Co dělámeProhlášeníProhlášení synodu

Prohlášení, stanoviska a vyjádření (1990–2018)

Sdílet na Facebooku

Sbírka vyjádření, prohlášení a jiných textů, kterou zde prezentujeme z pověření synodu ČCE, obsahuje dokumenty, ve kterých se synod nebo jiná součást Českobratrské církve evangelické vyjadřují k společenskému dění. Výběr textů byl proveden tak, aby se v nich odrážel vztah ČCE k společenským, politickým a sociálním otázkám v období po roce 1989.

Soustředili jsme se na synody, synodní rady a na několik poradních odborů, které zřídila synodní rada pro svou práci. Jsou to odbory, které řeší společenské, politické a sociální otázky. Dále jsme vybrali některá témata, která nebyla v gesci poradních komisí, ale tematicky do tohoto sborníku patří. Výběr také obsahuje prohlášení a poselství synodů od roku 1990.

Překotný vývoj koncem osmdesátých let a začátkem devadesátých let 20. století zastihl církev nepřipravenu. Nacházela se dlouho v ústraní a bylo jí bráněno v tom, aby vstoupila výrazněji do společnosti. Některá témata, která pak v debatách v devadesátých letech dominovala, se sice již ozývala, ale s velkou opatrností. V přípravách na synod, který se sešel v předvečer 17. listopadu 1989, se mluvilo o revizi vztahu ke státu, o změně fungování Sekretariátu pro věci církevní a o nutnosti reflektovat jednání církve a jejích představitelů v minulosti. Nikdo tehdy netušil, že během několika měsíců bude církev čelit úplně jiné politické situaci, v níž bude konfrontována pro svoji nepřipravenost.

Církev se ve svobodné společnosti musela vyrovnat s několika zásadními otázkami. Musela se vyjádřit k otázce vyrovnání s minulostí, která tehdy výrazně hýbala společností v podobě lustračního zákona a tzv. Cibulkových seznamů spolupracovníků komunistické Státní bezpečnosti. Další otázka, která se záhy vynořila, se týkala restituce zestátněného církevního majetku. Do veřejné debaty se vrátily dlouho zamlčované otázky, které souvisely s principy a fungováním demokratického státu, jako je problematika národnostních menšin a jejich ochrana (především Romů) nebo poválečné vyhnání českých Němců. Také otázka mezinárodního směřování republiky, její vstup do NATO a do EU, vyvolala v církvi potřebu se vyjádřit. V ČCE výrazně rezonovala problematika kolem Kuby v souvislosti se zákrokem vůči demokratické opozici v roce 2003. Návrat společnosti do pluralitního světa přinesl otázky kolem globalizace, také etické otázky týkající se např. homosexuality.

Materiál v této sbírce je uspořádán především tematicky a uvnitř okruhů pak vesměs chronologicky. Nejsou zde zahrnuty materiály z organizací a struktur, které fungují v prostředí ČCE, například ze Spolku evangelických kazatelů, z Evangelické teologické fakulty, z jednotlivých seniorátů či sborů, jelikož bychom překročili rámec zadání synodu. Považujeme ale za důležité, aby v další fázi tato sbírka byla z důvodu reprezentativnosti doplněna o dokumenty ze širšího evangelického prostředí. Církev není jen církevní ústředí, mnohem důležitější jsou sbory a další společenství uvnitř církve.

Peter Morée (leden 2020)

22. 4. 2020, 3:06
webová adresa tohoto článku

Slovo synodu k nadcházejícím volbám (2017)

V České republice stojíme před dvojími důležitými volbami. Na podzim budou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a začátkem příštího roku volby prezidenta republiky. Už téměř třicet let žijeme v politické svobodě, ale důvěra v politické strany a v politiky je nízká.…

23. 5. 2017, 14:50
webová adresa tohoto článku
celý článek

K vysídlení sudetských Němců (1995)

1. Historie soužití 1.1. Počátky a základní charakter Víme, že němečtí osadníci se v českých zemích usazovali od středověku na pozvání českých panovníků ku pomoci při zvelebení země; k němu nesporně přispěli. Dělo se tak ostatně v rámci politického spojení s římsko–německou křesťanskou říší, v němž se…

14. 11. 2016, 13:02
webová adresa tohoto článku
celý článek

Dopis papeži Františkovi (2016)

V roce 2015 přijal papež František delegaci z České republiky, v níž byli i zástupci Českobratrské církve evangelické. Setkání se konalo při příležitosti Bohoslužby smíření s Bohem a mezi křesťany s prosbou o odpuštění k 600. výročí upálení mistra Jana Husa. Synod v roce 2016 schválil návrh…

14. 11. 2016, 12:14
webová adresa tohoto článku
celý článek

K teroristickým útokům a uprchlické krizi (2015)

Nebojte se a zmužile sobě počínejte! Jsme šokováni nedávnými teroristickými útoky a vyjadřujeme svou účast těm, kteří ztratili své blízké. Modlíme se za moudrost a odvahu pro ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za bezpečnost a vládu práva tváří v tvář těm,…

14. 11. 2016, 12:11
webová adresa tohoto článku
celý článek

Ke sjednocování Evropy (2012)

Dokument ke sjednocování Evropy Sjednocování Evropy v podobu Unie je bezesporu jedním z nejvýznamnějších procesů celosvětového významu od poloviny 20. století. Srovnávat s tím lze snad jenom vlnu osamostatňování kolonií v Africe a Asii, mocenský vzestup a pád někdejšího Sovětského svazu, ke konci století pak rostoucí…

14. 11. 2016, 12:09
webová adresa tohoto článku
celý článek