01.02.2017 15:00

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

  K 31. lednu končí provoz těchto webových stránek . Nový web v testovacím režimu je možné navštěvovat ZDE . Od 1. března bude nový web přesunut na známou adresu www.e-cirkev.cz a plně nahradí tyto webové stránky....
30.01.2017 18:57

OHLÉDNUTÍ ZA FARÁŘSKÝM KURZEM 2017

  Jak funguje moc? Takové bylo téma letošního farářského kurzu, který se v druhé půlce ledna konal v Praze. Většina programu se odehrála v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. O Božím království a...
29.01.2017 20:22

PROHLÁŠENÍ SYNODNÍ RADY K ODSOUZENÍ PANA JAŠKA V SÚDÁNU

  Od loňského zadržení a obvinění pana Petra Jaška v Súdánu sdílíme obavy o jeho osud. Jsme pobouřeni výši trestu, k němuž byl súdánským soudem dne 29.1. odsouzen. Vyzýváme české ministerstvo zahraničních věcí, aby co...
25.01.2017 15:33

JMENOVÁNÍ NOVÉHO ŘEDITELE DIAKONIE ČCE

  Novým ředitelem Diakonie Českobratrské církve evangelické se od 1. dubna stane Jan Soběslavský, který je v současné době ředitelem brněnského střediska a členem správní rady Diakonie ČCE. Do funkce jej jmenovala synodní...
E-církev.cz
1234567...219

Slovo pro tento den

Modlitby

Kázání

_________________________________________________

Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista,...   ...více

Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: „Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.“ Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo...   ...více

Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za...   ...více

Proto musil být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu. /Žd 2, 17/   Velekněz. Toto...   ...více

Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem. /1P 3, 18/   Co...   ...více

Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. /1K 1, 30/   To je opravdu velké ujištění ......   ...více

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. /Ef 2, 8—9/ Ach ne! Kolikrát už jsem ta...   ...více

Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. /Ef 4, 32/ Kvůli bombě nastražené katolickou Irskou republikánskou...   ...více

Stačí, když máš mou milost. /2 K 12, 9/ Apoštol Pavel vede náročnou diskusi se svými kritiky a odpůrci z Korintu. V dnes čteném úseku proto přechází od teologických...   ...více

Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím,...   ...více

Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj. /1Te 1, 1/ Skoro všechny dopisy Nového zákona začínají pozdravem a...   ...více

Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. /Sk 2, 38/ Klíčové Boží dary jsou...   ...více

Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou; neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky....   ...více

Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít,...   ...více

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z...   ...více

Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. /Mk 10, 45/ Jednou z nejkrásnějších ilustrací, které...   ...více

Klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. Efezským 3,14-15   ...více

Po tom poznají všickni, že jste moji učedlníci, budete-li míti lásku jedni k druhým. Jan 13,35   ...více

Máme mocné povzbuzení my, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané. Židům 6,18   ...více

Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou! Marek 10,47   ...více

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. Titovi 2,11   ...více

Váš přebytek pomůže jejich nedostatku. 2.Korintským 8,14   ...více

K tomu jste byli povoláni, vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest....   ...více

Chizkijáš smrtelně onemocněl. Modlil se k Hospodinu a ten k němu promluvil a dal mu zázračné znamení. Ale Chizkijáš za prokázané dobrodiní nebyl vděčný, jeho srdce se...   ...více

Pojal ho ďábel na horu vysokou, ukázal mu všecka království světa i slávu jejich, a řekl mu: "Toto všecko ti dám, jestliže padna, budeš mi se klaněti." Tedy dí mu Ježíš:...   ...více

Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11   ...více

Nechť světlo z výsosti vede naše kroky po cestě pokoje. Lukáš 1,78-79   ...více

Blahoslavení pokojní, nebo oni synové Boží slouti budou. Matouš 5,9   ...více

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4,6   ...více

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Lukáš 6,36   ...více

Když se zjevila dobrota a láska k lidem Spasitele našeho Boha, ne z skutků spravedlnosti, kteréž bychom my činili, ale podle milosrdenství svého spasil nás. Titovi 3,4-5   ...více

01.01.2017 00:00
Nový rok

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17   ...více

Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ [J 8, 12]   Je to vhodné slovo...   ...více

A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří...   ...více

Toto praví Hospodin: „V Rámě je slyšet hlasité bědování, přehořký pláč. Ráchel oplakává své syny, odmítá útěchu, protože její synové už nejsou.“ Toto praví...   ...více

„Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce. Vždyť Syn...   ...více

Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha; a kdo má rád otce, má rád i jeho dítě. Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a jeho...   ...více

A Štěpán začal mluvit: „[…] Jste tvrdošíjní a máte pohanské srdce i uši! Nepřestáváte odporovat Duchu svatému, jako to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký prorok, aby...   ...více

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z...   ...více

Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“...   ...více

Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme: ‚Spravedlivý bude živ z víry.‘ Zákon však nevychází z víry, nýbrž praví: ‚Kdo...   ...více

„Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna...   ...více

„On střeží nohy svých věrných, ale svévolníci zajdou ve tmách; svou silou se nikdo neprosadí. Ti, kdo s Hospodinem vedou spor, se zděsí, až on z nebe na ně zaburácí....   ...více

Zlomen je luk bohatýrů, ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností. Sytí se dávají najmout za chléb, hladoví přestali lačnět. Neplodná posedmé rodí, syny obdařená...   ...více

Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina, můj roh se zvedá dík Hospodinu. Má ústa se otevřela proti nepřátelům, raduji se ze tvé spásy. [1S 2, 1]   Chana oslavovala...   ...více

,Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuelʻ, to jest přeloženo ,Bůh s námiʻ. [Mt 1, 23]   Bůh s námi… Kdo je ten „Bůh“? Ten, který stvořil celý...   ...více

Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. [J 3, 36]   Není spásy – než v Ježíši Kristu, Božím...   ...více

Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za...   ...více

Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. [Ga 3, 26–27]   Ne...   ...více

Toto praví Hospodin zástupů. Opět budou sedat na náměstích Jeruzaléma starci a stařeny, každý s holí v ruce pro vysoké stáří. Náměstí toho města budou plná chlapců...   ...více

Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se mne každý den ptají: „Kde je tvůj Bůh?“ [Ž 42, 4]   Kde je ten tvůj Bůh? Proč ti nepomůže? Kde je ten váš...   ...více

Jako laň dychtí pro bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří? [Ž 42, 1–3]  ...   ...více

Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých učednících: „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl:...   ...více

Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu, jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k nim patří, jenž navěky...   ...více

I vzal si Boaz Rút a stala se jeho ženou. Vešel k ní a Hospodin jí dopřál, že otěhotněla a porodila syna. Tu řekly ženy Noemi: „Požehnán buď Hospodin, který tě...   ...více

Ale Rút jí odvětila: „Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým...   ...více

Vyvedl ho ven a pravil: „Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat.“ A dodal: „Tak tomu bude s tvým potomstvem.“ [Gn 15, 5]   Abram čekal. Poslechl...   ...více

Na holých návrších otevřu vodní proudy, uprostřed plání prameny vod, poušť v jezero změním a zemi vyprahlou ve vodní zřídla. [ Iz 41,18]   Prorok Izajáš si...   ...více

Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. [1 Te 4, 11]  ...   ...více

Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ [Mt 3, 1–2]   Cosi se hýbe, a tak se...   ...více

Hlas toho, jenž praví: „Volej!“ I otázal se: „Co mám volat?“ „Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne,...   ...více

Pak prohlásíš své stříbrem potažené vytesané modly i pozlacené lité modly za nečisté a jako nečisté je rozmetáš. Řekneš jim: „Táhni!“ [Iz 30, 22]   Zkuste...   ...více

Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva. [Ž 72, 1–2]   Proč je na světě...   ...více

Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. [Mt 24, 32] Z hlediska obyvatele Palestiny je fíkovník poněkud...   ...více

A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno, neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez...   ...více

Bůh však pamatoval na Noeho i na všechnu zvěř a všechen dobytek, který s ním byl v arše. [Gn 8,1] Zkusme si představit Noemovu situaci: Země je celá zaplavená vodou,...   ...více

Noc pokročila, den se přiblížil . [Ř 13, 12a] Apoštol Pavel zvláštním způsobem užívá obrazu noci a dne pro srovnání tohoto věku a času, kdy přijde Kristus....   ...více

Vzbuď svou bohatýrskou sílu a přijď zachránit nás. Bože, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni. [Ž 80, 3–4] 80. žalm je (spolu s Ž 85) asi nejčastěji...   ...více

Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. [Žd 11, 6a] V evangelické církvi říkáme, že člověk je spasen „pouhou vírou“. Podle dnešního textu z epištoly Židům...   ...více

Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně. [Jk 4, 3] Apoštol Jakub řeší se čtenáři svého listu problém nevyslyšených proseb....   ...více

Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. [Ž 24, 1] Žalm 24, který nás provází první polovinou tohoto týdne, spojuje téma předchozí...   ...více

Hospodin je náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král, on nás spasí. [Iz 33, 22] Soudce, zákonodárce, král. Politolog by řekl, že tu máme...   ...více

[Hospodin praví:] „Ztrestám Amóna z Théb i faraóna, Egypt, jeho bohy, jeho krále, faraóna i ty, kdo v něho doufají. A vydám je do rukou těch, kdo jim ukládají o život, do...   ...více

Lid stál a díval se. [L 23, 35a] Golgotská událost, jak ji zachytil evangelista Lukáš, je svého druhu posledním Ježíšovým podobenstvím o Božím království, o tom jak...   ...více

„Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde.“ [L 18, 17]   Co chce říci Ježíš tím, že před nás jako vzor staví dítě?...   ...více

Tu mi odvážili jako mzdu třicet šekelů stříbra. Nato mi Hospodin řekl: „Hoď to tavičovi, tu nádhernou cenu, jíž mě ocenili.“ I vzal jsem těch třicet šekelů stříbra...   ...více

Posel, který šel zavolat Míkajáše, mu domlouval: „Hle, slova proroků jedněmi ústy ohlašují králi dobré věci. Ať je tvá řeč jako řeč každého z nich, mluv o dobrých...   ...více

Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;...   ...více

Hospodine, postav stráž k mým ústům, přede dveře mých rtů hlídku, nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu, ať se nedopustím svévolnosti s muži, kteří pášou...   ...více

Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh...   ...více

Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník....   ...více

Právě tak bude v den, kdy se zjeví Syn člověka. Kdo bude v onen den na střeše, ale věci bude mít v domě, ať nesestupuje, aby si je vzal; a stejně tak kdo bude na poli, ať se...   ...více

Proto jsme na vás hrdi v církvích Božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte: to je předzvěst spravedlivého soudu Božího....   ...více

Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat je jim přístupné, Bůh jim to...   ...více

Jako Otec mrtvé křísí a probouzí k životu, tak i Syn probouzí k životu ty, které chce. Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi, aby všichni ctili Syna, jako...   ...více

Mějte se na pozoru, abyste dostali plnou odměnu. Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má Otce i Syna. Přijde-li někdo k...   ...více

Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci....   ...více

„Bylo tedy sedm bratří. Oženil se první a zemřel bezdětný. Jeho manželku si vzal druhý, pak třetí a stejně všech sedm; nezanechali dětí a zemřeli. Nakonec zemřela i ta...   ...více

Jednoho dne, když učil lid v chrámě a zvěstoval evangelium, přistoupili k němu velekněží a zákoníci se staršími a řekli: „Pověz nám, jakou mocí to činíš a kdo je...   ...více

Věřím všemu, co je napsáno v zákoně Mojžíšově a v prorockých knihách, a tak jako oni mám naději v Bohu, že jednou spravedliví i nespravedliví vstanou k soudu. Proto i...   ...více

Hospodine, slyš při spravedlivou, věnuj pozornost mému bědování, dopřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů. Ty sám vynes nade mnou rozsudek; tvoje oči vidí, kde je...   ...více

[…] řekl: ,Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má deset hřiven!ʻ Řekli mu: ,Pane, už má deset.ʻ Pravím vám: ,Každému, kdo má, bude dáno; kdo nemá, tomu bude...   ...více

Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k...   ...více

Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nemáte soudit ty, kdo jsou z nás? Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu! [1 K 5,12–13]...   ...více

Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“ [Lk 19,5]    Také tohle je příběh...   ...více

Slyšte, nebesa, naslouchej, země, tak promluvil Hospodin: „Syny jsem vychoval, pečoval o ně, ale vzepřeli se mi.“ […] Dcera sijónská zůstala jako chatrč na vinici, jako...   ...více

Kéž bych věděl, kde ho najdu. Vydal bych se k jeho sídlu, předložil bych mu svou při a plno důkazů by podala má ústa. Chtěl bych vědět, jakými slovy by odpověděl,...   ...více

Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. […] řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“ A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj. [Ž 32, 3....   ...více

,Synu, jdi dnes pracovat na vinici!ʻ On odpověděl: ,Nechce se mi.ʻ Ale potom toho litoval a šel. [Mt 21, 28–29]   Ježíš prochází ulicí a potkává řemeslníky,...   ...více

Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás […], ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. […] Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby...   ...více

Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého […] Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale...   ...více

Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: ,Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. […] celník...   ...více

Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu! […] Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se...   ...více

„ […] Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne; neboť já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost; to jsem si...   ...více

Kéž bych měl na poušti místo, kde mohou pocestní přenocovat. Mám opustit svůj lid a odejít od nich? Neboť jsou to samí cizoložníci, shromáždění věrolomných. […] „S...   ...více

Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se: „Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má nýbrž tvá vůle se staň.“ Tu se mu zjevil anděl z...   ...více

Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy...   ...více

Máte-li spory o tyto všední záležitosti, proč se obracíte k těm, kdo nemají s církví nic společného? K vašemu zahanbení to říkám. Cožpak není mezi vámi nikdo rozumný,...   ...více

A Pán řekl: „Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce! Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí...   ...více

Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel:...   ...více

Vyhýbej se mladické prudkosti, usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. Nepouštěj se do hloupých sporů, v jakých si libují...   ...více

Ty utištěná, vichrem zmítaná, útěchy zbavená, hle, já ti do omítky vsadím drahokamy, za základ ti dám safíry. Cimbuří ti udělám rubínová, brány berylové a celé tvé...   ...více

Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo...   ...více

Elíša mu řekl: „Což jsem v duchu nebyl při tom, když se muž obrátil ze svého vozu a šel ti vstříc? Copak je čas brát stříbro a brát šaty a olivoví či vinice, brav či...   ...více

Elíša odvětil: „Jakože živ je Hospodin, v jehož službách stojím, nevezmu nic.“ Třebaže ho nutil, aby si něco vzal, on odmítl. Potom Naamán řekl: „Tedy nic? Kéž je...   ...více

Když je uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kněžím!“ A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem...   ...více

V jednom městě, kam Ježíš přišel, byl muž plný malomocenství. Jakmile Ježíše spatřil, padl tváří k zemi a prosil ho: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ On...   ...více

„Přikaž Izraelcům, ať vyhostí z tábora každého malomocného, každého, kdo trpí výtokem, i každého, kdo se znečistil při mrtvém. Vyhostíte osoby jak mužského, tak i...   ...více

Uvidí-li, že se postižení na domě šíří, je to zhoubné malomocenství na domě. Je nečistý. Strhnou ten dům a kameny, dříví i všechnu hlínu z domu vynesou ven za město na...   ...více

Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože! Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, svévolníkům zvyrážíš zuby. V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje požehnání!...   ...více

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. [1 J 5, 14]   Modlitební vztah k Bohu, život v modlitbě, to je základní...   ...více

Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha […], a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a...   ...více

Připomínám si tvou upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lóis a tvá matka Euniké, a kterou máš, jak jsem přesvědčen, i ty. [2 Tm 1, 5]   V církvi je i dnes...   ...více

Ježíš, pohnut soucitem, dotkl se jejich očí, a hned prohlédli; a šli za ním. [Mt 20, 10]   Znáte ten, jak sedí dva slepí u cesty? A jde kolem Ježíš, a ten jeden...   ...více

Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle. [Ž 37, 7b]   Nevzrušuj se, opakuje žalmista. Nevzrušuj se, když se rozhlédneš kolem...   ...více

Andělu církve ve Smyrně piš: Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ: „Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat.[…] Neboj se toho, co máš...   ...více

„Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život?“[…] „Co mi ještě schází?“Ježíš mu odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří,...   ...více

A nyní, vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. […] Nashromáždili jste si poklady – pro konec dnů! […] vykrmili jste se – pro den...   ...více

Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko, a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný,...   ...více

Haleluja. Chval, duše má, Hospodina! Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu. [Ž 146, 1–2]   Každý sváteční den má...   ...více

Oni však tomu slovu nerozuměli […]; proto nechápali, ale báli se ho na to slovo zeptat. Přišlo jim na mysl, kdo z nich je asi největší. [Lk 9, 45–46]   Pán Ježíš...   ...více

Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí tedy jste spaseni skrze...   ...více

[…] Sluší se, abyste nyní dokončili dílo, které jste už loni nejen začali, nýbrž také k němu dali podnět.[…] Každý ať dá podle toho, co má; […] jak je psáno: ,Kdo...   ...více

Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince, a řekl: „Vpravdě vám pravím, že tato...   ...více

Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl....   ...více

Tu Petr, naplněn Duchem svatým, k nim promluvil: „Vůdcové lidu a starší, když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo...   ...více

„[…] synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. Já vám pravím: I nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele; až majetek...   ...více

Běda těm, kteří připojují dům k domu a slučují pole s polem, takže nezbývá žádné místo, jako byste jen vy byli usedlíci v zemi. V uších mi zní slovo Hospodina...   ...více

Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a...   ...více

A co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? Naprosto ne! Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale ‚každý člověk lhář‘, jak je psáno:...   ...více

„Já vám uděluji království, jako je můj Otec udělil mně, abyste v mém království jedli a pili u mého stolu; usednete na trůnech a budete soudit dvanáct pokolení Izraele....   ...více

Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k...   ...více

Když bylo mé srdce roztrpčené, když se jitřilo mé ledví, byl jsem tupec, nic jsem neznal, jak dobytče jsem před tebou býval. Já však chci být ustavičně s tebou, uchopils...   ...více

‚Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila!‘ Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání,...   ...více

Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti, moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu! Doznávám...   ...více

[…] mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat Panovníka, který je vykoupil […] A mnozí budou následovat jejich...   ...více

Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. Chtějí být učiteli...   ...více

Petr řekl: „Hle, my jsme opustili, co bylo naše, a šli jsme za tebou.“ [L 18, 28]   Motiv cesty je snad nejčastějším symbolickým vyjádřením víry v bibli. Věřit v...   ...více

Davidův. Žalm. O milosrdenství a soudu chci zpívat, tobě, Hospodine, prozpěvovat žalmy. […] Vyhlédnu si v zemi věrné lidi, aby se mnou přebývali. Kdo jde bezúhonnou cestou,...   ...více

Báli se sice i Hospodina, ale dělali si kněze posvátných návrší ze spodiny lidu. Ti za ně obětovali v domě posvátných návrší. [2 Kr 17, 32]   Málokdo se dnes...   ...více

Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení...   ...více

Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. […] a ‚nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina‘. [Mt 10,34.36]  ...   ...více

Snad si v srdci řekneš: „Tyto pronárody jsou početnější než já. Jak bych si je mohl podrobit?“ Neboj se jich! [Dt 7, 17-18a]   Lid víry v Hospodina byl a je...   ...více

S Josefem však byl Hospodin, takže ho provázel zdar; byl v domě svého egyptského pána. [Gn 39, 2]   Josefa opustili úplně všichni. Vlastní bratři jej chtěli zabít a...   ...více

Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku: ‚Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé. […] Nikdo z těch mužů,...   ...více

Proto jsem tě ponechal na Krétě, abys uvedl do pořádku, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti nařídil. Mají to být lidé bezúhonní, jen...   ...více

Byl jsem pokořen a bylo mi to k dobru, naučil jsem se tvým nařízením. Zákon tvých úst je mi dražší než tisíce hřiven zlata nebo stříbra. [Ž 119, 71–72]   Když...   ...více

Jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo; potom přijde ten, který tě pozval, a řekne ti: ‚Příteli, pojď dopředu!‘ Pak budeš mít čest přede všemi hosty. [L 14,...   ...více

Praví jim: „Můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž je připravil můj Otec. […] Kdo se mezi vámi chce...   ...více

Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora. [Př 18,12]   Lidé se často pozastavují nad zpovědí. Bývá karikována, v obecném povědomí...   ...více

Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo. [1 Pt 3, 12]   Boží spravedlnost se...   ...více

V jinou sobotu vešel do synagógy a učil. Byl tam člověk, jehož pravá ruka byla odumřelá. Zákoníci a farizeové si na Ježíše dávali pozor, uzdravuje-li v sobotu, aby měli...   ...více

Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův; když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře: „Vím o...   ...více

„Lidský synu, mluv k izraelským starším a řekni jim: ,Toto praví Panovník Hospodin: Přicházíte se mě dotazovat? Jakože jsem živ, nebudu vám dávat odpovědi na dotazy, je...   ...více

Byla tam žena, která byla stižena nemocí už osmnáct let; byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit. Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: „Ženo, jsi...   ...více

Jednou v sobotu procházeli obilím a jeho učedníci trhali klasy, mnuli z nich rukama zrní a jedli. Někteří z farizeů řekli: „Jak to, že děláte, co se v sobotu nesmí?“...   ...více

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! [Ž 103, 2]   „Co to vlastně může asi znamenat, že člověk mluví s vlastní duší? Že člověk...   ...více

Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! [Ž 103,1]   Učíme děti kouzelná slova. Prosím a děkuji. A ta slova nejsou kouzelná tím,...   ...více

Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, a řekl jim: „Je psáno: ,Můj dům bude domem modlitby‘, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů.“ Každý den...   ...více

Avšak Nejvyšší nepřebývá v chrámech, vystavěných lidskýma rukama, jak praví prorok: „Mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou! Jaký chrám mi můžete vystavět,...   ...více

Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé...   ...více

Také zástupům [Ježíš] řekl: „Když pozorujete, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte: ,Přijde déšť‘ – bývá tak; a vane-li jižní vítr, říkáte: ,Bude...   ...více

Když pak uvidíte „znesvěcující ohavnost“, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj – tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou...   ...více

Sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý zápas s utrpením; někteří tím, že byli před očima všech uráženi a utiskováni, jiní tím, že stáli při...   ...více

Dlouho ještě chcete soudit proti právu, stranit svévolníkům? Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost, pomozte vyváznout nuznému...   ...více

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o domě Izraelově a o domě Judově. V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby...   ...více

O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Pravím: Tvoje milosrdenství je zbudováno navěky, v nebesích...   ...více

Menašemu bylo dvanáct let, když začal kralovat, a kraloval v Jeruzalémě padesát pět let. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, podle ohavností pronárodů,...   ...více

Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v...   ...více

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. [Mt 6, 24]...   ...více

A Štěpán začal mluvit: „Bratří a otcové, vyslechněte mne: Bůh slávy se zjevil našemu praotci Abrahamovi ještě v Mezopotámii, než se usadil v Cháranu, a řekl mu: ,Opusť...   ...více

Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny, ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo...   ...více

A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Potom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho...   ...více

V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve...   ...více

Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. [Ž 127, 2]   O kom se to tu mluví? Kdo dlouho...   ...více

Uvažoval o tom, a říkal si: ,Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?ʻ Pak si řekl: ,Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno...   ...více

Vždyť vidí, že umírají moudří, hynou stejně jako hlupák nebo tupec a své jmění zanechají jiným. Ti však myslí, že tu jejich domy budou věčně, jejich příbytky po...   ...více

Nezáviď zlým lidem a nedychti být s nimi, neboť jejich srdce rozjímá, jak připravit zhoubu, a jejich rty mluví, aby potrápily. Moudrostí se dům buduje, rozumností se...   ...více

Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! ,Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal...   ...více

Slyšeli jste, že bylo řečeno:,Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.ʻ Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás...   ...více

Bratří, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel spásy. Vždyť jim mohu dosvědčit, že jsou plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání. Nevědí,...   ...více

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. [Ko 3, 1]   Myslím si, že každý z nás potřebuje stále a znovu...   ...více

Jednou se Ježíš na nějakém skrytém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan.“...   ...více

Přistoupili a probudili ho se slovy: „Mistře, Mistře, zahyneme!“ On vstal, pohrozil větru a valícím se vlnám; i ustaly a bylo ticho. Řekl jim: „Kde je vaše víra?“ [L 8,...   ...více

„Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte....   ...více

V těch dnech vstal Petr ve shromáždění bratří – bylo tam pohromadě asi sto dvacet lidí – a řekl: „Bratří, muselo se splnit slovo Písma, kde Duch svatý už ústy...   ...více

Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho...   ...více

[Moudrost] vyslala své dívky, volá na vrcholu městských výšin: „Kdo je prostoduchý, ať se sem uchýlí!“ Toho, kdo nemá rozum, zve: „Pojďte, jezte můj chléb a pijte...   ...více

Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána....   ...více

Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi...   ...více

Když Abram uslyšel, že jeho bratr byl zajat, vytrhl se svými třemi sty osmnácti zasvěcenci, zrozenými v jeho domě, a sledoval je až k Danu. V noci se pak proti nim se svými...   ...více

Tu řekl Abram Lotovi: „Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři. Zdalipak není před tebou celá země? Odděl se prosím ode...   ...více

Žalm Davidův. Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává...   ...více

Řekl jsem si: Lepší je moudrost než síla, třebaže moudrostí toho nuzáka pohrdli a jeho slova nebyla slyšena. Slova moudrých v klidu vyslechnutá jsou lepší než křik toho,...   ...více

Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený. Mému srdci přibývá soužení. Vyveď mě z úzkostí. Pohleď na mé pokoření, na moje trápení,...   ...více

Pro své jméno, Hospodine, odpusť mi mou nepravost, je velká. Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit. Jeho duše se uhostí v dobru, jeho...   ...více

Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam...   ...více

Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Boj se svého Boha. Já jsem Hospodin. Bude-li přebývat s tebou ve vaší zemi někdo jako host, nebudete mu škodit. […] host […]...   ...více

Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti, pamatuj na mě se svým...   ...více

Davidův. K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši, v tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou moji nepřátelé nejásají. Ano, nebude zahanben, kdo skládá...   ...více

[Ježíš učedníkům řekl:] „Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal.“ [L 10, 16]   Ježíš...   ...více

Řekneš jim: Toto praví Hospodin: „Což ti, kteří padli, už nemohou povstat? Kdo se odvrátil, nemůže se vrátit? Proč se tento odpadlý jeruzalémský lid odvrátil natrvalo?...   ...více

Ježíš řekl sedmdesáti: „Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky […] Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: ‚Pokoj tomuto domu!‘ A přijmou-li pozdrav...   ...více

Toto praví Hospodin: „Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. Ale oni řekli:...   ...více

Ježíš svolal svých Dvanáct a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci. Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat. A řekl jim: „Nic si neberte na...   ...více

Chceme vám povědět, bratří, jakou milost dal Bůh církvím v Makedonii. Tak se osvědčily v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vzešla jejich...   ...více

[…] já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je...   ...více

Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagogách vás budou bičovat, budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali...   ...více

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale...   ...více

Nepíšu vám, moji milí, nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od počátku. Staré přikázání je to slovo, které jste slyšeli. A přece vám píši...   ...více

Jinému řekl: „Následuj mne!“ On odpověděl: „Dovol mi, Pane, abych šel napřed pochovat svého otce.“ Řekl mu: „Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé […]“ A jiný...   ...více

Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dnes svůj kříž a následuj mne.“ [L 9, 23]   Co znamená následovat Krista? Sám Ježíš...   ...více

Dříve jste však neznali Boha a byli jste otroky bohů, kteří ve skutečnosti bohy nejsou. Nyní jste však Boha poznali, lépe řečeno: byli jste od Boha poznáni. Jak to, že se...   ...více

Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? [2 K 13, 5]   Apoštol Pavel nás vybízí, abychom se...   ...více

Ježíš odpověděl: „Pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě mám být s vámi a snášet vás? Přiveď sem svého syna!“ [L 9,41]   Ježíš se s třemi...   ...více

Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která...   ...více

Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil...   ...více

Bylo tam veliké stádo vepřů, které se páslo na svahu hory. Démoni ho prosili, aby jim dovolil do nich vejít; on jim to dovolil. Tu vyšli z toho člověka, vešli do vepřů, a...   ...více

Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli: „Smiluj se nad námi, Synu Davidův!“ A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim...   ...více

Spravedlivý hyne a není nikoho, kdo by si to bral k srdci. Zbožní muži bývají smeteni a nikoho nezajímá, že byl spravedlivý smeten zlem. Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou...   ...více

Pravý žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle. Pravý žid je ten, kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena...   ...více

Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Synu, odpouštějí se ti hříchy.“ [Mk 2, 5] Známá scéna z evangelií. Rozebraná střecha domu, čtyři spouštějí...   ...více

Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme: ,Spravedlivý bude živ z víry.ʻ [Ga 3,11]   Nedávno jsem viděl v parku tříleté...   ...více

Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno: dal vám Bůh svého Ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? [Ga 3, 2]  ...   ...více

Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože jsi mnou pohrdl a vzal jsi Chetejci Urijášovi ženu, aby ti byla manželkou. [2 S 12, 10] Prequel, jak se dnes říká. Díl...   ...více

Král otřesen vystoupil do přístřešku nad branou a plakal. Šel a naříkal: „Můj synu Abšalóme, můj synu Abšalóme! Kéž bych byl umřel místo tebe, Abšalóme, synu můj,...   ...více

Abšalóm mu řekl: „Pohleď, tvá záležitost je dobrá a správná, ale od krále nemůžeš čekat vyslyšení.“ A Abšalóm dodával: „Kdybych já byl ustanoven v zemi soudcem...   ...více

Abšalóm přikázal své družině: „Hleďte, až bude Amnón rozjařen vínem a až vám řeknu: ,Bijte Amnóna!ʻ, usmrťte ho a nebojte se.“ [2S 13, 28]   Děti si jdou po...   ...více

Těžkou ranou dcery svého lidu jsem těžce raněn, tíží mě chmury, zmocnil se mě úděs. Což není v Gileádu balzám, což tam není lékař? [Jr 8, 21–22a]  ...   ...více

Jiftách složil Hospodinu slib: „Vydáš-li mi Amónovce opravdu do rukou, ten, kdo mi vyjde naproti z vrat mého domu […], toho obětuji v zápalnou oběť.“ [Sd 11, 30–31]...   ...více

A Bůh řekl: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a tam ho obětuj […] “ [Gn 22, 2]   Abyste se dotkli toho podstatného z bible,...   ...více

Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: „Neplač!“ [L 7, 13]   „Mělo to být naopak,“ řekla, „raději bych na jeho místě ležela sama.“ Psal se rok...   ...více

„ […] Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy“ – tu řekne ochrnutému: „Vstaň, vezmi své lože a jdi domů!“ On vstal a odešel domů....   ...více

„Pro tuto naději jsem, králi, obžalován od Židů. Což se vám zdá neuvěřitelné, že Bůh křísí mrtvé?“ [Sk, 26, 7d–8]   Vždycky je naděje, řekne doktor,...   ...více

Jaký užitek vzejde z mé krve, sestoupím-li v jámu? Což ti prach vzdá chválu, bude hlásat tvoji věrnost? [Ž 30, 10]   Grüß Gott – zdařbůh! Pozdrav známe...   ...více

„[…] Neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej psům.“ [Mk 7, 27c]   Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům. Musíme uznat: Ta hrozná věta má svou...   ...více

Vyznávám hříchy synů izraelských, kterých jsme se na tobě dopustili, hřešili jsme i já a dům mého otce. [Neh 1, 6b]   První kapitola starozákonní knihy Nehemjáš...   ...více

„Rozumíš tomu, co čteš?“ [Sk 8, 30d]   Už přes čtvrt století žijeme ve svobodné zemi. Křesťané nejsou za svou víru utlačováni. Naše děti a vnoučata nám už...   ...více

„[…] nejsem hoden vstoupit pod tvou střechu. […] Ale dej rozkaz, a můj sluha bude zdráv.“ [L 7, 6c. 7b]   V sedmé kapitole Lukášova evangelia čteme příběh,...   ...více

„Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi.“ [L 4, 34]   Zvláštní, podivná věc! Ježíš uzdravuje člověka posedlého nečistým...   ...více

Pak se král obrátil a žehnal celému shromáždění Izraele. [1 Kr 8, 14a]   V jednom českém evangelickém farním sboru udělali anketu, dotazník rozdávali lidem po...   ...více

Pro svatostánek zhotovil dva cheruby z olivového dřeva. [1 Kr 6, 23a]   Zpráva z 1. knihy královské o Šalomounově stavbě jeruzalémského chrámu může někomu...   ...více

Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení. [L 1, 48b]   Blahoslavená Panna Maria! Jistě, jsou to „jen“ její vlastní, lidská slova. Budou mne...   ...více

[…] vzdávejte díky Bohu […]. [Ef 5,20]   Dnešní oddíl z epištoly Efezským má jednoznačně adorační, tedy oslavný charakter. Týká se toho, čemu se dnes říká...   ...více

Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. [Ef 4, 15]   Apoštol v dopise efezským křesťanům a křesťankám uvádí některé služby, ke kterým nás...   ...více

Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli. Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy […] [J 16, 12–13a]   Někdy...   ...více

[…] chlapec Ježíš [zůstal] v Jeruzalémě, aniž by to jeho rodiče věděli. [L 2,43]   O Ježíšově mládí, dětství a dospívání se ze čtyř kanonických...   ...více

Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha […]. [Ef 4, 2c–3a]   Nádherná slova! Dala by se zrovna tesat do kamene. Případně psát...   ...více

Blaze člověku, jenž našel moudrost. [Př 3, 13a]   Překlad Bible kralické, zdá se, lépe než ekumenický překlad vystihuje, oč jde: Blahoslavený člověk nalézající...   ...více

Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé...   ...více

A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje...   ...více

Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním; má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, aby se tak vaše...   ...více

Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže...   ...více

„Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu;...   ...více

V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. [Ga 6,...   ...více

Až bude na nás vylit z výše duch, poušť se stane sadem a sad bude mít cenu lesa. I na poušti bude přebývat právo a v sadu se usídlí spravedlnost. Spravedlnost vytvoří pokoj,...   ...více

Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však...   ...více

„Mesiáš má trpět, jako prvý vstane z mrtvých a bude zvěstovat světlo lidu izraelskému i pohanům.“ Když se Pavel takto hájil, zvolal Festus: „Jsi blázen, Pavle, mnoho...   ...více

Kdykoli se oblak z příbytku zvedl, vytáhli Izraelci ze všech svých stanovišť. Jestliže se oblak nezvedal, nevytáhli, dokud se nezvedl. Hospodinův oblak býval ve dne nad...   ...více

Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět...   ...více

Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl. [J 1, 18]   Zůstaňme ještě chvíli u dětských otázek: „Jaký je Bůh? Jak...   ...více

„Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy.“ [Zj 22, 7]   Když se mě můj pětiletý syn nedávno zeptal, kde je nyní Pán Ježíš, odpověděla...   ...více

Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim; a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. Oni před ním padli na kolena; potom se s velikou radostí...   ...více

V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že...   ...více

Na Azarjášovi, synu Odédovu, spočinul duch Boží. Vyšel před Ásu a řekl mu: „Poslyš mě, Áso i celý Judo a Benjamíne. Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním....   ...více

Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. Oděl se Hospodin, opásal se mocí. Pevně je založen svět, nic jím neotřese. Tvůj trůn pevně stojí odedávna. Ty jsi od věčnosti....   ...více

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! [J 14, 27]   Co je to, tento Boží pokoj?...   ...více

Všichni, kdo to viděli, reptali: „On je hostem u hříšného člověka!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem...   ...více

Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Pro přímé má pohotovou pomoc, je štítem těm, kdo žijí bezúhonně, chrání stezky práva a...   ...více

Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář! Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása! Kéž ti, Bože, lidé...   ...více

Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam...   ...více

V těch dnech přišli z Jeruzaléma do Antiochie proroci. Jeden z nich, jménem Agabus, veden Duchem předpověděl, že po celém světě nastane veliký hlad. To se také stalo za...   ...více

Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. Jak chermónská rosa, která...   ...více

Když Jidáš vyšel ven, Ježíš řekl: „Nyní byl oslaven Syn člověka a Bůh byl oslaven v něm; Bůh jej také oslaví v sobě a oslaví jej hned. Dítky, ještě jen krátký čas...   ...více

„Dobrořečíme tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil veliké moci, která ti náleží, a ujal ses vlády. Rozzuřily se národy, ale přišel hněv...   ...více

Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a...   ...více

Haleluja. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách! Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy. Chvalte ho, slunce s měsícem, chvalte ho,...   ...více

Židé se opět chopili kamenů, aby ho ukamenovali. Ježíš jim řekl: „Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich mne chcete kamenovat?“ Židé mu...   ...více

Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu...   ...více

Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí...   ...více

Židé ho obklopili a řekli mu: „Jak dlouho nás chceš držet v nejistotě? Jsi-li Mesiáš, řekni nám to otevřeně!“ Ježíš jim odpověděl: „Řekl jsem vám to, a...   ...více

A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Potom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho...   ...více

Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. [Ž 23, 1]   Pro dnes mi dovolte, abych nemusel spřádat vlákna biblické úvahy na verš vyslyšený nejméně...   ...více

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. [Ž 23, 4]   Všechny bez rozdílu nás tíží...   ...více

Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď...   ...více

„ […] Také já jsem se ovšem domníval, že musím všemožně bojovat proti jménu Ježíše Nazaretského. A to jsem v Jeruzalémě vskutku dělal. Když jsem k tomu dostal od...   ...více

Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život....   ...více

Šimon Petr jim řekl: „Jdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na...   ...více

Tomu, kdo jej pozval, Ježíš řekl: „Dáváš-li oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani své bratry ani příbuzné ani bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali a...   ...více

V dobách pohody jsem řekl: Mnou nikdy nic neotřese. [Ž 30, 7]   Hle, podívejte se do minulosti. Kolik bylo dob pohody, kdy jste se cílili pevní a neotřesitelní? Ne,...   ...více

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak...   ...více

„Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano,...   ...více

Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám...   ...více

Já Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i kralování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos....   ...více

Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu dopuštěny nejsou.“ [J 20,...   ...více

Ale David Pelištejci odpověděl: „Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi...   ...více

Anděl Páně však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl apoštoly ven a řekl: „Jděte znovu do chrámu a zvěstujte lidu ta slova života.“ Oni poslechli, vešli na úsvitě do...   ...více

Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalomounově sloupoví […] přinášeli nemocné sužované nečistými duchy a všichni...   ...více

Zachvátil je strach a sklonily se tváří k zemi. Ale oni jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. [L 24, 5–6a]   Znovu se nám vrací...   ...více

A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale dítě bylo přeneseno...   ...více

Když se ženy vzdálily, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo. Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné...   ...více

V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: „Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu.“ Ježíš jí řekl: „Marie!“...   ...více

Když Pilát k tomu dal souhlas, Josef šel a tělo sňal. Přišel také Nikodém, který kdysi navštívil Ježíše v noci, a přinesl sto liber směsi myrhy a aloe. Vzali Ježíšovo...   ...více

Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce naplnilo Písmo, řekl: „Žízním.“ Stála tam nádoba plná octa; namočili tedy houbu do octa a na yzopu...   ...více

Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; pak...   ...více

Když to Ježíš řekl, v hlubokém zármutku dosvědčil: „Amen, amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí.“ Učedníci se dívali jeden na druhého v nejistotě, o kom to...   ...více

Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátích klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: „Pane, rádi bychom...   ...více

Veliký zástup Židů se dověděl, že tam Ježíš je; a přišli nejen kvůli němu, ale také aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Proto se velekněží uradili, že...   ...více

Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“ A právě tak, když bylo po večeři, vzal...   ...více

Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jakuba a řekl jim: „Jděte a připravte nám beránka, abychom slavili...   ...více

I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neustoupí a smlouva mého pokoje se nepohne. Praví Hospodin, tvůj slitovník. [Iz 54, 10]   Izajáš...   ...více

Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. [Iz 53, 10]   Na počátku je nepochopení. Jak může Bůh takto jednat? Co jsou...   ...více

Vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: „Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků.“ [L 18, 31]   Ježíš mluví o sobě a...   ...více

Ať ve vás tedy zůstává to, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás, co jste slyšeli od počátku, zůstanete i vy v Synu i Otci. A to je zaslíbení, které on nám dal:...   ...více

Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony – tj. obětováním svého těla....   ...více

Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. [J 12, 3]   Je to Marie, která na...   ...více

Jeden z nich, Kaifáš, velekněz toho roku, jim řekl: „Vy ničemu nerozumíte; nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.“...   ...více

Vyveď ten lid slepý, ačkoli má oči, ty hluché, ač mají uši. [Iz 43, 8]   Kdo je ten slepý a hluchý lid? Izrael! Boží lid vidí tak jako každý jiný lid. Má oči....   ...více

Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.“ [Iz 43, 1] Slovo...   ...více

Schylovalo se k večeru. Tu k němu přistoupilo dvanáct učedníků a řekli: „Propusť zástup, ať jdou do okolních vesnic a dvorů opatřit si nocleh a něco k jídlu, protože...   ...více

Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu.“ Tu jsem padl na kolena k jeho nohám. Ale on mi řekl: „Střez se toho! Jsem jen služebník jako ty a...   ...více

A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: „Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a...   ...více

Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen. [L 15, 31-32]...   ...více

A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. [Ex 32, 14]   Hospodin touží po našem opravdovém životě, po životě svobodném...   ...více

Vždyť nás má ve své moci láska Kristova – nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všecky, a že tedy všichni zemřeli; a za všechny zemřel proto, aby ti, kteří...   ...více

Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. Pokud jsme totiž v tomto stanu,...   ...více

Řekl: „Čemu se podobá Boží království a k čemu je přirovnám? Je jako hořčičné zrno, které člověk zasel do své zahrady; vyrostlo, je z něho strom a ptáci se uhnízdili...   ...více

Nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto. [Ř 2, 16]   Sami za sebe si nemůžeme být jisti, jak na tom před Bohem...   ...více

Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš totéž. [Ř 2, 1]  ...   ...více

Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť z trní nesklízejí fíky a z hloží hrozny. Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává...   ...více

Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření! Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem; rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a...   ...více

Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Tvé milosrdenství je lepší než...   ...více

„Jakmile už jednou hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouct na dveře a volat: ,Pane, otevři námʻ, tu on vám odpoví: ,Neznám vás, odkud jste!ʻ“...   ...více

Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem,...   ...více

[Hospodin řekl]: „[…] Jste tvrdošíjný lid. Kdybych šel jediný okamžik uprostřed vás, musel bych vás vyhladit. Nyní však ze sebe složte své ozdoby, ať vím, jak mám s...   ...více

Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod...   ...více

„Neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete: ,Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinověʻ.“ [Mt 23, 39]   „Já se...   ...více

A šálemský král Malkísedek přinesl chléb a víno; byl totiž knězem Boha nejvyššího. […] Tehdy mu dal Abram desátek ze všeho. [Gn 14,18.19b]   Chléb a víno, které...   ...více

Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?[…] I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě...   ...více

Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. [L 21,34]   Do postního...   ...více

Jóšua totiž, jak stál před poslem, byl oblečen do špinavého šatu. A Hospodin se obrátil k těm, kteří tu před ním stáli: „Svlékněte z něho ten špinavý šat.“ Jemu...   ...více

Pokud jde o lidské činy, slovu tvých rtů věren vyvaroval jsem se stezek rozvratníka. Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly. [Ž 17, 4–5]   Být si...   ...více

Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu...   ...více

„Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla.“ Tak promluvil Ježíš; potom odešel a skryl se před nimi. [J 12, 36]   Vidíme světlo? Vidíme ono...   ...více

„Dovedu vás do země, kterou jsem přísežně slíbil dát Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Vám ji dám do vlastnictví. Já jsem Hospodin.“ Mojžíš to tak Izraelcům vyhlásil,...   ...více

[Hospodin Mojžíšovi] řekl: „[…] Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá.[…] Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě.Slyšel...   ...více

Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku. Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je...   ...více

A Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst,...   ...více

„Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté.“ To se opakovalo třikrát a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe. […] A Petr stále ještě přemýšlel o svém...   ...více

Saul se nyní mohl v Jeruzalémě na všem podílet s apoštoly a všude směle mluvil ve jménu Páně […] A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i...   ...více

Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: „Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys...   ...více

Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: „Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím. […] Srovnají tě se...   ...více

Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu: „Otče, ten prorok ti řekl důležitou věc. Proč bys to neudělal? Přece ti řekl: ‚Omyj se, a budeš čist.‘“ On tedy...   ...více

Jednou se mí nepřátelé obrátí zpět, v den, kdy provolám: „Teď vím, že Bůh je při mně!“ [Ž 56, 10]   Co je to jen za víru v člověku, že dokáže zahnat...   ...více

Promluvil k nim: „Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti, vycházejícím z jeho úst. A říkali: „Což...   ...více

Natanael mu namítl: „Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ Filip mu odpoví: „Pojď a přesvědč se!“ [J 1, 46]   Kolikrát jsme se už museli přesvědčit o...   ...více

Zeptal se jich [Pavel]: „Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?“ Odpověděli mu: „Vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch svatý.“ [Sk 19, 2]   Pavel...   ...více

Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Bratří židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha...   ...více

I stalo se k Jeremjášovi slovo Hospodinovo poté, když král spálil svitek se slovy, která zapsal Báruk z Jeremjášových úst: „Znovu si vezmi jiný svitek a napiš na něj...   ...více

Dejte nám místo ve svém srdci! Nikomu jsme neublížili, nikomu jsme neukřivdili, nikoho jsme neošidili […] A jestliže jsem vás svým dopisem zarmoutil, už toho nelituji, i...   ...více

Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči. Vždyť kdo ve vytržení mluví jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu, a nikdo mu nerozumí. Je puzen...   ...více

Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme...   ...více

Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří. Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci....   ...více

Oč krásnější je tvé laskání, sestro má, nevěsto, oč lepší je tvé laskání než víno. Vůně tvých olejů nad všechny balzámy. Ze rtů ti kane strdí, má nevěsto, pod...   ...více

Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje. Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, otvíráš svou ruku a ve své...   ...více

„Na maličký okamžik jsem tě opustil, avšak shromáždím tě v převelikém slitování. V návalu rozlícení skryl jsem před tebou na okamžik svoji tvář, avšak ve věčném...   ...více

Muž ať prokazuje ženě čím je jí povinen, a podobně i žena muži. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro...   ...více

Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože! Lidé se utíkají do stínu tvých křídel! Osvěžují se tím nejtučnějším z tvého domu, z potoka svých rozkoší jim napít...   ...více

Světlem tvého těla je oko. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo má světlo. Je-li však tvé oko špatné, i tvé tělo je ve tmě. [L 11,34]   Světlem těla je přeci...   ...více

Ačkoli to byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel, tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy […] [Žd 5, 8n]...   ...více

Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. [Žd 4,15]  ...   ...více

„[…] on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“ [L 3,16]   Janův křest byl vyznáním hříchů. Vytažením kostlivce ze skříně. Vyznání viny přináší...   ...více

A tak je tomu s každým člověkem: to, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží. Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává...   ...více

Usmyslel jsem si, že své tělo osvěžím vínem, ačkoli mé srdce tíhne k moudrosti, a že se chopím té pomatenosti, dokud nezjistím, co dobrého pod nebem mají lidští...   ...více

Všechny věci jsou tak únavné, že se to ani nedá vypovědět; nenasytí se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením. Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se...   ...více

Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. [Mt 2,2]   Říkají mágové, kteří dorazili do...   ...více

Hle, přivedu je ze země severní, shromáždím je z nejodlehlejších koutů země. Bude mezi nimi slepý a kulhavý, těhotná, i ta, jež právě porodila. Vrátí se sem veliké...   ...více

Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové […] [Iz 6,1n]...   ...více

Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý. (Iz 1, 3)   Volek pracovitý, jenž zemi oře, jest kněz dobrý,...   ...více

I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. (L 2, 7) Vůl zná svého hospodáře, osel...   ...více

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. (L 2, 1) Nespustili ho však z očí. Poslali své lidi, kteří...   ...více

Když s ním v těch dnech opět byl velký zástup a neměli co jíst, zavolal si učedníky a řekl jim: „Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst....   ...více

Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: „Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.“ Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo...   ...více

Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: „Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.“ Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo...   ...více

Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď...   ...více

Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého...   ...více

Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali...   ...více

Nebo má-li nějaká žena deset stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji nalezne, svolá své...   ...více

Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákoníci mezi sebou reptali: „On přijímá hříšníky a jí s nimi!“ (L 15, 1–2)...   ...více

Řekl jim tedy Ježíš znovu: „Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly. Já jsem...   ...více

„Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce...   ...více

13.12.2015 00:00

Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. (Mt 5, 3)   První pak zásluha k tomuto stupni blahoslavenství jest chudoba ducha, o níž někteří jsou v...   ...více

„Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům. Nekřičí a hlas...   ...více

Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: „Kdo jsi?“ Nic nepopřel a otevřeně vyznal: „Já nejsem Mesiáš.“...   ...více

Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. Vtom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy: „Pane,...   ...více

A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. (Mt 11, 6)   Dále dí v evangeliu Spasitel: „A blahoslavený ten, kterýž nepohorší se nade mnou!“ Tu věz, že rozličně se...   ...více

Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých služebnících: „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl:...   ...více

Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. (L 21, 25)   Slunce znamení již...   ...více

„Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku smocí a...   ...více

Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do...   ...více

Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním...   ...více

Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly...   ...více

Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku,...   ...více

Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: „Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete...   ...více

Stůjte tedy „opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje“. (Ef 6, 14–15) Hle, stojím přede dveřmi a tluču;...   ...více

Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: „Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete...   ...více

Jozue řekl všemu lidu: „Toto praví Hospodin Bůh Izraele: […] Dal jsem vám zemi, na kterou jste nevynaložili žádnou námahu, města, která jste nestavěli, ale sídlíte v...   ...více

V den svého narození jsi byla pohozena v poli, protože jsi vzbuzovala hnus. Tu jsem šel kolem tebe a uviděl jsem tě, jak se třepeš ve vlastní krvi, a řekl jsem ti, když jsi...   ...více

My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu. Vždyť...   ...více

Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské...   ...více

Sto let od narození Jiřího Rumla Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych...   ...více

Neboť lid bude sídlit na Sijónu, v Jeruzalémě. Nebudeš už nikdy plakat. Milostivě se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě volat; uslyší a odpoví ti. Ač vám dával...   ...více

Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Pokoj vám...   ...více

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti...   ...více

Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se...   ...více

Hospodin poslal k Davidovi Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu: […] Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem a já jsem tě vytrhl ze...   ...více

A Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst,...   ...více

Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci a králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví. Ale dříve...   ...více

Ale Ježíš si je zavolal a řekl: „Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším...   ...více

Ubíral jsem se tedy v noci vzhůru úvalem a pozorně jsem si všímal hradeb. Pak jsem se obrátil, vjel jsem Údolní branou a vrátil se zpět. Představenstvo nevědělo o tom, kde...   ...více

V onen čas, je výrok Hospodinův, budu Bohem všem čeledím Izraele a oni budou mým lidem. Toto praví Hospodin: „Milost na poušti nalezl lid, který vyvázl před mečem. Jdu,...   ...více

Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů. A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele; potom jsou mocné činy, pak dary...   ...více

Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je...   ...více

Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus; v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání....   ...více

Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost; nebo jejich jest království nebeské. (Mt 5, 10 KP)   Augustin poznamenává, že první stupeň...   ...více

Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou. (Mt 5, 8 KP)   Máme se zároveň rozumem i žádostí přiučiti učení a píli, ježto vede tak prospěšně k...   ...více

Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství dojdou. (Mt 5, 7 KP)   Milosrdenství jest láska vyzdvižení bídného z jeho bídy, pak, jak se množí bída, tak se...   ...více

Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí po spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou. (Mt 5, 6 KP)   Spravedlnost zajisté podle obecné mluvy záleží v udělování...   ...více

Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi. (Mt 5, 5 KP)   Tu jest zjevně patrno, že mluví o tichosti, která následuje pokoru, jako závist následuje...   ...více

Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou. (Mt 5, 4 KP)   Zlatoústý: „Kdo lkají nad vlastními hříchy, jsou blahoslavení.“ Spravedlivý, který lká nad...   ...více

Blahoslavení chudí duchem; nebo jejich jest království nebeské. (Mt 5, 3 KP)   Blahoslavenství zajisté jest nejlepší cíl, jehož lidé mohou dosíci, a nemohou...   ...více

Ty se tedy nazýváš židem, spoléháš na zákon, chlubíš se Bohem a tím, že znáš jeho vůli a vyučován zákonem dovedeš rozpoznat, na čem záleží. Myslíš si, že jsi...   ...více

Toto jsou přikázání, nařízení a práva, kterým vás Hospodin, váš Bůh, přikázal vyučovat, abyste je dodržovali v zemi, do níž táhnete a kterou máte obsadit: Aby ses bál...   ...více

Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem zhotoveným rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a...   ...více

Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam...   ...více

Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás...   ...více

Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“ Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy:...   ...více

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě...   ...více

Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí, v naší zemi bude přebývat sláva. Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. Ze země...   ...více

Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a...   ...více

„Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel....   ...více

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! (J 14, 27)   Doposud jsme se zabývali pokojem...   ...více

Když vstoupíte do domu, řekněte: „Pokoj vám.“ A budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj. Nebudou-li toho hodni, ať se váš pokoj vrátí k vám. (Mt 10, 12–13)...   ...více

Ježíš šel s nimi. A když už byl nedaleko jeho domu, poslal k němu setník své přátele se vzkazem: „Pane, neobtěžuj se; vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu....   ...více

Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! (1 K 6, 19)   Za druhé se Boží pokoj...   ...více

Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Což to nejsou vaše nepravosti, které vás oddělují od vašeho Boha? A vaše hříchy, které...   ...více

A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho...   ...více

Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a...   ...více

A nikdo nebyl s to odpovědět mu ani slovo; od toho dne se ho již nikdo neodvážil tázat. (Mt 22, 46)   A že Kristus písmem je prostým přěmohl, protož die čtenie:...   ...více

Když se farizeové sešli, zeptal se jich Ježíš: „Co si myslíte o Mesiášovi? Čí je syn?“ Odpověděli mu: „Davidův.“ Řekl jim: „Jak to tedy, že ho David v Duchu...   ...více

„Druhé je mu podobné: ,Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ (Mt 22, 39–40)   Nu již móžeš...   ...více

On mu řekl: „,Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání.“ (Mt 22, 37–38)  ...   ...více

Když se farizeové doslechli, že umlčel saduceje, smluvili se a jeden jejich zákoník se ho otázal, aby ho pokoušel: „Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“...   ...více

„Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ (L 14, 12)   Ale tu viz, když chceš sě pokořiti, aby věččie pýchy neučinil:...   ...více

„Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo; potom přijde ten, který tě pozval, a řekne ti: ,Příteli, pojď dopředu!‘ Pak budeš mít čest přede všemi hosty.“...   ...více

Když pozoroval, jak si hosté vybírají přední místa, pověděl jim toto podobenství: „Pozve-li tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu; vždyť mezi pozvanými může být...   ...více

Jim pak řekl: „Spadne-li někomu z vás syn nebo vůl do nádrže, nevytáhnete ho hned i v den sobotní?“ Na to mu nedovedli dát odpověď. (L 14, 5–6)   V tom...   ...více

Ježíš se obrátil na zákoníky a farizeje a otázal se jich: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat, nebo ne?“ Oni však mlčeli. I dotkl se ho, uzdravil jej a propustil. (L 14, 3–4)...   ...více

Jednou v sobotu vešel Ježíš do domu jednoho z předních farizeů, aby jedl u jeho stolu; a oni na něj dávali pozor. Tu se před ním objevil nějaký člověk stižený...   ...více

Mrtvý se posadil a začal mluvit; Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň, oslavovali Boha a říkali: „Veliký prorok povstal mezi námi“ a „Bůh navštívil...   ...více

Přistoupil k márám a dotkl se jich; ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl: „Chlapče, pravím ti, vstaň!“ (L 7, 14)   Hledal jest ten, jenž jest znal mrtvé; ten...   ...více

Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: „Neplač!“ (L 7, 13)   Ale vdova, to věz sbor věrných křěsťanóv, ta pláče každého takého umrlého na...   ...více

Hned nato odešel do města, které se nazývalo Naim. S ním šli jeho učedníci a veliký zástup lidí. Když se blížil k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého; byl to jediný...   ...více

Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to by vám nebylo...   ...více

Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl. (Fp 2, 6)   Nadřízené poslouchejte, pakliže jejich příkazy souhlasí s Kristem a zákonem evangelia,...   ...více

V poslušnosti podstoupil i smrt. (Fp 2, 8b)   V poslušnosti podstoupil i smrt… Poněvadž však mohou lidé blouditi, když něco rozkazují a rovněž když rozkazy plní,...   ...více

Mezitím se shromáždily nespočetné zástupy, že se lidé div neušlapali. Ježíš začal mluvit nejprve ke svým učedníkům: „Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest...   ...více

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých,...   ...více

Volej z plna hrdla, bez zábran! Rozezvuč svůj hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho nevěrnost, domu Jákobovu jeho hříchy. Den co den se mne dotazují, chtějí poznat moje cesty...   ...více

Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. (J 10, 4)   Ještě poslední vlastnost kloudného pastýře: že jde ovcím v...   ...více

Volá své ovce jménem a vyvádí je. (J 10, 3b)   Pastýř, stojí-li za něco, jde za Kristem, učí svěřené ovce a znává, že o jejich spáse rozhoduje jedině Kristus (a...   ...více

Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. (J 10, 1–2)   Jan Hus...   ...více

Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. (J 10, 11)   Kristus se nazývá někdy pastýřem, někdy králem, jindy pánem, opět jindy...   ...více

Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne. (J 10, 14)   První podmínkou pro pastýře je, aby byl sám v sobě dobrý a věrný, neboť je-li nevěrný tím,...   ...více

Když vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim: „Co tu stojíte celý den nečinně?“ Odpovědí mu: „Nikdo nás nenajal.“ On jim...   ...více

Když byl večer, řekl pán vinice svému správci: „Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních k prvním!“ Tak přišli ti, kteří pracovali od pěti odpoledne, a...   ...více

Řekl jim: „Jděte i vy na mou vinici, a já vám dám, co bude spravedlivé.“ Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem třetí hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel...   ...více

Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když...   ...více

Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. (Mt 20,...   ...více

Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk posedlý nečistým duchem. (Mk 5, 2)   Obrazně: nemocní jsou, kdo souhlasí s hříchem, mrtví, kdo se...   ...více

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? (Ř 8, 31b)   Včera jsme četli Husův výklad o těch, kdo sejdou z cesty pravdy a milosrdenství (neboli ze stezek Hospodinových). Závěr...   ...více

Všechny stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví. (Ž 25, 10)   „Všechny stezky Hospodinovy jsou...   ...více

Nedávej mi chudobu ani bohatství! (Př 30, 8b)   Za třetí uchylujeme se od následování Krista sháněním bohatství. […] Někdy je ten, kdo je bohat statky, chudý...   ...více

Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše. Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života; chce obstát před tím, kdo mu velí. (2...   ...více

Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal. (L 10, 16)   „Kdož vás slyší, mne slyší“, když...   ...více

Proč mne oslovujete „Pane, Pane“, a nečiníte, co říkám? (L 6, 46)   Měl-li by nějaký pán sluhu a ten by mu stále říkal „pane, pane“, a neplnil by jeho...   ...více

„Amen, amen, pravím tobě: Když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam...   ...více

Petr se obrátil a spatřil, že za nimi jde učedník, kterého Ježíš miloval, ten, který byl při večeři po jeho boku a který se ho tehdy otázal: „Pane, kdo tě zrazuje?“...   ...více

Když pak pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu:...   ...více

Anebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné; když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, vybírají do nádob, co je...   ...více

Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. (Mt 16, 19)   Je dlužno rozuměti církev...   ...více

Když sestoupil z hory, šly za ním velké zástupy. Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ On vztáhl ruku,...   ...více

Když sestoupil z hory, šly za ním velké zástupy. (Mt 8, 1)   Písmo praví: „A když sestupoval s hory,“ na níž Kristus kázal o blahoslavenství, „šli za ním...   ...více

Hospodin Mojžíšovi odvětil: „Shromažď mi sedmdesát mužů z izraelských starších, o nichž víš, že jsou staršími a správci v lidu. Vezmi je ke stanu setkávání, ať se...   ...více

Jóšafat izraelskému králi řekl: „Dotaž se ještě dnes na slovo Hospodinovo.“ Izraelský král shromáždil proroky, na čtyři sta mužů, a řekl jim: „Mám jít do války...   ...více

Sidkijáš, syn Kenaanův, přistoupil, uhodil Míkajáše do tváře a řekl: „Jakou cestou přešel Hospodinův duch ode mne, aby mluvil skrze tebe?“ Míkajáš mu řekl: „To...   ...více

Není mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu? (Jr 23, 29)   Naše situace by byla snadná, kdyby se to, co nazýváme náboženstvím,...   ...více

Z vašich synů jsem povolával proroky, z vašich jinochů nazíry. Není tomu tak, synové Izraele? je výrok Hospodinův. Avšak vy jste dávali nazírům pít víno a prorokům jste...   ...více

Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a také oni poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska,...   ...více

Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho,...   ...více

A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. Se zlými lidmi a s podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe. Ty však...   ...více

Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze všeho strachu z něčeho zlého. (Př 1, 33)   Jan Hus věřil Kristu a jeho slovu. Věřil Kristovu...   ...více

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebes ké. (Mt 5, 10)   Ježíš vyhlásil toto blahoslavenství, aby ukázal, že...   ...více

Pravda vyprchala, kořistí stane se ten, kdo se varuje zlého. Hospodin to však vidí a je zlé v jeho očích, že není žádného práva. Vidí, že není nikoho, žasne, že nikdo...   ...více

Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li vmém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. (J 8, 31–32)  ...   ...více

Duch řekl Filipovi: „Běž k tomu vozu a jdi vedle něho!“ Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izajáše, zeptal se: „Rozumíš tomu, co...   ...více

Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amítajovu: „Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou...   ...více

Proto i my, obklopeni takovým oblakem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným...   ...více

Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši; všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval...   ...více

Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře! Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na...   ...více

Mojžíš řekl lidu: „Pamatujte na tento den, kdy jste vyšli z Egypta, z domu otroctví. Hospodin vás odsud vyvedl pevnou rukou.“ (Ex 13, 3a–c)   Když se v bibli...   ...více

Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve...   ...více

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme k spáse, je mocí Boží. Je psáno: „Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných...   ...více

Velekněz se dotazoval Ježíše na jeho učedníky a na jeho učení. Ježíš mu řekl: „Já jsem mluvil k světu veřejně. Vždycky jsem učil v synagóze a v chrámě, kde se...   ...více

„A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já, A cestu kam jdu, znáte.“ Řekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam...   ...více

Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: „Ty jsi král židovský?“ Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám od sebe, nebo ti to omně řekli jiní?“...   ...více

Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný.“ Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas...   ...více

Ačkoli bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, pro lásku raději prosím, já, Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterému...   ...více

Rád bych, bratří, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia, takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro Krista, a mnohé...   ...více

Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!“ Šimon mu odpověděl: „Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na...   ...více

Když nastal den, vyšel z domu a šel na pusté místo; zástupy ho hledaly. Přišly až k němu a zdržovaly ho, aby od nich neodcházel. Řekl jim: „Také ostatním městům musím...   ...více

Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říci svému bratru: „Bratře, dovol, ať ti vyjmu třísku, kterou máš v...   ...více

Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá...   ...více

Když tvůj bratr zchudne a nebude moci vedle tebe obstát, ujmeš se ho jako hosta a přistěhovalce a bude žít s tebou. Nebudeš od něho brát lichvářský úrok, ale budeš se bát...   ...více

Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí...   ...více

Pověděl jim toto podobenství: „Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila,...   ...více

Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákoníci mezi sebou reptali: „On přijímá hříšníky a jí s nimi!“ (L 15, 1–2)...   ...více

Když toto mluvil, zvolala jedna žena ze zástupu: „Blaze té, která tě zrodila a odkojila!“ Ale on řekl: „Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“ (L 11,...   ...více

Nedopustíte se bezpráví při soudu. Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného; budeš soudit svého bližního spravedlivě. Nebudeš se chovat ve svém lidu jako...   ...více

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha. Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě...   ...více

A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho...   ...více

A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude...   ...více

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mne nenávidí, ale prokazuji milosrdenství...   ...více

Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva...   ...více

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste se opět báli, ale přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba,...   ...více

Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, hledejte ho, dokud je blízko. Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k...   ...více

Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi...   ...více

Mám ještě pokračovat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří svou vírou dobývali...   ...více

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k...   ...více

Nestydím se za evangelium; je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je...   ...více

Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány vmém boku. Nepochybuj a věř!“ Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán amůj Bůh.“...   ...více

Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj...   ...více

Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či...   ...více

Utíkám se k tobě, Hospodine, kéž nikdy nejsem zahanben! Pro svou spravedlnost mě vysvoboď, pomoz mi vyváznout, skloň ke mně své ucho, buď mou spásou. Buď mi skalním...   ...více

Dopomoz mi, Bože, k právu, ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem záludným a podlým! Tys přece moje záštita, Bože. […] Proč se...   ...více

Přemlouvals mě, Hospodine, a dal jsem se přemluvit. Zdolal jsi mě a přemohl. Po celé dny jsem jen pro smích, každý se mi vysmívá. […] Ale Hospodin je se mnou jako přesilný...   ...více

Hospodine, rač mě vysvobodit, Hospodine, na pomoc mi pospěš! […] Ač jsem ponížený ubožák, Panovník přec na mě myslí. Tys má pomoc, vysvoboditel můj, neotálej už, můj...   ...více

Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi,...   ...více

Řeční prázdně a nabubřele a svádějí nezřízenými vášněmi ty, kdo se právě vymaňují ze života v klamu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou služebníky záhuby. Co se...   ...více

Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy, soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména. Celým srdcem, Panovníku, Bože můj, ti budu vzdávat chválu, tvoje jméno...   ...více

K díkůvzdání. Hlahol Hospodinu, celá země! Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem! Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid,...   ...více

Když se odvrátí spravedlivý od své spravedlnosti a bude se dopouštět bezpráví, položím mu do cesty nástrahu a zemře. Jestliže jsi ho v jeho hříchu nevaroval, zemře a...   ...více

Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši...   ...více

Ukázal na své učedníky a řekl: „Hle, moje matka amoji bratři. Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.“ (Mt 12,49–50)  ...   ...více

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. (Ř 12, 12–13)  ...   ...více

Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději. Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám...   ...více

Kdyby mi tvůj Zákon nebyl potěšením, dávno bych v svém pokoření zhynul. Na tvá ustanovení nezapomenu nikdy, protože mi jimi zachováváš život. Tobě patřím, buď má...   ...více

Měj se k Bohu důvěrněji, ať užiješ pokoje. Vzejde ti z toho jen užitek. Přijímej z jeho úst naučení, vkládej si do srdce jeho slova. (Jb 22, 21–22)   Snažíme se...   ...více

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. (Žd 11, 1)   Věřící člověk věří, že Bůh existuje. Ale pouze věřit, že...   ...více

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. (Ř 8, 28)   To, že vše, co se stane, pomáhá dobrému, neznamená,...   ...více

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. (Mt 5, 14)   Jsme světlo světa. Světlo je pozitivní věc. Osvětluje temnotu, ve světle jsou nám...   ...více

Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. (Mt 5, 13)   Jsme sůl země,...   ...více

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí...   ...více

Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. (Sk 2, 46)   Prožívat radost z Božích darů je...   ...více

Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. (Kaz 4, 10)   Nemusíme hned padat, abychom si uvědomili, jak velmi se...   ...více

I když vládci zasednou a umluví se na mě, tvůj služebník bude přemýšlet o tvých nařízeních. (Ž 119, 23)   Skličujeť mne svědomí, že má nepřítomnost...   ...více

Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. (Mt 7, 14)   Úzká je cesta, která vede k životu, nevejde se na ni mnoho osob, těsná je...   ...více

Avšak ani své soudce neposlouchali, dál smilnili s jinými bohy a klaněli se jim. Brzo sešli z cesty, po níž chodívali jejich otcové v poslušnosti Hospodinových přikázání;...   ...více

Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat, zármutek po způsobu světa však působí smrt. (2 K 7, 10)   Zármutek patří k životu,...   ...více

Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat. (J 14, 21)   Na první...   ...více

Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná: žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu, žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým. (Ž 115, 12–13)  ...   ...více

Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. (Ž 16, 11)   Celý život se učíme, poznáváme nové věci,...   ...více

Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému,...   ...více

Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout. (Gn 4, 7)  ...   ...více

Neklamte sami sebe, milovaní bratří! ,Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování‘ je shůry, sestupuje od Otce, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny...   ...více

Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec. (Zj 22, 13)   Bůh v sobě jest neobsažený rozumem, neb on jest prvý i poslední, počátek i konec všech...   ...více

Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. Jak si vážím divů, které konáš, Bože!...   ...více

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. (2 K 13, 13)   A tak otieže-li sprostný tebe, co jest Trojice svatá, v...   ...více

Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný.“ Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas...   ...více

Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a...   ...více

A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu. Říkala si totiž: „Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu zachráněna!“ Ježíš...   ...více

„Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?“ Zákoník odpověděl: „Ten, který mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej...   ...více

Když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: „Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí.“ Řekl mu: „Já přijdu a uzdravím ho.“...   ...více

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět...   ...více

Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše...   ...více

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a...   ...více

Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. (L...   ...více

Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k...   ...více

Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. (Jk 2, 17)   Aj již máme, že viera, a ústy vyznánie viery člověka nespasí, bez naplněnie vóle...   ...více

Nařídil tedy zástupu usednout na zem; vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali; oni je předložili zástupu. Měli i několik...   ...více

Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže...   ...více

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. (Mt 6,...   ...více

Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo; potom přijde ten, který tě pozval, a řekne ti: „Příteli, pojď dopředu!“ Pak budeš mít čest přede všemi hosty....   ...více

To vše jsem vám říkal v obrazech. Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit o Otci v obrazech, ale budu jej zvěstovat přímo. V onen den budete prosit v mém jménu a...   ...více

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má...   ...více

Druhé je mu podobné: ,Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ (Mt 22, 39)   A řekl sem, že blížnieho milovati laskavě neb hodně, jest blížniemu dobřě dobré...   ...více

Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. (Fp 4, 12–13)...   ...více

Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. Vtom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy: „Pane,...   ...více

Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem...   ...více

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím...   ...více

Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ (L 23, 43)   Ó, divná Boží dobroto, ó převeliké Boží a nesmírné milosrdenství, že...   ...více

Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen....   ...více

I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad...   ...více

Král zvolal: „Hle vidím čtyři muže, jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoli úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá božímu synu.“ (Da 3, 25)...   ...více

On však jim odpověděl: „Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení; ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše.“ (Mt 12, 39)   Spasitel náš...   ...více

Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. (Jk 1, 2)   A znamenaj ještě v řěči spasitele o té radosti trojí věc: Prvú, že...   ...více

Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat; budete se rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost. (J 16, 20)   A pokládá...   ...více

Zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte. (J 16, 16)   Doba toho evangelia je ve středu před Velikonocemi. Touto řečí posiluje Kristus netoliko...   ...více

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. (Ř 12, 21)   Před sedmdesáti lety se v San Francisku sešli zástupci padesáti států a z tohoto jednání později (v...   ...více

Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. (J 16, 7) Evangelium toto působilo apoštolům...   ...více

Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. (J 2, 11) „Manželství je manželské spojení muže...   ...více

Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. (J 10, 16)   Tu skrze jeden ovčinec...   ...více

Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce. (J 10, 14–15)   Již to druhé die:...   ...více

„Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání.“ (J 10, 12)...   ...více

Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. (J 10, 11)   Položiv Kristus to založenie viery, že on jest pastýř dobrý, i ukazuje, který...   ...více

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna. (J 3, 16a)   Šesté popuzení, že Bůh kázal pilně držeti přikázání… Jako Pán Bůh dí: Slyš Izraeli!...   ...více

Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží. (Mt 11, 30)   Třetí popuzení jest, že zachování přikázání jest oběť Bohu nejvzácnější; neb psáno jest: I...   ...více

Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? (Mk 10, 17b)   Již po víry oznámení sluší Boží přikázání oznámiti, jež jsou cesta k...   ...více

Žák není nad učitele. Je-li zcela vyučen, bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? (L 6, 40–41)  ...   ...více

Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. (L 6, 38)  ...   ...více

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude vám odpuštěno. (L 6, 36–37)   Jak...   ...více

On jim odpoví: „Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.“ (Mt 25, 45)   Sotva je něco blaženějšího než...   ...více

Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. (Gn 12, 3)   Říkáš, že se v bibli málo hovoří...   ...více

Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. (1K 13, 12)  ...   ...více

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. (Ř 8, 28)   Kázeň Vykročíš-li svobodu hledat, předně...   ...více

Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu aměli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. (Sk 2, 44–45)   Církev...   ...více

A když oni o tom rozmlouvali, postavil se Ježíš u prostřed nich, a řekl jim: Pokoj vám. (L 24, 36 KP)   A ten pokoj milosrdný spasitel dal jest svým učedlníkóm i...   ...více

Ale přinutili ho, řkouce: Zůstaň s námi, nebo se již připozdívá, a den se nachýlil. I všel, aby s nimi zůstal. (L 24, 29 KP)   V tomto čtení […] jest mnoho...   ...více

A když oni o tom rozmlouvali, postavil se Ježíš u prostřed nich, a řekl jim: Pokoj vám. (L 24, 36 KP)   A ten pokoj milosrdný spasitel dal jest svým učedlníkóm i...   ...více

Ale přinutili ho, řkouce: Zůstaň s námi, nebo se již připozdívá, a den se nachýlil. I všel, aby s nimi zůstal. (L 24, 29 KP)   V tomto čtení […] jest mnoho...   ...více

Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle místo, kam ho položili. (Mk 16, 6)   Co jest řečeno: Kristus...   ...více

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. (J 15, 13)   Mohlo by se zdát, že žijeme (díky Bohu) za časů, kdy takové nasazení života a...   ...více

A když se přiblížili k Jeruzalému, a přišli do Betfage k hoře Olivetské, tedy Ježíš poslal dva učedlníky své, řka jim: Jdětež do městečka, kteréž proti vám jest, a...   ...více

I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a...   ...více

O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství: „Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus,...   ...více

Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: „Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy...   ...více

Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: „Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete...   ...více

Kdo z vás se bojí Hospodina a poslouchá jeho služebníka? Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha. (Iz 50, 10)...   ...více

Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry, abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám...   ...více

Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil, táhne mne to na obě strany:...   ...více

Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě rovnou stezkou navzdory těm, kdo proti mně sočí. Nevydávej mě zvůli mých protivníků! Zvedli se proti mně křiví svědkové, i ten, z...   ...více

Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou,...   ...více

Potom jsem se po čtrnácti letech znovu vypravil do Jeruzaléma spolu s Barnabášem a vzal jsem s sebou i Tita. Šel jsem tam na Boží pokyn a těm, kteří jsou ve zvláštní...   ...více

„Kdo je z Boha, slyší Boží řeč. Vy proto neslyšíte, že z Boha nejste.“ Židé mu odpověděli: „Neřekli jsme správně, že jsi Samařan a jsi posedlý zlým duchem?“...   ...více

Když se farizeové doslechli, že umlčel saduceje, smluvili se a jeden jejich zákoník se ho otázal, aby ho pokoušel: „Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“ On...   ...více

Ježíš řekl svým učedníkům: „Není možné, aby nepřišla pokušení; běda však tomu, skrze koho přicházejí. Bylo by pro něho lépe, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a...   ...více

Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká...   ...více

[Kristus] je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou...   ...více

„Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není. Při sobě samém jsem přísahal, z mých úst vyšla spravedlnost, slovo, které se...   ...více

Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti? Tak se naplnilo Písmo: ,Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost‘...   ...více

Potom odešel Ježíš na druhý břeh Tiberiadského jezera v Galileji. Šel za ním velký zástup, poněvadž viděli znamení, která činil na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a...   ...více

Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou, a že jest jen jeden Bůh. I když jsou tak zvaní bohové na nebi...   ...více

Ježíš řekl svým učedníkům: „Není možné, aby nepřišla pokušení; běda však tomu, skrze koho přicházejí. Bylo by pro něho lépe, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a...   ...více

Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. Vtom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy: „Pane,...   ...více

„Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží i zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen.“ Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři...   ...více

Bratří moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v...   ...více

Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil...   ...více

Jednou vyháněl Ježíš zlého ducha z němého člověka. Když ten duch vyšel, němý promluvil. Zástupy se divily. Někteří z nich však řekli: „Démony vyhání ve jménu...   ...více

Poslouchej je, Izraeli, a bedlivě je dodržuj. Tak se ti povede dobře a velmi se rozmnožíte v zemi oplývající mlékem a medem, jak ti přislíbil Hospodin, Bůh tvých otců. Slyš,...   ...více

Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v...   ...více

Volej z plna hrdla, bez zábran! Rozezvuč svůj hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho nevěrnost, domu Jákobovu jeho hříchy. […] Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli...   ...více

Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; pak nalil...   ...více

Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně...   ...více

Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince, a řekl: „Vpravdě vám pravím, že tato...   ...více

Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“...   ...více

Když pozoroval, jak si hosté vybírají přední místa, pověděl jim toto podobenství: „Pozve-li tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu; vždyť mezi pozvanými může být...   ...více

V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. (Mt 4, 11)   To jsou krásné chvíle, když jsme překonali pokušení a pokušitel odešel bez...   ...více

Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“...   ...více

Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: ‚Svým andělům dá příkaz a na ruce tě...   ...více

Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale...   ...více

Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy a přišel čas Hospodinův, čas odpočinutí, kdy pošle Ježíše, Mesiáše, kterého vám určil. On zůstane v...   ...více

Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. (Mt 4, 1–2)   Tématem první...   ...více

Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte...   ...více

Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti...   ...více

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce. (1 K 16, 13–14)   To jsou silná slova, kterými nás apoštol...   ...více

Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob...   ...více

Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým...   ...více

Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce; ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli...   ...více

Tu [slepec] zvolal: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: „Synu Davidův, smiluj se...   ...více

Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. (L 2, 46–47)  ...   ...více

Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, […] praví: „[…] Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy […]. Shromáždím k němu ještě další, k...   ...více

Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. (J 10, 9)   Dveře zná každý. Vstupní dveře a brány, pečlivě zdobené...   ...více

Co se týká neprovdaných, nemám žádný rozkaz Páně, ale dávám jen radu jako ten, kdo je pro milosrdenství Páně hoden důvěry. (1 K 7, 25)   Jak ovlivňuje bible...   ...více

V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče,...   ...více

Když byli sami, obrátil se na své učedníky a řekl jim: „Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli vidět, na co vy...   ...více

Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. […] Kdo...   ...více

V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco pro sit Otce ve jménu mém, dá vám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a...   ...více

Protož prosímť vás já vězeň v Pánu, abyste hodně chodili, jakž hodné jest na to povolání, kterýmž povoláni jste, se vší pokorou, tichostí, i s snášelivostí,...   ...více

Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. […] Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. (Mt...   ...více

Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. (Mt 20, 1)   Představme si, že církev je zástup...   ...více

Listina rodu Ježíše Krista […] Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí až po Krista...   ...více

Anebo je království nebeské jako síť… (Mt 13, 47a)   Evangelista připomíná, že království nebeské lze chápat ještě jinak než jako věčnou blaženost. Je jako...   ...více

Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji...   ...více

Mám-li se chlubit, pochlubím se svou slabostí! (2 K 11, 30)   Závěrem přemýšlení nad slovy Druhého listu Korintským čteme slovo, které Pavel v různých podobách...   ...více

Nebo jsem se snad dopustil hříchu, když jsem sám sebe ponižoval, abyste vy byli vyvýšeni, že jsem vám totiž evangelium zvěstoval zadarmo? (2 K 11, 7)   Faráři, kteří...   ...více

Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to...   ...více

Říká se, že mé listy jsou závažné a mocné, ale osobní přítomnost slabá a řeč ubohá. (2 K 10, 10)   Pavlova řeč je prý ubohá. To slovo se stává pohlazením...   ...více

Prosím vás, nenuťte mne, až přijdu, jednat s tou troufalostí, na kterou mám podle svého přesvědčení právo, a to vůči těm, kteří nám připisují záměry jen lidské....   ...více

Já Pavel vás napomínám tiše a mírně po způsobu Kristově – já, který tváří v tvář jsem prý mezi vámi pokorný, ale z dálky si na vás troufám. (2 K 10, 1)  ...   ...více

Neboť služba této oběti nejen doplňuje, v čem mají bratří nedostatek, nýbrž také rozhojňuje díkůvzdání Bohu: Přesvědčeni touto vaší službou budou slavit Boha za to,...   ...více

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. (2 K 9, 8)  ...   ...více

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť „radostného dárce miluje Bůh“. (2 K 9, 7)   Apoštol Pavel...   ...více

Máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše. (2 K 6, 10)   Někdy nás přepadnou...   ...více

Nikomu nedáváme v ničem příležitost k pohoršení, aby tato služba nebyla uvedena v potupu, ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v...   ...více

Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali naprázdno, vždyť je psáno: ‚V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti...   ...více

Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá vašimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s...   ...více

Bůh […] nám uložil zvěstovat toto smíření. (2 K 5, 19b)   Možná by nás napadlo: Proč nám to Bůh uložil? A sami bychom si odpověděli: No asi proto, že to je...   ...více

Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. (2 K 5, 19)   Je strašné, když byl zavražděn...   ...více

Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých;...   ...více

Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána, a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl ‚ze tmy ať zazáří světlo‘,...   ...více

A proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služba, nepoddáváme se skleslosti. Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě ani nefalšujeme...   ...více

Protož majíce takovou naději, mnohé svobody v mluvení užíváme. (2 K 3, 12 KP)   Protože důvěřujeme Bohu skrze Krista, proto si můžeme dovolit úžasný luxus. Smíme...   ...více

To zase začínáme sami sebe doporučovat? Či potřebujeme snad jako někdo doporučující listy k vám nebo od vás? Naším doporučujícím listem jste vy sami; je napsán na našem...   ...více

My nejsme jako mnozí, kteří kramaří s Božím slovem, nýbrž mluvíme upřímně, z Božího pověření a před tváří Boží v Kristu. (2 K 2, 17)   Kramařit s Božím...   ...více

Jsme totiž jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu; ta vůně proniká k těm, kteří docházejí spásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí. Jedněm jsme smrtonosnou vůní...   ...více

Budiž vzdán dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově a všude skrze nás šíří vůni svého poznání. (2 K 2, 14)   Vodí nás Bůh v...   ...více

Když jsem přišel do Troady zvěstovat evangelium Kristovo, našel jsem tam dveře otevřené pro dílo Páně, a přece jsem neměl stání, neboť jsem tam nezastihl bratra Tita;...   ...více

Proto je nyní spíše třeba, abyste mu odpustili a potěšili ho, aby se takový člověk pod přívalem zármutku nezhroutil. (2 K 2, 7)   Možná cítíme, jak se v nás zvedá...   ...více

Jestliže někdo způsobil zármutek, nezpůsobil ho jen mně, nýbrž aspoň zčásti – nechci přehánět – vám všem. Stačí už to pokárání, kterého se mu dostalo od...   ...více

Rozhodl jsem se však, že vám nesmím znovu přinést zármutek. Kdybych já vás zarmoutil, kdo mě potěší, ne-li vy, které jsem zarmoutil? To vám píšu, abych, až přijdu, nebyl...   ...více

Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu a kdo si nás posvětil, je Bůh. On nám také vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého Ducha jako závdavek toho, co...   ...více

Toto je naše chlouba: Naše svědomí nám dosvědčuje, že jsme v tomto světě a zvláště vůči vám žili ve svatosti a ryzosti před Bohem a nespoléhali na světskou moudrost,...   ...více

On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti...   ...více

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! (2 K 1, 3)   Otevírá se před námi nový kalendářní rok. Jaké...   ...více

„Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani...   ...více

Poslouchala nás i jedna žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir, která věřila v jednoho Boha. [Sk 16,14a]   Z malé galerie novozákonních postav máme...   ...více

V Cesareji žil nějaký muž jménem Kornélius, důstojník pluku zvaného Italský. [Sk 10, 1]   Dodnes není snadné prolomit kulturní a náboženské bariéry, které...   ...více

Také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš – to znamená ,syn útěchy‘ – levita původem z Kypru, měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly. [Sk...   ...více

Filip odešel do města Samaří a zvěstoval tam Krista. [Sk 8, 5]   Příběh diakona Filipa je strhujícím příkladem misijní horlivosti prvotní církve. Podle...   ...více

Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. [Sk 7, 54]   Zpráva o ukamenování Štěpána zní jako disharmonický tón do...   ...více

A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. [L 2, 8]   Zprávou o narození Ježíše v Betlémě vánoční příběh...   ...více

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. […] Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také...   ...více

Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má...   ...více

Ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: „Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává...   ...více

I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. [Jk 5, 8]   Dvě klíčová slova užívá apoštol v závěru svého dopisu: být...   ...více

Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. [Jk 1, 12]   Novozákonní svědkové...   ...více

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom […] očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a...   ...více

Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. [2 Tm 4,...   ...více

Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů. [1 Tm 6, 15]   Křesťan nemusí a nemá žít ve stálém napětí, aby...   ...více

Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem, abys bez poskvrny a výtky plnil...   ...více

Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo...   ...více

Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. [2 K 5, 10]   Tváří v...   ...více

Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. [2 K 5, 1]   Co se...   ...více

V den našeho Pána Ježíše budeme vaší chloubou, tak jako vy zase naší. [2 K 1, 14b]   Jaké jsou nejhlubší motivy našeho jednání, našich slov a myšlenek? Za...   ...více

My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. [Fp 3, 20]   Někteří lidé ve filipském sboru si mysleli, když věří v...   ...více

Držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel ani se nadarmo nenamáhal. [Fp 2, 16]   Nadarmo běžet a nadarmo se namáhat...   ...více

Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. [1 Te 5, 23]   Apoštol...   ...více

Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci. [1 Te 5, 1–2]   Náhlost a...   ...více

Ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí. [1 Te 4, 16b–17a]   Kdy už konečně přijde Pán a naplní se jeho zaslíbení? Bolestná otázka mnoha...   ...více

Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme, ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším...   ...více

Vždyť už jen ,docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se.‘ [Žd 10, 37]   Církev byla brzy vystavena nepřátelství židovského i pohanského...   ...více

Až přijde Syn člověka ve své slávě […] [Mt 25, 31a]   Podobenství o posledním soudu otvírá strhující scénu: přichází Král králů, aby usedl na trůn a vykonal...   ...více

Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. [Mt 25,14]   Hospodář odjíždí na dlouhou dobu a s důvěrou...   ...více

Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. [Mt 25, 1]   Družičkám se dostalo jedinečné pocty. Měly svítit...   ...více

Věřím v Ježíše Krista […], (který) sedí na pravici Boží, odkud přijde soudit živé i mrtvé.   V adventní době si Kristova církev připomíná zaslíbení o...   ...více

I vy se ochotně podřizujte takovým lidem a každému, kdo pracuje na společném díle. […] Važte si takových lidí! [1K 16, 16. 18b]   Ačkoli si jako bratři a sestry ve...   ...více

Otevřela se mi zde veliká a nadějná příležitost, ale také protivníků je mnoho. [1 K 16, 9]   Je dobře, když mají zvěstovatelé evangelia co dělat. Jeden synodní...   ...více

V první den týdne nechť každý z vás dá stranou, co může postrádat, aby sbírka nezačala teprve tehdy, až k vám přijdu. [1 K 16, 2]   Obětavost v církvi je...   ...více

A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: „Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!“ [1 K 15, 54]   Dnes ještě...   ...více

Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. [1 K...   ...více

Kristus byl vzkříšen jako první /prvotina/ z těch, kdo zesnuli. [1 K 15, 20]   Všechen život církve vychází z toho, co Pán Bůh udělal s Kristem a skrze něho. Tomu...   ...více

Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. […] Všechno ať se děje slušně a spořádaně. [1K 14, 33. 40]   Církev nesmí být dějištěm lidské svévole a zmatku,...   ...více

A kdyby polnice vydala neurčitý zvuk, kdo by se připravoval k bitvě? […] A proto ten, kdo mluví jazyky, nechť prosí, aby je dovedl také vykládat. [1 K 14, 8. 13]  ...   ...více

Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. […] A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska. [1 K 13, 10. 13]   Je...   ...více

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. [1 K 13, 1]   Vzácnější, vyšší cesta je vlastně něco...   ...více

Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. [1 K 12, 26]   Společenství církve se podobá lidskému...   ...více

Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. [1 K 12, 4–6]...   ...více

Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. [1 K 11, 26]   I když večeři Páně už s hody lásky nikdo nespojuje, hodem...   ...více

Jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu – všecko pak je z Boha. [1 K 11, 12]   K bohoslužebným shromážděním se scházejí muži i ženy a všichni mají...   ...více

Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově? [1 K 10, 16]   Švýcarský reformátor...   ...více

Ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. [1 K 10, 12]   Izraelský lid putoval do zaslíbené země a křesťanská církev míří do Božího království....   ...více

Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. […] Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. [1 K 9, 25a. 27]   Kdo nese...   ...více

Přesto jsme tohoto práva neužili, raději snášíme nedostatek, jen abychom nekladli žádnou překážku do cesty Kristovu evangeliu. [1 K 9, 12b]   Apoštol omezil svou...   ...více

Dejte si pozor, aby se tato vaše svoboda nestala kamenem úrazu pro slabé. [1 K 8, 9]   Řády některých křesťanských společenství se týkají také jídla. Většinou...   ...více

My přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho. [1 K 8, 6]...   ...více

Bůh nás povolal k pokoji. [1 K 7, 15b]   Jestliže spolu manželé nejsou zajedno ve věcech víry, je to samozřejmě velká škoda. Přesto se to často vyskytuje a my se s...   ...více

Každý má od Boha svůj vlastní dar, jeden tak, druhý jinak. [1 K 7, 7b]   Oženit se, vdát se, anebo zůstat svobodný? Dá na to někdo jednoznačnou odpověď? Apoštol se...   ...více

Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? [… ] Že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá? [1 K 6, 15a. 19b]   Rozhodujeme se mezi „starým“...   ...více

Cožpak není mezi vámi nikdo rozumný, kdo by dovedl rozsoudit spor mezi bratřími? [1 K 6, 5b]   Je škoda, že mezi křesťany dochází k neshodám. Někdy se skutečně...   ...více

Odstraňte toho zlého ze svého středu! [1 K 5, 13b]   Není dobré, když máme hlavu v oblacích a přehlížíme mravní nedostatky ve vlastních řadách. oblast duchovní a...   ...více

Nevyslovujte proto své soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály od Boha. [1 K...   ...více

Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba. [1 K 3, 9]   Nedospělá víra se příliš váže na jednotlivé učitele a vůdce a pěstuje jakýsi...   ...více

My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval. [1 K 2, 12–13a]   Pána Boha nemůžeme poznat ze svých vlastních...   ...více

Bláznovství Boží je moudřejší nežli lidé a slabost Boží je silnější než lidé. [1K 1, 25]   Člověk se dá snadno oslnit. Velmi působivé je to, co je na první...   ...více

Je snad Kristus rozdělen? [1K 1, 13a]   Povolání na cestu víry je nesmírně cenné, ale každý rozkol v církvi a vzájemné odcizení je mu překážkou. Apoštol přeje...   ...více

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. [Ef 6, 18]   Aby bylo zřejmé, že jsme si to...   ...více

Stůjte tedy, opásáni kolem beder pravdou […]‘. [Ef 6, 14a]   Cokoli je ve vztazích, ve společenství, v sociální, ekonomické i politické oblasti špatné, má...   ...více

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům,...   ...více

Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista. [Ef 6, 5]   Žít s „uctivou pokorou“, to je životní postoj vhodný...   ...více

Děti, poslouchejte své rodiče, protože je to spravedlivé před Bohem. [Ef 6, 1]   Všichni jsme něčí děti, ať naši rodiče ještě žijí, nebo už nežijí. A všichni...   ...více

V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým mužům jako Pánu. [Ef 5, 21–22]   Když jsem byla mladá a nezadaná, tak mě tahle slova velice popuzovala....   ...více

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. [Ef 5, 17]   Víte, v čem spočívá výhoda toho, když se některá biblická kniha vykládá postupně...   ...více

Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. [Ef 5, 14]   Zní to jako zvonění budíku. Moc se nám to nelíbí, když nás někdo takhle burcuje, jak to...   ...více

Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. [Ef 5, 11]   Tady nejsme my křesťané nabádáni, abychom moralizovali své nevěřící...   ...více

Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava. [Ef 4, 15]   To je motto a esence celého oddílu. Kristus jako hlava a církev jako tělo, které k...   ...více

Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení. [Ef 4, 14a]   Lidé všech dob mívají často stejný pocit: že náš život ovlivňují...   ...více

K jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden křest. [Ef 4, 4b–5]   S dětmi v náboženství jsme si povídali o tom, co nás jako křesťany spojuje...   ...více

Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. [Ef 4, 7]   Víra v Krista určitě znamená také ochotu něco snést, sílu něco vydržet. Ale nemáme...   ...více

A usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha. [Ef 4, 3a]   Kdyby vám někdo z našich necírkevních spoluobčanů (a těch je v naší zemi drtivá většina) položil otázku: A...   ...více

A aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. [Ef 3, 17a]   Jen si to představme: Kristus přebývající v našich srdcích! Co z toho přebývání, z tohoto řádu...   ...více

Proto klekám na kolena před Otcem. [Ef 3, 14]   Hluboký poklek na kolena byl výrazem úcty, již vyžadovali někteří starověcí králové i římští císaři;...   ...více

Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět; vždyť se to obrátí k vaší slávě. [Ef 3, 13]   Modlíte se za druhé? Nemyslím teď jen za svou...   ...více

V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. [Ef 2, 22]   Samozřejmě že mezi námi v církvi nezmizí rozdíly, pokud jde o to, že jsme muži a ženy,...   ...více

Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu. [Ef 2, 19a]   My ta různá rozdělení a zdi zakoušíme nejen obrazně v lidských vztazích, ale také...   ...více

Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš pokoj, on dvojí spojil vjedno, když zbořil zeď, která...   ...více

[Pamatujte…], že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele. [Ef 2, 12a]   Dovedli byste vyjmenovat, co všechno nás na tomto světě...   ...více

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. [Ef 2, 10]   Když při různých příležitostech konáme...   ...více

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. [Ef 2, 8]   Tahle věta patří k „rodinnému stříbru“ protestantské teologie. A zároveň je to výkřik nadšeného úžasu, je v...   ...více

I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa […]. I my všichni […]žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými...   ...více

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z veliké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! [Ef...   ...více

Všechno podrobil pod jeho nohy‘ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve. [Ef 1, 22]   S tím „podrobením“ si církev v dějinách pěkně „nadrobila“. Vždycky,...   ...více

Jak nesmírně je veliký ve své moci k nám, kteří jsme uvěřili. [Ef 1, 19]   Autor nešetří silnými slovy, aby nás ujistil, že jsme dobře, kristovsky, orientováni,...   ...více

Nepřestávám za vás děkovat. [Ef 1, 16a]   Apoštol má církev rád, má rád křesťanské sbory na různých místech, vzniklé z různých tradic, je vděčný za to, co...   ...více

On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání. [Ef 1, 11]   O jakém poslání to tady Pavel...   ...více

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. [Ef 1,3] Klademe-li si otázku, jak...   ...více

Abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. [Ef 1, 12] „Uf, to je ale porce dogmatiky!“ povzdechl si v duchu nejeden z vás při...   ...více

Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala. [Mk 1, 31] Ježíš nejen chodil do synagogy a kázal. Po celý svůj život se setkával s...   ...více

Když vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. [Mk 1, 29–30] Shromáždění...   ...více

A pověst o něm se rychle roznesla všude po celé galilejské krajině. [Mk 1, 28] I my máme nad čím žasnout. Přece jsme se setkali s Boží mocí, zažili, jakou moc má...   ...více

Všichni užasli a jeden druhého se ptali: „Co to je? Nové učení plné moci – i nečistým duchům přikáže, a poslechnou ho.“ [Mk 1, 27] Lidé žasli. Ne proto, že došlo...   ...více

Ale Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho!“ Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel. [Mk 1, 25–26] V tuto chvíli se všem ukázalo, že...   ...více

„Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi Svatý Boží.“ [Mk 1, 24] Při Ježíšově mocném kázání ten posedlý najednou...   ...více

V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý nečistým duchem. [Mk 1, 23a] Ježíš učí v synagoze, a tu se v tom shromáždění něco přihodilo. Jeden z posluchačů začal...   ...více

Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci. [Mk 1, 21–22] A pak...   ...více

A šli za ním. [Mk 1, 20b] I učedníky musel Pán Ježíš připravovat, než je poslal kázat. Neuměli všechno hned. Víme, kolikrát selhali, jak byli nechápaví, jakou s nimi...   ...více

O něco dál uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním. [Mk 1,...   ...více

Ihned opustili sítě a šli za ním. [Mk 1, 18] Už při pouhém slyšení Ježíšova slova učedníci vstali a šli za ním. Nic víc se neděje, nic víc není potřeba, žádný...   ...více

Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ [Mk 1, 17] Ježíš zavolal na učedníky a oni šli. Nemusel nejprve učinit zázračný čin, aby na ně...   ...více

Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají sítě do moře; byli totiž rybáři. [Mk 1, 16] První z těch, kdo se vydali za...   ...více

„Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ [Mk 1, 15] Obsah Ježíšova kázání je vyjádřen stručně, Marek shrnuje hned...   ...více

Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. [Mk 1, 14] Boží Syn, který přišel na svět v lidském těle, to na tom našem světě vůbec...   ...více

A andělé ho obsluhovali. [Mk 1, 13c] Divá zvěř odkazuje na spolužití člověka se zvířaty v ráji. A co ti andělé? Ti se přece také vyskytují v souvislosti s příběhem...   ...více

Satan ho pokoušel. [Mk 1, 13b] Varování před ďáblovými nástrahami neslyšíme poprvé. Také jsme asi už všichni zkusili vzít je vážně a říci ďáblu: Ne! Kolikrát...   ...více

Satan ho pokoušel. [Mk 1, 13b] Hned na začátku objevil se také satan. Na nic nečekal a začal Ježíše pokoušet. I to patří k začátku. Jako tomu bylo i na začátku světa...   ...více

Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. [Mk 1, 13] Kdo žil mezi zvěří polní? Adam. A když k němu přišel satan,...   ...více

A hned ho Duch vyvedl na poušť. [Mk 1, 12] Marek je stručný vypravěč, napsal nejkratší evangelium. Probrali jsme jeho krátkou zprávu o Janu Křtiteli a pak už je dnešní...   ...více

Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“ [Mk...   ...více

A byl v Jordánu od Jana pokřtěn. [Mk 1, 9b] Ten nejsilnější – Ježíš Kristus – přišel, aby se setkal s největší silou, která kdy na zemi vládla – s hříchem –,...   ...více

V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji. [Mk 1, 9a] Od Jana to nebyly marné sliby, jakými lákají někteří kazatelé a náboženští vůdcové všech dob. Ten...   ...více

On vás bude křtít Duchem svatým. [Mk 1, 8b] O Duchu Božím se hned na začátku bible říká, že se vznášel nad vodami, když tu ještě vůbec nic nebylo. Protože on je...   ...více

Já jsem vás křtil vodou. [Mk 1, 8a] Co my konáme, dokud on nepřijde, je také samá voda. Tak jako Jan omýval jen vodou z Jordánu, která byla znamením; nebyla to zázračná...   ...více

„Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi.“ [Mk 1, 7] Lidé přišli za Janem, od něj čekali pomoc a...   ...více

Celá judská krajina a všichni z Jeruzaléma přicházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. [Mk 1, 5] K Janovi proudili lidé – i...   ...více

„Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ [Mk 1, 3] Tak tedy Jan káže a káže. Jak se jen na to mohl spolehnout, že to stačí? Nám je to...   ...více

Je psáno u proroka Izaiáše: „Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu.“ [Mk 1, 2] Ještě než Ježíš přišel, už o tom lidé měli vědět:...   ...více

Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. [Mk 1, 1] Otvíráme dnes, na počátku nového školního roku, jedno z evangelií, to nejstarší. Budeme je probírat pěkně...   ...více

Obéd zplodil Jišaje a Jišaj zplodil Davida. [Rt 4, 22] Konec dobrý všechno dobré. Prošli jsme v posledních sedmnácti dnech celou knihu Rút, tedy celý dramatický příběh...   ...více

I vzal si Bóaz Rút a stala se jeho ženou. Vešel k ní a Hospodin jí dopřál, že otěhotněla a porodila syna. Tu řekly ženy Noemi: […] „On ti vrátí smysl života, bude o...   ...více

Všechen lid, který byl v bráně, i starší odpověděli: „Jsme svědky. Kéž dá Hospodin, aby žena, která přichází do tvého domu, byla jako Ráchel a Lea, které obě...   ...více

Zastánce tedy řekl Bóazovi: „Kup si to sám.“ A zul si střevíc. Bóaz pak řekl starším a všemu lidu: „Dnes jste svědky, že jsem koupil od Noemi všechno, co patřilo...   ...více

Bóaz vystoupil k bráně a posadil se tam. Tu šel kolem zastánce, o němž Bóaz mluvil. Vybídl ho: „Člověče, zastav se a posaď se tu.“ A on se zastavil a posadil se. […]...   ...více

Pak odešel do města a ona odešla k tchyni. Ta se otázala: „S jakou přicházíš, má dcero?“ I vyprávěla jí všechno, jak s ní ten muž jednal. A dodala: „Těchto šest měr...   ...více

„Zůstaň tu přes noc. Ráno, bude-li on chtít, dobrá, ať se tě zastane; nebude-li ochoten být ti zastáncem, zastanu se tě sám, jakože živ je Hospodin. Spi klidně až do...   ...více

O půlnoci se ten muž vyděsil, trhl sebou a vidí – v nohách mu leží žena. Otázal se: „Kdo jsi?“ Odpověděla: „Jsem Rút, tvá služebnice. Rozprostři nad svou...   ...více

„Hleď, což není Bóaz, s jehož děvečkami jsi byla, náš příbuzný? Právě dnes v noci bude na humně převívat ječmen. Umyj se, potři se mastí, přehoď si plášť a sejdi...   ...více

Tu řekla Noemi své snaše: „Požehnán buď od Hospodina, který neodňal své milosrdenství od živých ani od mrtvých.“ A pokračovala: „Ten muž je náš blízký příbuzný,...   ...více

Bóaz jí odpověděl: „Jsem dobře zpraven o všem, co jsi po smrti svého muže učinila pro svou tchyni, že jsi opustila otce a matku i rodnou zemi a odešla jsi k lidu, který jsi...   ...více

Moábská Rút řekla Noemi: „Ráda bych šla na pole sbírat klasy za někým, u koho dojdu přízně.“ Noemi jí odpověděla: „Jdi, má dcero.“ [Rt 2, 2] Rút zůstává pro...   ...více

Když přišly do Betléma, shluklo se kolem nich celé město. Ženy se ptaly: „Je toto Noemi?“ Odvětila jim: „Nenazývejte mě Noemi (to je Rozkošná). Nazývejte mě Mara (to je...   ...více

Ale Rút jí odvětila: „Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým...   ...více

Když se vracely do judské země, vybídla cestou Noemi obě své snachy: „Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je vy...   ...více

Proto se přichystala se svými snachami k návratu z Moábských polí. [Rt 1, 5–6a] Noemi je pragmatická žena. Právě prožívá čas rodinných tragédií. Zemřel jí muž a...   ...více

Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na Moábských polích. [Rt 1, 1]...   ...více

[Mordokaj napsal,] že Agagovec Haman, syn Hamedatův, protivník všech židů, osnoval záměr proti židům, jak by je zahubil, že házel púr, totiž los, aby je vyděsil a zahubil....   ...více

Došlo k zvratu: naopak židé se zmocnili těch, kdo je nenáviděli. […] Ten den učinili dnem radostného hodování. [Est 9, 1c. 17b] Dějinný zvrat už prožilo mnoho lidí....   ...více

„Neboť jak bych mohla přihlížet pohromě, která má postihnout můj lid? Jak bych mohla přihlížet záhubě svého rodu?“ [Est 8, 6] Ještě není všemu strachu konec....   ...více

Mordokajovi se dostalo přístupu před krále, protože Ester oznámila, čím jí je. Král sňal svůj pečetní prsten, který dal odebrat Hamanovi, a dal jej Mordokajovi. [Est 8,...   ...více

„Vždyť jsme byli prodáni, já i můj lid, aby nás vyhladili, povraždili a zahubili.“ […] „Tím protivníkem a nepřítelem je ten zloduch Haman.“ [Est 7, 4a. 6a] A je tu...   ...více

„Co se má stát s mužem, kterého chce král poctít?“ Haman si v duchu řekl: „Koho jiného než mne by chtěl král poctít?“ [Est 6, 6] Přichází ráno, kdy měl být...   ...více

„Ať udělají kůl vysoký padesát loket, a ráno řekni králi, aby naň Mordokaje pověsili. Jdi na hostinu s králem radostně.“ Hamanovi se ta řeč [jeho ženy] líbila a dal...   ...více

Co je ti, královno Ester? Jaká je tvá žádost? Až do poloviny království ti bude dáno. [Est 5, 3] Král Achašveróš ještě zatím neví, co se v jeho říši chystá. Haman...   ...více

Nedomnívej se, že v domě králově vyvázneš životem, jediná ze všech židů. Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde židům odjinud. [Est 4, 13....   ...více

Je tu jakýsi lid, roztroušený a oddělený mezi národy po všech krajinách tvého království. […] Král z toho nemá žádný prospěch, když je trpí. Uzná-li král za vhodné,...   ...více

Bylo mu však příliš málo vztáhnout ruku na Mordokaje samotného, protože mu oznámili, z jakého lidu Mordokaj pochází. Proto Haman usiloval vyhladit v celém Achašveróšově...   ...více

Nápoje se podávaly ve zlatých nádobách, z nichž každá byla jiná. [Est 1, 7a] A přece za tím vším leskem a bohatstvím není svoboda. V zemi perského království žijí...   ...více

Ale královna Vašti se zdráhala přijít […]. Král se velice rozlítil a vzplanul hněvem. […] Ester neoznámila nic o svém lidu a svém původu […]. Král si Ester zamiloval...   ...více

[Král Achašveróš…] uspořádal hodokvas pro všechny své velmože a služebníky. [Est 1, 3b] Šťastná země, která jde od radovánek k radovánkám. Kdo by tam nechtěl...   ...více

Moudrosti jsem se neučil ani jsem si neosvojil poznání Svatého. Kdo vystoupil do nebe i sestoupil? Kdo si nabral vítr do hrstí? Kdo svázal vody do pláště? Kdo vytyčil všechny...   ...více

Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin. [Př 21, 2] Filosofové si všímají, že člověk ve srovnání s jinými tvory je schopen vysokého...   ...více

Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat. [Př 3, 27] To by ale byla obludná nepatřičnost v prostoru, kde „Hospodin je ke všem...   ...více

Vysvoboď ty, kdo jsou vlečeni na smrt; což se neujmeš těch, kdo se potácejí na popravu? Řekneš-li: „My jsme to nevěděli,“ což ten, který zpytuje nitro, tomu nerozumí?...   ...více

Nechlub se zítřejším dnem, vždyť nevíš, co den zrodí. [Př 27, 1] I v českém jazyce zdomácnělo slovo z angličtiny: asertivní – důrazně vystupující, v protikladu k...   ...více

Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí, nasyť jej chlebem, žízní-li, napoj ho vodou, tím shrneš řeřavé uhlí na jeho hlavu a Hospodin ti odplatí. [Př 25, 21–22] Myšlení...   ...více

Láska přikrývá všechna přestoupení. [Př 10, 12b] Tento příběh není ohmataný (nesčetněkrát předávaný kýmsi komusi a tím oslabený ve svědecké hodnotě). Jeho...   ...více

Nedomlouvej posměvači, aby tě nezačal nenávidět. Domlouvej moudrému a bude tě milovat. [Př 9, 8] Křesťanské společenství je propojeno vazbami lásky. Jakkoli jsou jedinci...   ...více

Kdo je bez rozumu, pohrdá svým druhem, kdežto muž rozumný mlčí. [Př 11, 12] Pozor, mladý člověče (rodu mužského i ženského)! Můžeš, třeba hned při seznamování,...   ...více

Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. [Př 15, 1] Mladí manželé se vrátili od soudu, kde se projednávalo rozloučení...   ...více

Svlékat šaty v chladný den či nalévat do louhu ocet je zpívat písně srdci sklíčenému. [Př 25, 20] Jeden místní časopis navrhl definici lidského života (zřejmě po...   ...více

Jako zlatá jablka se stříbrnými ozdobami je vhodně pronesené slovo. [Př 25, 11] Poměrně častá otázka, jestli se umělecký cit a vkus v dějinách vyvíjí, nebyla nikdy...   ...více

Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý. [Př 10, 19] Máte tady modlitbu. Pokud bychom jí měli někoho od základu učit: Jsou pro...   ...více

Neraduj se z pádu svého nepřítele, nejásej nad jeho klopýtnutím ani v srdci. [Př 24, 17] Řekl mi jeden posluchač mých výkladů, že by jej u zmínek o nepřátelích...   ...více

Můj synu, kdyby tě lákali hříšníci, nepřivoluj! [Př 1, 10] Walter Trobisch ve svém spisku Život bez všedních dnů radí mladým lidem, kteří přijdou (jako studenti,...   ...více

Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid. [Př 15, l6] Oblíbený autor předělu 19. a 20. století Jack London ve svých povídkách zachycuje...   ...více

Jak dlouho, lenochu, budeš ležet? Kdy se probudíš ze svého spánku? [Př 6, 9] Pokušení zahálky není v Písmu uvedeno zvláštním příběhem. odkud se do lidského života...   ...více

Člověk bez rozumu dává ruku a svému druhovi se zaručuje. [Př 17, 18] Otázka třeba jen pedagogická: Kdy se mladý člověk stává osobností? Odpověď: Když je schopen...   ...více

A díval jsem se na prostoduché; pozoroval jsem mezi těmi synky mladíka, který neměl rozum. [Př 7, 7] Biblické myšlení je svou povahou preventivní. Raduje se z nápravných...   ...více

Spravedlnost vysvobodí od smrti. [Př 10, 2b] Sama výseč tohoto textu knihy Přísloví nám klade otázku: Jaké učení o smrti drželi její prapůvodní lidoví teologové a pak...   ...více

Spravedlnost napřimuje bezúhonnému cestu. [Př 11, 5a] Ono písmácké každodenní sebespravování Slovem Božím, jež se zvenčí jeví tak podivínské, zastaralé a...   ...více

Neříkej: „Odplatím za zlo!“ Čekej na Hospodina a on tě zachrání. [Př 20, 22] Jsou věci, o kterých jsme se domnívali, že natrvalo přešly z evangelia a zdomácněly v...   ...více

Stranit někomu není dobré. [Př 28, 21a] Bohyně spravedlnosti bývá znázorňována jako ženská postava s vahami v ruce a zavázanýma očima. Nevidí a na vážkách odměří...   ...více

Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je národům pro potupu. [Př 14, 34] Ta naše povaha česká! Je žehravá, to všichni víme. Na vládu, na politické strany, na...   ...více

Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co zanechává dobré stopy. [Př 2, 9] Moudrost z Božího slova vycházející, to nejsou hrátky, rozumové nebo...   ...více

Pravdu získej a nekupči moudrostí, kázní a rozumností. [Př 23, 23] Základem uvedeného výroku jsou dva pojmy ze světa obchodu: Kupovat a prodávat. A příslušné...   ...více

Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. [Př 3, 1] Zachovávání Zákona spojovalo generace. Z Desatera pak zvláště páté přikázání:...   ...více

Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. [Př 3, 7] Do jaké míry se má člověk zaobírat sám sebou? Hodně, nebo raději vůbec? Krajnosti se tu...   ...více

[Moudrost volá]: Mým potěšením je být s lidskými syny. [Př 8, 31b] Zosobněná Boží moudrost, jíž se ta naše lidská většinou jenom zpěčuje nebo se jí sotva jen...   ...více

Hospodin moudrostí založil zemi, nebesa upevnil rozumností, propastné tůně se jeho věděním rozpoltily a mraky vydaly krůpěje rosy. [Př 3, 19–20] Jásavé rozpoznání...   ...více

[Moudrost volá]: Hospodin mě vlastnil jako počátek své cesty, dříve než co konal odedávna. [Př 8, 22] Biblická kniha Přísloví, která má ve své původní hebrejské...   ...více

Jak můžeš říci svému bratru: „Bratře, dovol, ať vyjmu třísku, kterou máš v oku,“ a sám ve svém oku trám nevidíš? [L 6, 42a] Ono se to hledá často mnohem snáz u...   ...více

Může vést slepý slepého? Nepadnou oba do jámy? Žák není nad učitele. Je-li zcela vyučen, bude jako jeho učitel. [L 6, 39–40] Dvě kratičká podobenství v závěru...   ...více

Ale [starší syn] mu odpověděl: „Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; a mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými...   ...více

Hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen. A začali se veselit. [L 15, 23b–24] Když se člověk navrací ze světa...   ...více

Ten mladší řekl otci: „Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.“ On jim rozdělil své jmění. [L 15, 12] Máme tu před sebou člověka, který se rozhodne, že se...   ...více

Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. [1 K 9, 25] Apoštol nás chce povzbudit k...   ...více

Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. [1 K 9, 19] Zní to jako protimluv, to apoštolovo vyznání: Jsem svobodný ode všech, a jsem taky...   ...více

Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. [Ef 2, 20] Církev (sbor) jako staveniště, stavba domu. Trochu neomalený...   ...více

V něm je náš pokoj, on dvojí spojil vjedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. [Ef 2, 14a] Díky Kristu je každý člověk usmířen s Bohem. Ti, co byli Bohu...   ...více

Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: „Pojďte, vše už je připraveno.“ A začali se jeden jako druhý vymlouvat. [L 14, 17–18a] Bůh...   ...více

Když Jezábel uslyšela, že Nábot byl ukamenován a zemřel, řekla Achabovi: „Vstaň a zaber vinici Nábota Jizreelského, kterou ti odmítl dát za stříbro. Nábot už nežije, je...   ...více

Nábot řekl Achabovi: „Chraň mě Hospodin, abych ti dal dědictví po svých otcích.“ [1 Kr 21, 3] Nábot nechce prodat králi Achabovi svou vinici. Přitom Achab nabízí velmi...   ...více

Slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat. [Dt 6, 6–7a] Jeden z důležitých a taky náročných...   ...více

„Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ [Mt 9, 37b–38] Platí tato Ježíšova slova i o situaci dnešní církve? Že...   ...více

Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. [Mt 9, 36] Ježíšovi je zástupů lidí kolem něho líto. To je jeho vidění...   ...více

Jsem Bůh, jenom když jsem blízko? je výrok Hospodinův; jsem-li daleko, Bůh už nejsem? [Jr 23, 23] Zvláštní Boží otázka. Ujišťuje o Boží blízkosti, ale ne tak, že by...   ...více

„Prosím tě tedy, otče, pošli Lazara do mého rodného domu, neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.“ Ale Abraham mu odpověděl:...   ...více

Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů. [L 16, 19–20] Dva...   ...více

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. [Nu 6, 24–26]...   ...více

,Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem?‘ ,Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit?‘ Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! [Ř 11, 34–36a]...   ...více

Musíte se narodit znovu. […] Nikodém se ho otázal: „Jak se to může stát?“ [J 3, 7b. 9] Co to po nás chceš, Ježíši? Jak se může člověk narodit, když už je starý?...   ...více

Odeberu z ducha, který je na tobě, a vložím jej na ně. Ponesou pak břímě lidu s tebou, neponeseš je už sám. [Nu 11, 17b] Mojžíš Hospodinu sice vyčítá, ale nenadává...   ...více

Kde vezmu maso, abych je dal všemu tomuto lidu? Volají ke mně s pláčem: „Dej nám maso, chceme jíst.“ [Nu 11, 13] Lid putující do zaslíbené země volá: Kdo nám dá...   ...více

Přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. [J 4, 23] Samařská žena...   ...více

On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. [J 16, 8] Duch svatý poslaný Ježíšem ukazuje věci, podle nichž se dá v tomto světě rozlišovat. Je třeba...   ...více

Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. [Jr 31, 34b] Už nebudeme muset poznávat Boha? Už ho budeme znát? Nebudeme muset hledat,...   ...více

Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. [Jr 31, 33b] Co vlastně Bůh do těch srdcí lidských píše, že to působí tak přesvědčivě? Jeremjáš zaznamenal...   ...více

Uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. [Jr 31, 31b] Uzavírání nejrůznějších smluv patří k lidstvu odnepaměti. Dvě smluvní strany se spolu na něčem...   ...více

Přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. Ale to jsem vám pověděl, abyste si vzpomněli na má slova, až přijde ta hodina. [J 16, 2b....   ...více

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od...   ...více

Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. [Sk 16, 10] Nelze...   ...více

Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice. [Mk 7, 8] Téměř každá společenská skupina má své tradice – zvyklosti a představy, které se předávají z...   ...více

Vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. [Žd 9, 24b] Prvního listopadu 1950 vyhlásil papež jako článek víry starou církevní tradici, že...   ...více

A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. [Sk 2, 47b] Řadu lidí oslovil Bůh tak, že je nechal prožít setkání se společenstvím...   ...více

V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. [Jon 2, 3a] Bůh k nám mluví různými způsoby, někdy však jako by nás nechával na holičkách. Může to být například...   ...více

Ale potom měl David výčitky svědomí, že dal lid sečíst. [2 Sa 24, 10a] Když pes neposlechne pána a pak se k němu vrací, chová se nejednou velmi schlíple, poněvadž si...   ...více

Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a přede všemi je spálili. [Sk 19, 19a] Když apoštol Pavel působil v Efezu, někteří nově uvěřivší...   ...více

Mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil Duch. [1 K 2, 13] Čteme-li Písmo, míváme dojem, že v biblických dobách bylo daleko víc prorockých...   ...více

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce u Syna i Ducha svatého. [Mt 28, 19] Pán Bůh k nám nepochybně promlouvá také prostřednictvím...   ...více

Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha. [2 Pt 1, 21] Nejznámějším Božím médiem, skrze něž...   ...více

On udělal souhvězdí Lva, Orióna i Plejády a souhvězdí jižní. Dělá věci veliké a nevyzpytatelné, nesčíslné divy. [Jb 9, 9–10] Bůh k nám promlouvá mimo jiné také...   ...více

Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. [Gn 45, 7–8a]...   ...více

Když Hospodin úděl Sijónu změnil, bylo nám jak ve snu. Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. [Ž 126, 1–2a] Téměř každý kazatel zažil, že se ho někdo z...   ...více

Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního. [Ex 20, 17a] Závěrečné přikázání Desatera nám chce pomoci, abychom se osvobodili od...   ...více

Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. [Ex 20, 16] Nepravdivé svědectví u soudu může důkladně poškodit nevinného. Křiví svědci se podíleli na odsouzení...   ...více

Nepokradeš. [Ex 20, 15] Komunisti obviňovali z okrádání kapitalisty, dnešní doba z něho obviňuje komunisty. Raději než o kradení ve velkém však uvažujme o kradení a...   ...více

Nesesmilníš. [Ex 20, 14] Přesný překlad tohoto přikázání z hebrejštiny zní Nezcizoložíš! Znal jsem starou ženu, která si do smrti vyčítala, že se v době, kdy...   ...více

Nezabiješ. [Ex 20, 13] Kolem toho, zda se má přikázání Nezabiješ dodržovat důsledně, vznikaly už dříve otázky: Je přípustné vést války? Lze zabít v sebeobraně? A...   ...více

Cti svého otce i matku. [Ex 20, 12a] O prvním prezidentu Spojených států amerických Georgi Washingtonovi se traduje, že chtěl být námořníkem, když však viděl matčin...   ...více

Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. [Ex 20, 8] V knize Jak život šel jsem se dočetl o našem vynikajícím prvorepublikovém tenistovi (později kazateli) Miloši...   ...více

Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. [Ex 20, 7a] Pohani prý nikdy neužívají jmen svých bohů ke klení. To v naší společnosti, utvářené kdysi křesťanstvím, si...   ...více

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. [Ex 20, 4] Toto přikázání se obvykle vykládalo jako zákaz vytvářet...   ...více

Nebudeš mít jiného boha mimo mne. [Ex 20, 3] Když se apoštol Pavel dostal na svých misijních cestách do Athén, znechutilo ho, kolika různým božstvům tamější obyvatelé...   ...více

Přikázání znáš: Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku! [Mk 10, 19] Velká část...   ...více

Počátek moudrosti je bát se Boha, velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí.[Ž 111, 10a. b] Sedmero darů Ducha svatého podle knihy Izajáš vrcholí posledním...   ...více

Já vím, že dobře bude těm, kdo se bojí Boha, těm, kdo se bojí jeho tváře. [Kaz 8, 12b] Pro mnoho primitivních náboženství je příznačný strach z božstev. Ale i...   ...více

Dej mi tedy moudrost a umění, abych dovedl před tímto lidem vycházet a vcházet. Vždyť kdo by mohl soudit tento tvůj lid, jenž je tak četný? [2 Pa 1, 10] Král Šalomoun...   ...více

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. [Ef 6, 10] Mezi dary Ducha svatého, uvedenými v jedenácté kapitole knihy Izajáš, je také síla (Iz 11, 2)....   ...více

Dobrořečím Hospodinu, on mi radí. [Ž 16, 7a] Jako třetí dar Ducha svatého je ve starozákonním Sedmeru uvedena rada (Iz 11, 2). Obdivujeme lidi, kteří si zdánlivě vědí...   ...více

Moudrostí se dům buduje, rozumností se zajišťuje. [Př 24, 3] V Sedmeru darů Ducha svatého je uvedena ve dvojici s moudrostí rozumnost (Iz 11, 2). Podle biblické knihy...   ...více

Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. [Jk 3,...   ...více

A v tu hodinu vstali, vrátili se do Jeruzaléma; nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě. Ti jim řekli: „Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi.“ Oni pak...   ...více

Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho; ale on zmizel jejich zrakům. [L 24, 30–31] Skutečnost...   ...více

[Josef z Arimatie…] přišel k Pilátovi a požádal ho o Ježíšovo tělo; sňal je z kříže, zavinul do plátna a položil do hrobu, vytesaného ve skále, kde ještě nikdo nebyl...   ...více

A Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Po těch slovech skonal. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: „Tento...   ...více

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ [L 23, 39] Ježíšovo ukřižování je popsáno velice detailně,...   ...více

Ale oni všichni najednou křičeli: „Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!“ To byl člověk, kterého uvrhli do vězení pro jakousi vzpouru ve městě a vraždu. [L 23, 18–19]...   ...více

Když Herodes Ježíše spatřil, […] doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak. Kladl mu mnoho otázek, ale on mu nic neodpovídal. […] Tu se od něho Herodes se svými vojáky...   ...více

Pilát mu položil otázku: „Ty jsi král Židů?“ On mu odpověděl: „Ty sám to říkáš.“ [L 23, 3] Synedrion přikázal odvést Ježíše k Pilátovi. Sice už rozhodli,...   ...více

„Jsi-li Mesiáš, pověz nám to“. Odpověděl jim: „I když vám to řeknu, neuvěříte.“ [L 22, 67] Rozhodnutí o Ježíšovi je v kompetenci nejvyšší rady, synedria. Ta...   ...více

Jak seděl [Petr] tváří k ohni, všimla si ho jedna služka, pozorně se na něj podívala a řekla: „Tenhle byl také s ním!“ Ale on zapřel: „Vůbec ho neznám.“ [L 22,...   ...více

„Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“ [L 22, 42] Neděle vzkříšení je jedinečný Boží zázrak, z něhož se zrodila naše...   ...více

Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. [L 22, 31–32a] Ježíšův rozhovor se...   ...více

„Toto jest mé tělo mé, které se za vás vydává. […] Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“ [L 22, 19b. 20b] Svatá večeře...   ...více

Ježíš poslal Petra a Jana a řekl jim: „Jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři.“ [L 22, 8] Učedníci mají najít v Jeruzalémě vhodnou...   ...více

Tu vstoupil satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti. [L 22, 3] Rozhodující událost Ježíšova života se odehraje o izraelských Velikonocích....   ...více

Vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: „Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat...   ...více

Jako když se zableskne a rázem se osvětlí všecko pod nebem z jednoho konce na druhý, tak bude Syn člověka ve svém dni. Ale nejprve musí mnoho trpět a být zavržen od tohoto...   ...více

„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka...   ...více

Pravím vám: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i Syn člověka přizná před Božími anděly. Kdo mě však před lidmi zapře, bude zapřen před Božími...   ...více

„Toto pokolení je pokolení zlé; žádá si znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení Jonášovo. Jako byl Jonáš znamením pro Ninivské, tak bude i Syn člověka tomuto...   ...více

„Slyšte a dobře si pamatujte tato slova: Syn člověka bude vydán do rukou lidí.“ Oni však tomu slovu nerozuměli a jeho smysl jim zůstal skryt; proto nechápali, ale báli se ho...   ...více

A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a Eliáš; zjevili se v slávě a mluvili...   ...více

„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život...   ...více

Řekl jim: „A za koho mne pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Za Božího Mesiáše.“ [L 9, 20] Modlitba o samotě dává sílu. Tak to vidíme u Ježíše. Nekochá se...   ...více

„Jděte, zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium....   ...více

„Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží. Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blaze vám,...   ...více

,Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych...   ...více

Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého.“ Když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané chvíle. [L 4, 12–13]...   ...více

Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“ [L 3, 22] O holubici jsme už slyšeli,...   ...více

Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš. Na to Jan všem řekl: „Já vás křtím vodou. Přichází však někdo...   ...více

Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží. [1 Pt 5, 7] Ještě jednou: „Všechnu svou starost vložte na Boha, neboť mu na vás záleží.“ Mně se...   ...více

Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží. [1 Pt 5, 7] Apoštol tu slovy žalmu (Ž 37, 5) říká totéž, co Ježíš: „Nemějte starost o svůj...   ...více

Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh – tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. [1 Pt 4, 11] Ze...   ...více

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. [1 Pt 4, 10] „Dar milosti“ se řecky řekne...   ...více

Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů. [1 Pt 4, 8] Toto je jedno z velmi krásných a cenných míst Prvního listu...   ...více

Když tedy Kristus podstoupil tělesné utrpení, i vy se vyzbrojte stejnou myšlenkou. Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. [1 Pt 4, 1] Dost často slýcháme, že na...   ...více

Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a uctivostí. [1 Pt 3, 15b–16a] Můžeme jako...   ...více

Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá a Pán, Kristus, budiž...   ...více

Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? [1 Pt 3, 13] Jsme křesťané, žijící v převážně pohanském prostředí svých obcí a měst. Jak se v tomto prostředí máme...   ...více

Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. [1 Pt 3, 9] Teď jsme už opustili...   ...více

Všichni buďte […] pokorní. [1 Pt 3, 8b. f] Končí bohoslužby, apoštol nám ještě dává poslední pokyny, jak máme mezi sebou žít jako bratří a sestry: „Všichni...   ...více

Všichni buďte[…] milosrdní. [1 Pt 3, 8b. e] Jak se chovají milosrdní? Ve Starém zákoně často čteme o těch, kdo někomu milosrdenství „prokážou“, „učiní“. V Gn...   ...více

Všichni buďte […] plní bratrské lásky. [1 Pt 3, 8b. d] Kristova církev není žádný klub, ani nějaké jiné tomu podobné seskupení těch, kteří mají stejné zájmy a...   ...více

Všichni buďte […] soucitní. [1 Pt 3, 8b. c] Církev a její sbory budou nadále institucí, kterou mnozí houfně opouštějí, jestliže mezi námi vládne lhostejnost. Soucit...   ...více

Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli […]. [1 Pt 3, 8a. b] O čem to tu apoštol píše „nakonec“? Nakonec uvádí pokyny, kterými se máme řídit uvnitř církve, jak...   ...více

On ‚hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest‘. [1 Pt 2, 22] Jen si ještě jednou – pomalu a pozorně – přečtěte to Zjevení 18 o bohatých kupcích a...   ...více

Když mu spílali, neoplácel spíláním; když trpěl, nehrozil. [1 Pt 2, 23a] Tím, že dobrovolně podstoupil utrpení, Kristus zrušil zákon odplaty. Prorazil začarovaný kruh...   ...více

Když mu spílali, neoplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. [1 Pt 2, 23] Kristus trpěl. Ale trpěl nezaslouženě....   ...více

Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. [1 Pt 2, 21b] Proč s sebou následování Ježíše nese utrpení? Protože jít za Ježíšem...   ...více

Byli jste obráceni k pastýři a strážci svých duší. [1 Pt 2, 25b] Máme pastýře, máme někoho, kdo se o nás dnem i nocí stará. Náš život má směr. Nejsme to my, kdo...   ...více

Kristus přišel kvůli vám na konci časů. [1 Pt 1, 20] Bůh konečně splnil očekávání a prosby svého lidu, konečně „protrhl nebesa a sestoupil dolů“ (Iz 63, 19). A...   ...více

Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím. [1 Pt 1, 14a] Namítnete: Ale my už nejsme žádné děti, my jsme dospělé osobnosti. Máme...   ...více

Buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. [1 Pt 1, 13b] Na cestě k Bohu a k jeho království se nedejme...   ...více

Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli. [1 Pt 1, 13a] Ve svých biblích naleznete pod čarou přesný překlad: „Přepásejte bedra své mysli.“ Tomu sice nerozumíme, ale...   ...více

Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví. [1 Pt 1, 13a. b] Čtěte a počítejte: v těch čtyřech verších je obsaženo pět výzev. Jsou to vlastně...   ...více

[…] jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí […] [1 Pt 1, 8c] Ano, je tomu tak: ač svého Pána nevidíme, přece jsme s ním spojeni. Spojeni láskou a vírou, říká...   ...více

Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozličných zkoušek […]. [1 Pt 1, 6] Protože Bůh vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, smíme mít za...   ...více

Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. [1 Pt 1, 5] Slyšeli jsme včera: naše dědictví je bezpečně uloženo u Boha. Tam se...   ...více

Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. [1 Pt 1, 4] Ta naděje, kterou Bůh vložil do našich srdcí a kterou obživuje, má odvahu...   ...více

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. [1 Pt 1, 3]...   ...více

Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře […]. [1 Pt 1, 1a] Petr je apoštol Ježíše Krista, toho, který za nás zemřel, pro nás...   ...více

Pozdravujte všechny, kteří patří Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratří, kteří jsou se mnou. Pozdravují vás i ostatní bratří, zvláště ti, kteří jsou z císařského...   ...více

Dostal jsem tedy všecko a mám hojnost; jsem plně opatřen, když jsem přijal od Epafrodita dary, které jste mi poslali – jsou vůní příjemnou, obětí vhodnou, Bohu milou. Můj...   ...více

Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče omne. Vím, vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost. Ne že bych si naříkal na nedostatek;...   ...více

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí...   ...více

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě...   ...více

Euodii domlouvám i Syntyché domlouvám, aby byly zajedno v Pánu. Ano i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich; vždyť vedly zápas za evangelium spolu se mnou i s Klementem a...   ...více

Moji bratří, které miluji a po nichž toužím, jste mou radostí a slávou; proto stůjte pevně v Pánu, milovaní. [Fp 4, 1] Je zvláštní, jak vřelý vztah měl Pavel právě...   ...více

Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé...   ...více

Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratří, já nemám za to, že jsem...   ...více

Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro...   ...více

Psáti vám stále totéž mně není zatěžko a vám to bude oporou. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu ‚rozřízku‘! Neboť...   ...více

Za nutné jsem však uznal poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste vyslali, aby mi posloužil v tom, co jsem potřeboval. Stýskalo se mu...   ...více

Mám naději v Pánu Ježíši, že vám brzo pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, když se dovím, co je s vámi. Vždyť nemám nikoho, jako je on, kdo by se tak upřímně o...   ...více

Ale i kdybych měl skropit krví oběť a službu, kterou Bohu přináším, totiž vaši víru, raduji se a spoluraduji se s vámi se všemi; stejně tak se i vy radujte a spolu radujte...   ...více

Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako...   ...více

A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní – nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti – s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své...   ...více

Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce...   ...více

Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob...   ...více

Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování: dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte...   ...více

Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry, abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám...   ...více

Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotveni v jednom Duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium...   ...více

Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil, táhne mne to na obě strany:...   ...více

Ale co na tom! Jen když se jakýmkoli způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus; z toho se raduji a budu radovat. Neboť vím, že se mi vše obrátí k...   ...více

Rád bych, bratří, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia, takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněm pro Krista, a mnohé...   ...více

A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více se rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní...   ...více

Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím; jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvních dne až doposud...   ...více

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. [Fp1, 2] Pozdrav se stylu řeckých dopisů. Není zde však chaire, buď zdráv, jak to bylo tehdy obvyklé, ale...   ...více

Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, i biskupům a jáhnům. [Fp 1, 1] Řecké město Filipis bylo prvním...   ...více

Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. [Ex 20, 8] Když Izraelci slavili své svátky, tak si při nich dotyčné Boží činy nejen připomínali, ale znovu je přitom...   ...více

A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. [Gn 2, 3] Také nyní přijde od Hospodina požehnání, jenže tentokrát...   ...více

Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. [Gn 2, 1–2]...   ...více

Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. [Gn 1, 31] I z těchto závěrečných slov dýchá klid a pokoj. Bylo-li dosavadní...   ...více

A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte.“ [Gn 1, 28a. b] Komunikace mezi Bohem a člověkem už je v plném proudu. Nejprve...   ...více

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal. [Gn 1, 27–28a] V mateřském jazyku bible...   ...více

„Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ [Gn 1, 26c] Bůh stvoří člověka...   ...více

I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.“ [Gn 1, 26a. b] Jak úžasné plány má Stvořitel s člověkem! Ať je „naším obrazem podle...   ...více

I řekl Bůh: „Učiňme člověka.“ [Gn 1, 26a] Bůh stvoří člověka ve stejný den jako ostatní suchozemské tvory, věnuje mu však samostatnou a mnohem větší pozornost....   ...více

I řekl Bůh: „Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!“ A stalo se tak. […] Viděl, že to je dobré. [Gn 1, 24. 25b]...   ...více

Byl večer a bylo jitro, den pátý. [Gn 1, 23] Neuniklo nám, že všechno živé tvorstvo není stvořeno najednou. V tento pátý den zatím pouze ti, co žijí ve vodách a...   ...více

A Bůh jim požehnal: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi.“ [Gn 1, 22] Úctu k lidskému životu má nepochybně většina...   ...více

Tu je veliké a širé moře: hemží se v něm nespočetných živočichů maličkých i velkých, plují po něm lodě. Vytvořil jsi livjátana, aby v něm dováděl. [Ž 104, 25–26]...   ...více

I řekl Bůh: „Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!“ I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých...   ...více

Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý. [Gn...   ...více

I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě […]! Budou na znamení časů, dnů a let.“ [Gn 1, 14] Dalším posláním nebeských světel je být na znamení (kralický...   ...více

I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci!“ […] Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo,...   ...více

I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě […]. Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí.“ [Gn 1, 14a. 15a] Prvního dne stvořil Bůh světlo....   ...více

Bůh viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den třetí. [Gn 1, 12b–13] Dvakrát se to třetího dne ozve: Stvořitel pohlédne na svou dosavadní práci a řekne, že...   ...více

Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval člověk, a tak si ze země dobýval chléb. Dáváš víno pro radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc než...   ...více

Bůh také řekl: „Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!“ A stalo se tak....   ...více

I řekl Bůh: „Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!“ A stalo se tak. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. [Gn 1, 9–10a] Třetího...   ...více

Bůh řekl Noemu a jeho synům: „Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem […].“ [Gn 9, 8] Příběh o potopě je ukončen Božím slibem, že „už nebude...   ...více

Po sedmi dnech pak pronikly na zemi vody potopy. […] Provalily se všechny prameny obrovské propastné tůně a nebeské propusti se otevřely. [Gn 7, 10. 11b] Druhého dne...   ...více

I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“ Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a...   ...více

Byl večer a bylo jitro, den první. [Gn 1, 5b] Den je u konce. Co všecko Bůh za ten první den stihl. Dar světla, oddělení světla od tmy, i to pojmenování. To vše už s...   ...více

I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. [Gn 1, 3] Začíná stvořitelský týden. Do zmatené a beznadějné situace přichází jeden průlom za druhým. Ze všeho...   ...více

Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. [Gn 1, 2] Slyším odsud evangelium, pro sebe i pro svět. Zprávu, při které...   ...více

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. [Gn 1, 1] Nemá smysl slaďovat první kapitolu bible s tím, co se o vzniku a vývoji světa píše jinde. Biblické vyprávění má ráz...   ...více

Neboť Panovník navěky nezavrhne. Zarmoutí-li, slituje se pro své veliké milosrdenství. Pl 3, 31–32 Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Ef...   ...více

Pijí víno z obětních misek, nejlepšími oleji se maží, ale nad Josefovou těžkou ranou se netrápí. Am 6 ,6 Každý ať má na mysli to, co slouží...   ...více

Připomínám si dávné dny, rozjímám o všech tvých skutcích, přemýšlím o činech tvých rukou. Ž 143, 5 Ujišťuji vás, bratří, že evangelium,...   ...více

[Hospodin řekl Abramovi:] „Požehnám tě […]. Staň se požehnáním!“ Gn 12, 2 Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro, a ne zlo....   ...více

Ti, kdo jej [Hospodina] milují, budou jako slunce vycházející v plné síle. Sd 5, 31b I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Ef...   ...více

Hospodine zástupů, Bože Izraele, který sídlíš nad cheruby, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi. Iz 37, 16...   ...více

Dopustils, že člověk nám po hlavách jezdil, šli jsme ohněm, vodou, vyvedl jsi nás však a dal hojnost všeho. Ž 66, 12 Ježíš řekl: Moje ovce slyší...   ...více

Požehnán buď Panovník, den ze dne za nás nosí břímě. Bůh je naše spása. Ž 68, 20 A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto...   ...více

Izrael je spasen Hospodinem spásou věčnou. Stydět a hanbit se nebudete navěky, nikdy. Iz 45, 17 Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve...   ...více

Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Ž 19, 8a Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. 1...   ...více

Šest dní budeš pracovat, ale sedmého dne odpočineš; i při orbě a při žni odpočineš. Ex 34, 21 Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro...   ...více

K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy Hospodina, svého Boha, které vám udílím. Dt 4, 2 Dávej pozor...   ...více

Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. Iz 55, 11...   ...více

Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám. Iz 42, 8 Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému...   ...více

Jákob tedy řekl svému domu i všem, kteří byli s ním: „Zbavte se cizích bohů, které máte mezi sebou. Očisťte se!“ Gn 35, 2a Neboť kde je váš...   ...více

Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní. Ž 5, 13 A vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely...   ...více

Ty, kdo mě ctí, poctím, ale ti, kdo mnou pohrdají, budou zlehčeni. 1 S 2, 30b Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také...   ...více

Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu. Př 21, 21 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno...   ...více

Ruce tvé mě učinily pevným, dej mi rozum, ať se naučím tvým přikázáním. Ž 119, 73 To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já...   ...více

„Což ruka Hospodinova je na to krátká? Hned uvidíš, uskuteční-li se mé slovo, nebo ne.“ Nu 11, 23b Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Ř...   ...více

Prokaž dobro Sijónu svou přízní. Ž 51, 20a Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. 1 J 3,...   ...více

Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Př 15, 1Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý...   ...více

Stud polil moudré, zachvátil je děs, jsou polapeni. Hle, odvrhli Hospodinovo slovo, k čemu jim bude moudrost? Jr 8, 9 Prosím, aby vám Bůh našeho Pána...   ...více

Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. Ex 23, 25a Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít?...   ...více

A já si ukvapeně řekl: „Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět.“ Avšak vyslyšel jsi moje prosby, když jsem k tobě o pomoc volal. Ž 31, 23 Já jsem...   ...více

Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Iz...   ...více

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Ž 66, 20 Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala, co dává Bůh, a...   ...více

I já budu nad Jeruzalémem jásat a veselit se ze svého lidu. Nikdy víc už nebude v něm slyšet pláč ani křik. Iz 65, 19 Podle jeho slibu čekáme nové...   ...více

Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem. Ex 6, 7a ‚Všechno podrobil pod jeho nohy‘ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností...   ...více

Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Ex 23, 2a Obnovte se duchovním smýšlením. Ef 4, 23 Starý zákon nám některými svými příběhy...   ...více

Každý přinese, co může dát, podle požehnání Hospodina, tvého Boha, které ti udělil. Dt 16, 17 Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost,...   ...více

Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány. Ž 146, 4 K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Ko 3, 2...   ...více

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Př 3, 5–6...   ...více

Vysvobozuje a vytrhuje, činí znamení a divy na nebi i na zemi. Da 6, 28a A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa....   ...více

Hospodin kraluje navěky a navždy. Ex 15, 18 Všechno je mi dáno od mého Otce. L 10, 22a I když se budou měnit řády světa, prezidenti,...   ...více

Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. Př 11, 24 A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí,...   ...více

Požehnán buď Panovník, den ze dne za nás nosí břímě. Bůh je naše spása. Bůh je Bohem, jenž nás zachraňuje. Je to on, Panovník Hospodin, kdo vyvádí z tenat smrti....   ...více

A Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem. Ex 33, 11a Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem,...   ...více

Hospodin odvětil: „Na tvou přímluvu promíjím.“ Nu 14, 20 Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho...   ...více

Nesesmilníš. Ex 20, 14 Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Žd...   ...více

Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké! Iz 5, 20...   ...více

Hospodine, vyslyš mou modlitbu, přej mi sluchu, když o pomoc volám, nebuď k mému pláči hluchý. Ž 39, 13a Bůh bude s nimi a setře jim každou slzu s...   ...více

Jak často mě už od mládí sužovali – Izrael ať řekne –, jak často mě už od mládí sužovali, ale nepřemohli. Ž 129, 1–2 Ten, kdo nás spolu s...   ...více

Pravil: „Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, můj vysvoboditeli.“ 2 S 22, 2 Víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato má slova a plní je? Je...   ...více

Proto hle, já jim dám poznat, tentokrát jim dám poznat svou moc a bohatýrskou sílu, poznají, že moje jméno je Hospodin. Jr 16, 21 Skrze něho jsme přijali...   ...více

[Bůh[ dělá věci veliké a nevyzpytatelné, nesčíslné divy. Jb 9, 10 Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh...   ...více

On sám nebesa roztahuje, kráčí po hřebenech mořských vln, on udělal souhvězdí Lva, Oriona i Plejády a souhvězdí jižní. Jb 9, 8 A [Barnabáš a Pavel]...   ...více

Podpírej mě, jak jsi řekl, a budu žít, v mých nadějích mě nezahanbuj. Ž 119, 116 Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás...   ...více

Dobrořeč, má duše, Hospodinu! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Ž 103, 2a. 3 Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni...   ...více

Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Gn 28, 15b Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky. Sk 1,...   ...více

Ukládej si do měchu mé slzy. Což je v svých záznamech nemáš? Ž 56, 9b Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. L 6, 21b...   ...více

Cti svého otce i matku. Ex 20, 12a Proti staršímu člověku nevystupuj tvrdě, nýbrž domlouvej mu jako otci, starším ženám jako matkám. 1 Tm...   ...více

Hospodin sehnuté napřimuje. Ž 146, 8b Řekli si spolu: „Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“ L 24,...   ...více

Nač odříkáváš má nařízení, proč si bereš do úst moji smlouvu? Ty přece nenávidíš kázeň, ty má slova za sebe jen házíš. Ž 50, 16b–17...   ...více

Sešli své světlo a svoji věrnost; ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému. Ž 43, 3 Ježíš k nim opět promluvil a...   ...více

Jejich odvrácení uzdravím, rád si je zamiluji. Oz 14, 5a Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ L 23, 43...   ...více

Hospodine, smiluj se, vždyť se tak soužím. Ž 31, 10a Neboj se! Mluv a nemlč. Sk 18, 9b Prazákladní modlitba. Jednoduchá a přitom říká...   ...více

Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Iz 64, 5a Syn mu řekl: ‚Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě....   ...více

Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Iz 50, 8a Aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. Ř 10, 4b...   ...více

Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která mluvil skrze svého služebníka Mojžíše. 1 Kr 8, 56b Pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž...   ...více

Když Hospodin zástupů rozhodl, kdo to zruší? Jeho paže je napřažena, kdo ji odvrátí? Iz 14, 27 „Děj se vůle Páně!“ Sk 21, 14b Kdo...   ...více

Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs. Dt 31, 8 Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již...   ...více

Nechystej nic zlého na svého bližního, který s tebou důvěřivě bydlí. Př 3, 29 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není...   ...více

Služ mu [Bohu] celým srdcem a ochotnou myslí. Hospodin zkoumá srdce všech. 1 Pa 28, 9b Proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem a...   ...více

Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě. 1 Kr 18, 37 Proto i my […]...   ...více

Vzpomeneš si na své cesty a budeš zahanbena, až tě smířím se sebou přes všechno, co jsi páchala, je výrok Panovníka Hospodina. Ez 16, 61a. 63b...   ...více

Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země! Iz 12, 5 Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že...   ...více

Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh? Proč jsme vůči sobě věrolomní? Mal 2, 10a Podle toho všichni poznají, že jste...   ...více

Já jsem tě poznal na poušti, ve vyprahlé zemi. Oz 13, 5 Ježíš [...] řekl: „Je mi líto zástupu [...]. Poslat je domů hladové nechci, aby nezemdleli na...   ...více

Dovoluji si k Panovníkovi mluvit, ač jsem prach a popel. Gn 18, 27b Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude...   ...více

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Gn 1, 27a A oblecte nového [člověka], který dochází pravého poznání,...   ...více

Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Ez 36, 27 [Bůh] nás učinil...   ...více

Já, já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá? Iz 51, 12a Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat...   ...více

Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh milosrdný, nenechá tě klesnout a nepřipustí tvou zkázu. Dt 4, 31a Proto musel [Ježíš] být ve všem jako jeho...   ...více

Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. Ž 139, 3 Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte...   ...více

On vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí. Ž 130, 8 Ale Bůh […] z velké lásky […] probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro...   ...více

Hle, ta hořkost přehořká mi byla ku pokoji. ty sám vytrhl jsi z jámy zániku mou duši, za sebe jsi odhodil všechny mé hříchy. Iz 38, 17 Ježíš se zvedl...   ...více

Což je mi Efrajim syn tak drahý, dítě mého potěšení? Kdykoli však o něm mluvím, znovu a znovu si ho připomínám. Proto je mé nitro nad ním zneklidněno. Slituji, slituji se...   ...více

Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením. Ž 94, 19 Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval...   ...více

Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost; nechť se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. „Já Hospodin to stvořím.“ Iz...   ...více

Což Bůh zapomněl na smilování? V hněvu uzavřel zdroj svého slitování? Ž 77, 10 Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém...   ...více

Nebudu zahanben tehdy, budu-li brát zřetel na všechna tvá přikázání. Ž 119, 6 Svěřený poklad chraň mocí Ducha svatého, který v nás,přebývá....   ...více

Co viděli věštci, byl klam; rozhlašují šalebné sny, přeludem utěšují. Za 10, 2b Ježíš [Pilátovi] odpověděl: „Ty sám říkáš, že jsem král....   ...více

Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. Gn 50, 20a Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Ko 3, 13b Úmysly a činy,...   ...více

Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Gn 1, 31a Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky...   ...více

Ale je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství. Da 2, 28a Tajemství […]nyní je zjeveno jeho svatému lidu. Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je...   ...více

Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš. Gn 28, 15a Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl...   ...více

Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ž 23, 5 Budete děkovat Otci, který vás připravil k...   ...více

Radost [mají] ti, kdo radí ku pokoji. Př 12, 20b Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Žd 12, 14 Připadá...   ...více

Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok. Am 5, 24 Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Ř 12, 21 Spravedlnost...   ...více

Kdo pohrdá svým druhem, hřeší, kdežto blaze tomu, kdo se slitovává nad utištěnými. Př 14, 21 Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec....   ...více

[Elíša] odvětil [sluhovi]: „Neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi.“ 2 Kr 6, 16 Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků,...   ...více

Mluvte každý svému bližnímu pravdu. Za 8, 16b Neobelhávejte jeden druhého, svlečte ze sebe starého člověka i s jeho skutky. Ko 3, 9...   ...více

Sami u sebe dbejte úzkostlivě o to, abyste milovali Hospodina, svého Boha. Joz 23, 11 Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení...   ...více

Nebuď mi tím, kdo děsí. Tys mé útočiště ve zlý den. Jr 17, 17 Neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a...   ...více

Vlastními ústy jsi přislíbil a vlastní rukou jsi to naplnil, jak je dnes zřejmé. 1 Kr 8, 24b Slib, daný našim praotcům, splnil Bůh nám, jejich dětem,...   ...více

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy půjde oráč hned za žencem a ten, kdo šlape hrozny, hned za rozsévačem. Z hor bude kanout mladé víno a všechny pahorky budou...   ...více

[Hospodin] dále pravil [Mojžíšovi]: „Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu.“ Ex 33, 20 Kdo vidí mne,...   ...více

Říkáš: „Jsem nevinná, jeho hněv se jistě ode mne odvrátil.“ Hle, soudím tě za to, že říkáš: „Já jsem nezhřešila.“ Jr 2, 35 V nebi bude...   ...více

Zachovej klid a neboj se, neklesej na mysli. Iz 7, 4b Posilňte se v Pánu a v moci síly jeho. Ef 6, 10b [BK] Smíme si dovolit ten luxus zastavit...   ...více

Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci. Ex 20, 9–10a...   ...více

Jak jsou mi drahé, Bože, tvé myšlenky, je jich tak mnoho, že nejdou vypočíst! Ž 139, 17 [B21] Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však...   ...více

Bůh říká: Budu Izraeli rosou, rozkvete jako lilie. Oz 14, 6a Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou, netkají – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé...   ...více

Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby. Ž 116, 1 [Ježíš říká:] Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Mt 6, 8b...   ...více

Hospodine, […] buď paží svého lidu každé ráno i naší spásou v čase soužení. Iz 33, 2b My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme...   ...více

Tehdy očistím rty každého lidu a všichni budou vzývat Hospodinovo jméno a sloužit mu společnou paží. Sf 3, 9 Buďme vděčni za to, že dostáváme...   ...více

Naslouchejte mi, vy zarputilci, vzdálení od spravedlnosti: Přiblížil jsem svoji spravedlnost, daleko už není. Iz 46, 12–13a Což teprve Bůh! Nezjedná on...   ...více

Kdyby mě však můj lid uposlechl!.Ž 81, 14a Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy a přišel čas Hospodinův, čas odpočinutí, kdy pošle...   ...více

Budou mým lidem a já jim budu Bohem věrným a spravedlivým. Za 8, 8b Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil....   ...více

Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči. Dt 4, 9a Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí,...   ...více

Zaplesej, sijónská dcero, zahlahol Izraeli! Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská! Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil. Sf 3, 14–15a On ‚na...   ...více

Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí. Ž 33, 16 Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem....   ...více

Co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí, stříbro přetavené do kadlubu v zemi, sedmkráte protříbené. Ž 12, 7 Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými...   ...více

Řeknou: „Pojďte!“ A přidruží se k Hospodinu smlouvou věčnou, která nebude zapomenuta. Jr 50, 5b Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy....   ...více

Mému srdci přibývá soužení. Vyveď mě z úzkostí. Ž 25, 17 A řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od...   ...více

Hospodin miluje spravedlnost a právo. Ž 33, 5a Skrze něho se vám zvěstuje odpuštění všech hříchů, a to i těch, jichž vás nemohl zprostit Mojžíšův...   ...více

Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku. Ž 37, 23–24 Ježíš...   ...více

Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe. Ž 25, 5 Ježíš mu odpověděl: „Já jsem...   ...více

Král Daniela oslovil: „Vpravdě, váš Bůh je Bů bohů a Pán králů, který odhaluje tajemství. Da 2, 47a Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé...   ...více

Jákob šel svou cestou. Tu se s ním srazili Boží poslové. Gn 32, 2 Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení?...   ...více

Hospodin dále řekl: „Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti. Ex...   ...více

Ty mě, Hospodine, znáš a vidíš mě, zkoušíš mé srdce, je s tebou. Jr 12, 3a Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné,...   ...více

Neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný. Ž 86, 5 A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží...   ...více

Nuže, dome Jákobův, choďme v Hospodinově světle! Iz 2, 5 Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti...   ...více

Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. Budeš půjčovat mnohým pronárodům, ale sám si...   ...více

Před protivníkem buď naše pomoc, je šalebné čekat spásu od člověka. Ž 60, 13 Řekl: „Chlapče, pravím ti, vstaň!“ Mrtvý se posadil a začal...   ...více

Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Ž 124, 8 Aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí....   ...více

Na mysli nám tane tvé milosrdenství, Bože, zde, uprostřed tvého chrámu. Ž 48, 10 Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým...   ...více

Vstříc Hospodinu, že přichází, aby soudil zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva. Ž 98, 9 Ježíš jim řekl: „Můj pokrm jest,...   ...více

Tak spravedlnost vede k životu, kdežto kdo se žene za zlem, spěje k smrti. Př 11, 19 A tak jako oni, mám naději v Bohu, že jednou spravedliví...   ...více

Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje. 1 S 2, 7 Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude...   ...více

Tu jsme úpěli k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšel, shlédl na naše pokoření, plahočení a útlak. Dt 26, 7 Ježíš za svého...   ...více

„Vymýtím vozy z Efrajima a z Jeruzaléma koně; válečný luk bude vymýcen.“ Vyhlásí pronárodům pokoj, jeho vláda bude od moře k moři, od Řeky až do dálav země....   ...více

Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji. Ž 71, 8 Kolem půlnoci se Pavel a Sílas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je...   ...více

Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy, soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména. Ž 86, 11 Proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste...   ...více

Kdo vylíčí bohatýrské činy Hospodina, kdo rozhlásí všechnu chválu o něm? Ž 106, 2 Všechno, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho...   ...více

A já budu mít jméno k veselí, slávě a oslavě mezi všemi pronárody země, až uslyší o všem dobru, které pro svůj lid učiním. Jr 33, 9a Byl vyvýšen...   ...více

Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu. Mal 3, 1a Na to Jan všem řekl: ”Já vás křtím vodou....   ...více

Hledejte dobro a ne zlo a budete žít. Am 5, 14a Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Ř 12, 17 Na čem závisí...   ...více

Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i navěky Ž 125, 2 Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem...   ...více

Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Joz 1, 5b Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno ‚Ano‘. A proto skrze něho zní i...   ...více

Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi […] a řekl [moři]:„Až sem smíš přijít, ale ne dál; zde se složí tvé nespoutané vlnobití!“ Jb 38, 4a. 11 Na...   ...více

Bohatství a sláva pocházejí od tebe, ty panuješ nade vším, máš v rukou moc a bohatýrskou sílu, vyvýšení a utvrzení všeho je v tvých rukou. 1 Pa 29, 12...   ...více

A nastane den jediný, známý jen Hospodinu, kdy nebude den ani noc; i za večerního času bude světlo. Za 14, 7 Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme...   ...více

Pamatujte na to, co vám přikázal Mojžíš, služebník Hospodinův. Řekl: „Hospodin, váš Bůh, vás přivede do odpočinutí a dá vám tuto zemi.“ Joz 1, 13...   ...více

Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův. Za 2, 14 Ten, od něhož je to svědectví,...   ...více

Buď mi skalním příbytkem a budu se tam uchylovat stále. Rozhodls o mé záchraně, tys můj skalní štít, moje pevná tvrz! Ž 71, 3 Pojďte ke mně...   ...více

Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste měli zemřít, dome izraelský? Ez 33, 11 b On [Jan Křtitel] jim odpověděl: „Kdo má dvoje...   ...více

Všechny pronárody, tvoje dílo, se ti přijdou klanět, Panovníku, budou oslavovat tvoje jméno. Ž 86, 9 A že budu moci zvěstovat evangelium v krajích...   ...více

Neboj se, já budu s tebou. Iz 43, 5a Oni [učedníci] se zděsili a užasli. Říkali mezi sebou: „Kdo to jen je, že rozkazuje i větru a vodám a poslouchají...   ...více

Jak dlouho se budeš zdráhat pokořit se přede mnou? Ex 10, 3b Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. L...   ...více

Já Hospodin ji střežím, každou chvíli ji zavlažuji. Aby ji nic nepostihlo, nocí dnem ji budu střežit. Iz 27, 3 Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí...   ...více

Nuže, nechť se prosím vyvýší tvá moc, Panovníku, jak jsi prohlásil. Nu 14, 17 Žádáte-li důkaz toho, že skrze mne mluví Kristus, ten, který vůči...   ...více

Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: „Pojďme sloužit jiným bohům,“...   ...více

Král tím byl velice potěšen a poručil, aby Daniela vytáhli z jámy. Daniel byl tedy z jámy vytažen a nebyla na něm shledána žádná úhona, protože věřil ve svého Boha....   ...více

Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě....   ...více

Ve tvou spásu naději jsem složil, Hospodine! Gn 49, 18 Tak i Kristus byl jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých; po druhé se zjeví ne už kvůli...   ...více

Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil, zbavil tě nepřítele. Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! Sof 3, 15 Pilát mu položil otázku:...   ...více

Rozsívejte si pro spravedlnost, sklízejte pro milosrdenství, zorejte svůj úhor. Oz 10, 12a Oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve...   ...více

Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Ž 51, 3 Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou...   ...více

Tvá slova mi byla útěchou a radostí srdce. Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů. Jr 15, 16b Pane, […] dej svým služebníkům, aby s...   ...více

Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají. Ž 5, 12a Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého...   ...více

Toto praví Hospodin: „Jako jsem uvedl na tento lid všechno to veliké zlo, tak na ně uvedu všechno dobro, které jsem jim slíbil.“ Jr 32, 42 Neboj se,...   ...více

Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy. Ž 146, 9a My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. 1 J 4, 19...   ...více

Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky. Ž 118, 22–23 Přicházejte...   ...více

Hospodin řekl: „Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž jsi nedal vzrůst; přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho...   ...více

S Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! Ž 18, 31a Nedělejme si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost svého vlastního...   ...více

Kdybych mu napsal ze svého zákona sebevíc, bude to pokládáno za něco cizího. Oz 8, 12 Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni...   ...více

Neříkej: „Odplatím za zlo!“ Čekej na Hospodina a on tě zachrání. Př 20, 22 Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré...   ...více

Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost. Př 12, 25 Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost,...   ...více

Tehdy mluvil Jozue k Hospodinu, v den, kdy Hospodin vydal Izraelcům Emorejce. Volal pře očima Izraele: „Zmlkni, slunce, v Gibeonu, měsíci, v dolině Ajalónu“. Joz...   ...více

Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. Jb 19, 25 Aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý...   ...více

Už se nestanou loupeží pronárodů a zemská zvěř je nebude požírat, ale budou sídlit v bezpečí a nikdo je nevyděsí. Ez 34, 28 A ‚vykročte jistým...   ...více

Ze svých síní zavlažuješ hory, země se sytí ovocem tvého díla. Ž 104, 13 Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro...   ...více

V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Jon 2, 3a Ano, i vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců....   ...více

Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko. Sf 1, 7a Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící....   ...více

A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji.“ Gn 1, 28a Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu...   ...více

Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo. Ž 19, 9b Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v...   ...více

Ochotně ti budu obětovat, vzdávat chválu, Hospodine, tvému jménu, protože je dobré. Ž 54, 8 Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to...   ...více

Budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. Iz 58, 11b V něm je přece vtělena všechna plnost božství; v něm jste i...   ...více

Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Mal 3, 2a Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro...   ...více

Já Hospodin jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat. Iz 42, 6a Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo...   ...více

Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese. Ž 62, 7 Buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně;...   ...více

Budete požehnáním, až vás zachráním. Za 8, 13b Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu,...   ...více

Neznámý řekl: „Pusť mě, vzešla jitřenka.“ Jákob však odvětil: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš.“ Gn 32, 27 Především pro vás povolal...   ...více

Jsem na duchu skleslý, ale ty znáš moji stezku! Ž 142, 4a Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč i moudrost,...   ...více

Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný. Jb 42, 2 Odpověděl: „Nemožné u lidí je u Boha možné.“ L...   ...více

Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď! Ž 139, 23–24...   ...více

Hospodin Mojžíšovi odvětil: „Učiním i tuto věc, o které mluvíš, protože jsi u mne našel milost a já tě znám jménem.“ Ex 33, 17 Ovšem pevný...   ...více

Moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu! Ž 51, 4 Který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého...   ...více

Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Ž 19, 2 Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se,...   ...více

Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a čest, že je dobrý, že jeho milosrdenství nad Izraelem je věčné. A všechen lid mohutným hlaholem chválil Hospodina, že byly...   ...více

Ty svou dobrotou celý rok korunuješ, ve tvých stopách kane tučnost. Ž 65, 12 Avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro: dával...   ...více

Vždyť Hospodin lid svůj neodvrhne, své dědictví neopustí. Ž 94, 14 Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl. Nevíte z Písma, jak si Eliáš...   ...více

Kéž zdeptaný není znovu tupen, ponížený ubožák ať chválí tvoje jméno! Ž 74, 21 Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste...   ...více

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, Ž 105, 1 Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou...   ...více

Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls mě z žíněného roucha, opásal jsi mě radostí. Ž 30, 12 Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl:...   ...více

Ámos Amasjášovi odpověděl: „Nebyl jsem prorok ani prorocký žák, zabýval jsem se dobytkem a sykomorami. Hospodin mě vzal od ovcí, Hospodin mi rozkázal: ‚Jdi a prorokuj...   ...více

Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné jsou jeho divy! Jeho království je království věčné, jeho vladařská moc po všechna pokolení. Da 3, 33 Bůh...   ...více

Odmítli poslouchat a ani si nevzpomněli na divuplné skutky, které jsi pro ně činil. Byli tvrdošíjní a vzali si vzdorně do hlavy, že se vrátí do svého otroctví. Ty jsi však...   ...více

Hospodin řekl: „Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem.“ A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály,...   ...více

Ása volal k Hospodinu, svému Bohu. Řekl: „Hospodine, jen ty jsi s to pomoci, postaví-li se mocný proti bezmocnému. Pomoz nám, Hospodine, náš Bože, neboť ty jsi naše opora. V...   ...více

Haleluja. Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění. Ž 111, 1 Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém...   ...více

A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho...   ...více

Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin. Př 16, 9 Pak si řekl: ‚Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam...   ...více

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou. 1 Pa 29,...   ...více

Ohlas mi z rána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši. Ž 143, 8 Pak vyšel a...   ...více

Všechno, co Hospodin chce, to činí na nebesích i na zemi, v mořích i ve všech propastných tůních. Ž 135, 6 Chceme snad popudit Pána k žárlivosti? Jsme...   ...více

Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! Iz 55, 2...   ...více

Přemohly mě nepravosti, našich nevěrností jenom ty nás zprostíš. Ž 65, 4 Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej...   ...více

Nemusíte však odcházet nakvap, nemusíte se dávat na útěk, protože Hospodin půjde před vámi, Bůh Izraele bude též uzavírat váš průvod. Iz 52, 12 Po...   ...více

Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebesa i nebesa nebes, země a všechno, co je na ní. Dt 10, 14 V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu,...   ...více

I postaví se a bude je pást v Hospodinově moci, ve vyvýšeném jménu Hospodina, svého Boha, a budou bydlet bezpečně; jeho velikost bude nyní sahat až do dálav země....   ...více

Pozvedněte své oči k nebi, pohleďte dolů na zem! Nebesa se rozplynou jako dým a země zvětší jako roucho, rovněž tak její obyvatelé pomřou. Ale má spása bude tu věčně,...   ...více

Nyní, Bože náš, vzdáváme ti chválu a oslavujeme tvé skvělé jméno. 1 Pa 29, 13 Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána....   ...více

Vydal jsem jim svá nařízení a seznámil je se svými řády, skrze něž má člověk život, když je plní. Ez 20, 11 Nedomnívejte se, že jsem přišel...   ...více

Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Ž 34, 19 Ježíš jí řekl: „Proč pláčeš? Koho...   ...více

Kdo může rozpoznat bludy? Zprosť mě i vin, jež jsou mi skryty. Ž 19, 13 Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro...   ...více

Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem. Iz 51, 4 Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního...   ...více

Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy,...   ...více

Vyvýšen je Hospodin, jenž přebývá na výšině, naplňuje Sijón spravedlností a právem. Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání, jejímž...   ...více

Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost! Ž 115, 1 Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče...   ...více

Hlas toho, jenž praví: „Volej!“ I otázal se: „Co mám volat? Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, zavane-li na...   ...více

Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Ž 16, 11 Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu...   ...více

Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušeným srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a...   ...více

Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti! V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu! Ž 4, 2 Já jsem však za tebe...   ...více

Zaměnili svoji Slávu za podobu býka, býložravce. Ž 106, 20 Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista...   ...více

Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: ‚Nemám v nich zalíbení.‘ Kaz 12, 1...   ...více

Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Ž 34, 19 Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani...   ...více

Sláva tohoto nového domu bude větší nežli prvního, praví Hospodin zástupů. A na tomto místě budu udílet pokoj, je výrok Hospodina zástupů. Ag 2, 9...   ...více

Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal? Ž 116, 12„Vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh.“ I odešel a zvěstoval po celém...   ...více

Ty jsi spravedlivý ve všem, co na nás přišlo, neboť jsi jednal věrně, kdežto my jsme si počínali svévolně. Neh 9, 33 Jestliže vyznáváme své...   ...více

Potrestej mě, Hospodine, podle práva, ale ne ve hněvu, abys mě nezničil. Jr 10, 24 Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí,...   ...více

„Proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky.“ On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl...   ...více

Země, země, země! Slyš slovo Hospodinovo. Jr 22, 29 Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a...   ...více

On svou silou učinil zemi, svou moudrostí upevnil svět, svým rozumem napjal nebesa. Jr 10, 12 Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy,...   ...více

Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny, aby dobře bylo jim i jejich synům po nich. Jr 32, 39 Říkám vám však pravdu: Prospěje...   ...více

Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý. Iz 1, 3 Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co...   ...více

Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar,...   ...více

Nebudeš brát úplatek, neboť úplatek oslepuje i ty, kdo mají oči otevřené, a vede k překrucování záležitostí spravedlivých. Ex 23, 8 Ukázala se...   ...více

Jste tím pobouřeni, nezhřešte však. Přemítejte o tom v srdci na loži a buďte zticha. Ž 4, 5 ‚Hněváte-li se, nehřešte.‘ Nenechte nad svým hněvem...   ...více

Neslyší snad ten, jenž učinil ucho? Nedívá se snad ten, jenž vytvořil oko? Ž 94, 9 Přišlo jim na mysl, kdo z nich je asi největší. Když Ježíš...   ...více

Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou! Ž 138, 8 Jsme přece jeho dílo, v Kristu...   ...více

Kéž se projeví tvé milosrdenství a potěší mě, jak jsi svému služebníku řekl. Ž 119, 76 Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na...   ...více

Dbejte na mé příkazy a jednejte podle nich. Já jsem Hospodin. Lv 22, 31 Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Ga 6,...   ...více

Slyšte, vzdálení, co činím, poznejte, blízcí, mou bohatýrskou sílu! Iz 33, 13 [Pavel píše:] Víme přece, bratří Bohem milovaní, že patříte k...   ...více

Nebude tvé srdce zpupné a nezavřeš svou ruku před svým potřebným bratrem. Dt 15, 7b [Pavel řekl:] „Tím vším jsem vám ukázal, že máme takto...   ...více

Kdo ví, možná že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. Jon 3, 9 Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho...   ...více

Uzavřu s vámi smlouvu věčnou. Iz 55, 3b […] neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Žd...   ...více

Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. Ž 145, 17 [Pavel píše:] Jsem si jist, že ten, který ve vás začal...   ...více

Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach? Ž 27, 1b Řekl jim: „Proč jste tak ustrašení, malověrní?“ Mt 8, 26a Naše...   ...více

Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás, jeho milosrdenství je věčné. Ž 136, 23 [Petr řekl:] „Když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které...   ...více

Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti. Ž 119, 130 Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom...   ...více

Budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mým lidem. Lv 26, 12 Plnost sama se rozhodla v něm přebývat. Ko 1, 19 Bůh slibuje...   ...více

Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná. Ž 115, 12a Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše...   ...více

Bůh […] dělá veliké věci, nad naše poznání. Jb 37, 5b Odpověděl jim: „Jděte, zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli: Slepí vidí, chromí...   ...více

Nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého Boha. Já jsem Hospodin. Lv 19, 14 Vždyť Bůh nás nepovolal...   ...více

Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzýval, řekl jsi: „Neboj se!“! Pl 3, 57 Vždyť Bůh řekl: Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Proto smíme...   ...více

Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu. Ž 138, 3 Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají....   ...více

Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Za 4, 6a Usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého...   ...více

[Kdo] bude jednat podle mých řádů a řídit se mými nařízeními, ten pro nepravost svého otce nezemře, jistě bude žít. Ez 18, 17b Žijeme-li, žijeme...   ...více

Odvracej mé oči, ať nehledí na šalebnost, na své cestě mi zachovej život. Ž 119, 37 Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve...   ...více

Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní. Ž 31, 24a [Láska] nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 1 K 13, 6 Může...   ...více

Vložím na ně znamení a ty z nich, kdo vyváznou, vyšlu k pronárodům [...], které zprávu o mně ještě neslyšely ani nespatřily moji slávu; budou hlásat moji slávu mezi...   ...více

Panovníku, jsem v tísni, zasaď se o mne! Iz 38,14b Kdo má Syna, má život. 1 J 5, 12a Judský král Chizkijáš popisuje, jak se cítil...   ...více

Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi! Ž 143, 10 Nedejte se strhnout všelijakými cizími...   ...více

Hospodin je síla svého lidu. Ž 28, 8a V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu...   ...více

V jeho ruce je život všeho, co žije, duch každého lidského tvora. Jb 12, 10 Bůh [...] není od nikoho z nás daleko. ‚Neboť v něm žijeme, pohybujeme se,...   ...více

Zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. Oz 2, 22 ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo.‘ Je to...   ...více

Já jsem byl dřív než první den a není, kdo by z mých rukou vysvobodil. Kdo zvrátí, co já vykonám? Iz 43, 13 On předchází všechno, všechno v něm...   ...více

Ale já jsem Hospodin, tvůj Bůh, už z egyptské země. Nepoznal jsi Boha kromě mne; mimo mne jiného zachránce není. Oz 13, 4 A život věčný je v tom,...   ...více

Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. Iz 12, 4b Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá...   ...více

Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal. Ž 13, 6b Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil. Když vystoupili z vody,...   ...více

Ale Hospodin je se mnou jako přesilný bohatýr. Jr 20, 11a Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Fp 4, 13 Často si člověk ve svém...   ...více

Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Ž 37, 4 Bohu budiž vzdán dík za jeho nevystižitelný dar! 2 K 9, 15 Bůh je...   ...více

Přikryje tě svými perutěmi,pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Ž 91, 4 Ale oni jim řekli: „Proč hledáte živého...   ...více

Toto praví Vznešený a Vyvýšený, jehož přebývání je věčné, jehož jméno je Svatý: „Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a...   ...více

Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, tvář tvou hledám. Ž 27, 8 Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v...   ...více

Má spravedlnost je blízko, má spása vzejde, všechny lidi bude soudit má paže. Iz 51, 5a Řekl jim: „Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka,...   ...více

Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ. Ž 50, 1b Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Žd 12,...   ...více

Požehnáno buď jméno Boží od věků až na věky. Jeho je moudrost i bohatýrská síla. Da 2, 20b Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku?...   ...více

Měřicí provazce mi padly v kraji blaha, moje dědictví je velkolepé! Ž 16, 6 Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, s...   ...více

Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění. Ž 119, 14 A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých...   ...více

Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. On je můj Bůh, a já ho velebím, Bůh mého otce, a já ho vyvyšuji. Ex 15, 2 Když už se blížil ke...   ...více

Ano, Panovníku Hospodine, ty sám jsi Bůh, tvá slova jsou pravda. Přislíbil jsi svému služebníku takové dobrodiní.“ 2 S 7, 28 Aby všichni lidé došli...   ...více

Výmlat bude trvat až do vinobraní a vinobraní zas až do setby. Najíte se svého pokrmu dosyta a budete sídlit ve své zemi bezpečně. Lv 26, 5 Potom vzal...   ...více

Řeknou vám: „Dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců, kteří sípají a mumlají.“ Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Na živé se má ptát mrtvých? Iz 8,...   ...více

I v poušti, kde jsi viděl, jak tě Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí muž svého syna, po celé cestě, kterou jste prošli, až jste došli k tomuto místu. Dt 1, 31...   ...více

Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů je mi vyměřeno, ať vím, kdy ze světa sejdu. Ž 39, 5 My však máme občanství v nebesích,...   ...více

Řekl: „Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení,...   ...více

Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Iz 53, 8 Což neměl...   ...více

Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Panovníku? Ž 130, 3 V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro...   ...více

Haleluja. Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních! Ž 112, 1 Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve...   ...více

Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží, aby hlásali, že Hospodin je...   ...více

Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Ž 32, 1b Vněm [Kristu] máme vykoupení a odpuštění hříchů. Ko 1, 14...   ...více

Ale má modlitba spěje, Hospodine, k tobě, je čas přízně, Bože nejvýš milosrdný, odpověz mi, věrný dárce spásy. Ž 69, 14 V modlitbách buďte...   ...více

Moje duše chřadne touhou po tvé spáse, čekám na tvé slovo. Ž 119, 81 Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co...   ...více

Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé; jeho tvář pohlíží na přímého. Ž 11, 7 [Bůh] je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z...   ...více

V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu. Ž 18, 7 Ale...   ...více

Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost, všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. 1 Pa 29, 11a Poklekněte před tím,...   ...více

Nechte už těch povýšených řečí, urážka ať z úst vám neunikne! Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy. 1 Sa 2, 3...   ...více

Proto i já budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem, divně, předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zakryta. Iz 29, 14...   ...více

Na pomoc nám povstaň, vykup nás pro své milosrdenství Ž 44, 27 Vždyť království Boží je mezi vámi! L 17, 21b Některé prosby žalmů...   ...více

Řekl jsem: „Hle, tady jsem, jsem tady,“ pronárodu, který nevzýval mé jméno. Iz 65, 1b A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal,...   ...více

Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí. Ž 57, 2b Hle, ‚blahoslavíme ty, kteří vytrvali‘. Slyšeli jste o vytrvalosti...   ...více

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Nu 6, 24 Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi. Fm 1, 25 Dobře známe tato slova tzv. áronského...   ...více

A bude světlo bledé luny jako světlo žárného slunka a světlo slunka bude sedmkrát větší, jako světlo sedmi dnů, v den, kdy Hospodin ováže zlomeniny svého lidu a rány jemu...   ...více

Radovali se, neboť jim Bůh připravil převelikou radost. I ženy a děti se radovaly, takže se radostné veselí Jeruzaléma rozléhalo dodaleka. Neh 12, 43b...   ...více

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Mi 6, 8...   ...více

Vyvedl jsi mě z podsvětí, Hospodine, zachovals mě při životě. Ž 30, 4a Přistoupili a probudili ho se slovy: „Mistře, Mistře, zahyneme!“ On vstal,...   ...více

Chránil ho [svůj lid] svůj lid jako zřítelnici oka. Dt 32, 10b Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli...   ...více

Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Iz 43, 2 Je-li...   ...více

Unikli jsme jako ptáče z osidla lovců. Osidlo je protrženo, unikli jsme! Ž 124, 7 Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe...   ...více

O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Ž 34, 3 Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty...   ...více

Nechci vést spory navěky, nebudu trvale rozlícen. Iz 57, 16a Spustili ochrnutého i s lůžkem přímo před Ježíše. Když viděl jejich víru, řekl tomu...   ...více

Od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti, od proroka až po kněze všichni klamou. Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy: „Pokoj, pokoj!“...   ...více

Bože, nebuď zticha, nemlč, Bože, nezůstávej v klidu! Hleď, jak tvoji nepřátelé hlučí, kdo tě nenávidí, pozvedají hlavu. Ž 83, 2–3 Pán neotálí...   ...více

Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu? Gn 39, 9b Odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno...   ...více

Pohleď na mé pokoření, na moje trápení, sejmi ze mne všechny hříchy! Ž 25, 18 Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách […], probudil nás k...   ...více

S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Iz 55, 12a Řekl jim: „Když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek?“ Oni mu...   ...více

Jejich truchlení změním ve veselí. Jr 31, 13b Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy. 2 K 4, 17 Hospodin...   ...více

Hospodin mi dal, zač jsem ho tak naléhavě prosila. 1 S 1, 27b Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to...   ...více

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš. Iz 48, 17b Ani si nedávejte říkat...   ...více

Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc! Ž 22, 20 Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2 Te 3, 3...   ...více

Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj! Ex 33, 15b Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do...   ...více

Uzavřu s nimi smlouvu věčnou, že už jim nepřestanu prokazovat dobro. Jr 32, 40a A právě tak, když bylo po večeři, vzal Ježíš kalich a řekl: „Tento...   ...více

Toto praví Hospodin: „Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. […] Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina,...   ...více

Přicházím s bohatýrskými činy Panovníka Hospodina; tvoji spravedlnost, jenom tvoji, budu připomínat. Ž 71, 16 Zemřel sice na kříži v slabosti, ale z...   ...více

Tvá jsou nebesa, tvá je i země, založil jsi svět a všechno, co je na něm. ty jsi stvořil jih i sever. Ž 89, 12–13a Je jediný Bůh Otec, od něhož je...   ...více

O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Ž 89, 2 Dobře všecko učinil. I...   ...více

Hospodine, má sílo a má záštito, mé útočiště v den soužení. Jr 16, 19a Ale Ježíš řekl: Někdo se mne dotkl. Já jsem poznal, že ze mne vyšla síla. L...   ...více

Kdo opatří úlovek krkavci, když jeho mláďata volají k Bohu a bloudí bez potravy? Jb 38, 41 Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do...   ...více

Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Da 12, 2 On přece není Bohem mrtvých,...   ...více

Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou. Iz 5, 21 V něm [Kristu] jsou skryty poklady moudrosti a poznání. Ko...   ...více

Avšak Hospodin je Bůh pravý. On je Bůh živý a Král věčný. Jr 10, 10a Anděl jí řekl: […] Hle, počneš a porodíš syna […]. Na věky bude kralovat...   ...více

On má srdce moudré a nesmírnou sílu, což dojde pokoje ten, kdo se mu vzepře? Jb 9, 4 Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Ř 9, 20a...   ...více

Bůh je s tebou ve všem, co činíš. Gn 21, 22b Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi. 1 Te 5, 28 Schopnost pozorovat kriticky vše...   ...více

Hospodin] do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu. Ž 40, 4a Ježíš mu řekl: „Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila.“ Ihned prohlédl, šel...   ...více

Zorejte si úhor, nesejte do trní! Jr 4, 3b Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. L 9, 62b...   ...více

Pokorným však [Hospodin] dává milost. Př 3, 34b Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. Mt 20, 26b Svá úskalí...   ...více

Bože, tvá cesta je svatá. Ž 77, 14a Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a...   ...více

Očekávání spravedlivých je radostné. Př 10, 28a Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno....   ...více

Což si libuji v smrti svévolníka? je výrok Panovníka Hospodina. Zdalipak nechci, aby se odvrátil od svých cest a byl živ? Ez 18, 23 Tento můj syn byl...   ...více

Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku. Iz 1, 17a Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí,...   ...více

Požehnán buď Bůh […], který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali. Da 3, 28b Ale ani vlas z vaší hlavy se...   ...více

Hledejte Hospodina, všichni pokorní země, kdo jednáte podle jeho práva. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru. Sf 2, 3a Protože jste byli vzkříšeni s...   ...více

Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit. Dt 32, 36a Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. L 19,...   ...více

Od nynějška ti chci ohlašovat nové věci, utajené, že o nich nic nevíš. Iz 48, 6b Kdo má uši k slyšení, slyš! L 8, 8b Pro člověka,...   ...více

Shromáždím zapuzenou, dám jim chválu a jméno všude v zemi jejich hanby. Sf 3, 19b Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní. 1 Te...   ...více

Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není. Iz 45, 22 Pán řekl služebníkovi: ‚Vyjdi za lidmi na cesty a...   ...více

Hospodinovy řády […] jsou poučením i pro tvého služebníka. Ž 19, 10. 12a Dobrý strom nedává špatné ovoce a špatný strom nedává dobré ovoce....   ...více

Vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce. Ž 84, 12a Neboť Bůh, který řekl ‚ze tmy ať zazáří světlo‘, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo...   ...více

On je Hospodin. Ať učiní, co je dobré v jeho očích. 1 S 3, 18b Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?...   ...více

Avšak mne Bůh ze spárů podsvětí vykoupí, on mě přijme! Ž 49, 16 Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině...   ...více

Tvoji mrtví obživnou! Iz 26, 19a Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede...   ...více

U Hospodina, našeho Boha, neobstojí žádné bezpráví ani stranění osobám ani úplatkářství. 2 Pa 19, 7b Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a...   ...více

Bil jsem tě ve svém rozlícení, se zalíbením se však nad tebou slitovávám. Iz 60, 10b Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství...   ...více

Ty jsi, Hospodine, uprostřed nás a nazývají nás tvým jménem. Nezříkej se nás! Jr 14, 9b A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto...   ...více

I padl Jozue tváří k zemi, klaněl se a otázal se: „Jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka?“ Joz 5, 14b On jim odpověděl: „Má matka a moji...   ...více

Řekl jsem: „Nebudu je připomínat, už nebudu v jeho jménu mluvit,“ avšak je v mém srdci jak hořící oheň. Jr 20, 9a Běda mně, kdybych nekázal!...   ...více

Ucho, které slyší, a oko, které vidí, obojí učinil Hospodin. Př 20, 12 Tehdy jim Ježíš otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. L 24, 45...   ...více

Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím. Iz 6, 5b Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak...   ...více

Hospodine, má sílo a má záštito, mé útočiště v den soužení. Jr 16, 19a Ale Ježíš řekl: Někdo se mne dotkl. Já jsem poznal, že ze mne vyšla...   ...více

Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Lv 19, 34a S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří,...   ...více

Počátek poznání je bázeň před Hospodinem. Př 1, 7a Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří...   ...více

Přede mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpřisáhne: „Jenom v Hospodinu – řekne o mně – je spravedlnost i moc. Iz 45, 23b–24a Proto klekám na...   ...více

J 8, 12–19 ● Sv 186 Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ [J 8, 12]...   ...více

L 2, 41–52 ● Ez 583 Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: „Synu, co jsi nám udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali.“ On jim řekl:...   ...více

1 K 3, 10–17 ● Ez 355 Dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží,...   ...více

Zj 21, 1–7 ● Ez 582 Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on...   ...více

J 21, 19b–24 ● Ez 684 Petr se obrátil a spatřil, že za nimi jde učedník, kterého Ježíš miloval. […] Když ho Petr spatřil, řekl Ježíšovi: „Pane, co bude s ním?“...   ...více

Sk 6, 1–7; 7, 51‒60 ● Ez 190 Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod Spravedlivého, a toho vy jste nyní...   ...více

Iz 9, 2–7 ● Ez 282 Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. […] Neboť se nám narodí dítě, bude...   ...více

Mi 6, 6–8 ● Ez 261 „Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině?“ […] Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin...   ...více

L 1, 39–45 (46‒55) ● Ez D 627 Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli. […] Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého...   ...více

Ef 2, 11–22 ● Ez 290 Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev […]. Přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám, kteří...   ...více

Žd 10, 32–39 ● Ez 360 Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno....   ...více

Jr 31, 31–34 ● Ez 275 Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. […] Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši...   ...více

L 7, 31‒35 ● Ez 446 Přišel Jan Křtitel, nejedl chléb a nepil víno – a říkáte: ‚Je posedlý.‘ Přišel Syn člověka, jí a pije – a říkáte: ‚Hle, milovník hodů...   ...více

Sk 28, 23–31 ● Sv 389 Určili mu den a přišli k němu ve velkém počtu. Od rána do večera k nim hovořil a vydával svědectví o Božím království. Přesvědčoval je o...   ...více

Nu 16, 1–19 ● Ez 164 Lévijec Kórach, syn Jishára, syna Kehatova, přibral Dátana a Abírama, syny Elíabovy, též Óna, syna Peletova, Rúbenovce, a s dvěma sty padesáti muži...   ...více

Fp 4, 4–7 ● Ez 388 Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé...   ...více

L 1, 57–66 ● Sv 118 Všichni, kteří to uslyšeli, uchovávali to v mysli a říkali: „Čím toto dítě bude?“ A ruka Hospodinova byla s ním. [L 1, 66] Uchovávat něco...   ...více

Am 8, 4–12 ● Ez 1 Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových....   ...více

2 K 8, 1–15 ● Ez 398 Odkud vyšla ochota k pomoci, tam ať se pomoc také uskuteční. Každý ať dá podle toho, co má; vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem...   ...více

L 7, 18–30 ● Sv 44 Když pak Janovi poslové odešli, začal Ježíš o něm mluvit zástupům: „Na co jste vyšli se na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo co...   ...více

2 Pt 1, 2–15 ● Ez 391 Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti...   ...více

Ř 8,22–25 ● Ez 67 Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. [Ř 8, 22] Bibli je vlastní svazovat k lidskému konání,...   ...více

Fp 1, 3–11● Ez D 662 A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli...   ...více

L 9, 1–6● Sv 167 Ježíš svolal svých Dvanáct a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci. [L 9, 1] Ježíš předává svým učedníkům obrovskou...   ...více

Mal 3, 13–18 ● Ez 438 Říkáte: „Sloužit Bohu není k ničemu. Co z toho, že jsme před ním držel