01.02.2017 15:00

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

  K 31. lednu končí provoz těchto webových stránek . Nový web v testovacím režimu je možné navštěvovat ZDE . Od 1. března bude nový web přesunut na známou adresu www.e-cirkev.cz a plně nahradí tyto webové stránky....
30.01.2017 18:57

OHLÉDNUTÍ ZA FARÁŘSKÝM KURZEM 2017

  Jak funguje moc? Takové bylo téma letošního farářského kurzu, který se v druhé půlce ledna konal v Praze. Většina programu se odehrála v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. O Božím království a...
29.01.2017 20:22

PROHLÁŠENÍ SYNODNÍ RADY K ODSOUZENÍ PANA JAŠKA V SÚDÁNU

  Od loňského zadržení a obvinění pana Petra Jaška v Súdánu sdílíme obavy o jeho osud. Jsme pobouřeni výši trestu, k němuž byl súdánským soudem dne 29.1. odsouzen. Vyzýváme české ministerstvo zahraničních věcí, aby co...
25.01.2017 15:33

JMENOVÁNÍ NOVÉHO ŘEDITELE DIAKONIE ČCE

  Novým ředitelem Diakonie Českobratrské církve evangelické se od 1. dubna stane Jan Soběslavský, který je v současné době ředitelem brněnského střediska a členem správní rady Diakonie ČCE. Do funkce jej jmenovala synodní...
E-církev.cz
« předchozí 1234567...161 následující »  [vše]

K Evropským biblickým dialogům, které v roce 2017 pořádá Evangelická akademie v Berlíně, jsou zváni laičtí pracovníci církví i teologové.

Program seminářů je strukturován podle věku účastníků či oboru jejich zaměření v církvi i mimo ni. V rámci seminářů se pracuje s biblickými texty a s různými aktuálními tématy, která mohou posilovat křesťany ve víře a pomáhat jim v jejich službě v církvi. 

Přehled programů a cílových skupin, pro něž jsou určeny, lze nalézt ZDE.

Předpokladem účasti je schopnost komunikovat v němčině, na některých seminářích i v angličtině. Ubytování, stravování, konferenční poplatek a v některých případech i cestovné hradí účastníkům z Českobratrské církve evangelické německá strana.

 

V případě zájmu o další informace kontaktujte ekumenické oddělení: ekumena@e-cirkev.cz.

 

Nedávno uplynul rok od okamžiku, kdy se funkce ujala synodní rada v čele s Danielem Ženatým a Vladimírem Zikmundem. Se všemi šesti členy jsme natočili rozhovory, které v následujících šesti dnech postupně zveřejníme na Youtube kanálu E-církev.cz.

Jak vnímají první rok práce? Která rozhodnutí byla nejtěžší? Co je nejvíc potěšilo? Kam chtějí, aby církev směřovala? Zde je malá ochutnávka.

 

 

Ve dnech 1. a 2. prosince se v prostorách Husova domu v Praze uskutečnilo setkání zástupců Českobratrské církve evangelické s hosty z Reformované Křesťanské církve na Slovensku.

Na programu bylo představení aktuální situace v obou církvích, sdílení informací o restrukturalizaci církve v souvislosti s úbytkem členů nebo slučováním sborů a rozhovory o bohoslovcích a začínajících farářích.

Synodní kurátor Vladimír Zikmund představil grantový systém na podporu financování diakonických a rozvojových projektů, který Českobratrská církev evangelická spustila v letošním roce a jehož cílem je využití části finančních náhrad, které církev dostává na základě zákona o majetkovém vyrovnání. Představen byl také vývoj Diakonie v obou církvích. Program zakončila společná večeře.

 

 

Tisíce mladých lidí z celého světa se zúčastní pětidenního setkání pořádaného ekumenickou komunitou Taizé, tentokrát v hlavním městě Lotyšsa Rize v termínu 28. prosince 2016 až 1. ledna 2017. Před dvěma lety se toto Evropské setkání mladých konalo v Praze a mnozí jej mají stále v živé paměti.

Na pět dnů se do Rigy sjedou tisíce účastníků z celého světa, aby se spojili v modlitbě a zakusili prostou radost společenství. I přes všechny problémy, které Evropa zažívá, by setkání v Rize chtělo být znamením naděje v různosti. Přítomnost mnoha mladých lidí z Východu i Západu, z různých křesťanských tradic, bude silným podnětem pro všechny, kdo chtějí budovat otevřenou a přístupnou Evropu.

Více informací je k dispozici v přiloženém dokumentu.

Přílohy

Synodní rada Českobratrské církve evangelické, jako členská církev Světového luterského svazu, vítá a vděčně přijímá společné prohlášení římských katolíků a luteránů z 31. října 2016. Vyzýváme místní sbory a farnosti, aby se jím nechaly inspirovat k setkáváním a tvořivé spolupráci.

 

V našem českém kontextu vidíme souvislost s ekumenickými rozhovory a bohoslužbou smíření z jubilejního husovského roku. Chceme v cestě vzájemného poznávání, vyznávání vin a sbližování našich církví pokračovat.

 

Text společného prohlášení:

 „Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.“ (Jan 15,4)

S vděčnými srdci

Tímto společným prohlášením vyjadřujeme radostné uznání Bohu za tento okamžik společné modlitby v katedrále v Lundu, kterou zahajujeme rok, v němž si připomeneme 500. výročí reformace. Padesát let stálého a plodného ekumenického dialogu mezi katolíky a luterány nám pomohlo překonat mnohé rozdíly a prohloubit vzájemné porozumění a důvěru. Zároveň jsme se znovu sblížili prostřednictvím společné služby bližnímu, často v situacích utrpení a pronásledování. Díky dialogu a sdílenému svědectví už si nejsme cizí. Naučili jsme se, že to, co nás sjednocuje, je větší než to, co nás rozděluje.

Od konfliktu ke společenství

Jsme hluboce vděční za duchovní a teologické dary obdržené skrze reformaci, zároveň vyznáváme a litujeme před Kristem skutečnosti, že luteráni a katolíci zranili viditelnou jednotu církve. Teologické rozdíly provázely předsudky a konflikty a náboženství bylo účelově využíváno k politickým cílům. Naše společná víra v Ježíše Krista a náš křest od nás vyžadují každodenní konverzi, kterou se zříkáme historických sporů a konfliktů, které ztěžují službu smíření. Minulost nelze změnit; způsob, jakým se k ní vztahujeme, však transformovat jde. Modlíme se za uzdravení našich ran a vzpomínek, které zatemňují pohled jedněch na druhé. Jednoznačně odmítáme každou minulou i současnou nenávist a násilí, zejména to, které je pácháno ve jménu náboženství. Dnes nasloucháme Božímu přikázání odložit stranou všechny konflikty. Uznáváme, že jsme osvobozeni milostí, abychom mířili ke společenství, ke kterému nás Bůh neustále volá.

Náš závazek společného svědectví

Spolu s tím, jak se vzdalujeme tíživým epizodám naší historie, se zavazujeme společně dosvědčovat milost Božího milosrdenství, zjeveného v ukřižovaném a vzkříšeném Kristu. Uvědomujeme si, že naše vzájemné vztahy mají dopad na naše svědectví evangeliu, zavazujeme se k dalšímu růstu ve společenství zakořeněném ve křtu, a snažíme se odstranit zbývající překážky, které nám brání v dosažení plné jednoty. Kristus si přeje, abychom byli jedno, aby svět mohl uvěřit (srov. Jan 17,23).

Mnozí naši členové touží po společném vysluhování eucharistie jako po konkrétním vyjádření plné jednoty. Rozumíme bolesti těch, kteří sdílejí celý svůj život, ale vykupující přítomnost Boha v eucharistické hostině sdílet nemohou. Jsme si vědomi své společné pastorační odpovědnosti vyjít vstříc duchovní žízni a hladu našeho lidu po jednotě v Kristu. Přejeme si, aby se tato rána v Kristově těle zahojila. To je cílem našich ekumenických snah, ve kterých si přejeme pokračovat také obnovením našeho závazku k teologickému dialogu.

Prosíme Boha, aby katolíci a luteráni dovedli společně dosvědčovat evangelium Ježíše Krista, zvali lidstvo k naslouchání a přijímání dobré zvěsti o vykupitelském božím díle. Prosíme Hospodina o inspiraci, povzbuzení a sílu, abychom mohli společně sloužit, bránit lidskou důstojnost a práva, zejména práva chudých, pracovat pro spravedlnost a odmítat všechny formy násilí. Bůh nás volá, abychom byli nablízku těm, kdo touží po důstojnosti, spravedlnosti, pokoji a smíření. Zejména dnes pozvedáme svoje hlasy, aby skončilo násilí a extremismus, kterými bylo postiženo tolik zemí a společenství, bezpočet bratří a sester v Kristu. Vybízíme luterány a katolíky, aby se společně zasazovali o to, aby cizinci byli vítáni, aby pomáhali těm, kdo byli nuceni uprchnout kvůli válce a pronásledování, a bránili práva uprchlíků a žadatelů o azyl.

Více než kdy dříve si uvědomujeme, že naše společná služba ve světě musí zahrnovat celé Boží stvoření, které trpí vykořisťováním a důsledky nenasytné chtivosti. Uznáváme právo budoucích generací těšit se z neumenšeného potenciálu a krásy světa, který je Božím dílem. Modlíme se za takovou proměnu srdcí a myslí, která by vedla k laskavé a odpovědné péči o stvoření.

Jedni v Kristu

Při této nadějné příležitosti vyjadřujeme svoji vděčnost bratřím a sestrám z různých světových křesťanských společenství a sdružení, kteří jsou zde přítomni a připojují se k naší modlitbě. Znovu se hlásíme k našemu závazku nahrazovat vzájemný konflikt společenstvím; činíme tak jako údy jednoho Kristova Těla, k němuž ve křtu náležíme. Zveme naše ekumenické druhy, aby nám naše závazky připomínali a povzbuzovali nás. Prosíme je, aby se za nás nadále modlili, šli s námi a podporovali nás, abychom závazky, které jsme dnes modlitbou vyjádřili, svým životem dosvědčovali.

Výzva katolíkům a luteránům celého světa

Povzbuzujeme všechny luterské i katolické farnosti a sbory k odvaze a kreativitě, radosti a naději v jejich závazku pokračovat v této velké pouti, která se před námi rozprostírá. Spíše než minulé konflikty ať nás boží dar vzájemné jednoty vede ke spolupráci a prohlubování naší solidarity. Vírou v Krista, společnými modlitbami, vzájemným nasloucháním a zakoušením Kristovy lásky ve vztazích se my, katolíci a luteráni, otevřeme moci Trojjediného Boha. Zakořeněni v Kristu, svědectvím o něm obnovme naše rozhodnutí být věrnými hlasateli nekonečné lásky Boží k celému lidstvu.

 

Předseda Světové luterské federace, Reverend Mounib Younan, a papež František, v luterské katedrále v Lundu, 31. října 2016.

 

 

První adventní nedělí začíná nový církevní rok. Zpomalme v předvánočním shonu. Advent je pro křesťany obdobím očekávání narození Spasitele. Dříve byl dokonce dobou postní. Půst církev zachovávala mezi 11. listopadem a 6. lednem. Těchto osm týdnů představovalo, s výjimkou sobot a nedělí, které nebyly postními dny, dohromady čtyřicet dní.

Tradice zapalování čtyř svíček na adventním věnci je poměrně mladá. Pochází z 19. století z německých zemí. Věnce jsou prvními posly blížících se vánočních svátků. Jejich základem je kruhový tvar symbolizující jednotu lidí s Bohem. Rozsvícení svící na věnci nepřímo navazuje na židovskou tradici starou 2000 let - na slavení svátků světel zvaných chanuka. Na židovských chanukových svícnech se rozsvěcuje postupně osm světel. Začátkem liturgického roku se advent stal ve 12. nebo 13. století.

21. a 22. listopadu 2016 hostila Praha jako jediné místo v České republice kamion, který cestuje Evropou a v jednotlivých zemích připomíná význam reformace. Cílem projektu je zdůraznit, že toto téma se netýká pouze Německa a nevyčerpává se Martinem Lutherem (od jehož sepsání 95 tezí uplyne příští rok 500 let).

Jde o projekt Evangelické církve v Německu. Kamion vyrazil na začátku listopadu ze Ženevy. Zastaví celkem na 67 místech v 19 zemích a v květnu 2017 ukončí svou cestu ve Wittenbergu. Na jeho pražské zastávce spolupracovala Českobratrská církev evangelická.

Do Prahy dorazil kamion v pondělí 21. listopadu z Vídně a parkoval na náměstí Jana Palacha před Rudolfinem. Při podvečerním přivítání pozdravil přítomné viceprezident církevního úřadu Evangelické církve v Německu Thies Gundlach a vedoucí ekumenického oddělení ústředí Českobratrské církve evangelické Gerhard Frey-Reininghaus.

Synodní senior Daniel Ženatý se vrátil o několik set let zpátky a s Janem Husem (dřevěnou loutkou, která si zahrála letos v květnu v divadelní hře k výročí Jeronýma Pražského na Střeleckém ostrově v Praze) vedl rozhovor o české i evropské reformaci. „Díky plamenu, který jste zapálili, se o sto let později skrze Martina Luthera a další rozhořel velký oheň. Církev si připomněla, na čem záleží, co je podstatné. Je to takové stálé odstraňování předsudků a návrat k Písmu svatému a hledání, co že nám chce povědět,“ zaznělo z úst synodního seniora.

Úterní dopoledne patřilo školákům. V programu nazvaném Reformace všemi smysly se dozvěděli základní fakta ze života Martina Luthera a pantomimicky pak předváděli některé z významných okamžiků – například přibíjení 95 tezí, únos pod Wartburgem nebo házení kalamářem po ďáblovi. Ochutnali také Lutherova oblíbená pečená jablka a na xylofon se naučili hrát jeho skladbu Hrad přepevný.

Odpoledne se konala přednáška historičky umění Mileny Bartlové o stopách české reformace ve výtvarném umění. Nemálo zájemců přišlo také na besedu s Margot Käßmann, vyslankyní Rady Evangelické církve v Německu pro výročí v roce 2017.

Po celou dobu bylo možné zhlédnout uvnitř kamionu krátké filmy ze všech míst jeho cesty, včetně tříminutového filmu o Praze a české reformaci, Janu Husovi či Jeronýmu Pražském. Před šestou hodinou večer následovalo závěrečné požehnání a odjezd kamionu do Osnabrücku. Úterní večer zakončil ještě slavnostní program na německé ambasádě.

 

22.11.2016 12:24

REFORMAČNÍ KAMION V PRAZE

Reformační kamion parkuje na náměstí Jana Palacha před pražským Rudolfinem od večera 21. listopadu (pondělí) do odpoledne následujícího dne (úterý). Po celou dobu bude možné zhlédnout uvnitř krátké filmy ze všech míst jeho cesty, včetně tříminutového filmu o Praze a české reformaci, Janu Husovi či Jeronýmu Pražském.

 

foto: D. Ženatá

 

 

 

Na začátku listopadu vyrazil ze Ženevy reformační kamion, který bude brázdit Evropu. Zastaví na 67 místech v 19 zemích a v květnu 2017 ukončí svou cestu ve Wittenbergu. V Praze bude 21. a 22. listopadu jeho jediná zastávka v České republice. Cílem projektu Reformace na cestě je zdůraznit, že reformace není jen německým tématem a nevyčerpává se Martinem Lutherem (od jehož sepsání 95 tezí uplyne příští rok 500 let).

Do Prahy dorazí kamion z Vídně a bude parkovat na náměstí Jana Palacha před Rudolfinem od večera 21. listopadu (pondělí) do odpoledne následujícího dne. Po celou dobu bude možné zhlédnout uvnitř krátké filmy ze všech míst jeho cesty, včetně tříminutového filmu o Praze a české reformaci, Janu Husovi či Jeronýmu Pražském.

 

Doprovodný program:

Pondělí 21. listopadu

18:00 Slavnostní přivítání kamionu, rozhovor s Janem Husem a se zástupci církví

Kamion otevřen 18:00 – 20:00

 

Úterý 22. listopadu

9:00 – 15:30 program pro školy Reformace všemi smysly

10:00 Pobožnost

15:30 „Stopy české reformace ve výtvarném umění“ – přednáška historičky umění Mileny Bartlové

16:30 beseda s Margot Käßmann, vyslankyní Rady Evangelické církve v Německu

17:45 závěrečné požehnání

Kamion otevřen 9:00 – 18:00

 

Akci pořádá Evangelická církev v Německu a Českobratrská církev evangelická. Více informací o projektu.

 

foto: Cornelia Kirsch

 

Přílohy

17. listopad je dnem boje za svobodu a demokracii. Připomínáme si dvě významné historické události. Od roku 1941 je tento den rozhodnutím londýnského mezinárodního studentského sněmu slaví jako Mezinárodní den studentů a připomíná nacistické perzekuce na českých vysokých školách v roce 1939.

17. listopadu 1989 tvrdě zasáhla komunistická moc v tehdejším Československu proti pokojnému studentskému průvodu v Praze na Národní třídě. Tento brutální zásah se stal počátkem pádu komunistického režimu. Od roku 2000 je podle zákona slaven 17. listopad jako státní svátek České republiky - Den boje za svobodu a demokracii.

Česká televize na druhém programu odvysílá od 16 hodin první díl dokumentu Olgy Sommerové České studentské revolty – 60. léta, od 16:55 záznam Koncertu pro všechny slušný lidi Karla Kryla z roku 1989 nebo od 17:20 dokumentární film Poselství Jana Palacha. Ve 20:00 bude následovat přenos z předávání Cen Paměti národa a ve 21:15 druhý díl dokumentu České studentské revolty – 80. léta.

Na vlnách Českého rozhlasu Plus si můžete pustit v 14:33 Portréty, ve 20:05 přímý přenos z předávání Cen Paměti národa nebo ve 21:15 dokument Vlak svobody. TV Noe odvysílá v 16:00 debatu o roli církve v listopadových událostech roku 1989 Církev a Revoluce.

Česká televize i Český rozhlas budou sledovat celý den připomínkové akce po celé republice. Jen v Praze je nahlášeno přes 30 shromáždění.

A jedna zajímavost. V roce 1989 se zrovna v době revoluce konalo v Praze zasedání synodu. Přerušil jej příchod účastníků demonstrace, která byla rozehnána policií na Národní třídě. Jak tehdy synodálové zareagovali si lze přečíst ZDE.

 

« předchozí 1234567...161 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít