Aktuality

Věřící z celého světa budou v Tanzánii mluvit o misii

Sdílet na Facebooku

Konference o světové misii a evangelizaci se koná v březnu v Tanzánii. Českobratrská církev evangelická tam vysílá svého zástupce. Pavol Bargár přibližuje, čeho se konference bude týkat.

V dňoch 8.-13. marca 2018 sa v meste Arusha v Tanzánii koná ďalšia z konferencií o svetovej misii a evanjelizácii. Takéto konferencie pravidelne organizuje Komisia pre svetovú misiu a evanjelizáciu Svetovej rady cirkví (SRC) približne raz za desať rokov. Hoci je možné povedať, že všetky odkazujú na tú vôbec prvú svetovú konferenciu, ktorá sa konala v roku 1910 v Edinburghu a de facto položila základy ekumenického hnutia, každá z konferencií je osobitá a má výrazný vplyv na formáciu kresťanskej misie v ďalších rokoch.

Táto konferencia, v poradí už štrnásta svojho druhu, očakáva asi 600 účastníkov z radov delegátov členských cirkví SRC, misionárov, misiológov i zástupcov partnerských organizácií. Bude sa vyznačovať štyrmi základnými rysmi. Po prvé, ide o konferenciu misijnú. Misiu predstaví ako mnohorozmernú činnosť zahŕňajúcu radostné svedectvo o evanjeliu Ježiša Krista, angažovanosť v prospech spravodlivosti a zmierenia pre všetkých ľudí a celé stvorenie či účasť v medzináboženskom, sekulárnom a ekumenickom dialógu, ktorý usiluje o vzájomné porozumenie a spoločné svedectvo.

Po druhé, ide o konferenciu ekumenickú. Nielen že jej účastníci budú zastupovať všetky kresťanské tradície vrátane protestantských, katolíckych, pravoslávnych, evanjelikálnych, letničných a pôvodných afrických cirkví (AIC), ale jej cieľom je, aby všetci účastníci konferenciu vnímali ako otvorený rozhovor rovnocenných partnerov.

Po tretie, ide o konferenciu africkú. Takáto misijná konferencia sa v Afrike koná po prvýkrát od konferencie v ghanskej Achimote v roku 1958, a aj preto bude programovo presýtená nielen duchom afrických rytmov, hudby a umenia, ale aj teologických otázok a odpovedí, ktorými žije práve tento kontinent.

A po štvrté, ide o konferenciu usilujúcu o aktívne zapojenie mladej generácie, ktorá predstavuje budúcnosť kresťanskej misie. Najmenej 33% delegátov cirkví bude mladších než 35 rokov. Pri príležitosti konferencie sa okrem toho koná tiež tzv. Globálny ekumenický teologický inštitút (GETI), ktorý už po niekoľký krát organizuje oddelenie pre teologické vzdelávanie SRC a ktorého sa zúčastní približne 100 mladých teológov a pracovníkov cirkví z celého sveta s cieľom učiť sa od seba navzájom.

Hlavná téma konferencie znie „Hýbeme sa v Duchu: Povolaní k premieňajúcemu nasledovaniu“ („Moving in the Spirit: Called to Transforming Discipleship“). Prvá časť témy odkazuje na biblický text z Listu Galaťanom 5,25 a zdôrazňuje úlohu Ducha svätého v misii. Duch je ten, kto vedie ľudí k putovaniu charakterizovanému neustálou nádejou premeneného sveta, kde vládne spravodlivosť a pokoj. Druhá časť témy volá kresťanov k tomu, aby sa stali skutočnými učeníkmi Ježiša Krista, ktorí sú ochotní meniť sami seba a aktívne očakávať príchod Božej vlády charakterizovanej darom života pre všetkých. Téma konferencie bude rozvíjaná nielen počas plenárnych prednášok, ale tiež v rámci 60 workshopov a seminárov, z ktorých si účastníci môžu vybrať.

Konferencie sa zúčastňujem ako delegát našej cirkvi – Českobratrské církve evangelické. Očakávam, že na konferencii budem môcť zdieľať skúsenosti o tom, čo to znamená byť nasledovníkom Ježiša z Nazaretu v špecifických podmienkach českého kontextu. Zároveň dúfam, že získam podnety a inšpiráciu pre spoluúčasť na Božej misii premeny sveta, ktorú budem môcť následne prezentovať sestrám a bratom z našej cirkvi.

 

Pavol Bargár

Viac informácií je možné získať na oficiálnej webovej stránke konferencie na: https://www.oikoumene.org/en/mission2018

26. 2. 2018, 15:27