Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

15. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Bože, tvůrce našeho plného lidského potenciálu a Ježíši Kriste, Ty jediný člověče, který jsi ho dokázal bezezbytku naplnit.

Kéž skrze Tebe přijmeme a milujeme svého vnitřního hříšníka. Ať si zároveň naplno uvědomíme a převezmeme zodpovědnost za naši klíčovou roli, kterou hrajeme v probíhajícím dramatu tohoto světa.

Nauč nás duchaplnosti vnímat kurz k Dobru, ke Kráse a k Pravdě. Pomoz nám v nás najít odvahu a disciplínu se důkladně a pečlivě věnovat každé jednotlivé chvíli.

Prosím, ať právě teď vykročíme správným směrem. Ať míříme k Nebesům, a přitom pilně pracujeme zde na Zemi.

Připomínej nám, že je lepší dávat než brát. Uč nás vnímat druhé jako naše bratry a sestry tak, aby se jimi mohli opravdu stát. Prosím o pokoru a sílu nejprve napravovat sami sebe a vůli dělat jen to, o čem můžeme vyprávět s hrdostí. Ať se tak stáváme inspirací a světlem pro ostatní.

Dopřej našemu životu dostatek bezpečí, ale i výzev, ať ho můžeme odevzdávat Tobě. Kéž dokážeme obětovat naši pohodlnost, sobeckost, zatrpklost a vlastní vůli ve prospěch té Tvé. Ať s upřeným, soustředěným pohledem a radostí v srdci kráčíme odhodlaně vpřed. Protože zázrak tvého stvoření za to stojí.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Jan Bleha, 34 let, Employer Branding manager z Brna

16. 11. 2020, 15:39