Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

13. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ni tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou modlitbou Páně.

Odvrať Hospodine oči mé,
ať nehledí na marnosti,
oslavuji Tě, Pane, celým srdcem svým,
oslavuji Tě zpěvem žalmů.
Spravedlivý jsi, Hospodine, na všech cestách svých
a milosrdný ve všech skutcích svých.
Nebudu mít nedostatku,
pokud Ty budeš mým pastýřem.
Čtyřicet let měl Hospodin nesnáz s lidem,
který putoval po poušti,
kde tento lid bloudil srdcem
a odchyloval se od Jeho cesty.
Často jako dým mizí mé dny
a v nich uvadá srdce mé.
I v těchto dnech na mne, prosím,
Hospodine pamatuj a pro milost k lidu svému
i mne, prosím, obdaruj svým spasením.

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu dle biblických textů připravil Miroslav Rusňák, člen sboru ČCE v Novém Městě na Moravě

16. 11. 2020, 16:52