Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

1. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Zmrtvýchvstalý Ježíši, náš Pane,
v těchto dnech končící karantény vidíme, jak skrze svého Ducha doprovázíš mladé lidi a nás všechny.
Uvědomujeme si, že mnohým z nás tento čas umožnil nové obnovení osobního vztahu k Tobě nebo jeho větší prohloubení.
Tím, jak jsme často byli doma sami či s našimi nejbližšími, měli jsme víc času uvědomit si, kým sami jsme, obracet se k v modlitbě k Tobě a číst Tvé slovo.
Děkujeme Ti za novou kreativitu, kterou nám Tvůj Duch přinesl, za všechny nové cesty, které jsme objevili a začali prošlapávat.
Chválíme Tě za to, že s námi kráčíš i teď, když se věci začínají vracet do svých kolejí a máloco zůstalo úplně stejné jako předtím.

Prosíme Tě, abychom dokázali vidět dobré ovoce tohoto času a být za ně vděčni a abychom je dokázali rozvíjet.
Prosíme Tě, abychom i nadále chtěli pomáhat těm nejzranitelnějším – hlavně těm, na které doléhá ekonomická krize či únava a potřebují naši pomoc.
Prosíme Tě, abychom si uvědomovali to obrovské bohatství společenství a svátostí a nepolevovali teď, když se budeme opět moci účastnit bohoslužeb a života sboru.
Prosíme Tě za větší jednotu mezi křesťany, za větší porozumění a hledání toho, co nás spojuje.
Prosíme Tě za to, abychom hledali nové cesty, jak hlásit dobrou zprávu o spáse a Velikonoční radost z Tvého zmrtvýchvstání a přinášeli tak světu naději.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Jana Škubalová, 38 let, referentka cestovní kanceláře a členka komunia Chemin Neuf, Tuchoměřice u Prahy

16. 11. 2020, 15:45