Aktuality

Biblické heslo na rok 2017

Sdílet na Facebooku

A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Ezechiel 36,26

Ústy Ezechielovými informuje Hospodin o bídném stavu izraelského domu. Říká, poskvrnili svou cestu hnusnými skutky a modlami… jala mne lítost pro mé svaté jméno, které oni, izraelský dům, znesvětili mezi pronárody, kamkoli přišli… nečiním to kvůli vám, izraelský dome, nýbrž kvůli svému svatému jménu, které jste znesvěcovali, kamkoli jste přišli. (Verše 21-22)

Zarazí nás to. Kvůli svému svatému jménu Hospodin jedná. Hospodin dělá něco pro sebe a své jméno, aby zachránil život, který my kazíme a špiníme. A jako překvapivá náprava toho, aby Boží svaté jméno nebylo zaházeno lidskou vinou, přichází zaslíbení: „Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha.“

Už už se hotovíme zamýšlet nad tím, jakpak s novým srdcem a novým duchem naložíme. Ale Pán Bůh nás i tady předchází a pro jistotu hned vzápětí sdělí, jak s nimi naložit: „vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.“

V roce 2017 nás čeká mnoho rozhodování o tom, jakou podobu bude mít život u nás doma, v Evropě i ve světě. Zda budou mít většinu ti, kdo touží dobře vycházet se svými sousedy, ti, kterým se líbí, když k vzájemnému soužití není třeba užívat hrubost a urážky.

Neumíme či nechceme domyslet, co se stane, když se vlády ujmou ti, kdo si z demokracie a touhy po pravdě dělají legraci. Jak se změní nejen poměr sil, ale i to, co dosud rádi užíváme a považujeme za samozřejmé. Třeba svoboda.

Chceme se rozhodovat pokud možno dobře. Jak? Podle čeho?

Slovo Hospodinovo, které Ezechiel tlumočí, nám může pomoci hledat dobrá řešení i dobrý směr. Bůh nedopustí, aby naše nevěra, hrubost, zloba, zlikvidovaly život, který on tvoří a dává.

Bůh jedná a dává nám skrze Krista nové srdce a nového Ducha. To už se děje. Kristus zemřel, byl vzkříšen, Duch svatý vlévá lásku do našich srdcí.

Jsme samým Bohem dobře vybaveni! Můžeme mluvit pravdu a mít druhé rádi. Máme na to! On sám nás učinil schopnými, abychom podle jeho nařízení a řádů mohli jednat.

Zbývá dodat, že nejlépe poznáme Boží nařízení a řády v Kristu, jeho přítomnosti a jeho slovu. Čtěme Ježíšova slova v Bibli, slyšme je ve shromážděních církve. Hledejme, prosme, tlučme. To je naše výchozí pozice pro rok 2017, a nejen pro něj.

 

Vše dobré jménem synodní rady Českobratrské církve evangelické přejí

 

Daniel Ženatý, synodní senior ČCE

Vladimír Zikmund, synodní kurátor ČCE

1. 2. 2017, 13:47