Aktuality

Aktualizované vyjádření k článku Deníku N o Bratrské škole

Sdílet na Facebooku

V reakci na článek Deníku N z 24.6.2020 uvádíme následující aktualizované vyjádření.

Plně respektujeme, že situaci v Bratrské škole je možné vidět a hodnotit z mnoha úhlů. Jako zřizovatel se ale musíme zřetelně ohradit a uvést na pravou míru mylné či nepřesné údaje, o které se autorka v článku opírá, ačkoli jejich pravdivost by bylo možno jednoduše ověřit ve veřejně dostupných materiálech.

Je to o to bolestnější, že se nepřesnosti týkají i konkrétních lidí, kdy dezinterpretace zcela nevhodně zasahuje jejich osobnostní práva.

Hlavní zkreslené či nepravdivé údaje (postupně dle toku článku):

01. V úvodu se autorka snaží nastínit situaci větou: <em“>„Jenže už tehdy probublávaly problémy a konflikty mezi ředitelkou Pavlínou Radovou a jejími podřízenými, které na první pohled naznačovala jen nezvykle vysoká fluktuace pedagogů.“ A následně je uvedeno, že za posledních 12 let odešlo 23 pedagogů. Většina z tohoto počtu se ovšem týká odchodů z důvodu stěhování, zahájení vlastního podnikání, končící smlouvy na dobu zástupu za mateřskou či rodičovskou dovolenou apod. Většina někdejších pedagogů Bratrské (více než 20) nadále navštěvuje školní akce, volají si o profesní konzultace, či se s ředitelkou stýkají na bázi rodinných přátelství.</em“>

02. Článek dále uvádí případ zmíněný jednou z třídních učitelek, kdy ředitelka měla zezadu chytnout za krk jednu z asistentek a ta z toho měla být „na zhroucení“. Po vydání článku se dotčená asistentka proti tomuto tvrzení ohradila: <em“>„Popsaná situace, která se vztahuje ke mně, je zkresleně podaná. To s těmi návleky mi tehdy nebylo příjemné, tak jsem to vzápětí řekla kolegyni, ale nebyla jsem určitě ‚na zhroucení‘. Přešla jsem to jako familiární gesto.“ Za důkaz hrubého jednání a šikany podřízených ze strany ředitelky je vydáváno svědectví třetí osoby, která u situace nebyla a vnímá ji naprosto rozdílně než sama účastnice.</em“>

03. Za velmi manipulativní považujeme tvrzení redakce, že <em“>„Školská rada se k situaci postavila váhavě. Šest z jejich devíti členů totiž jmenuje zřizovatel nebo Radová.“ Faktem je, že zákon č. 531/2004 Sb. §167 výslovně uvádí, že 1/3 členů volí pedagogičtí pracovníci dané školy, 1/3 volí zástupci nezletilých žáků a 1/3 jmenuje zřizovatel. Podle tohoto schématu je ustavena i Školská rada Bratrské školy. Na obsazení školské rady má zřizovatel, resp. vedení školy třetinový, tedy výrazně menšinový vliv.</em“>

04. V článku napadá nezávislý audit člen školské rady (zástupce rodičů) pan Petr Chlumský, podle něhož <em“>„měl zřizovatel nulovou snahu napětí řešit, školská rada prý ani neviděla zadání personálního auditu.“ V zápise z jednání školské rady z 28.3. t. r., který pořídil právě pan Chlumský, je ale v bodě 2 zadání auditu výslovně uvedeno. Tento zápis je veřejně dostupný a je k dispozici nejen školské radě a všem rodičům i pedagogům.</em“>

Ředitelka Pavlína Radová pracuje na Bratrské škole od roku 2008 a za celou dobu funguje školská rada, probíhá komunikace s rodiči a jsou plněny všechny povinnosti zřizovatele. Česká školní inspekce neshledává vážná pochybení.

Článek považuje za největší vyhrocení situace velmi nešťastnou událost, kdy došlo v červnu 2019 k rozepři a tělesnému kontaktu mezi ředitelkou a vychovatelkou ve škole. Ředitelka konflikt nikdy nepopřela, byť se verze jeho intenzity liší od toho, jak byl popsán v článku. I z hlediska zřizovatele šlo o velmi špatné a těžko omluvitelné jednání, které řešila i školská rada. Paní ředitelka se opakovaně omluvila. Tím, že omluva byla kolegyní přijata, považovala situaci školská rada i zřizovatel za vzájemně uzavřenou a vyřešenou s tím, že situace se rozhodně nesmí opakovat. Školská rada zároveň nařídila týmovou supervizi.

V únoru tohoto roku obdržela Synodní rada ČCE (pozn.: synodní rada je nejvyšší orgán zřizovatele – Českobratrské církve evangelické) petici části rodičů, kteří požadovali důsledné prošetření situace, zvláště „dlouhodobý tlak a šikanu“ zejména provedením personálního auditu. Petice požadovala, aby ředitelka nevykonávala funkci do doby prošetření. V tu samou dobu dorazil zástupci zřizovatele dopis od několika rodičů, kteří požadovali přímé odvolání ředitelky.

Na požadavek okamžitého i dočasného odvolání synodní rada jako zřizovatel nepřistoupila, ale vzala petici, která upozorňovala na „dlouhodobý tlak a šikanu“ velmi vážně: kontaktovala neprodleně Českou školní inspekci, Státní úřad inspekce práce a psychologa se zaměřením na týmové poradenství. Státní úřad inspekce práce se šikanou a bossingem z podnětu zaměstnance zabývá tehdy, když věc oznámí dotčení s konkrétními svědectvími a podezřeními. Ti byli k podání podnětu ze strany zřizovatele školy aktivně vyzváni a podpořeni. Česká školní inspekce následně potvrdila zvolený postup jako náležitý, jediný možný a žádost o intervenci na Bratrské škole odmítla.

Dva dny po obdržení rodičovské stížnosti se též konalo setkání zástupce synodní rady s učiteli a rodiči školy. K samostatnému jednání pozvala synodní rada také ředitelku. Od té doby proběhla řada dalších rozhovorů zástupců zřizovatele s rodiči, se školskou radou i s radou školské právnické osoby. Jednalo se o setkání v různých formátech s důrazem na otevřenou komunikaci a možná řešení. Jeden z těchto rozhovorů SR s rodiči byl předem naplánován paradoxně na 25.6.2020 večer, tedy v den vydání článku v tištěné verzi Deníku N.

Za zřizovatele s dotčenými osobně a opakovaně jednal synodní senior i celá synodní rada. Problematice věnovala (navzdory mimořádným opatřením v době nouzového stavu) desítky hodin jednání, osobních schůzek, mailů, telefonátů a online rozhovorů. To vše s cílem zjistit stav věcí a ubezpečit, že všem záleží na bezpečném prostředí pro žáky i pedagogy.

Ke spolupráci byl přizván i psycholog, který podrobně probral situaci jednotlivě s každým členem pedagogického sboru a následně i s celou skupinou dohromady, nejprve bez vedení školy, pak se samostatně sešel i s vedením. Jeho zjištění potvrdila špatnou komunikaci v týmu, ale nepotvrdila podezření z bossingu, šikany nebo podobného jednání.

Pro vyvrácení jakýchkoli pochybností se zřizovatel i přes tato zjištění rozhodl povolat na šetření nezávislou personální auditorskou firmu. Součástí zadání auditu bylo i <em“>„pojmenovat příčiny krizové situace na Bratrské škole mezi rodiči, zaměstnanci školy a vedením školy, identifikovat nejvýznamnější faktory, které způsob komunikace v rámci školy ovlivňují“.</em“>

Závěry auditu nijak nezmiňují podezření ze šikany či bossingu, které jsou jako možné příčiny zmíněny v petici rodičů, a v tomto ohledu je dobré zopakovat, že se s podezřením na šikanu neobrátil na Státní úřad inspekce práce nikdo z učitelů a zaměstnanců školy. Bez tohoto konstatování považujeme publikování původně vznesených obvinění za krajně nezodpovědné.

Zmíněné závěry auditu, stejně jako vyjádření synodní rady a zápisy ze zasedání školské rady, byly a jsou průběžně otevřeně komunikovány a zveřejňovány na webu Bratrské školy, dílčí kroky také na webu zřizovatele www.e-cirkev.cz.

Přes všechna tato zjištění vnímáme situaci jako vážnou a vedle řady dalších kroků vyplývajících z doporučení auditu se synodní rada rozhodla omezit délku funkčního období současné ředitelky a vypsat v září 2020 výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky s termínem odevzdání přihlášek do konce ledna 2021 a nástupem od školního roku 2021/22.

V současné době z 19 pedagogických pracovníků a pracovnic odchází čtyři třídní učitelky, jedna asistentka pedagoga a jeden pedagog nultého ročníku. Přestup svých dětí na jinou školu ohlásili zástupci 16 dětí, z nichž více než třetina tento odchod plánovala dlouhodobě (přijetí žáků na víceletá gymnázia či výtvarné školy apod.)

 

Mgr. Martin Balcar

vedoucí úseku komunikace a vnějších vztahů
Českobratrská církev evangelická – zřizovatel Bratrské školy

1. 7. 2020, 12:06