Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

3. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

————

„Neodvrhuj mne od své svaté tváře, ducha svého svatého mi neber!“ (Žalm 51,13)

Milý Bože,
valí se to ze všech stran
…co bude, jak bude,
kdy COVID nebude…
To neví nikdo,
jenom Ty, Hospodine.
Ty to víš.
Prosíme Pane, za všechny bytosti naší Země, kterou jsi stvořil. Smiluj se.
Prosíme Pane, dodávej sílu nemocným, ohroženým a sloužícím lidem.
Prosíme Pane, ochraňuj nás svou milostí Bože.
„Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal.“ (1.List Petrův 4, 10)

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Darina Mayerová57 let, zdravotní sestra z Rumburku

16. 11. 2020, 15:34