Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

18. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

————

Mocný Bože,
víc, než kdy jindy se ztrácíme. Ztrácíme se ve změti otázek, informací i možných cest.
Nevíme, co všechno jsme jako lidé zemi, kterou jsi nám svěřil do péče, způsobili. Kam až zašla naše touha vytěžit pro sebe maximum.
Nevíme, jestli budeme mít možnost své zažité zvyky a způsoby změnit.
Nevíme, kolik zbývá času jednomu každému z nás, natožpak kolik času zbývá vzduchu, který se dá dýchat, vodám, které se dají pít, rostlinám, které se dají jíst, ani živočichům, kteří byli stvořeni společně s námi.
Tváří v tvář křehkosti našich pečlivě vybudovaných systémů, které dokáže kousek obalené nukleové kyseliny během několika týdnů zbořit jako domeček z karet, vyznáváme, že věříme.
Věříme, že Ty, který jsi od počátku všeho, jsi s námi.
Věříme, že s Tebou není žádný kalich strastí hořký natolik, abychom se museli třást.
Věříme, že to Ty jsi Pánem nad životem i smrtí.
Dej Bože, abychom toto zastavení, způsobené koronavirovou krizí, dokázali využít k nápravě. Nápravě vztahů k Tobě, přírodě i svým bližním.
Pane, zůstaň s námi, i když se připozdívá.

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Michaela Kubelová, 35 let, odborný pracovník v biomedicínském výzkumu (Farmakologický ústav, LF MUNI), Brno

16. 11. 2020, 15:18