02.12.2016 17:08

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI REFORMOVANÉ KŘESŤANSKÉ CÍRKVE NA SLOVENSKU

  Ve dnech 1. a 2. prosince se v prostorách Husova domu v Praze uskutečnilo setkání zástupců Českobratrské církve evangelické s hosty z Reformované Křesťanské církve na Slovensku. Na programu bylo představení aktuální...
01.12.2016 15:01

EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH V RIZE

  Tisíce mladých lidí z celého světa se zúčastní pětidenního setkání pořádaného ekumenickou komunitou Taizé, tentokrát v hlavním městě Lotyšsa Rize v termínu 28. prosince 2016 až 1. ledna 2017. Před dvěma lety se...
28.11.2016 14:24

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ LUTERÁNŮ A KATOLÍKŮ

  Synodní rada Českobratrské církve evangelické, jakožto členské církve Světového luterského svazu, vítá a vděčně přijímá společné prohlášení římských katolíků a luteránů z 31. října 2016. Vyzýváme...
27.11.2016 15:18

ZAČÍNÁ NOVÝ CÍRKEVNÍ ROK

  První adventní nedělí začíná nový církevní rok. Zpomalme v předvánočním shonu. Advent je pro křesťany obdobím očekávání narození Spasitele. Dříve byl dokonce dobou postní. Půst církev zachovávala mezi 11....
E-církev.cz
12 následující »  [vše]

Ústřední církevní kancelář ČCE vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

ředitel/koordinátor škol Evangelické akademie

Jde o pracovní místo na plný pracovní úvazek, jehož náplní je koordinace sítě škol Evangelické akademie a zčásti další činnosti na úseku církevní výchovy a vzdělávání.

Požadujeme:

- VŠ vzdělání

- bezúhonnost

- zkušenosti s oblastí školství

- znalost školské legislativy

- pozitivní vztah k ČCE

- znalost cizího jazyka

- práce s PC

- ŘP výhodou

 

Nabízíme:

- perspektivní zaměstnání

- příjemná pracovní atmosféra

- pracoviště v centru Prahy

- zaměstnanecké benefity – např. stravenky

 

Předpokládaný nástup dle dohody.

 

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte do 15. 12. 2016 na adresu:

Ústřední církevní kancelář ČCE

Personální oddělení

Jungmannova 22/9

111 21 Praha 1

 

 

Dozorčí rada Diakonie ČCE vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Diakonie ČCE s nástupem v únoru 2017

Nabízíme práci pro strategicky řízenou církevní organizaci působící v rámci Českobratrské církve evangelické, která poskytuje především sociální, zdravotnické a pastorační služby, a jejíž součástí jsou také školské právnické osoby. Nabízíme jmenování na šestileté funkční období a přiměřené mzdové ohodnocení.

 

Kritéria a požadavky

 • vysokoškolské vzdělání
 • znalost nejméně jednoho světového jazyka
 • členství v Českobratrské církvi evangelické
 • alespoň pětiletá manažerská zkušenost a prokázaná trestní bezúhonnost

 

Výhodou

 • znalost dalšího světového jazyka
 • pracovní zkušenost v Diakonii nebo v jiné obdobné organizaci a manažerská zkušenost v sociální či neziskové oblasti

 

Kontakt pro vyžádání doplňujících informací

Ivana Swiatková, swiatkova@diakonie.cz, 723 458 306.

Prosíme, doručte přihlášku, motivační dopis, strukturovaný životopis, doklady o vzdělání a výpis z trestního rejstříku v uzavřené obálce do 10. 12. 2016 na adresu správní rady Diakonie ČCE, Belgická 22, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. Obálku opatřete zřetelným nadpisem „Výběrové řízení – ředitel/ka DČCE“.

 

14.10.2016 10:50

REKONSTRUKCE CHURCHPENSIONU

Českobratrská církev evangelická, Ústřední církevní kancelář poptává zpracování realizační projektové dokumentace pro rekonstrukci církevního penzionu na adrese Jungmannova 22/9, Praha 1. Jako podklad pro zpracování projektu je k dispozici studie, zpracovaná ateliérem ak. arch. D. Vávry a zaměření skutečného stavu. Prohlídka stávajících prostor penzionu je možná po dohodě na tel. č. 602622203 nebo 605999201.

 

Nabídky zasílejte na adresu:

Českobratrská církev evangelická, Ústřední církevní kancelář, Jungmannova 22/9, 110 00 Praha 1 do 30. 11. 2016. Na obálku uveďte heslo „Penzion – projekt“.

 

 

Soutěžní podmínky

 

1. Vyhlašovatel soutěže:

Českobratrská církev evangelická
Ústřední církevní kancelář
Jungmannova 9
110 00 Praha 1

 

Kontaktní osoba:

Jana Vondrová
mediální pracovnice
T.: 224 999 235
M.: 734 170 486
E.: vondrova@e-cirkev.cz

 

2. Předmět soutěže:

Českobratrská církev evangelická vyhlašuje soutěž o návrh na vytvoření jednotného vizuálního stylu. Základem soutěže je značka a logotyp, které se stanou vizuálním symbolem církve. Značka se sestává z grafického symbolu – který bude obsahovat Bibli a kalich a bude zohledňovat význam církve, její smysl a zasazení do historického a kulturního kontextu. Logotyp ze slovního označení „Českobratrská církev evangelická“. Značka i logotyp (tj. značka ve spojení se slovním označením „Českobratrská církev evangelická“) by měly být originální, komunikativní a současně srozumitelné a jednoduché. Návrhy budou zpracovány jak v barevné, tak v černobílé mutaci (negativ, pozitiv). Blíže – viz usnesení 2. zasedání 34. synodu č. 30.

 

3. Soutěž:

Soutěž je vyhlášena jako veřejná a anonymní. Účastníkem soutěže o návrh může být kterákoli fyzická i právnická osoba se zastoupením fyzických osob, které řádně vyplní přihlášku a dodrží všechny podmínky soutěže. Ze soutěže jsou vyloučení členové výběrové komise a osoby jim blízké (tj. jejich rodinní příslušníci).

 

4. Podmínky soutěže:

Požadovaný rozsah a zpracování návrhů

Účastníci soutěže o návrh předloží vyhlašovateli návrh současně s vyplněnou přihláškou uvedenou v příloze číslo 1 těchto podmínek. Každý návrh musí splňovat požadavky uvedené v příloze číslo 2 těchto podmínek. Všechny návrhy budou předloženy fyzicky (1x na podlepené desce a 1 x na běžném výkrese) a současně v elektronické podobě na jednom CD/DVD/flashdisku. Nosič ani návrh nebudou označeny jménem účastníka soutěže o návrh. Návrhy musí být povinně ve formátu PDF.

 

 5. Termín a forma odevzdání návrhů

Účastník soutěže předloží vyhlašovateli návrh splňující požadavky zadání a řádně vyplněnou písemnou přihlášku nejpozději do 30. listopadu do 15.00 hodin. Přihláška spolu s návrhem musí být do uvedené doby doručena na adresu Českobratrská církev evangelická, sekretariát Ústřední církevní kanceláře, Jungmannova 9, 110 00 Praha 1, a to prostřednictvím pošty, kurýrní služby či osobně do sekretariátu.

Za čas podání návrhu odpovídá účastník soutěže o návrh. Vyhlašovatel neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem. tzn. čas podání návrhu se považuje její převzetí oprávněnou osobou vyhlašovatele, tzn. v sekretariátu Ústřední církevní kanceláře. Účastník soutěže o návrh doručí svou přihlášku spolu s návrhem (fyzicky i na CD/DVD/flashdisku) v řádně uzavřené obálce či neprůhledném obalu označeném: „Veřejná soutěž – JVS Českobratrská církev evangelická, NEOTVÍRAT!“. Návrh nebude nijak označen a nebude na něm uvedeno jméno účastníka soutěže o návrh. Návrh bude zpracován v českém jazyce a podán ve dvou vyhotoveních. Přihláška se jménem a kontaktními údaji bude uložena do zvláštní neprůhledné obálky, která bude vložena do obálky s nabídkou.

Pokud chce účastník soutěže o návrh přihlásit do soutěže více než jeden návrh, musí každý svůj další návrh ve dvou vyhotoveních fyzicky a v elektronické podobě na CD/DVD/flashdisku spolu s přihláškou odeslat zvlášť (1 obálka = 1 návrh).

Adresa odesílatele nesmí být uvedena na obálce kvůli anonymitě.

Návrhy budou zaevidovány, bude vytvořen jejich soupis a připraveny k hodnocení.

Přihlášky a návrhy, které budou vyhlašovateli doručeny v rozporu s těmito požadavky, vyhlašovatel ze soutěže vyřadí.

 

6. Hodnocení a vyhlášení výsledků soutěže

V 1. kole synodní rada ČCE jmenuje výběrovou komisi. Výběrová komise rozhoduje většinou přítomných členů komise. Výběrová komise předloží synodní radě ČCE žebříček pořadí návrhů. Synodní rada ČCE na základě doporučení výběrové komise předloží na 3. zasedání 34. synodu, které se koná 18. – 21. května 2017, nejvýše dva návrhy.

