteří se o nás starají a děkujeme za dlouhá léta míru v naší zemi.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Paní Jiřina ještě dodává: „Vždycky si pak po večerní modlitbě čtu v Bibli – nějaký žalm. K tomuto jsem si vybrala Ž 46: „Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.“

16. 11. 2020, 15:36