Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

18. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší. 
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ni tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou modlitbou Páně.

Dobrotivý Pane,

s důvěrou se k Tobě obracíme, tak jako každý večer, i dnes. Děkujeme, že nás slyšíš, když se před Tebou znaveni po dlouhém dni skláníme.

Náš laskavý Otče, jsme Ti vděční za to, že nás opatruješ, a ještě více za to, že opatruješ ty, kteří jsou nám blízcí. Děkujeme Ti, že se můžeme spolehnout na Tvoji oporu. Děkujeme, že se můžeme kdykoliv uchýlit do útočiště Tvé náruče. Ty jediný uneseš všechny naše nezdary, trápení, smutky. Pečuješ o nás s láskou, kterou jsme jinde nepoznali. Děkujeme Ti, náš věrný Pastýři, že nás neopouštíš ani v době, kdy my na Tebe zapomínáme. V době, kdy zapomínáme, že vše máme od Tebe.

Prosíme, nauč nás rozpoznávat, že se o nás staráš po všechny dny našeho života. Obdař naše smysly bystrostí, abychom se dokázali radovat z Tvého nádherného stvoření. Dodej nám moudrost, abychom s ním dokázali rozvážně a vděčně zacházet. Obdaruj nás svým svatým Duchem, abychom Tě svým dílem oslavovali. Otevři naše srdce, abychom se i my chovali k sobě navzájem s láskou, jak nás to učí Tvůj Syn. Do Tvých rukou odevzdáváme tento den. Milostivý Bože, prosíme Tě, zůstaň s námi a daruj nám pokoj.

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Adéla Rozbořilová, 27 let, bohemistka a šéfredaktorka časopisu Český bratr, Letovice

16. 11. 2020, 16:54