Aktuality

Bohoslužby bez zpěvu

Sdílet na Facebooku

Bohoslužby bez zpěvu? Nejpozději od neděle 11. října 2020 realita i v našich shromážděních.

Aktualizováno 6.10.2020

V souvislosti s šířením onemocnění covid-19 bylo vyhodnoceno, že společný zpěv v uzavřených prostorách je jednou z velmi rizikových aktivit, a proto jej ministerstvo zdravotnictví zakázalo. Je to situace, kterou jsme dosud nezažili, ale po jarních zcela zavřených kostelích snad také situace, která může být v některých ohledech i příležitostí.

Když synodní rada na konci roku 2019 vyhlašovala rok 2020 rokem zbožnosti, málokdo asi tušil, kolik možností se nám nabídne k jejímu promýšlení. 

Společný zpěv je jedním z tradičních způsobů, jakým se účastníci aktivně připojují k bohoslužbě. Hymnologie Českobratrské církve evangelické navazuje na dlouhou tradici a představuje naše rodinné stříbro. Zpěv v rouškách je však náročný, a proto už dosavadní opatření vedla k tomu, že se v některých sborech např. omezil počet zpívaných slok. Nové hygienické opatření vlády nás však vede k tomu, abychom promýšleli i jiné způsoby, které umožňují aktivní zapojení účastníků do bohoslužby. 

 

Některé možnosti, jak společný zpěv v bohoslužbě nahradit:

PÍSNĚ

  • střídání hudby a společné recitace: hudební doprovod zahraje předehru nebo sloku písně; následuje společná četba vybrané písňové sloky a po ní k meditaci nad slyšeným textem hraje postludium/improvizace
  • zpěvák zpívá píseň, shromáždění se připojuje v duchu: navzdory striktnímu vyznění umožňuje mimořádné opatření například zpěv zpěváka vpředu v kostele s kytarou nebo sólistu u varhan; zpěvák musí být v dostatečné vzdálenosti nebo ve stavebně odděleném prostoru (např. kruchta), může zpěvem vést ostatní, kteří se „v duchu“ přidají
  • hudba a meditace nad textem: za hudebního doprovodu (např. varhan) si účastníci bohoslužeb „v duchu“ čtou text písně (je vhodné rozvažovat společně nad kratšími celky, např. 1-2 sloky písně)
  • společná hudba: nemohou-li se lidé připojit ke zpěvu, možná se mohou mnozí připojit k hudbě; je možné přizvat hudebníky napříč sborem, aby společně některou píseň nacvičili ve větším počtu a posloužili např. při dříve zmíněných příležitostech
  • zpěv je omezen pouze v bohoslužebném shromáždění sboru – zpěv doma však omezen není, ke zpěvu lze využít bohatého zvukového archivu soundcloud.com/ecirkev, konkrétně třeba hudebních doprovodů (soundcloud.com/ecirkev/sets/evangelicky-zpevnik-doprovody)

ŽALMY A JINÉ TEXTY

  • krátká meditace nad textem: vybraný text z Bible nebo z písně někdo ze shromáždění nahlas přečte a promítne či dá k dispozici předtištěný do lavic; následuje prostor k osobnímu rozjímání, který lze rámovat např. varhanní improvizací
  • společná recitace nebo modlitba: místo zpěvu žalmu lze zařadit čtené žalmy; texty vhodné k recitaci jsou ke stažení například na webu evangelickyzpevnik.cz/zalmy-k-recitaci/ 
  • žalm přednáší předčitatel: ostatní účastníci naslouchají nebo si jej čtou spolu s předčitatelem a společně se např. připojují k vybranému refrénu 

Některé zdroje materiálů

Pozn.: výše uvedené body nejsou úplným výčtem možností a nemají ani charakter závazného doporučení. Vychází mimo jiné z praxe některých zahraničních církví (které se se zákazem společného zpěvu vyrovnávají od jara) a mohou posloužit například jako zdroj inspirace. Konkrétní podobu bohoslužby ve sborech ČCE stanovuje kazatel/-ka ve spolupráci s kurátorem či kurátorkou a staršovstvem sboru (případně po domluvě se sborovým kantorem či varhaníkem). 

Seznam aktuálně platných omezení, která jsou relevantní pro sbory a sborový život, pravidelně aktualizujeme na kartě „Mimořádná opatření“ na webové stránce ústředí Českobratrské církve evangelické.

6. 10. 2020, 9:21