Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

23. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

————

Bože našeho praotce Abrahama, který je vzorem víry pro křesťany, židy i muslimy. Obracíme se k Tobě v časech těžkých pro všechny. Tak jako jsme my nemohli obvyklým způsobem slavit zmrtvýchvstání Tvého Syna, měli i naši židovští starší bratři ve víře narušené oslavy Pesachu. Ani muslimové, kterým zítra začíná jejich postní měsíc, jej v době uzavřených kostelů, synagog a mešit nebudou moci prožívat tak, jak jsou zvyklí. Smiluj se nad námi nade všemi a dej, ať můžeme zase plně zakoušet společenství víry.

Prosíme Tě, aby muslimům letošní nezvyklý ramadán přinesl duchovní užitek. Prosíme Tě za náboženskou svobodu křesťanů v muslimských zemích, za pokojné soužití a za proměnu srdcí teroristů. Dej, ať všichni žijeme před Tebou podle svého Tebou osvíceného svědomí.

I když muslimové nepoznávají v Ježíši Tvého Syna a našeho Vykupitele, věří v Tebe a uctívají Tě modlitbou, almužnou a postem. Kéž je Tvůj Svatý Duch jejich světlem, aby šli cestou, která vede ke spáse. A nám dej, ať žijeme v Kristu tak opravdově, abychom světu vydávali věrohodné svědectví o Tvé lásce. Pane, smiluj se!

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Vít Machálek, 50 let, religionista, Brno

16. 11. 2020, 15:20