Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

11. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ni tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou modlitbou Páně.

Pane Bože,
Ty jsi stvořil tento nádherný svět.

Daroval jsi nám jej, abychom ho užívali a z toho všeho, co nás obklopuje, se radovali.
Obdaroval jsi nás tak, jako dává dobrý otec svým dětem.
Je jen na nás, zda to uvidíme, rozpoznáme a budeme z toho všeho naplněni vděčností.

Pomáhej nám otevírat oči a svá srdce, abychom to uviděli a ucítili.
Obdaruj nás svým pokojem a dodej sílu, aby ses mohl radovat ze svého stvoření.

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Milena Hrtusová, jednatelka společnosti, Valašské Meziříčí 

16. 11. 2020, 16:52