01.02.2017 15:00

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

  K 31. lednu končí provoz těchto webových stránek . Nový web v testovacím režimu je možné navštěvovat ZDE . Od 1. března bude nový web přesunut na známou adresu www.e-cirkev.cz a plně nahradí tyto webové stránky....
30.01.2017 18:57

OHLÉDNUTÍ ZA FARÁŘSKÝM KURZEM 2017

  Jak funguje moc? Takové bylo téma letošního farářského kurzu, který se v druhé půlce ledna konal v Praze. Většina programu se odehrála v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. O Božím království a...
29.01.2017 20:22

PROHLÁŠENÍ SYNODNÍ RADY K ODSOUZENÍ PANA JAŠKA V SÚDÁNU

  Od loňského zadržení a obvinění pana Petra Jaška v Súdánu sdílíme obavy o jeho osud. Jsme pobouřeni výši trestu, k němuž byl súdánským soudem dne 29.1. odsouzen. Vyzýváme české ministerstvo zahraničních věcí, aby co...
25.01.2017 15:33

JMENOVÁNÍ NOVÉHO ŘEDITELE DIAKONIE ČCE

  Novým ředitelem Diakonie Českobratrské církve evangelické se od 1. dubna stane Jan Soběslavský, který je v současné době ředitelem brněnského střediska a členem správní rady Diakonie ČCE. Do funkce jej jmenovala synodní...
E-církev.cz

Další svazek Cesty církve přináší články k evangelickým dějinám padesátých let 20. století. Ve třech oddílech (I. Studie a články, II. Vzpomínky, III. Dokumenty) se věnuje dalším vězněným farářům, analyzuje dění a hledání ČCE bezprostředně po převratu v únoru 1948, rozebírá vztahy mezi prof. dr. J. L. Hromádkou a představiteli komunistického režimu na základě jejich korespondence a dále přináší mj. Prohlášení XI. synodu ČCE z roku 1953 o církvi v komunistickém systému i dva dopisy studentů bohosloví a farářů z roku 1956, adresované prezidentu Antonínu Zápotockému.

Publikace je druhým souborem prací komise Cesta církve v letech 1945 až 1989. Brožura je rozdělena do tří částí, z nichž v části Studie a články přináší Pavel Hlaváč portréty Jaroslava Choděry a Jaroslava Ryšavého, farářů vězněných komunistickým režimem.

K tématu zákona o rodině z roku 1963, zpracovaném v Cestě církve I Olgou Navrátilovou, se vrací prostřednictvím dokumentů z fondů státních a stranických orgánů Jiří Piškula. Píše o skutečnosti, že změny zákona o rodině probíhaly jinak, než si představovala evangelická veřejnost a církevní protesty na ní neměly vliv, protože přišly již v době, kdy bylo připomínkové řízení uzavřeno.

Fungování církevního tisku v letech 1948 až 1956 mapuje Petra du Toit v kapitole Evangelický tisk v padesátých letech. Popisuje obecné skutečnosti spojené s vydáváním periodik, se zaměřením na církevní tisk a způsoby jeho omezování a kontroly komunistickými a státními orgány.

Druhá část brožury nazvaná Vzpomínky přináší nejucelenější text o evangelických brigádách – vzpomínky Jana Blahoslava Šourka .

Pod titulem Ještě nezapomenuto nezapomíná psycholožka a psychoterapeutka Darja Kocábová na někdejší poměry života naší církve a společnosti.

Poslední část Cesty církve přináší dokumenty věnované odsunu Němců 1945–1946–1947, výňatek z kázání ThDr. Rudolfa Říčana, předneseného v říjnu 1945, zprávu synodního kurátora ČCE Antonína Boháče o jednáních o osnově zákona, kterým měly být hospodářsky zabezpečeny církve. Vydání publikace Cesta církve II, jakož i Cesty církve I je umožněno díky Nadačnímu fondu Věry Třebické-Řivnáčové a podpoře Evangelické luterské církve v Bavorsku.

Cesta církve II. Praha: ČCE, 2010. 99 s. Knižnice studijních textů ČCE. Sv. 7.

ISBN 978-80-87098-15-8

text: G. Fraňková Malinová


KOUPIT PUBLIKACI >>>

Publikace je výsledkem práce členů a spolupracovníků komise ustanovené v roce 2006 XXXI. synodem ČCE. Komise vedená Pavlem Hlaváčem doplnila dokument z roku 1993 „Cesta církve v letech 1945 až 1989“ o nové poznatky a hodnocení, na základě nově objevených archivních materiálů státních institucí, sborů i ekumeny. Práce tak mapuje cestu naší církve v poválečných letech 1945–1947, v letech stalinského teroru 1948–1956, v letech postupné liberalizace 1957–1967, za pražského jara 1968–1969, v letech „plíživé normalizace“ 1969–1977 a nakonec v letech postupné destrukce komunistické, totalitní moci v letech 1978–1989.. Úvodní kapitola Jiřího Piškuly popisuje boj o majetek mezi Českobratrskou církví evangelickou a Církví československou. V následující kapitole přibližuje Olga Navrátilová příběh protestu proti návrhu zákona o rodině v roce 1963. Příspěvek Petera Moréeho Jak ČCE nabyla ducha svobody a jak o něj přišla v letech 1968 až 1977 vychází z dokumentů archivu Sekretariátu pro věci církevní MK ČSR a Ústředního archivu ČCE. K vyprávění o odpěračích vojenské služby v ČCE Martina Šimsy je připojen Traktát teologicko-politický o odepření služby ve zbrani od Jana Šimsy. Zajímavá je osobní reflexe Vojena Syrovátky na nesnadný úděl rodiny politického vězně a vnímání proměn. Předposlední kapitolu o odporu proti komunistickému režimu na Kutnohorsku seznamuje ve třech oddílech prostřednictvím záznamů z vyšetřování a osobních vzpomínek s problematikou odboje po únorovém převratu v roce 1948. Brožuru uzavírá vzpomínání Petra Brodského na expedici zakázané literatury v letech 1967 až1989.

CESTA CÍRKVE I. 1. vyd., Praha: ČCE, 2009, 111 s. Knižnice studijních textů ČCE; sv. 5.

ISBN 978-80-87098-13-4

 

KOUPIT PUBLIKACI >>>

V dubnu 2006 se na FF UP v Olomouci, Katedře politologie a evropských studií uskutečnila mezinárodní vědecká konference nazvaná „Významné osobnosti církví a náboženských společností v politickém životě 20. století“. Na šedesát autorů se zabývalo životem a dílem osobností, které se v minulosti významným způsobem podílely na vytváření naší současnosti. Byli to lidé, kteří žili na sklonku 19. anebo v průběhu 20. století, kteří jako křesťané reagovali na celou řadu podnětů přicházejících z nitra moderní doby, potýkali se s různými podobami sekularizace, minoritností, krizovými situacemi a tvůrčím způsobem naplňovali své lidské a křesťanské poslání. Synodní rada rozhodla vybrat ze sborníku, který k této příležitosti vyšel, osobnosti z naší církve, jsou to: Č. Dušek, F. Urbánek, J. Gayer, P. Pitter, J. L. Hromádka, J. B. Souček a B. Hrubý

MAREK, Pavel. – Hanuš, Jiří. Osobnost v církvi a politice. 1. vyd. Praha: ČCE, 2008.110 s. Knižnice studijních textů ČCE; sv. 3.

ISBN 978-80-7017-087-8


KOUPIT PUBLIKACI >>>

Teologická a odborná práce k výše uvedené problematice byla předložena 3. zasedání 31. synodu ČCE jako výsledek dlouhodobého promýšlení a odborného studia autorů. Přáním synodu bylo, aby tato práce nezůstala interním materiálem, ale příspěvkem rozšiřujícím úhly pohledů. Proto byla vydána jako první svazek Knižnice studijních textů ČCE.

Na zpracování první části z hlediska teologického se podílel doc. ThDr. Martin Prudký, vedoucí katedry Starého zákona a Jan Roskovec, Th.D. z katedry Nového zákona UK ETF. Autorem eticko-teologického pohledu je ThDr. Jindřich Halama.

Druhou část vypracovanou z hlediska odborného vypracovali odborníci z praxe vybraní MUDr. Zdeňkem Susou: MUDr. Antonín Brzek, MUDr. Dagmar Křížková, MUDr. Ivo Procházka

Publikace je nabídkou, jak uchopit tematická biblická místa v duchu evangelické teologie. Rovněž je významným přínosem pro pochopení problematiky našich bližních s odlišnou sexuální orientací.

Problematika homosexuálních vztahů. Praha: ČCE, 2006. 55 s.; Knižnice studijních textů ČCE; sv. 1
ISBN 80-7017-032-8

 

KOUPIT PUBLIKACI >>>

Ve 4. svazku Knižnice studijních textů autor, profesor praktické teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, Pavel Filipi v ní mapuje ekumenické snahy a vztahy církví v České republice a nabízí možnosti spolupráce jednotlivých církví, ať už na místní úrovni nebo ve zvláštních službách, jako jsou například vězeňství, armáda, zdravotnická zařízení. Čtenář se zorientuje nejen na české náboženské scéně, ale například také v problematice vzájemného sdílení svátostí církvemi. Nedílnou součástí publikace je řada cenných příloh, které seznamují s dohodami uzavřenými mezi církvemi, s prohlášeními o sňatcích členů církví Leuenberského společenství, dohodami o vzájemném uznání křtu, směrnicemi o smíšených manželstvích atd. Slovy autora „je příručka opravdu míněna tak, aby byla ,při ruce´tam a těm, kdo přemýšlejí o tom, co je v terénu české ekumeny možno podnikat společně s jinými křesťany, jakých úskalí se vyvarovat, jaké cíle si dovoleně stanovit, jaké zatím nikoli.“ Pavel Filipi se dlouhá léta věnoval ekumenické problematice, reprezentoval Českobratrskou církev evangelickou i fakultu na mnoha mezinárodních fórech. Zásadně přispěl k úspěšnému projektu Leuenberského společenství církví v Česku, kdy se i jeho přičiněním podařilo prohloubit ekumenické vztahy v rámci protestantských církví.

 

FILIPI, Pavel. Po ekumenickém chodníku. 1. vyd. Praha: ČCE, 2008. 87 s., Knižnice studijních textů ČCE; sv. 4.

ISBN 978-80-87098-05-9

 

KOUPIT PUBLIKACI >>>

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít