Aktuality

Daniel Ženatý byl zvolen předsedou Ekumenické rady církví v ČR

Sdílet na Facebooku

Valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR zvolilo v úterý 21. listopadu 2017 nové předsednictvo.

Valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR zvolilo v úterý 21. listopadu 2017 nové předsednictvo ve složení:

Předseda Daniel Ženatý – synodní senior Českobratrské církve evangelické

1. místopředseda Petr Procházka – superintendent Evangelické církve metodistické

2. místopředseda Marián Čop – superintendent Evangelické církve a. v.

náhradník Petr Raus – 1. místopředseda Rady Církve bratrské

 

Předseda a jeho první a druhý místopředseda jsou voleni z delegátů Valného shromáždění na dva roky. Mohou být voleni i opětovně. Každý z nich musí být zástupcem jiné členské církve.

Valné shromáždění je vrcholným orgánem Ekumenické rady církví, které tvoří zástupci delegovaní členskými církvemi, nejvíce tři za každou církev, z nichž alespoň jeden musí být laik. Kromě volby předsednictva projednalo zprávu za uplynulé období, hospodářské věci, rozpočet a odsouhlasilo změny stanov.

Shromáždění přijalo také prohlášení ke snahám o znovuotevření diskuze o majetkovém vyrovnání s církvemi. Konstatuje, že přijetím zákona č. 428/2012 Sb. a následným uzavřením příslušných smluv je z pohledu ekumenické rady otázka majetkového vyrovnání s církvemi vyřešena. Tento dosažený stav byl výsledkem kompromisu všech zúčastněných stran a umožnil obnovení majetkové základny a nezávislého postavení církví, jejichž existence a působení je nezbytným prvkem demokratické společnosti.

Ekumenická rada církví je společenstvím křesťanských církví v České republice, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého. Křesťanské církve v České republice jsou si vědomy daru a závazku jednoty Kristových učedníků, navazují na tradice náboženské svobody, přítomné v českých dějinách, zvláště v tradici cyrilometodějské a reformační, usilují být české společnosti příkladem a svědectvím tolerance a vzájemné úcty.

21. 11. 2017, 15:28