Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

15. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

————

Pane,
zmítáni nejistotou a obavami dnešních dnů hledáme, kde v tom jsi Ty.
A přesto věříme, že Ty své stvoření neopouštíš, že Tvá láska je s námi i v této podivné době. Prosíme, naplňuj nás moudrostí a rozumností.
Zvěst Velikonoční neděle ať nás povzbuzuje a naplňuje nás radostí, a je silou k překonání toho neviditelného zla, jež nás usiluje pohltit.
Pane, buď s těmi, kdo stojí v první linii a nasazují vlastní zdraví i životy pro druhé lidi, žehnej jim.
Pane, smiluj se nad námi!

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Jaroslav Andrejs65 let, Rožnov (u Jaroměře), penzista, dříve technik elektro

16. 11. 2020, 15:17