V 2. kole synod, který má právo rozhodnout o vítězi soutěže, jehož návrh bude podkladem pro vytvoření grafického manuálu, schvaluje vítězný návrh z nejvýše dvou navržených.

 

Hodnotící kritéria

Celková výtvarná úroveň řešení, vazba na církev, původnost soutěžní práce, původnost řešení, možnost využití pro polygrafické zpracování i na označení trojrozměrných a reliéfních předmětů (technologická omezení, aplikovatelnost).

 

Rozhodnutí synodu je konečné a nelze se proti němu odvolat, ani je podrobit soudnímu přezkumu. Vyhlašovatel soutěže o návrh si vyhrazuje právo soutěž ukončit bez určení vítěze soutěže. Vyhlašovatel zveřejní vítěze soutěže na svých internetových stránkách www.e-cirkev.cz po zveřejnění usnesení synodu cca do 15. července 2017.

 

7. Náklady soutěžících na účast a výše odměny

Náklady, které vznikly účastníku soutěže o návrh v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento účastník. Vítězi soutěže bude vyplacena odměna ve výši 20 000 Kč v případě, že se autor a vyhlašovatel dohodnou na podmínkách smlouvy. Jednou z těchto podmínek bude podstoupení bezplatné výhradní a neomezené licence ke všem způsobům užití značky a logotypu po neomezenou dobu vyhlašovateli.

 

8. Zrušení soutěže o návrh

Vyhlašovatel je oprávněn soutěž o návrh kdykoliv v jejím průběhu zrušit.

 

9. Souhlas s uveřejněním

Účastníci soutěže o návrh svým podpisem na přihlášce dávají najevo souhlas s podmínkami soutěže, udělují vyhlašovateli tj. Českobratrské církvi evangelické se sídlem Jungmannova 9, 110 00 Praha 1 IČ 00422559 souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, za účelem propagace, vyhodnocení a prezentace soutěže a přihlášení návrhů, a to bez časového omezení. Účastníci soutěže rovněž prohlašují, že pokud jejich návrh bude obsahovat autorskoprávně chráněná díla, pak tato díla vytvořili osobně nebo prostřednictvím svých zaměstnanců a disponují výhradními majetkovými právy autorskými k těmto dílům, dále prohlašují, pokud se podílela na tvorbě těchto děl třetí osoba, disponují soutěžící veškerými majetkovými autorskými právy, jako by díla vytvořili sami a dále bezúplatně poskytují vyhlašovateli nevýhradní, co do množství, místa a času, neomezené právo ke všem způsobům užití autorskoprávně chráněných děl obsažených v soutěžní práci za účelem propagace, prezentace a vyhodnocení soutěže a prezentace přihlášených soutěžních prací.

Vyhlašovatel se zavazuje k ochraně autorských práv a prohlašuje, že nezneužije žádný z návrhů ani jeho část ke svým zájmům mimo použití pro výstavu návrhů, pro informační a prezentační účely bez časového a teritoriálního omezení.

 

10. Navrácení návrhů

V případě zrušení soutěže o návrh budou účastníci soutěže o návrh zadavatelem informováni do 30 pracovních dnů a vyzvání k vyzvednutí zaslaných návrhů. Po zveřejnění usnesení synodu rozešle vyhlašovatel do 30 pracovních dnů oznámení o výběru vítěze soutěže všem účastníkům soutěže o návrh.

 

11. Doplňující informace

Vyhlašovatel doporučuje zájemcům o účast, aby se před posláním přihlášky podrobně seznámili s kompletním soutěžními podmínkami. Pokud zájemci o účast v soutěžních podmínkách narazí na případné nejasnosti, mohou požádat o upřesňující informace formou písemného dotazu adresovaného na e-mail kontaktní osobě, a to nejpozději do 30. listopadu 2016. Na dotazy učiněné po stanovené lhůtě vyhlašovatel nebude reagovat.

 

Seznam příloh:

Příloha 1 – přihláška do soutěže

Příloha 2 – požadavky pro přihlášení

Příloha 3 – kontaktní údaje imaginárního pracovníka

Příloha 4 – složení výběrové komise

 

 

 

Příloha 1

 

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

 

Osobní a kontaktní údaje, podpis

 

 

 

Příloha 2

 

POŽADAVKY PRO PŘIHLÁŠENÍ

Každé soutěžní dílo musí obsahovat tyto náležitosti:

- návrh značky (sestávající z grafického symbolu) a logotyp (grafický symbol doplněn slovním označením „Českobratrská církev evangelická“)

- návrh musí být předložen ve dvou provedeních: 1 x adjustovaný na tuhé lehké podložce (pevný karton) formátu A3 a 1x kopie na běžném výkrese formátu A3 (pro účely archivace).

- na podložce i výkrese s návrhem musí být značka a logotyp uveden také v nejmenším možném grafickém provedení, zcela čitelné a rozpoznatelné pro oko.

- návrh v základním barevném a černobílém provedení (negativ, pozitiv), zasazený do pomyslného čtverce o rozměru 15 x 15 cm (jedná se o pomyslný čtverec, předložený návrh nemusí mít čtvercový tvar)

- návrh bude zpracován v českém jazyce a podán ve dvou vyhotoveních fyzicky a v jednom vyhotovení na CD/DVD/flashdisku

- logotyp musí obsahovat Bibli a kalich a bude zohledňovat význam církve, její smysl a zasazení do historického a kulturního kontextu.

- vizitka zaměstnance Českobratrské církve evangelické, Ústřední církevní kanceláře obsahující: název církve a kanceláře, jméno zaměstnance, úplnou poštovní adresu, telefon, mobilní telefon, e-mail a www. Vizitka bude vytištěna v poměru 1 : 1 se specifikací materiálu (skutečný typ papíru)

- hlavičkový (dopisní papír) univerzální obsahující název církve a kanceláře, název oddělení, úplnou poštovní adresu, telefon, www – návrh dopisního papíru bude zpracován barevně a černobíle. Hlavičkové papíry budou vytištěny v poměru 1 : 1 na bílém papíře, 80g/cm2, formátu A4 v barevném a černobílém provedení.

- ukázka použití na propisku, papírové desky velikosti A4 a jeden další libovolný propagační předmět – pouze vizuální znázornění, předměty se fyzicky nepředkládají

- užití loga v orientačním systému Ústřední církevní kanceláře (informační tabule)

- ukázka použití na vlajce církve – pouze vizuální znázornění, vlajka se fyzicky nepředkládá

- všichni účastníci soutěže o návrh jsou při vypracování hlavičkových papírů a vizitek povinni použít jednotné údaje imaginárního zaměstnance církve viz příloha 3

- účastník soutěže ke každému návrhu připojí písemnou informaci o rozsahu cca 700 znaků (včetně mezer) o tom, co chtěl svou prací zdůraznit, jaký je důvod zvolené symboliky návrhu. Text sepíše účastník soutěže na samostatný list, který vloží do doručovací obálky spolu s návrhem.

- samotný návrh nebude nijak označen a nebude na něm uvedeno jméno účastníka soutěže o návrh

- do doručovací obálky s návrhem vloží účastník soutěže o návrh také zvláštní uzavřenou neprůhlednou obálku s přihláškou. List s popisem návrhu nesmí být vložen do uzavřené neprůhledné obálky spolu s přihláškou! Doručovací obálku se všemi náležitostmi odešle na adresu: Českobratrská církev evangelická, sekretariát ústřední církevní kanceláře, Jungmannova 9, 110 00 Praha 1 nebo odevzdá osobně tamtéž nejpozději do 30. listopadu 2016 do 15.00 hodin.

- pokud chce účastník soutěže o návrh přihlásit do soutěže více než 1 návrh, musí každý svůj další návrh ve 2 vyhotoveních fyzicky a v elektronické podobě na CD/DVD/flashdisku spolu s přihláškou odeslat zvlášť (1 obálka = 1 návrh)

- doručovací obálka nebo neprůhledný doručovací obal musí být označen textem: JVS – Českobratrská církev evangelická – NEOTVÍRAT!

 

 

 

Příloha 3

 

Českobratrská církev evangelická

Ústřední církevní kancelář

 

Eliška Nováková

oddělení výchovy a vzdělávání

 

Jungmannova 9

110 00 Praha 1

 

telefon 222 222 222
mobil 777 777 777
mail novakova@e-cirkev.cz

www.e-cirkev.cz

 

 

 

Příloha 4

 

 

Složení výběrové komise:

 

Monika Voženílková

Štěpán Mamula

Ondřej Pellar

Zdeněk Šorm

Martina Študentová

Tomáš Vokatý

Daniel Ženatý

 

 

 

Přílohy

Výběrové řízení je prováděno mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele: Českobratrská církev evangelická
Sídlo zadavatele: Jungmannova 22/9, 111 21 Praha 1
IČ: 00445223
Jméno a příjmení statutárního zástupce zadavatele: Mgr. Daniel Ženatý, Ing. Vladimír Zikmund
Zastoupení zadavatele v řízení, kontaktní osoba zadavatele zástupce: ČECHÁK a spol. s r. o. se sídlem: U Pily 344, 460 08 Liberec – Horní Hanychov zastoupen kontaktní osobou: Lucie Šarbortová
kontaktní telefon: 605 375 118
kontaktní e-mail: lucie.sarbortova@cespo.cz

2. Údaje o zakázce
Název zakázky: „Dodávka a montáž solárního systému, TJAK Běleč nad Orlicí“
Místo plnění: Rekreační středisko Běleč nad Orlicí 121

3. Předmět zakázky
Předmětem plnění zakázky je dodávka a montáž solárního systému v objektu rekreačního střediska Běleč nad Orlicí v rozsahu dle znění energetické studie proveditelnosti a položkového rozpočtu, které tvoří přílohy této zadávací dokumentace. Zakázka bude vítězným uchazečem zabezpečena v celém rozsahu. V rámci optimalizace energetické náročnosti objektů rekreačního areálu bude provedena dodávka a montáž střešního solárního systému sloužícího k ohřevu teplé užitkové vody.

4. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná a zároveň maximální hodnota zakázky je cca 800 tis. bez DPH.

5. Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí dne 23.9.2016 včetně. Na později doručené nabídky nemůže zadavatel brát zřetel. Nabídky budou předány osobně v místě sídla zadavatele nebo zaslány doporučenou poštou taktéž na adresu: Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, 111 21 Praha 1.
Přijaty budou pouze nabídky správně označené dle bodu 11 Výzvy.

6. Datum vyhodnocení došlých nabídek
Hodnocení včasně a řádně došlých nabídek proběhne dne 26.9.2016 a nebude veřejně přístupné. Všichni uchazeči budou neprodleně po vyhodnocení zakázky informování o jejím výsledku.

7. Základní hodnotící kritérium nabídky
Nabídky uchazečů, které byly kladně posouzeny a daní uchazeči splnili kvalifikační požadavky, budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

8. Dodatečné informace, dotazy uchazečů
Případné žádosti o dodatečné informace či dotazy k zadávacím podmínkám mohou zájemci zaslat písemně zástupci zadavatele Lucii Šarbortové na e-mail: lucie.sarbortova@cespo.cz, tel.: 605 375 118. Dotazy mohou být zaslány nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace, případné změny zadávací dokumentace a odpovědi na dotazy uchazečů budou písemně zaslány všem osloveným uchazečům.

9. Výzva a Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace (všechny přílohy) obsahuje kromě této Výzvy pro podání nabídek dále výčet souvisejících příloh. Součástí této Výzvy/zadávací dokumentace, jsou následující dokumenty:

Příloha 1: Krycí list nabídky
Příloha 2: Slepý výkaz výměr
Příloha 3: Návrh smlouvy o dílo
Příloha 4: Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha 5: Energetická studie proveditelnosti
Příloha 6: Formulář pro seznam referenčních zakázek

Tyto dokumenty jsou pro uchazeče závazné a finální. Uchazeč nebude upravovat znění těchto dokumentů, zejména návrhu smlouvy o dílo a výkazu výměr, vyjma informací a ploch k tomu určených a vyznačených. Uchazeč tyto pole vyplní a následně potvrdí oprávněnou osobou. Osloveným uchazečům bude kompletní zadávací dokumentace doručena společně s Výzvou k podání nabídek a všech příloh v elektronické podobě. Zadávací dokumentace a dodatečné informace budou poskytovány výhradně elektronickou formou.

10. Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem je celková nabídková cena bez DPH. Nabídky budou hodnoceny po kladném posouzení formální správnosti obsahu nabídky v souladu se zněním zadávacích podmínek. Vítěznou nejnižší nabídkovou cenou se rozumí cena bez DPH za celý předmět plnění. Celková nabídková cena bez DPH bude shodná u všech relevantních dokumentů a bude vycházet primárně z naceněného výkazu výměr, který zadavatel dal uchazečům k dispozici (podrobněji viz bod 13 Výzvy).

11. Požadavky a podmínky na formální zpracování nabídky
Každý zájemce může podat pouze jednu nabídku.
Pro posouzení a hodnocení nabídek zadavatel požaduje, aby písemná nabídka uchazeče byla zpracována podle následujícího členění:

a) Krycí list nabídky (viz příloha 1 tohoto dokumentu).
b) Vyplněný Výkaz výměr (viz příloha 2 tohoto dokumentu) s ohledem na obsah energetické studie
proveditelnosti a veškerou technickou specifikaci. V případě agregovaných položek uvedených v rámci
Výkazu výměr je zapotřebí zohlednit obsah studie proveditelnosti, která je ve vztahu k vysvětlení jednotlivých
položek Výkazu výměr rozhodující.
c) Návrh smlouvy o dílo (viz příloha 3 tohoto dokumentu) Uchazeč doplní požadované údaje a oprávněný
zástupce Návrh podepíše za uchazeče.
d) Potvrzené Čestné prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz příloha 4 tohoto
dokumentu); podrobněji uvedeno v čl. 12. tohoto dokumentu, odst. a)
e) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů; podrobněji uvedeno v čl. 12. tohoto
dokumentu, odst. b)
f) Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů; podrobněji uvedeno v čl. 12. tohoto
dokumentu, odst. c) (viz příloha 6 tohoto dokumentu)
Nabídka bude zpracována v písemné formě v českém jazyce a nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude předána či odeslána v zalepené obálce, zapečetěna proti cizí manipulaci, obálka bude označena razítkem uchazeče/ základními identifikačními údaji uchazeče včetně korespondenční adresy, na kterou mají být zaslána oznámení, a označena názvem zakázky: „Dodávka a montáž solárního systému, TJAK Běleč nad Orlicí“. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány jednou vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude předložena v jednom originále samostatně provázané šňůrkou (případně jiným vhodným způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy nabídky) v jedné obálce. Uchazeč dále předloží vyplněný Návrh smlouvy o dílo včetně jejích příloh 2 a 3 (harmonogram a vyplněný výkaz výměr) v elektronické podobě na datovém nosiči CD (ve formátu, ve kterém byly uchazeči tyto dokumenty poskytnuty zadavatelem). Nedostatečné označení a zajištění obálky proti manipulaci a nedodání kompletní nabídky dle tohoto bodu Výzvy bude hodnotící komisí vyhodnoceno jako závažné nedodržení požadavků a podmínek na zpracování nabídky a nabídka bude vyřazena z dalšího hodnocení.

12. Kvalifikační předpoklady dodavatele
Dodavatel je povinen prokázat svoji kvalifikaci nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek. Součástí předložené nabídky bude prokázání kvalifikace a to v následujícím požadovaném rozsahu:

a) Základní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel:
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů potvrzením čestného prohlášení (viz příloha
č. 4 této Výzvy)
b) Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel:
- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (prostá kopie, údaje nebudou starší než 90 kalendářních dnů);
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (prostá kopie)
c) Technické kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel:
- vyplněním seznamu minimálně vlastních tři referenčních stavebních prací podobného charakteru s touto zakázkou. Seznam k vyplnění tvoří přílohu č. 6 této Výzvy.

13. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena, tj. celková cena za realizaci celého předmětu plnění, bude zpracována přehledně a bez chyb s ohledem na obsah energetické studie proveditelnosti a bude vyplněna v rámci naceněného výkazu výměr (viz příloha 2 tohoto dokumentu). Dále bude hodnota nabídkové ceny vložena do krycího listu a návrhu smlouvy o dílo a tyto částky budou vzájemně v souladu. Nabídková cena bude zpracována jako výsledná cena a zároveň nejvýše přípustná. V případě, že podle uchazeče bude zapotřebí použít i jiný materiál, resp. práce, než který je výslovně vypsán ve slepém výkazu výměr, použije pro tuto potřebu ř. 30 – „Další materiál a práce“. Tato položka musí být zároveň podrobně rozepsána na záložce č. 4 – „ř. 30 – další“. Tato položka může zároveň zůstat nenaceněná, resp. nulová. Položka může obsahovat např.: stavební úpravy – prostupy pro potrubí, začištění prostupů, rozvody elektroinstalace, rozvody TV, SV a CR apod.

14. Platební a obchodní podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy. Provedené práce a dodávky budou uhrazeny na základě vystavené faktury dodavatelem za celé provedené dílo. Součástí daňového dokladu musí být soupis dodávek a provedených prací. Konečná faktura za provedené práce a dodávky bude vystavena po protokolárním předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění veškerých vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla. Veškeré provedené práce a dodávky budou fakturovány po skončení plnění zakázky a to tak, že dodavatel předloží zadavateli po skončení plnění zakázky soupis provedených prací a dodávek za celé plnění oceněný podle položkového rozpočtu (nedílné součásti nabídky uchazeče – dodavatele), který bude podkladem pro vystavení faktury dodavatele, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu nebude zadavatel povinen fakturu hradit. Faktura musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů. Doba splatnosti daňového dokladu bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. V případě, že zadavatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis dodavateli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Dodavatel je v tomto případě povinen předložit zadavateli opravený soupis. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je dodavatel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura dodavatele i přesto obsahovala i práce a dodávky, které nebyly zadavatelem odsouhlaseny, je zadavatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit, popř. je zadavatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Obchodní a platební podmínky jsou podrobně řešeny v návrhu smlouvy o dílo. Smlouva o dílo musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel požaduje min. 36 měsíční záruku na provedené práce a 24 měsíců na technologie (materiál). Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny: Zadavatel nepřipouští jakoukoliv změnu nabídkové ceny, vyjma změny sazby DPH a změny okolností výslovně uvedených ve Smlouvě o dílo.

15. Doba a místo plnění zakázky
Předpokládaný termín zahájení doby plnění: od 3.10.2016
Termín ukončení doby plnění: nejpozději do 15.11.2016
Místem plnění předmětu zakázky je rekreační středisko Běleč nad Orlicí 121, Tábor Jana Amose Komenského, 503 46 Běleč nad Orlicí, Královéhradecký kraj.

16. Prohlídka místa plnění:
Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění z důvodu plnění zakázky převážně na exteriéru objektu, který je přístupný. V případě potřeby podrobnějšího výkladu či prohlídky je možné kontaktovat správce TJAK Běleč nad Orlicí p. Miroslava Teplého, tel.: 724 280 641, e-mail: info@taborbelec.cz. Z důvodu zhoršené kvality signálu v areálu doporučujeme využít telefonické i emailové spojení.

17. Další ustanovení zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit předmětné výběrové řízení až do uzavření smlouvy a to i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu či doplnění Textu výzvy do konce lhůty pro podání nabídek s ohledem na nepředvídatelné okolnosti v rámci zadávacího řízení. Zadavatel v takovém případě posoudí, zda změna či doplnění má vliv na prodloužení lhůty pro podání nabídek. Uchazeči nevzniká nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. Všichni uchazeči budou bezodkladně po rozhodnutí o výběru zadavatele informováni o výsledku výběrového řízení. Uchazeč, který řádně podal nabídku, je oprávněn nahlédnout či vyžádat si u zadavatele kopii zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Předmět zakázky bude realizován na základě Smlouvy o dílo vyhotovené zadavatelem a uzavřené s vítězným uchazečem. Návrh smlouvy je předmětem přílohy č. 2 Výzvy. Uchazeč s nabídkou odevzdá podepsanou smlouvu. Smlouva s nevybranými uchazeči nevzejde v platnost. Odevzdáním závazné nabídky uchazeč zároveň potvrzuje, že si veškeré podmínky plynoucí ze zadávací dokumentace pečlivě přečetl, jsou mu srozumitelné a souhlasí s nimi. Případné nejasnosti si musí zájemce o zakázku objasnit před podáním nabídky, neboť nedostatečná informovanost nebo mylné chápání zadání neopravňují dodavatele požadovat změnu ceny ani změnu podmínek.

V Praze dne 12.9.2016

Ing. František Straka, pověřený zástupce zadavatele

 

Přílohy výzvy na podání nabídek, resp. zadávací dokumentace (všechny přílohy):
Příloha 1: Krycí list nabídky
Příloha 2: Slepý výkaz výměr
Příloha 3: Návrh smlouvy o dílo
Příloha 4: Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha 5: Energetická studie proveditelnosti + Schema Solar
Příloha 6: Formulář pro seznam referenčních zakázek

 

 

Přílohy

Synodní rada Českobratrské církve evangelické (ČCE) vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Vedoucí tajemník/tajemnice Ústřední církevní kanceláře ČCE

 

Požadavky:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání
 • Doložitelná manažerská zkušenost
 • Komunikativnost, schopnost řízení týmu
 • Aktivní znalost AJ nebo NJ (část pohovoru proběhne v jednom z uvedených jazyků)
 • Pozitivní vztah k ČCE
 • Trestní bezúhonnost

 

Nabízíme:

 • Zajímavou a pestrou práci v největší protestantské církvi v ČR
 • Odpovídající mzdové ohodnocení
 • Pracoviště v centru Prahy
 • Příspěvek na stravování formou stravenek
 • Možnost řešení bydlení

 

Přihlášky s přiloženým motivačním dopisem, CV a kopií dokladů o dosaženém vzdělání zasílejte v zalepené obálce s označením "VŘ - vedoucí tajemník/tajemnice" na sekretariát ÚCK:

 

Českobratrská církev evangelická

Jungmannova 22/9

111 21 Praha 1

 

Termín pro podání přihlášek: 30. 9. 2016

Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2017, případně dle dohody

 

 

Požadujeme:

 • minimálně SŠ vzdělání s maturitou
 • dobrou znalost MS Office (Word, Excel)
 • vynikající úroveň psaného slova v českém jazyce (gramatika, stylistika)
 • dobrou znalost anglického jazyka (ústní i písemná komunikace),
 • znalost německého jazyka výhodou
 • schopnost pracovat samostatně a spolupracovat s kolektivem
 • organizační a komunikační dovednosti pro efektivní komunikaci se sbory ČCE
 • odpovědnost, preciznost, důslednost, smysl pro detail
 • trestní bezúhonnost (uchazeč nebyl odsouzen za úmyslný trestní čin)
 • zájem o Českobratrskou církev evangelickou

 

Popis činností:

 • vyhledávání projektových výzev
 • příprava, zpracování a podávání projektů
 • samostatná koordinace naplňování výstupů projektů, komunikace se sbory ČCE
 • zpracování grantového kalendáře pro sbory ČCE
 • vedení a archivace projektové dokumentace
 • samostatné zpracování závěrečných zpráv projektů
 • komunikace s donory a partnery
 • spolupráce v rámci ÚCK a celé církve
 • odpovědnost za vzdělávání v oblasti fundraisingu v církvi

 

Nabízíme:

 • zaměstnání formou pracovní smlouvy
 • odpovídající dvousložkové mzdové ohodnocení (pevná část a část závislá na
  výsledcích)
 • plný pracovní úvazek s flexibilní pracovní dobou
 • 25 dní dovolené
 • další profesní vzdělávání
 • možnost realizace vlastních nápadů
 • nástup dle vzájemné dohody - nejlépe k 1. 10. 2016

 

Výhodou:

 • orientace v církevní oblasti
 • orientace v oblasti dotačních řízení na národní i evropské úrovni

 

Přihláška musí obsahovat: 

 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis
 • fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kontakt na minimálně jednu osobu, která může podat reference

 

V motivačním dopise specifikujte:

 1. Vaši představu práce fundraisera/ky.
 2. Jaké máte předpoklady pro tuto práci (proč se na ni hodíte právě Vy).
 3. Proč chcete pracovat v Českobratrské církvi evangelické.
 4. V případě, že s fundraisingem již máte zkušenosti, jakého cíle jste v oboru dosáhli?

 

 

Termín uzávěrky předkola výběrového řízení: 31. 8. 2016 (rozhoduje datum doručení na níže uvedenou mailovou adresu. Přihlášky musí být doručeny na e-mail 11_Personální personalni.uck@e-cirkev.cz s označením předmětu „Výběrové řízení - fundraising“. Na později doručené přihlášky nebude brán zřetel.

Uchazeči, vybraní do 1. kola výběrového řízení, budou kontaktování mailem i telefonicky. Oznámení o negativním výsledku zasíláme pouze elektronicky. Zaslané materiály se uchazečům nevrací.

Českobratrská církev evangelická si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči/ky nenaplní očekávání církve.

 

 

Adresa pracoviště:

Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické

pošt.př. 466, Jungmannova 9 (Husův dům)

111 21 Praha 1 – Nové Město

 

 

Bratrská škola – církevní základní škola pro 1. stupeň se sídlem na Praze 7 hledá od září 2016 vychovatele/vychovatelku do ŠD na necelý úvazek. Možnost spojit funkci vychovatele s asistentem pedagoga . Nezbytným předpokladem je kladný vztah ke křesťanským hodnotám a ochota sdílet atmosféru školy rodinného typu. Požadavek na uchazeče je plná aprobovanost na vychovatele školní družiny. Svůj životopis a motivační dopis zasílejte na email: bratrska@seznam.cz . Obratem se Vám ozveme.

Bratrská škola – církevní základní škola pro 1. stupeň se sídlem na Praze 7 hledá od září 2016 asistenta pedagoga. Nezbytným předpokladem je kladný vztah ke křesťanským hodnotám a ochota sdílet atmosféru školy rodinného typu. Požadavek na uchazeče je střední vzdělání s maturitou a vhodná pedagogická způsobilost. Svůj životopis zasílejte na email: bratrska@seznam.cz . Obratem se Vám ozveme.

 

Sbor Českobratrské církve evangelické v Roudnici nad Labem hledá faráře na plný úvazek.

"Jsme malý sbor. Potřebujeme aktivního faráře s evangelizační schopností a biblickým pohledem na otázky současné společnosti, nejlépe s rodinou. Nabízíme velkou faru se zahradou (jen za úhradu energií), která je vzdálena 300 m od kostela. Kostel i fara se nachází v centru města. Z Roudnice n.L. je velmi dobré spojení do Prahy po dálnici D8 nebo vlakem, přibližně za 40 minut," uvádí staršovstvo Roudnického sboru.

Nástup je možný začátkem roku 2016.

Kontakt: e-mail: roudnice@evangnet.cz nebo telefon: 416837029 případně 723714160.

 

12 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít