Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

24. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Náš drahý nebeský Otče,

děkuji Ti za krásný nový den, který jsi nám dal. 
Chválím Tě ve svém srdci a skláním se před Tvým majestátem a svatostí. 
Jak jsi mocný a moudrý, náš Bože, jak předivné jsou Tvé skutky, jak skvělé je Tvé dílo! 
Děkuji Ti, že se k nám skláníš a hledáš ztracené. Děkuji, že jsi našel i mne. 
Děkuji Ti, Pane Ježíši Kriste, že jsi za mne zemřel.
Prosím Tě, Pane Bože, vylij svého svatého Ducha na naši Zemi. 
Buď nablízku všem sklíčeným v těchto těžkých časech.
Dej naději těm, kteří ztratili své blízké. 
Buď jistotou těm, kdo se strachují o svůj život či živobytí. 
Otevírej lidem srdce i oči, kéž tyto dny přivedou lidi blíže k Tobě.
Prosím Tě za ochranu, pokoj a požehnání do našich rodin, měst i celé země.
Prosím za moudrost pro politiky, sílu pro zdravotníky a všechny nasazené profese. 
Dej odpočinutí všem, kdo již dlouhé týdny pracují ve velkém tlaku.
Prosím Tě, Pane Bože, způsob svým svatým Duchem, aby bylo umenšováno zlo na Zemi a aby rostlo Tvé království.
Odpusť nám naše přestoupení a smiluj se nad námi.
Oslav se v tento den a buď Pánem v našich životech. Děj se Tvá vůle dnes i navěky.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Lenka Popelková36 let, zdravotní sestra ze Vsetína

16. 11. 2020, 15:21