24.06.2016 11:24

PUTOVÁNÍ ZA PRAVDOU - DIVADELNÍ HRA O JERONÝMOVI PRAŽSKÉM

  Život Jeronýma Pražského je jednou velkou poutí. Navštívil řadu zemí, získal mistrovské tituly čtyř slavných evropských univerzit, setkal se s mnoha důležitými a mocnými lidmi, byl souzen koncilem... Jak představit tento...
20.06.2016 15:41

JERONÝM PRAŽSKÝ V ŽIŽKOSTELE

  Ve středu 22. června 2016 proběhne akce s názvem JERONÝM PRAŽSKÝ v Žižkostele (nám. Barikád 1, Praha 3). Od 16:00 hodin je na programu loutkové divadlo pro děti, promítání pohádky a zpěv faráře Jardy Pechara s nástrojem...
17.06.2016 13:50

PROHLÁŠENÍ EKUMENICKÉ RADY CÍRKVÍ V ČR K NÁSILNÝM ÚTOKŮM V UPLYNULÉM TÝDNU

  My, čelní představitelé církví sdružených v Řídícím výboru Ekumenické rady církví v ČR, vyjadřujeme hluboké politování a zármutek nad násilnými útoky v Tel Avivu, Orlandu a Bristallu v uplynulém týdnu. V modlitbách...
17.06.2016 10:12

ČEŠI A NĚMCI PŘIPRAVILI EKUMENICKÝ SEMINÁŘ O MIGRACI

  Už potřetí zahájí velké prázdniny v Hořejších Herlíkovicích v Krkonoších setkání Čechů a Němců. Tentokrát se k společnému rozhovoru a práci sejdou protestanti, katolíci i pravoslavní. A nezůstane jen u dvou...
E-církev.cz

Úsek ekonomický se zabývá celkovým hospodařením církve, jejími ekonomickými potřebami a aktivitami, financováním, mzdami, investičními a stavebními záležitostmi a správou majetku mimopražských objektů v ekonomickém pronájmu.

 

Ekonomický náměstek vedoucího tajemníka

Řídí stavební oddělení, ekonomické oddělení, koordinuje činnosti spojené s Jeronýmovou jednotou, personálním fondem, investičními fondy ČCE a společností ČCE Reality, a.s. 

 

ekonomický náměstek vedoucího tajemníka
Ing. František Straka
telefon: +420 224 999 257
mobil: +420 603 822 317
e-mail: straka@e-cirkev.cz

 • odpovídá za správný chod daného úseku, v případě koordinace činností spojených s Jeronýmovou jednotou, personálním fondem investičními fondy ČCE a společností ČCE reality plní úkoly po dohodě s vedením těchto společností či účelových zařízení (např. představenstvo, správní rada),
 • připravuje rozpočet a zprávu hospodaření povšechného sboru,
 • odpovídá za plnění rozpočtů úseku,
 • účastní se zasedání SR, jednání hospodářské komise synodu a porad vedení ÚCK,
 • zabezpečuje agendu spojenou s personálním fondem a spolupracuje se správní radou Personálního fondu,
 • vede stavební a investiční činnost ve vztahu k mimopražským nemovitostem v ekonomickém pronájmu,
 • řeší nejasné majetkoprávní vztahy k nemovitému majetku a pozemkům mezi ČCE a farními sbory a dalšími účelovými zařízeními ČCE a jejich správný zápis na katastrálních úřadech,
 • je pověřen jednáním s orgány veřejné správy a organizacemi v souladu s činnostmi, kterými je pověřen,
 • zajišťuje případná výběrová řízení,
 • vyřizuje pojistné události budov a staveb ve vlastnictví ČCE,
 • provádí kontrolu provedených prací (opravy, investice) u mimopražských nemovitostí ve vlastnictví nebo pronájmu ČCE a ve svěřených nemovitostech zajišťuje sjednávání dodavatelských smluv,
 • poskytuje poradenství farním sborům ČCE a dalším účelovým zařízením ČCE v oblasti hospodaření s nemovitým majetkem (opravy, investice, výběrová řízení),
 • podílí se na posuzování stavebních záměrů a žádostí farních sborů o dar z prostředků JJ z hlediska účelnosti, výtvarného pojetí, hospodárnosti a kvality,
 • u svěřených nemovitostí (účetně vedených jako střediska) zpracovává návrhy rozpočtů,
 • zpracovává vyúčtování dotací na opravy kulturních památek z MK ČR a ostatních dotací, včetně oprav a údržby církevního majetku,
 • zpracovává podklady pro řešení restitučních nároků, posuzuje a provádí ocenění majetku v souvislosti s podanými žádostmi farních sborů o kompenzace za nevydatelný majetek.

 

vedoucí oddělení
Ing. Marie Levá
telefon: +420 224 999 227
e-mail: leva@e-cirkev.cz

 

samostatná účetní (pracovní úvazek 0,5)
Ing. Věra Štulcová
telefon: +420 224 999 227
mobil: +420 607 575 088
e-mail: stulcova@e-cirkev.cz

 

referentka:
Marta Berounská
telefon: +420 224 999 229
e-mail: berounska@e-cirkev.cz

 

pokladna, kancelář JJ:
Hana Kurešová
telefon: +420 224 999 226
e-mail: kuresova@e-cirkev.cz
(pokladní hodiny - pondělí, středa, pátek od 9.00 do 11.00 hodin)

 

samostatná účetní pro ČCE Reality a.s. (pracovní úvazek 0,5):
Jana Fraňková
telefon: 224 999 279
e-mail: jfrankova@e-cirkev.cz

 

referentka – nastavování účetního programu po aktualizaci (pracovní úvazek 0,25):
Bc. Jana Fučikovská
telefon: +420 224 999 274
e-mail: fucikovska@e-cirkev.cz

Kontakt na ekonomické oddělení: ekonomicke@e-cirkev.cz.

 

Do působnosti oddělení ekonomického patří zejména:

 • připravovat podklady pro zpracování rozpočtu ČCE a zpracovávat roční účetní závěrku
 • zpracovávat podklady pro daňové přiznání DPPO
 • zpracovávat daňová přiznání k dani silniční, k dani z nemovitých věcí, k dani z nabytí nemovitých věcí, k DPH včetně kontrolního hlášení
 • zpracování výkazů pro ČSÚ a ÚP
 • zpracovávat evidenci a účtovat o obchodování s cennými papíry
 • účtovat investiční fondy ČCE (A), ČCE (B) a společnost ČCE Reality a.s.
 • sledovat čerpání finančních prostředků a kontrolovat činnosti oddělení (středisek) ÚCK ČCE s právem pozastavení akcí a vyžádání si rozboru činnosti oddělení (střediska)
 • provádět hotovostní i bezhotovostní platební styk prostřednictvím korunových i devizových účtů
 • provádět fakturaci
 • vyplácet cestovní náhrady
 • vést účetnictví povšechného sboru, včetně všech středisek a oddělení
 • kontrolovat proplácení dokladů, veškeré pohledávky a závazky a vystavovat případné upomínky
 • zaúčtování mezd všech zaměstnanců povšechného sboru
 • průběžně informovat SR o saldu a připravovat další hospodářské výkazy a informace
 • vést evidenci repartic, odvodů do personálního fondu a celocírkevních sbírek
 • vést evidenci rozpočtů a výkazů o hospodaření církevních sborů
 • vést evidenci půjček a jejich splácení
 • vést evidenci fondů a jejich zúčtování
 • vést evidenci předpisů nájemného a vystavovat případné upomínky
 • vést evidenci dlouhodobého majetku a zpracovávat jeho odpisy
 • spolupracovat s ekonomickým poradním odborem SR
 • spolupracovat s Jeronýmovou jednotou a sledovat její hospodaření
 • zajišťovat provedení dokladové inventury účtů

 

Stavební oddělení spadá pod úsek ekonomický, který se zabývá celkovým hospodařením církve, jejími ekonomickými potřebami a aktivitami, financováním, investičními a stavebními záležitostmi a správou majetku mimopražských objektů v ekonomickém pronájmu.


vedoucí stavebního oddělení:

Ing. František Straka
telefon: +420 224 999 257
mobil: +420 603 822 317
e-mail: straka@e-cirkev.cz

 

Do působnosti stavebního oddělení náleží:

 • vedení stavebních a investičních činností
 • správa mimopražských objektů v ekonomickém pronájmu (Janské Lázně, Choceň, Luhačovice, Kunvald, Náchod, Zlín)
 • řešení nejasných majetkoprávních vztahů k nemovitému majetku a pozemkům mezi ČCE a farními sbory a dalšími účelovými zařízeními ČCE a jejich správný zápis na katastrálních úřadech.
 • zpracovávání podkladů pro vypracování projektů, zajišťuje jejich posouzení, schválení a realizaci
 • řízení administrativní a technické správy vyjmenovaných nemovitostí
 • řízení údržby, oprav a investic vyjmenovaných nemovitostí
 • jednáním s orgány státní správy a organizacemi v souladu se správou vyjmenovaných nemovitostí a pozemků
 • zajištění případných výběrových řízení
 • hodnocení investičních záměrů, rekonstrukcí a oprav nad limit 50 000 Kč nemovitého majetku ve vlastnictví ČCE
 • vyřizování pojistných událostí budov a staveb ve vlastnictví ČCE
 • provádění kontrol provedených prací (opravy, investice) u nemovitostí ve vlastnictví nebo pronájmu ČCE a schvalování jejich fakturací nad limit 50 000,- Kč
 • zajištění technického předávání a přejímání bytů a nebytových prostor ve svěřených nemovitostech a zajištění běžného kontaktu s nájemci těchto prostor
 • zajištění sjednávání nájemních a dodavatelských smluv ve svěřených nemovitostech
 • poskytování poradenství farním sborům ČCE a dalším účelovým zařízením ČCE v oblasti hospodaření s nemovitým majetkem (opravy, investice, výběrová řízení)
 • posuzování stavebních záměrů a žádosti farních sborů o dar z prostředků JJ z hlediska účelnosti, výtvarného pojetí, hospodárnosti a kvality
 • součinnost při vedení registru nemovitostí Jeronýmovy jednoty

 

 

 

 

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít