Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

5. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ni tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.


Svatý Bože,
stvořiteli nebe a země, zachránce světa, chválíme Tě za Pána Ježíše, v němž jsi zjevil sebe, Boha neviditelného, a dal jsi skrze něho všemu světu spasení. Prosíme Tě za Tvůj lid po celém světě, uč ho nést kříž následování, aby o Tobě svědčil v pokoře a tichosti.

Prosíme Tě za naše sbory, aby na nás byla vždy vidět Kristova láska. Prosíme Tě za učitele církve, kazatele, bohoslovce, presbytery, aby vedli Tvůj lid podle Tvého slova, a ne podle svých představ a přání.

Prosíme za svět a ty, kdo v něm vládnou, aby konali své povinnosti spravedlivě jako službu všem v moudrosti a statečnosti, bez sobeckých úmyslů. Dej ať ti, kterým jsou svěřeny odpovědné úkoly v národech, poznají, že jen Tvoje cesta lásky a služby je účinná a že jen po ní lze dojít k novým věcem.

Modlíme se za státy a skupiny, které spolu válčí. Překonávej nenávist, odvracej násilí, urovnávej cestu od člověka k člověku, od národu k národu. Vkládáme v Tebe všechnu svou naději, neboť Ty nás miluješ nekonečnou láskou skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.

Modlitbu připravila Eva Sovišová, 62 let, prodavačka z Uherského Hradiště

16. 11. 2020, 15:47