16.04.2014 15:03

Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

  V úterý 15. dubna 2014 se ke svému pravidelnému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Připravený program zasedání měl přes 35 bodů z různých oblastí správy církve, které má synodní rada ve...
15.04.2014 20:10

Evangelické velikonoční bohoslužby v ČRo a ČT

  Na Velký pátek, kdy si křesťané na celém světě připomínají ukřižování Ježíše Krista, se také v evangelických modlitebnách a kostelích konají bohoslužby. Konkrétní časy zahájení bohoslužeb lze nalézt u...
11.04.2014 14:06

Hlavní dar lásky 2014

  Již od počátku své existence evangelické sbory nejprve v Německu a tehdejším Rakousko-Uhersku a později na území zbývající Evropy i Latinské Ameriky cítily potřebu solidární pomoci. To vedlo ke vzniku pomocného díla...
09.04.2014 08:01

Jednota v mnohosti a její ekumenický rozměr

  Ve dnech 27. – 29. března se v Olomouci konal III. ročník ekumenické teologické konference Jednota v mnohosti - In pluribus unitas. Tuto konferenci uspořádala katedra pastorální a spirituální teologie Cyrilometodějské...
E-církev.cz
1234567...112 následující »  [vše]
16.04.2014 15:03

Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

V úterý 15. dubna 2014 se ke svému pravidelnému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Připravený program zasedání měl přes 35 bodů z různých oblastí správy církve, které má synodní rada ve svém referátu: Sbory a pracovníci, Fakulta a bohoslovci, Vikariát, Správa církve, Jeronýmova jednota, Hymnologie, Hospodářské věci, Stavební věci, Rekreační střediska, Ekumenické vztahy a Křesťanská služba.

Příští pravidelné zasedání synodní rady proběhne v úterý 29. dubna 2014.

Materiály, které by měly být předmětem jednání, je nutno doručit do Ústřední církevní kanceláře vždy do čtvrtku před termínem zasedání.

Podrobný výstup ze zasedání v bodech, které je možné zveřejnit, bude k dispozici po schválení zápisu ze zasedání v rubrice Struktura církve/Synodní rada/Zasedání.

 

15.04.2014 20:10

Evangelické velikonoční bohoslužby v ČRo a ČT

Na Velký pátek, kdy si křesťané na celém světě připomínají ukřižování Ježíše Krista, se také v evangelických modlitebnách a kostelích konají bohoslužby. Konkrétní časy zahájení bohoslužeb lze nalézt u jednotlivých farních sborů Českobratrské církve evangelické (Sbory ČCE >>>). Některé z těchto bohoslužeb zprostředkují svým posluchačům také veřejnoprávní média: Český rozhlas a Česká televize.

Na Velký pátek bude Dvojka Českého rozhlasu od 17:00 hodin vysílat v přímém přenosu velkopáteční liturgii z kostela Českobratrské církve evangelické v Brně – Židenicích, kterou bude sloužit farář Pavel Kašpar.

Letošní velikonoční televizní přenos velkopátečních bohoslužeb bude ve stejný čas vysílat také druhý kanál České televize a to z vinohradského farního sboru Českobratrské církve evangelické v Korunní ulici v Praze. (Více zde >>>).

11.04.2014 14:06

Hlavní dar lásky 2014

Již od počátku své existence evangelické sbory nejprve v Německu a tehdejším Rakousko-Uhersku a později na území zbývající Evropy i Latinské Ameriky cítily potřebu solidární pomoci. To vedlo ke vzniku pomocného díla Gustav-Adolf-Wer (GAW) a mnohých pomocných národních zařízení.

V Českobratrské církvi evangelické tuto službu koná Jeronýmova jednota. Jedním nástrojem Jeronýmovy jednoty je i sbírka Hlavní dar lásky. Tato sbírka slouží k podpoře nejnaléhavějšího a zpravidla také finančně nejnáročnějšího stavebního počinu v daném roce.

„Důležitost a naléhavost solidární pomoci je důvodem, že ji předkládáme sborům ČCE o Velikonocích, v době, kdy si připomínáme nepředstavitelně velikou oběť Pána Ježíše Krista za nás. Oběť, kterou my lidé nedokážeme v úplnosti nikdy pochopit. Upřímně doufáme, že se najde dostatek těch, kteří navzdory vlastním potížím a mnohdy i malověrným obavám tuto sbírku hojně podpoří. Vždyť nás může povzbuzovat i vědomí toho, že upřímný dar pomůže nejen obdarovanému, ale také radostně obohatí srdce dárce,“ říká Jiří Tomášek, předseda Ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty.

Výročním shromážděním Jeronýmovy jednoty v Třebenicích byl vybrán pro Hlavní dar lásky na rok 2014 projekt Farního sboru ČCE v Nymburce určený na opravu věže kostela, která je v havarijním stavu. V roce 2013 dosáhla sbírka HDL 860.684,- Kč a podpořila technicky i finančně náročnou opravu věží kostela ve Vanovicích.

Shromážděné dary, prosíme, zasílejte na bankovní účet č.: 717 171 7171/2700 pod variabilním symbolem: 914200 (variabilní symbol lze doplnit čtyřmístným evidenčním číslem farního sboru).

 

 

09.04.2014 08:01

Jednota v mnohosti a její ekumenický rozměr

Ve dnech 27. – 29. března se v Olomouci konal III. ročník ekumenické teologické konference Jednota v mnohosti - In pluribus unitas. Tuto konferenci uspořádala katedra pastorální a spirituální teologie Cyrilometodějské teologické fakulty UP ve spolupráci s Institutem interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu. Zúčastnilo se jí 50 doktorandů a mladých vědeckých pracovníků z 19-ti teologických fakult a odborných pracovišť na území bývalého Československa.

„Jednalo se tedy o konferenci mezinárodní, s českými, slovenskými a maďarskými účastníky. Konference byla zahájena úvodním večerem, při kterém účastníky konference pozdravila děkanka CMTF RNDr. Ivana Vlková Th.D. a vědecký garant konference prof. P. Ambros Th.D. Ekumenický charakter celé akce byl podtržen tím, že toto slavnostní zahájení se konalo na půdě Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc za hudebního doprovodu jejích studentů,“ popsal význam konference Jiří Klimeš, zodpovědný za její organizaci.

Vlastní konference probíhala paralelně ve třech tematických skupinách, kde byly pronášeny jednotlivé příspěvky, které byly následně diskutovány ostatními účastníky. „Tento kolegiální rozhovor patřil k tomu nejcennějšímu, co konference poskytla, protože umožňoval nejen akademickou zpětnou vazbu, ale také vytvářel prostor pro setkávání rozličných teologických důrazů a spiritualit. Toto formální i neformální setkávání různých denominací a teologických škol bylo ostatně charakteristikou celé události, která byla podržena ekumenickou pobožností, Panychidou za oběti na Ukrajině ale také tematickou vernisáží děl studentů CMTF,“ upřesnil průběh konference J. Klimeš.

Konference Jednota v mnohosti byla pořádána již třetím rokem. První ročník byl iniciován doktorandy Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, následoval druhý ročník pořádaný Gréckokatolickou teologickou fakultou Prešovskej Univerzity. „Věříme, že tato tradice bude po olomouckém ročníku pokračovat dále. Aktuálně se můžeme těšit na tiskový výstup z této konference, kterým bude sborník ve formě kolektivní monografie a vyjde ještě v tomto roce v nakladatelství Refugium,“ uzavírá J. Klimeš. 

07.04.2014 13:41

Velkopáteční bohoslužby v ČT

Letošní velikonoční televizní přenos velkopátečních bohoslužeb bude Česká televize přenášet z prostředí Českobratrské církve evangelické, konkrétně vinohradského farního sboru v Korunní ulici v Praze. Velkopáteční liturgie bude obsahovat – podobně jako v dobách rané církve - společný zpěv, slovo kázání, modlitby a přijímání a obohacena bude ještě o rozhovor s dětmi.

„V době přijímání se budou moci diváci ČT seznámit také s osobností a dílem malíře, ilustrátora, grafika a pedagoga Miroslava Rady, jehož 5 obrazů s motivy Starého a Nového zákona od roku 2000 zdobí interiér evangelické modlitebny na Vinohradech. V reportáži z jeho ateliéru zazní také několik slov o jeho dosud největším obrazu: Velké Pašije. Jak malíř na jiném místě uvádí: „Dlouho trvalo, než jsem se rozhodl, že teď už opravdu nazrál čas namalovat – lépe a skromněji řečeno, pokusit se namalovat – událost, která inspirovala řadu hudebních skladatelů k nesmrtelným skladbám a malířů k nádherným obrazům plným Boží slávy, lidské pokory, ale i lidského soucítění s bolestí, kterou Kristus prožil za své cesty na Golgotu ke svému ukřižování, potupné smrti na kříži. Pro nás však na kříži, který je nadějí v život věčný,“ přibližuje, jak bude přenos České televize vypadat Martin Horálek, dramaturg tvůrčí producentské skupin náboženské tvorby ČT.

 

04.04.2014 07:40

Do funkce nastoupil nový ředitel Diakonie ČCE

Synodní rada jmenovala do funkce ředitele Diakonie Českobratrské církve evangelické (ČCE) Petra Hašku, který se své funkce ujal 1. dubna 2014. Petr Haška, dosavadní ředitel střediska Diakonie v Myslibořicích, byl jmenován na základě předchozího výběrového řízení a na doporučení dozorčí rady Diakonie ČCE.

„Přijměte tuto zprávu s nadějí na pokračování dobré práce ve prospěch těch, kteří jsou na péči ve střediscích a školách Diakonie ČCE závislí. Jsme přesvědčeni, že br. Petr Haška naváže ve všem dobrém na práci odchozího ředitele br. Davida Šourka a podle svých obdarování povede Diakonii ČCE zdárně dál v její službě potřebným,“ řekli k volbě Lia Valková, synodní kurátorka ČCE a Joel Ruml, synodní senior ČCE.

 „Můj předchůdce David Šourek posunul Diakonii k větší profesionalitě, vyšší prestiži. Na to bych rád navázal. Nepovažuji se za nějakého velkého revolucionáře. V mnohých rozjetých věcech bych rád spolu s dalšími členy týmu správní rady pokračoval,“ říká sám nový ředitel. „Aktuální je otázka způsobu řízení a členění Diakonie. Chtěli bychom dále budovat velkou, silnou a jednotnou Diakonii, při zachování vší pestrosti a různorodosti, která je v jednotlivých střediscích a službách napříč republikou dostupná,“ dodává.

Petr Haška se ve své zastřešující ředitelské funkci stává zároveň předsedou správní rady Diakonie ČCE, čtyřčlenného orgánu, který řídí celou organizaci. Nový ředitel Diakonie ČCE bude slavnostně uveden do úřadu při zahajovacích bohoslužbách 4. zasedání 33. synodu ČCE.

Petr Haška působí v Diakonii už více než 20 let. Jeho profesní život je spjat se seniorským domovem Diakonie v Myslibořicích na Třebíčsku. Začínal tu jako zástupce ředitele a vedoucí hospodářství. Od roku 2001 až dosud pak sám středisko řídil. V letech 2011 až 2014 byl také členem dozorčí rady Diakonie a působil v roli manažera pro etické řízení Diakonie. Petr Haška absolventem ETF UK v Praze. Je ženatý, s manželkou Libuší mají šest dětí.

 

03.04.2014 16:32

Právě vyšla Cesta církve VII

Cesta církve VII vychází jako 12. svazek Knižnice studijních textů Českobratrské církve evangelické.

„Hned v prvém příspěvku o posledních dvou letech života profesora i děkana KEBF a prezidenta KMK J. L. Hromádky čerpá autor z dosud nepřístupného fondu, jímž je jeho pozůstalost. Také další studie, medailony a články tohoto vydání Cesty církve se převážně týkají časového období kolem let 1968/1969/1970. Pokračování pohnuté historie farářského bratrstva SČED zachycuje delší období, roky 1952–1974. Příspěvek s podtitulem „Se štítem, nebo na štítě“ představuje zápas tehdejších členů výboru SČED s přesilou státní moci. Nájezdy úředních, veřejných i tajných násilníků proti SČED vrcholily již v prosinci 1971 zatčením předsedy Vlastíka Slámy. Píšeme zde o tomto již dvanáctém vězněném faráři,“ přibližuje obsah publikace její editor Pavel Hlaváč.

Předtím, v padesátých letech bylo u nás vystaveno perzekuci mnoho nevinných lidí pracujících v zemědělství. Dočtete se o tom v pokračování článku z publikace předchozí. Komunistickým kriminálem a mnohostrannou perzekucí prošel i Josef Volf, o němž vydává svědectví jeho spolužačka z gymnázia a členka mládeže v témže sboru.

„Režimní represe za „normalizace“ nabíraly na síle. Známé farářské trojici přátel KAVERO – Kalus – Veber – Rodr – byl na různých místech, ale přibližně ve stejné době odebrán státní souhlas. Některým farářům byl dříve či později státní souhlas navrácen, jiní zůstali až do pádu režimu. V této publikaci se dočtete o Miroslavu Rodrovi. Paní profesorka PhDr. Božena Komárková a PhDr. František Laichter jsou jména dvou úctyhodných laiků, dávných přátel z Akademické YMCA, o nichž si jistě rádi v této publikaci počtete,“ doplňuje Pavel Hlaváč.

Publikaci Cesta církve VII můžete zakoupit samostatně nebo v cenově výhodném balíčku s předchozími díly v Ústřední církevní kanceláři nebo objednat elektronicky v církevním e-obchodu.

02.04.2014 07:35

Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

V úterý 1. dubna 2014 se ke svému pravidelnému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Připravený program zasedání měl přes 35 bodů z různých oblastí správy církve, které má synodní rada ve svém referátu: Vyznání a život církve, Sbory a pracovníci, Fakulta a bohoslovci, Vikariát, Správa církve, Jeronýmova jednota, Hymnologie, Hospodářské věci, Stavební věci, Ekumenické vztahy, Křesťanská služba a Různé.

Příští pravidelné zasedání synodní rady proběhne v úterý 15. dubna 2014.

Materiály, které by měly být předmětem jednání, je nutno doručit do Ústřední církevní kanceláře vždy do čtvrtku před termínem zasedání.

Podrobný výstup ze zasedání v bodech, které je možné zveřejnit, bude k dispozici po schválení zápisu ze zasedání v rubrice Struktura církve/Synodní rada/Zasedání.

 

01.04.2014 14:51

Volba kandidáta na děkana ETF UK

V úterý 1. dubna 2014 se na Evangelické teologické fakultě (ETF) Univerzity Karlovy konalo shromáždění akademické obce ETF, tzn. všech učitelů i studentů všech programů ETF, na kterém byli představeni navržení kandidáti na děkana fakulty.

Jan Kranát, PhD., předseda akademického senátu ETF, který kandidáta na děkana přímo volí, v úvodu vyjádřil potěšení nad tím, kolik členů akademické obce se při události, která je "velmi důležitá v životě celé fakulty", sešlo. Představil 11 navržených kandidátů a to jak z řad učitelů, studentů, ale i mimo akademickou obec. Všichni navržení, kromě doc. Jiřího Mrázka, svou kandidaturu odmítli.

Doc. Mrázek krátce představil svůj program, jehož hlavní náplní je pokračovat ve směru nastaveném jeho předchůdcem a akademické senát jej jednomyslně v tajné volbě zvolil osmi hlasy z osmi přítomných senátorů, oficiálním kandidátem na děkana. Akademický senát ETF předá výsledek volby svého kandidáta rektorovi Univerzity Karlovy, který by jej měl do funkce jmenovat či odmítnout.

V případě jmenování navrženého kandidáta rektorem, by měl doc. Mrázek vstoupit do úřadu děkana k 1. červnu 2014.

 

01.04.2014 10:16

Českobratrský kostel v soutěži o nejlépe opravenou památku

Staršovstvo farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Vanovicích přihlásilo svůj českobratrský kostel, který byl opraven také díky veliké podpoře církevní i sekulární veřejnosti, do soutěže o „Nejlépe opravenou kulturní památku Jihomoravského kraje v roce 2013“.

Evangelický kostel ve Vanovicích je výraznou dominantou Malé Hané. Vznikl v polovině 19. století a jeho unikátnost spočívá především v tom, že se jedná o ojedinělý dvouvěžový evangelický kostel na území České republiky.

 

Více o kostele ve Vanovicích >>>

 

V soutěžním období do 4. dubna 2014, můžete vyjádřit podporu obnovené stavbě a pomoci k jejímu ocenění. V kategorii velké stavby bude oceněno: první místo částkou ve výši 150 000,-Kč a druhé místo částkou ve výši 50 000,- Kč.

Hlasovat je možné zasláním SMS ve tvaru HLA PAMATKY 21 na telefonní číslo 9007706. SMS můžete psát jak velkými, tak malými písmeny (bez diakritiky). SMS lze odeslat z jednoho mobilu pouze jednou. Cena SMS zprávy je 6,- Kč (vč. DPH). SMS hlas se nepřipočte na internetové stránce ihned, ale až za několik minut, hlasy se připočítávají „skokově“.

1234567...112 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít