FAQ

Často kladené dotazy

Níže najdete odpovědi na často kladené otázky. Pro svůj dotaz můžete využít také formulář.

  Mám zájem o další informace

  Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s elektronickým zpracováním uvedených údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb).

  Jak vnímá Českobratrská církev evangelická otázku homosexuality?

  Homosexualita je v naší církvi předmětem rozhovorů. Chceme být otevřeni novému zkoumání širokého kruhu odborníků včetně teologů při hledání původu a souvislostí homosexuality. Za podstatné považujeme vyznání, že lidé s homosexuální orientací jsou stejně jako ostatní součástí Božího stvoření a patří do prostoru Boží lásky i lidského porozumění. Z toho vyplývá naše pomoc homosexuálům při jejich úsilí o plný život uprostřed společnosti i církve.

  Synodní rada Českobratrské církve evangelické vydala k tomuto tématu publikaci: Problematika homosexuálních vztahů (Praha, 2006).

  Ve věci učení jednota sotva v brzké době nastane, ve věci vztahu k lidem je postup jasný – nikdo nemá být odsuzován na základě subjektivních poznání, soud patří přece jenom jinému.

  24. 11. 2016, 15:51

  Jak se Českobratrská církev evangelická dívá na rozvod?

  Manželství je darem, v němž dva lidé mohou zakusit zvláštní požehnání a radost nejužšího osobního vztahu, společné víry a společného založení rodiny. V zásadě je manželství nerozlučné. I do tohoto vztahu však vstupuje lidská křehkost a slabost, Bible ji nazývá „hřích“. S lítostí je potom třeba přijmout i skutečnost rozpadu manželství.

  I rozvedení lidé mohou být v evangelické církvi znovu oddáni. Věříme, že je možné přemýšlet o příčinách a důsledcích ztroskotání minulého vztahu, prosit o odpuštění i o požehnání pro nový svazek.

  24. 11. 2016, 15:35

  Nejsme pokřtění, ale přáli bychom si svatbu v kostele

  Manželství chápeme jako celoživotní láskyplný a odpovědný svazek mezi mužem a ženou. Tento vztah přijímáme jako dar od Pána Boha. Při svatebním shromáždění v evangelické církvi je snoubencům připomínáno Boží zaslíbení pro manželstvía zvěstováno Boží požehnání pro jejich společný život.

  Oddáni mohou být také lidé, kteří nejsou členy církve, ale touží po Božím požehnání pro své manželství. Svatbě obvykle předchází příprava, která má podobu jednoho či více osobních setkání snoubenců s kazatelem či kazatelkou. Tyto předsvatební rozhovory umožňují mluvit o představách o budoucím společném životě, vyjasnit si postoje a společně přemýšlet o biblických textech, které se týkají vztahu muže a ženy.

  Svatební shromáždění má podobu bohoslužeb s modlitbami, kázáním na základě Písma, manželským slibem, požehnáním manželství a písněmi.

  Podle zákonů České republiky může být úřední uzavření sňatku součástí svatebních bohoslužeb, zástupcem státu je pak kazatel či kazatelka Českobratrské církve evangelické.

  V případě zájmu o svatební obřad se neváhejte obrátit na některý z farních sborů.

  24. 11. 2016, 15:34

  Jak je Českobratrská církev evangelická financována?

  Činnost Českobratrské církve evangelické je financována především z příspěvku na činnost od Ministerstva kultury ČR poskytované v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Dalším zdrojem příjmů rozpočtu ústředí Českobratrské církve evangelické jsou příspěvky členů farních sborů, dary, sbírky při shromážděních, celocírkevní sbírky vyhlašované synodem, mimořádné dary tuzemské i zahraniční a v neposlední řadě také výnosy z pronájmu nemovitostí.

  Více v rubrice Financování

  24. 11. 2016, 15:28

  Kolik má Českobratrská církev evangelická členů?

  Při posledním sčítání lidu v roce 2011 se k Českobratrské církvi evangelické, která je největší protestantskou církví v České republice, přihlásilo 52 000 lidí.

  Podle vnitrocírkevních údajů měla Českobratrská církev evangelická k 31. 12. 2018 přesně 69 715 členů, 251 farních sborů ve 14 seniorátech, 215 kazatelů (154 mužů a 61 žen) a 20 pastoračních pracovníků (2 muže a 18 žen).

  24. 11. 2016, 15:23