Aktuality

Výběrové řízení na dodavatele stavby: „Rekonstrukce horské chalupy ‚Kunzárna‘ č. p. 178, k. ú. Strážné“

Sdílet na Facebooku

Českobratrská církev evangelická vyhlašuje výběrové řízení na rekonstrukci objektu ve Strážném (Vrchlabí).

Předmětem výběrového řízení je realizace rekonstrukce horské chaty č. p. 178 v katastrálním území Strážné podle projektové dokumentace zadavatele, kterou zpracoval autorizovaný inženýr Ing. Jan Kirschner Ph.D. (ČKAIT 14359).

Předmět zakázky je dále specifikován v závazném návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Výkaz výměr), který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

Stavba se nachází v horském prostředí v Krkonošském národním parku, zhotovitel stavby zohlední specifické místní podmínky, které určují dostupnost lokality, případně vliv sezónnosti při realizaci stavebních prací a z toho plynoucích ohledů na zajištění optimálních podmínek technologických postupů a dodržení termínů realizace. Předmětná stavba je nemovitou kulturní památkou zapsaná v katalogu Národního památkového ústavu kulturní památka rejst. č. ÚSKP 106349, katalogové číslo: 1999993716. Více informací na stránkách památkového ústavu.

Nabídku doručí uchazeč nejpozději do 4. 10. 2021 do 10.00 hod., do sídla zadavatele Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, 110 00 Praha 1. Nabídka musí být v uzavřené obálce označené nápisem NEOTEVÍRAT a názvem zakázky: „Rekonstrukce horské chaty Kunzárna č. p. 178, k. ú. Strážné“ a identifikačními údaji uchazeče.

Materiály k výběrovému řízení:

  • Zadávací dokumentace
  • Průvodní zpráva
  • Smlouva o dílo
  • Výkaz výměr
  • Krycí list
  • Čestné prohlášení

Kompletní zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace (ve formátu .zip, 11 MB) a dalších příloh je ke stažení na tomto místě.

Foto: Jan Kirschner

14. 9. 2021, 14:38