Aktuality

Pro naši budoucnost v Evropě

Sdílet na Facebooku

Společná výzva duchovních představitelů partnerských protestantských církví z Česka, Německa, Itálie a Polska k účasti na evropských volbách v květnu 2019.

Duchovní představitelé Českobratrské církve evangelické, Evangelické církve v Hesensku-Nasavsku (Německo), Valdenské církve v Itálii, Evangelické luterské a Evangelické reformované církve v Polsku společně vyzývají všechny občanky a občany Evropské unie, aby se zúčastnili evropských voleb, které budou probíhat 23.–26. května 2019.

Již dlouhá léta spojují naše církve úzké partnerské vztahy. Tyto partnerské vztahy rostly z procesu smíření po 2. světové válce. Při našich setkáváních a v naší spolupráci zažíváme kulturní, konfesní i náboženskou různorodost Evropy, která posiluje a zaručuje dlouhotrvající mír v Evropě. Nyní jde o důležité rozhodnutí o směřování budoucnosti Evropské unie (EU). Svou volbou můžete přispět k zachování úspěchů EU a také k realizaci perspektivních reforem EU.

EU má mnoho silných stránek

EU je společenství 28 členských států s mnoha silnými stránkami. Ve stále více globalizovaném a vzájemně propojeném světě je třeba takové společenství udržovat a rozvíjet. Jsme vděčni, že EU vedle hospodářských svobod zaručuje také základní práva občanů EU. Svoboda projevu a svoboda náboženského vyznání, stejně tak i zachování a posílení práv menšin jsou součástí evropských hodnot.

Evropa regionů má velké kulturní a duchovní bohatství. Právě mladí lidé těží z různých vzdělávacích a sociálních příležitostí v EU. V jazykové, kulturní, hospodářské a vědecké oblasti v EU nepotřebujeme méně, nýbrž více intenzívních setkávání a výměnu zkušeností.

Jde jak o zajištění nejrůznějších hospodářských propojení vedoucích k prosperitě, tak o budování silné sociálně spravedlivé společnosti v Evropě. Politika soudržnosti EU přispívá již nyní různými způsoby (např. evropskými fondy) k odbourávání územních a sociálních nerovností. Je výrazem větší spravedlnosti a živé solidarity mezi jednotlivými členskými státy EU.

Navzdory přetrvávajícím nedostatkům dosáhla EU velkého úspěchu i svým nadnárodním nasazením pro ochranu životního prostředí a klimatu. Bude v tom i nadále pokračovat. Problémy, jako je znečištění moří, úbytek biologické diverzity nebo zatížení dopravou, je možné redukovat jen společně.

EU v krizi

Přes všechen pozitivní vývoj a mnoho úspěchů zažívá EU od svého založení jednu z nejhlubších krizí důvěry. Tuto krizi bereme velmi vážně! Blížící se Brexit, státní dluhy a finanční krize, pokračující nezaměstnanost mladých lidí, nacionální egoismus, korupce a nedostatky v oblasti právního státu v jednotlivých členských státech EU ohrožují soudržnost EU. K tomu ještě přispívá vývoj globálního kontextu, jako např. světová finanční krize, digitalizace, nadměrné využívání přírodních zdrojů, nová ohniska krizí a válek i velké počty migrantů a uprchlíků. Mnohé výzvy, které s tím jsou spojené, lze zvládnout jen společně, protože jednotlivé národní státy jsou příliš slabé. Jsme o tom hluboce přesvědčeni.

Potřeba reformy v EU

V EU je výrazná potřeba reformy a zároveň i enormní rozvojový potenciál. Je nezbytné překonat neproduktivní konflikty mezi členskými státy EU na Severu a na Jihu, na Východě a na Západě. Pokroku je třeba dosáhnout jak v politickém posílení Evropského parlamentu tak při hledání společných řešení v azylové a migrační politice. V mezinárodním měřítku je zapotřebí větší odpovědnosti EU za udržitelný rozvoj, spravedlivý světový obchod a za celosvětovou mírovou politiku. Pro dosažení konstruktivních strategických řešení si přejeme, aby se členské státy ještě více angažovaly pro obecné evropské dobro.

Příspěvek partnerských protestantských církví

Naše síť protestantských partnerů z Itálie, Polska, České republiky a Německa zažívá v rámci ekumenické spolupráce jak velké šance, tak i výzvy různých církevních tradic a historických zkušeností. Mnohem silnější než existující rozdíly jsou základní hodnoty, které sdílíme skrze naši společnou křesťanskou víru.

Díky těmto mnohaletým zkušenostem stále znovu zažíváme, jak může rozmanitost prospívat společenství a jednotě. Jsme přesvědčeni, že přístup „smířené rozmanitosti“, který propojil různé křesťanské konfese, může být základem společné evropské vize. Tento přístup znamená, že na základě naší pospolitosti můžeme tuto rozmanitost dobře žít. EU je společenství hodnot, jehož cíle, jako je respektování lidských práv a právního státu, je společnou zásadou všech členských států. Jazyková, regionální, kulturní a náboženská rozmanitost v EU je zdrojem a podnětem pro vzájemné obohacování a další rozvoj.

V odpovědnosti za pokojnou budoucnost našich dětí a vnoučat jsme odhodláni se zasazovat o pozitivní rozvoj EU. Spoluprací partnerů v ekumeně chceme přispět k obnově ztracené důvěry v Evropskou unii. Jako spolupůsobící síly ve společnosti se my, partnerské evangelické církve v Evropě, zasazujeme za svobodu, spravedlnost a lidskou důstojnost a i nadále jsme odhodláni se angažovat pro mír a usmíření, aby v Evropě už nedocházelo k násilným konfliktům.

Na Vašem hlasu záleží!

Vysoká volební účast posiluje demokratickou legitimitu a fungování Evropského parlamentu. Proto jděte volit! Přispějte k solidárnímu a mírovému kontinentu. Na Vašem hlasu záleží!

Daniel Ženatý (synodní senior Českobratrské církve evangelické)

Volker Jung (církevní prezident Evangelické církve v Hesensku-Nasavsku)

Eugenio Bernardini (moderátor Valdenské církve v Itálii)

Jerzy Samiec (biskup Evangelické církve a. v. v Polsku)

Marek Izdebski (biskup Evangelické reformované církve v Polsku)

7. 5. 2019, 17:37