Aktuality

Náboženský exil v českých zemích v raném novověku

Sdílet na Facebooku

Srdečně zveme na kolokvium Ekumenické komise pro české církevní dějiny 17. století. Kolokvium se uskuteční 22. května od 10 do 17:30 hod. v Husově domě v Praze (Jungmannova 9).

Náboženský exil je ústředním tématem chystaného ekumenického dialogu. V podobě veřejného kolokvia jej připravily společně Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví.

Celodenní program je jedním z výstupů loni vzniklé komise k 17. století. Ta si klade za cíl najít cestu k pochopení tohoto období našich dějin, které je pro mnohé lidi v naší společnosti traumatizující, a chce se z rozhodnutí České biskupské konference (ČBK) a Ekumenické rady církví (ERC) snažit hledat porozumění.

„Je to úsilí, abychom odstranili předsudky, které jsou mezi námi, a pravdivě se dotkli událostí, které nás dovedou k pravdě, neboť jsou vedeny Kristovským směrem. Jde o to, abychom si i díky výstupům z práce komise byli jako křesťané blíž,“ připomněl smysl společného setkávání předseda ERC Daniel Ženatý.

Hlavní referáty zazní od 10:00 hod do 12:30:

  • Mgr Dušan Foltýn (PedF UK, KTF UK): Řeholníci jako exulanti doby husitské
  • P. ThLic. Miroslav Herold, SJ (KTF UK): Jezuité za stavovského povstání
  • doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (FF JCU): Jiří Holík – konvertita a exulant

Odpolední koreferáty na témata Utrakvističtí exulanti 1. pol. 16. století, Moravští katoličtí exulanti v době stavovského povstání, Líc a rub života českých exulantů v saské Pirně (1621–1636), Jednota bratrská v exilu v době 17. století a Pobělohorský exil ve světle literárních dějin (rekapitulace a výhledy) zazní od 14:00 hodin. Společné setkání pak uzavře moderovaná závěrečná diskuze. 

Důkladné ekumenické prozkoumání období církevních reforem a nábožensko-politických střetů v raném novověku u nás bude probíhat do roku 2021. Badatelé se přitom zaměří na problematická místa českých dějin, jako jsou stavovské povstání, bitva na Bílé Hoře a rekatolizace.

Práce komise je přitom dělena do dvou rovin: odborné (publikace, kolokvia, výroční konference) a výstupů pro veřejnost (osvěta pro členy církví a širokou veřejnost).

Více informací naleznete v přiložené pozvánce:

7. 5. 2018, 16:57