17.04.2014 15:18

Velikonoční svátky v Ústřední církevní kanceláři

  V rámci zahájení velikonočních svátků proběhla na Zelený čtvrtek, 17. dubna, od 14:00 hodin v Ústřední církevní kanceláři velikonoční pobožnost se čtením pašijí, kterou připravil synodní senior Českobratrské církve...
16.04.2014 15:03

Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

  V úterý 15. dubna 2014 se ke svému pravidelnému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Připravený program zasedání měl přes 35 bodů z různých oblastí správy církve, které má synodní rada ve...
15.04.2014 20:10

Evangelické velikonoční bohoslužby v ČRo a ČT

  Na Velký pátek, kdy si křesťané na celém světě připomínají ukřižování Ježíše Krista, se také v evangelických modlitebnách a kostelích konají bohoslužby. Konkrétní časy zahájení bohoslužeb lze nalézt u...
11.04.2014 14:06

Hlavní dar lásky 2014

  Již od počátku své existence evangelické sbory nejprve v Německu a tehdejším Rakousko-Uhersku a později na území zbývající Evropy i Latinské Ameriky cítily potřebu solidární pomoci. To vedlo ke vzniku pomocného díla...
E-církev.cz
1234567...120 následující »  [vše]

Duchovní inspirace

Slovo pro tento den

Modlitby

Kázání

_________________________________________________

„Toto jest mé tělo mé, které se za vás vydává. […] Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“ [L 22, 19b. 20b] Svatá večeře...   ...více

Ježíš poslal Petra a Jana a řekl jim: „Jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři.“ [L 22, 8] Učedníci mají najít v Jeruzalémě vhodnou...   ...více

Tu vstoupil satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti. [L 22, 3] Rozhodující událost Ježíšova života se odehraje o izraelských Velikonocích....   ...více

Vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: „Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat...   ...více

Jako když se zableskne a rázem se osvětlí všecko pod nebem z jednoho konce na druhý, tak bude Syn člověka ve svém dni. Ale nejprve musí mnoho trpět a být zavržen od tohoto...   ...více

„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka...   ...více

Pravím vám: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i Syn člověka přizná před Božími anděly. Kdo mě však před lidmi zapře, bude zapřen před Božími...   ...více

„Toto pokolení je pokolení zlé; žádá si znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení Jonášovo. Jako byl Jonáš znamením pro Ninivské, tak bude i Syn člověka tomuto...   ...více

„Slyšte a dobře si pamatujte tato slova: Syn člověka bude vydán do rukou lidí.“ Oni však tomu slovu nerozuměli a jeho smysl jim zůstal skryt; proto nechápali, ale báli se ho...   ...více

1234567...120 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít