Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

18. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Pane Bože,
děkujeme Ti za dnešní den.
Jsme stále občas nejistí a bezradní, chybí nám setkávání s blízkými a přáteli, obáváme se chmurných výhledů do budoucnosti.
Zapomínáme na Tebe a tehdy do našeho života vniká nejistota a strach.
Děkujeme, že přesto s námi zůstáváš.
Jsme vděční, že Ti smíme věřit a spoléhat na Tebe.
Prosíme za všecky, kteří v naší zemi i všude jinde konají dobrou a obětavou práci, dej jim sílu a vytrvalost v jejich úsilí.
Prosíme za nemocné, osamělé, bezradné a unavené, posiluj je.
Prosíme za ty, kteří mají moc rozhodovat o pomoci druhým, naplňuj je moudrostí a uvážlivostí.
Prosíme, dej se všem poznat ve svém Synu Ježíši Kristu jako ten, který pomáhá, potěšuje a dodává sílu.
Pane, zůstávej s námi, provázej nás svou láskou a pokojem.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Jana Procházková, 65 let, penzistka z Kolína

16. 11. 2020, 15:40