Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

17. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Milosrdný pane Bože,
děkuji Ti za další den života,
který je Tvým darem, krásným, ale i křehkým.
Věřím, že díky Tvé lásce, kterou vaneš svým Duchem,
se svět a my v něm neroztříštíme.
Svým milosrdenstvím nás učíš,
jak zvládat izolaci a jak být s blízkými i na dálku.
Tvá láska nás zachrání,
když jsme nezvykle dlouho pohromadě v malém prostoru,
zmocní se nás hněv, mrzutost a chybí trpělivost.
Dáváš nám sílu porazit malicherné osobní problémy
a vedeš nás k přímluvám za podstatné věci:
aby všichni, kteří pečují o nemocné, měli dostatek síly a podpory,
aby se nemocní uzdravovali a nacházeli v Tobě útěchu,
abychom vydrželi být zodpovědní,
aby nikdo nezneužíval mimořádné situace,
aby vítězila solidarita všude, kde je potřeba finančně pomoci,
abychom hledali cesty ke smíru a pokoji.
Tvá láska, milost a vůle nechť se děje.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Jan Rybnikář, 45 let, učitel z Brna

16. 11. 2020, 15:40