Aktuality

Velikonoce v Bohemce – 17. dubna

Sdílet na Facebooku

Přinášíme bohoslužby, jak je připravili členové evangelického sboru z Bohemky na Ukrajině. I oni se nemohou scházet. Mysleme i na ně v našich modlitbách.

Dovolujeme si ocitovat z dopisu Miroslavu Pfannovi v původním znění:

Dobrý den, Mirku a sbor v Libiši

19.4. Bohemka bude slavit Velikonoce.

V situaci co složila, kdy se nemůžeme shromaždit v Betlemské kapli, jsme vymysleli napsat kráťoučky kazani z požehnáním nádherných svátku a rozdat členům sboru. Tuto verzi zasilam i Vám abych jste s námi proživali svateční dny a možna i zazpivali pisně z Harfy.

Kazani napsala Ludmila Hartová, doplnila Alena Hartová, upravila Olga Andršová.

( slova,ktere maji chyby, prosim, čtěte správně)

Z pozdravem a přáním všeho nejlepšího a take s naději na brzke setkání od Bohemského sboru Olga Andršová.

 

TEXT BOHOSLUŽEB NA 17. DUBNA

19.4.2020.

Žalm 118, 22-24

Kamen, jejž zavrhli stavitelé,

stal se kamenem úhelným.

Stalo se tak skrze Hospodina,

tento div se udál před našimi zraky.

Toto je den, ktery učinil Hospodin,

jásejme a radujme se z něho.

 

Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho, i Pána Ježiše Krista.

 

Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žadný, kdo v něho věři nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3.kapitola verš 16). Amen.

 

Píseň z Harfy 207. 1. sloka

Sláva buď Bohu za tu lásku v Synu,

Jenž nás vykoupil, krvi svou smazal vinu.

Halelujah, tobě sláva, halelujah. Amen.

Halelujah, tobě sláva, požehnej nás teď.

 

Milé sestry, bratři, děti.

Srdečně vás vítáme z nastavajícim Velikonočním hodem – dnem vzkříšení našého Pána a Spasitele Ježiše Krista.

Letošní oslavy probíhaji ve vzdálenosti jeden od druhého. Přesto to nám nezmenšuje ten veliký div co pro nás učinil Bůh. Bůh nám dal život, dal zem na které můžeme žit, a proto si toho musime vážit. Dal nám naději na budouci život s Kristem. V pozemském životě svého jediného Syna nám ukázuje cestu po které mame jit. Máme se navzájem milovat bratrskou láskou, láskou která přesahuje všechný překážky. Máme milovat svého Pána a věřit jeho slovům ktere jsou zapsané v evangelium podle Jana v 6. kapitole verš 35. «Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit».

V tento čas kdy svět ochopil strach a bázeň před nemoci, kterou jsme dosud neznali, máme pamatovat na slova Ježiše Krista, ktere jsou zapsané v evangelium od Jana ve 14.kapitole verš 6: «Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřicházi k Otci než skrze mne». A v kapitole 11. v.25-26. čteme: « Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky.»

Halelujah.

Jsme Boži stvoření,všichní jsme jeho děti. Bůh je náš Stvořitel a Otec, Otec který své dětí miluje a zaroveň i vychováva a tresta. Možna tentokrát je to Jeho trest nám, aby jsme se vzpamatovali a všimli si svoje chyby a provinění.

Pán Ježiš řika že máme dvě cesty po kterých můžeme jit: jedna je široká, po které bez námahy půjdeme, ale ta cesta vede do záhuby; druha cesta je uzká, trníva a vede do ráje. Tou uzkou cestou máme jit, když chceme pozazemský život žit ve společnosti Ježiše Krista u Boha Otce nebeského.

Proto vybízíme vás v tento Velikonoční čas oslavovát vzkřísení Ježiše Krista s otevřeným srdcem a radostnými myšlenkami.

Vždyť je psano «Radujte se vždy společně». A věřme že za nedlouhou chvily budeme se radovát společně v náši Betlemské kapli.

 

Radujte se, slavte a vzdavejte dik vzkříšenému Beránku, který dal svůj život za nás, hřišné lidi. Ať naděje a spasa nás neominou! Věřme v Ježiše Krista a Jeho velikonoční zaslibení. Amen.

 

Piseň z Harfy 208. 1. sloka

Kristus z mrtvých vstal, k plesání nás zove,

divný rádce, kniže pokije slove.

Smrt, peklo přemohl, vzal jim všechnu moc,

hadu hlavu potřel v tuto velkou noc.

Již zpívám s radostí, živť jest Kristus Pán,

Halelujah, Ježiš stal se bratrem nám,

Kristus z mrtvých vstal, zní pozdrav pokoje,

Ježiš jest živ, těší věřící svoje.

 

Pane náš, děkujeme, že zde na světě nejsme jako sirotci – opuštění a bez ochrany, ponechaní jen sami sobě. Ty jsi s námi a budeš s námi, ať přijde cokoli – o tom jsi nás ujistil. Pomoz, abychom tomu uvěřili a z toho se radovali. Amen.

 

Požehnáni

Sám pak náš Pán Ježiš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze sve milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudi vaše srdce a dá vám sílu ke každemu dobrému činu i slovu.

Amen.

 

Piseň z Harfy 88. refrén

Žije, žije, aj hrob prázdný zůstal! Žije, žije, Pán Kristus z mrtvých vstal!

Žije, žije, v slávě na výsosti, svůj lid vede do radosti.

 

S přáním příjemného prožití Velikonošních svátku

Staršovstvo Českobratrské církve evangelické v Bohemce

 

 

17. 4. 2020, 19:43