27.06.2016 11:03

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ STUDIA ABSOLVENTŮ SEMINÁŘE CÍRKEVNÍ HUDBY

  Slavnostní ukončení studia absolventů Semináře církevní hudby Evangelické akademie se konalo při slavnostní bohoslužbě v neděli 26. června v evangelickém kostele v Ostravě. Z rukou synodního seniora a synodního...
24.06.2016 11:24

PUTOVÁNÍ ZA PRAVDOU - DIVADELNÍ HRA O JERONÝMOVI PRAŽSKÉM

  Život Jeronýma Pražského je jednou velkou poutí. Navštívil řadu zemí, získal mistrovské tituly čtyř slavných evropských univerzit, setkal se s mnoha důležitými a mocnými lidmi, byl souzen koncilem... Jak představit tento...
20.06.2016 15:41

JERONÝM PRAŽSKÝ V ŽIŽKOSTELE

  Ve středu 22. června 2016 proběhne akce s názvem JERONÝM PRAŽSKÝ v Žižkostele (nám. Barikád 1, Praha 3). Od 16:00 hodin je na programu loutkové divadlo pro děti, promítání pohádky a zpěv faráře Jardy Pechara s nástrojem...
17.06.2016 13:50

PROHLÁŠENÍ EKUMENICKÉ RADY CÍRKVÍ V ČR K NÁSILNÝM ÚTOKŮM V UPLYNULÉM TÝDNU

  My, čelní představitelé církví sdružených v Řídícím výboru Ekumenické rady církví v ČR, vyjadřujeme hluboké politování a zármutek nad násilnými útoky v Tel Avivu, Orlandu a Bristallu v uplynulém týdnu. V modlitbách...
E-církev.cz
« předchozí 1234567...197 následující »  [vše]

Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli: „Smiluj se nad námi, Synu Davidův!“ A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim...   ...více

Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem. Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou...   ...více

Pravý žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle. Pravý žid je ten, kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena...   ...více

Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Synu, odpouštějí se ti hříchy.“ [Mk 2, 5] Známá scéna z evangelií. Rozebraná střecha domu, čtyři spouštějí...   ...více

Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme: ,Spravedlivý bude živ z víry.ʻ [Ga 3,11]   Nedávno jsem viděl v parku tříleté...   ...více

Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno: dal vám Bůh svého Ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? [Ga 3, 2]  ...   ...více

Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože jsi mnou pohrdl a vzal jsi Chetejci Urijášovi ženu, aby ti byla manželkou. [2 S 12, 10] Prequel, jak se dnes říká. Díl...   ...více

Král otřesen vystoupil do přístřešku nad branou a plakal. Šel a naříkal: „Můj synu Abšalóme, můj synu Abšalóme! Kéž bych byl umřel místo tebe, Abšalóme, synu můj,...   ...více

Abšalóm mu řekl: „Pohleď, tvá záležitost je dobrá a správná, ale od krále nemůžeš čekat vyslyšení.“ A Abšalóm dodával: „Kdybych já byl ustanoven v zemi soudcem...   ...více

Abšalóm přikázal své družině: „Hleďte, až bude Amnón rozjařen vínem a až vám řeknu: ,Bijte Amnóna!ʻ, usmrťte ho a nebojte se.“ [2S 13, 28]   Děti si jdou po...   ...více

« předchozí 1234567...197 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít