Aktuality

Světová rada církví slaví 70 let

Sdílet na Facebooku

V čase obav z nastupující studené války se v srpnu 1948 stávající náboženské iniciativy spojily a vznikla Světová rada církví. Dnes sdružuje 350 členských církví a v nich přes půl miliardy křesťanů.

Ačkoliv jsme zvyklí slovo ekumena používat ve smyslu mezicírkevním nebo nadkonfesijním (např. ekumenická bohoslužba, ekumenický překlad bible), kde jde o spolupráci mezi různými denominacemi, v původním řeckém smyslu znamenalo slovo oikoumene všechen obydlený svět a má tedy globální význam.

Oba tyto přístupy v sobě pojímá Světová rada církví (SRC), které je letos 70 let. Tehdy po konci světové války a s nástupem studené války, dozrálo přesvědčení, že spolupráce přes hranice zemí a konfesí je jediná cesta, jak svět ochránit před ještě větší katastrofou. Světovou radu církví založilo 147 církví 23. srpna 1948 v Amsterodamu. Tím se různé starší iniciativy spojily pod střechou této nové organizace. Dnes má Světová rada církví 350 členských církví z pravoslavných, orientálních anglikánských, protestantských, evangelikálních a starokatolických tradic a sdružuje přes půl miliardy křesťanů. Římskokatolická církev se nikdy nestala součástí tohoto světového dialogu, ale je s ním v kontaktu. Právě aktuální výročí přimělo papeže Františka k návštěvě ústředí SRC v Ženevě 21. června 2018.

Kromě teologických a liturgických otázek (např. jihoamerické impulzy teologie osvobození a Limské liturgie) a otázek k situaci ve světě (politické rozdělení světa na východ a západ, ekonomické rozdělení světa na sever a jih), se SRC zabývá mezináboženským dialogem, nabízí studijní programy k ekumenismu nebo řeší otázky misie a evangelizace (reportáž z konference o světové misii a evangelizaci si můžete přečíst či poslechnout například v časopise Český bratr ČB 4/2018).

Českobratrská církev evangelická se od začátku v ekumenickém hnutí angažovala. Jako církev, která překlenula rozdíly mezi různými evangelickými konfesemi, stála u zrodu SRC. Nyní se ČCE těší, že spolu s generálním tajemníkem SRC oslaví hned dvojí výročí – 100 let ČCE a 70 let SRC, neboť bude hostem při našich oslavách stého výročí vzniku Českobratrské církve evangelické.

Přejeme SRC do dalších let hodně úspěchu, aby nás stále znovu vybízela k práci nad jednotou křesťanů.

 

Oliver Engelhardt

 

22. 8. 2018, 10:22