09.12.2016 21:11

EVROPSKÉ BIBLICKÉ DIALOGY 2017

  K Evropským biblickým dialogům, které v roce 2017 pořádá Evangelická akademie v Berlíně, jsou zváni laičtí pracovníci církví i teologové. Program seminářů je strukturován podle věku účastníků či oboru jejich...
04.12.2016 19:39

SYNODNÍ RADA ČCE MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK PRÁCE

  Nedávno uplynul rok od okamžiku, kdy se funkce ujala synodní rada v čele s Danielem Ženatým a Vladimírem Zikmundem. Se všemi šesti členy jsme natočili rozhovory, které v následujících šesti dnech postupně zveřejníme na...
02.12.2016 17:08

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI REFORMOVANÉ KŘESŤANSKÉ CÍRKVE NA SLOVENSKU

  Ve dnech 1. a 2. prosince se v prostorách Husova domu v Praze uskutečnilo setkání zástupců Českobratrské církve evangelické s hosty z Reformované Křesťanské církve na Slovensku. Na programu bylo představení aktuální...
01.12.2016 15:01

EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH V RIZE

  Tisíce mladých lidí z celého světa se zúčastní pětidenního setkání pořádaného ekumenickou komunitou Taizé, tentokrát v hlavním městě Lotyšsa Rize v termínu 28. prosince 2016 až 1. ledna 2017. Před dvěma lety se...
E-církev.cz
1234567...177 následující »  [vše]

Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu, jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k nim patří, jenž navěky zachovává věrnost. [Ž 146, 5–6]

 

Blaze tomu, kdo... . Blahoslavenství. Vnitřně šťastný je ten, kdo je zakotvený jinde, než jen v tomto světě. Kdo vzhlíží k Tomu, který je neviditelný, nehmatatelný, nedokazatelný a nevystižitelný a nevytěžitelný. Blahoslavenství se ovšem netýká jen přítomného okamžiku. Žalmista vyznává, že se týká minulosti i budoucnosti.

Hospodin učinil nebesa, zemi i moře. Učinil svět, který známe a který můžeme nahmatat: zemi. Je však tvůrcem i světa, který tu je a známe jej, ale nahmatat jej nemůžeme, svět v nás, svět duše, jemuž se neustále učíme porozumět: moře. Stvořil i svět nad námi, do kterého nemůžeme vstoupit, ke kterému však vyhlížíme s nadějí, že se nám jednou stane pravým domovem: nebesa. Vše je dílem jeho rukou. Svět vnější i svět vnitřní i my, se vším, co je v nás, s čím si nevíme rady a co nás štve.

Hospodin zachová věrnost. Budoucnost také lemuje jeho požehnání. Nevykašle se na svůj lid. Prostě tu jeho stvořitelské dílo bude pokračovat i dál..

Blaze tomu, kdo si to uvědomuje, kdo se nebojí vnitřního světa, kdo se nebojí minulosti ani budoucnosti, protože v nich vidí dílo Hospodinovo.

 

Hospodine, prosíme, uč nás vyznat se v našem vnitřním světě. Dej, ať vidíme tvé stopy v minulosti a ať vidíme tvé stopy ukazující do budoucnosti. Amen.

 

Filip Ženatý

 

 

I vzal si Boaz Rút a stala se jeho ženou. Vešel k ní a Hospodin jí dopřál, že otěhotněla a porodila syna. Tu řekly ženy Noemi: „Požehnán buď Hospodin, který tě...   ...více

Ale Rút jí odvětila: „Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým...   ...více

Vyvedl ho ven a pravil: „Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat.“ A dodal: „Tak tomu bude s tvým potomstvem.“ [Gn 15, 5]   Abram čekal. Poslechl...   ...více

Na holých návrších otevřu vodní proudy, uprostřed plání prameny vod, poušť v jezero změním a zemi vyprahlou ve vodní zřídla. [ Iz 41,18]   Prorok Izajáš si...   ...více

Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. [1 Te 4, 11]  ...   ...více

Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ [Mt 3, 1–2]   Cosi se hýbe, a tak se...   ...více

Hlas toho, jenž praví: „Volej!“ I otázal se: „Co mám volat?“ „Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne,...   ...více

Pak prohlásíš své stříbrem potažené vytesané modly i pozlacené lité modly za nečisté a jako nečisté je rozmetáš. Řekneš jim: „Táhni!“ [Iz 30, 22]   Zkuste...   ...více

Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva. [Ž 72, 1–2]   Proč je na světě...   ...více

1234567...177 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít