27.11.2015 07:53

BOHDAN MIKOLÁŠEK - JE TICHÁ NOC

  Ve středu 2. 12. 2015 se v evangelickém kostele Martin ve zdi (Praha 1, Martinská) od 19:30 hodin uskuteční česká premiéra vánočního pořadu Je tichá noc Bohdana Mikoláška. Spolu s Bohdanem Mikoláškem vystoupí smíšený...
26.11.2015 14:43

EKUMENICKÁ RADA CÍRKVÍ MÁ NOVÉ PŘEDSEDNICTVO

  Valné shromáždění Ekumenické rady církví zvolilo nové předsednictvo ve složení: Předseda Daniel Fajfr – předseda Rady Církve bratrské 1. místopředseda Daniel Ženatý – synodní senior Českobratrské církve...
24.11.2015 14:27

LITURGICKÉ ZAKONČENÍ HUSOVA ROKU SE BOHUŽEL NEUSKUTEČNÍ

  Ohlášené slavnostní bohoslužby 25. listopadu 2015 v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí v Praze, které měly liturgicky zakončit letošní Husův rok, v němž jsme uctili 600. výro­čí Husovy mučednické smrti, se...
23.11.2015 00:22

PROHLÁŠENÍ SYNODU ČCE K SOUČASNÉ SITUACI

  Nebojte se a zmužile sobě počínejte! Jsme šokováni nedávnými teroristickými útoky a vyjadřujeme svou účast těm, kteří ztratili své blízké. Modlíme se za moudrost a odvahu pro ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost...
E-církev.cz
1234567...144 následující »  [vše]

Ve středu 2. 12. 2015 se v evangelickém kostele Martin ve zdi (Praha 1, Martinská) od 19:30 hodin uskuteční česká premiéra vánočního pořadu Je tichá noc Bohdana Mikoláška. Spolu s Bohdanem Mikoláškem vystoupí smíšený komorní sbor Pražští Pěvci a jeho solisté, Černošická filharmonie a flétnový kvartet Flautus Vocis.

Rozhovor s Bohdanem Mikoláškem: Ticho po pěšině a Orwelovské vymazání mého jména skutečně nastalo >>>

 

Rezervace vstupenek na www.mikolasek.cz.

 

Foto: Christnet /I. Klinský

Valné shromáždění Ekumenické rady církví zvolilo nové předsednictvo ve složení:

Předseda Daniel Fajfr – předseda Rady Církve bratrské

1. místopředseda Daniel Ženatý – synodní senior Českobratrské církve evangelické

2. místopředseda Petr Procházka – superintendent Evangelické církve metodistické

 

Předseda a jeho první a druhý místopředseda jsou voleni z delegátů Valného shromáždění na dva roky. Mohou být voleni i opětovně. Každý z nich musí být zástupcem jiné členské církve.

Valné shromáždění je vrcholným orgánem Ekumenické rady církví, které tvoří zástupci delegovaní členskými církvemi, nejvíce tři za každou církev, z nichž alespoň jeden musí být laik

Ekumenická rada církví je společenstvím křesťanských církví v České republice, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého. Křesťanské církve v České republice jsou si vědomy daru a závazku jednoty Kristových učedníků, navazují na tradice náboženské svobody, přítomné v českých dějinách, zvláště v tradici cyrilometodějské a reformační, usilují být české společnosti příkladem a svědectvím tolerance a vzájemné úcty.

 

Ohlášené slavnostní bohoslužby 25. listopadu 2015 v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí v Praze, které měly liturgicky zakončit letošní Husův rok, v němž jsme uctili 600. výro­čí Husovy mučednické smrti, se bohužel z organizačních důvodů neuskuteční.

Mnoho akcí během roku mělo ekumenický charakter. Vyvrcho­lením roku byly Husovské slavnosti, dvou­denní festival počátkem července v centru Prahy, který připravila spolu s Českobratrskou církví evangelickou i Církev československá husitská. K liturgickému zakončení Husova roku se měla přidat i římskokatolická církev, která se ústy papeže Františka omluvila za krutou Husovu smrt před šesti sty lety.

 

Nebojte se a zmužile sobě počínejte!

Jsme šokováni nedávnými teroristickými útoky a vyjadřujeme svou účast těm, kteří ztratili své blízké. Modlíme se za moudrost a odvahu pro ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za bezpečnost a vládu práva tváří v tvář těm, kdo se uchylují k zákeřným teroristickým zločinům.

Chápeme, že teroristické zločiny vyvolávají obavy a strach. Jsme však znepokojeni tím, jak jsou jejich pachatelé spojováni s uprchlíky v nouzi.

Víme, že vlna uprchlíků mířící v posledních měsících na území Evropské unie způsobuje neočekávané problémy a je tak zkouškou institucí a mechanismů spolupráce. Jsme však znepokojení tím, že rozdílné postoje k utečencům jsou politicky zneužívány k setbě nejistoty.

Odmítáme dělení společnosti na ty, kteří jsou dobrácky naivní, a ty, kteří mají oprávněné obavy.

Uvědomujeme si, že proud tisíců uprchlíků v posledních měsících vyžaduje mimořádné nasazení od státních orgánů a klade nároky na celou společnost. Jsme vděčni za všechny, kdo se těchto lidí ujímají, kdo se dobrovolně zapojili do péče o uprchlíky a pomáhají potřebným nejen v ČR ale i v zahraničí.

Od státních institucí očekáváme, že budou při zajišťování pořádku a bezpečnosti i v krizových situacích dbát jejich lidské důstojnosti a základních práv.

Chceme jako křesťané ve svém okolí čelit atmosféře nenávisti a strachu z příchozích, povzbuzovat k sebevědomému občanství a zralému lidství, jehož součástí je milosrdenství, solidarita a vstřícnost k bližním. Chceme dosvědčovat, že úkol nasytit hladové, napojit žíznící, obléci potřebné, navštívit tísněné není jen naším posláním, ale také jako lidskost a soucit jedním ze základů evropské civilizace.

Může se to zdát úkol nad naše síly, ale máme naději, že se smíme spoléhat na Boží pomoc.

 

Při slavnostních bohoslužbách byla v sobotu 21. listopadu 2015 v Praze uvedena do funkce nová synodní rada Českobratrské církve evangelické. Nově jmenovaní členové chtějí navazovat na tradice české a evropské reformace a přispívat k tomu, aby v naší společnosti byl prostor pro důstojné vyjádření víry i svobody svědomí.

Synodní rada je nejvyšší, šestičlenný správní orgán církve. V čele stojí synodní senior (duchovní) a synodní kurátor (laik). Členové rady – tři duchovní a tři laici – jsou jednou za šest let voleni synodem. Českobratrská církev je výjimečná tím, že ji neřídí jen duchovní, ale stejně významné slovo mají i laici.

Vizi své práce pro církev vylíčili její právě jmenovaní nejvyšší představitelé. „Chtěl bych, aby každý evangelík v naší zemi měl dobrý a důstojný prostor pro svou víru. Abychom jako církev byli radostní, pokorně sebevědomí, přitažliví pro své okolí. Abychom se nenechali vydírat úzkostí z toho, že nás statisticky ubývá. Naopak, aby nás to vedlo odvaze být misijní, nalézat, jak nabízet krásu víry v Krista a života církve,“ popsal nový synodní senior Daniel Ženatý.

Je si vědom toho, že nová synodní rada bude řešit krizi farářského povolání. „Farářů rychleji ubývá, než přibývá, brzy jich bude citelný nedostatek. Musíme se ptát, v čem se změnily podmínky farářů ve srovnání s minulostí,“ vysvětlil. Upozornil také na další výzvy. „Budeme hledat, jak dobře a velkoryse užít historicky ojedinělý čas státních dotací a finančních náhrad ku prospěchu sborů, celé církve a tím i celé společnosti. Součástí naší církve jsou Diakonie ČCE a školy Evangelické akademie, vážíme si jich, budeme se snažit, aby mohly i nadále dobře pracovat. Jsme hrdí na četné ekumenické vztahy doma i v zahraničí, chceme o ně dobře pečovat,“ řekl Daniel Ženatý.

Své plány představil i nový synodní kurátor Vladimír Zikmund. „Mým prvním plánem je zorientovat se v ohromné agendě synodní rady, která mě po nástupu do funkce čeká. Mám to poněkud usnadněné tím, že končím se svým civilním zaměstnáním a práci v synodní radě se tak budu moci věnovat na plný úvazek. Bude to ale poněkud jiný obor než strojařina a vývoj valivých ložisek. Rád bych však do tohoto oboru vkročil s pokorou před mými předchůdci a vším, co se v naší církvi podařilo v posledních letech dobrého udělat,“ popsal Vladimír Zikmund.

S tím je spojený jeho druhý plán, zůstat v kontaktu s děním ve sborech a seniorátech naší církve. Udělat si čas a prostor pro naslouchání názorům a potřeb druhých. „A můj třetí plán je, abych neskončil jenom jako (snad svědomitý) církevní úředník. Chtěl bych být svojí troškou nápomocen tomu, aby synodní rada vedle své role ústředního správního orgánu plnila pro církev také roli duchovního vedení. Aby byla svým členům nositelkou povzbuzení, naděje a důvěry v budoucnost,“ dodal Vladimír Zikmund.

Odcházející synodní senior Joel Ruml bude dál sloužit jako farář. „Nejprve na pozvání v evangelické církvi v německém Pfalzu a následně v Českobratrské církvi evangelické,“ přiblížil Joel Ruml. Končící synodní kurátorka Lia Valková chce věnovat více pozornosti své rodině. „Zejména vnoučatům a lidem, kteří jsou mi blízcí. Trochu chci sportovat, číst, výtvarničit, zahradničit a vděčně vychutnávat každý den, který mi bude z Boží milosti dopřán. Dále se chci znovu aktivněji podílet na práci v mém českobrodském sboru. Podle svých sil jsem ochotna pomáhat, třeba v péči o uprchlíky,“ říká Lia Valková.

 

foto: Hugo Švec (SR), Ben Skála (Salvátor)

 

 

V sobotu 21. listopadu se uskutečnilo mimořádné jednání synodu Českobratrské církve evangelické. Odehrávalo se od devíti hodin dopoledne v prostorách Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

Synod jednal zejména o správě a rozdělování prostředků na diakonické a rozvojové projekty. Bude je rozdělovat grantová komise, kterou jmenuje synodní rada.

Z prostředků pro diakonické a rozvojové projekty bude vyčleněn 1 milion korun pro tzv. mikroprojekty. Tyto prostředky budou rozdělovat seniorátní sbory podle svého uvážení a vlastních pravidel, která by respektovala rámcová pravidla pro rozdělování této části prostředků pro projekty. Rozdělení mezi senioráty bude provedeno proporcionálně podle počtu sborů.


Přibližně půl milionu korun ročně bude po stanovenou dobu (např. pět let) určeno pro přímé financování stálých osvědčených projektů povšechného sboru, např. pobyty pro lidi s postižením. Seznam takových projektů povšechného sboru by podléhal každoročnímu schválení synodní radou.

 

Prostředky na projekty rozdělované prostřednictvím ČCE budou členěny do tří základních oblastí podpory:
a) Budování sboru a misie (Základní cíl: ČCE podporuje rozvoj společenství sborů)
b) Výchova a vzdělávání (Základní cíl: ČCE vede lidi k víře v Ježíše Krista)

c) Diakonická práce (Základní cíl: ČCE pomáhá potřebným)

 

Mezi diakonické a rozvojové projekty nebudou zařazeny projekty, jejichž předmětem je investiční záměr a dále náklady na stavební práce, udržování budov, provozní výdaje sborů a náklady na mzdy. Tyto náklady mohou být považovány za uznatelné pouze v případě dostatečně prokázané souvislosti s hlavním diakonickým nebo rozvojovým záměrem projektu. Prokázání věcné souvislosti nákladů na projekt a rozumné udržitelnosti takového projektu by posuzovala grantová komise a schvalovala synodní rada.

 

Návrhy na diakonické a rozvojové projekty pro rok 2017 musí sbory podat do konce října 2016. Grantová komise rozhodne do konce ledna 2017. V létě 2016 se bude konat seminář, kde se zájemci dozví informace, jak žádosti podávat.

 

 Volby členů a náhradníků církevní pastýřské rady a odvolací komise

 

Synod volil 2. a 3. náhradníka církevní pastýřské rady z řad kazatelů. Nedávno rezignovali Pavel Ruml a Pavel Sláma, na jejich místa nastoupili náhradníci Lýdia Mamulová a Miloslav Vašina, na místo prvního náhradníka se posunul Blahoslav Matějka, 2. a 3. náhradník a místa dalších dvou náhradníků zůstala volná. Synod jimi zvolil Jana Kellera a Pavla Kašpara.

 

Konala se volba členů a náhradníků odvolací komise. Ta rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím synodní rady o postavení faráře nebo jáhna mimo službu. Zvoleni byli Jakub Keller, Antonín Plachý, Ivan Ryšavý, Tomáš Matějovský, Zdeněk Šorm, Jaroslav Pechar, Jan Růžička, Marta Ježdíková, Josef Beneš. Náhradníky byli zvoleni Jiří Bureš, Pavel Pistor, Jana Uhlířová.

 

 

Krátce o dalších volbách a hlasováních

 

Synod schválil prohlášení k současné situaci ve světě. Padlo několik námitek a doplnění. Schválený text bude brzy zveřejněn.

 

Část finančních náhrad z restitucí vloží ČCE i její Diakonie do fondu, který bude sloužit pro supervizi kazatelů

 

Byla přijata předložená koncepce spolupráce ČCE se sbory ve východní Evropě.

 

Návrh na poměrný odvod do personálního fondu podle velikosti sborů neprošel.

 

Návrh, aby pastýřská rada mohla řešit podání nejen presbyterů a kazatelů, ale i členů církve, nebyl přijat.

O kytarovém doprovodu k novému zpěvníku bude rozhodovat speciálně ustavená komise.

Jazykové kompetence u kandidátů pro vstup do vikariátu nebudou posuzovány.

 

 

Po jednání synodu následovaly slavnostní bohoslužby v kostele U Salvátora v Praze, při nichž se konalo rozloučení s odcházející synodní radou a instalace nové. Jmenováni byli také členové dozorčí komise Diakonie ČCE.

 

Prohlášení uprchlíků, kteří drželi hladovku v detenčním centru Drahonice. Skrze dobrovolníky a jejich tlumočnici by rádi veřejně projevili soustrast všem obětem teroristického útoku v Paříži a z úcty k utrpení Evropanů přerušují svou hladovku.

 

Autorkou překladu je tlumočnice Samar Mulkiová.

 

Prohlášení uprchlíků:

My, uprchlíci zadržovaní v detenčním zařízení v Drahonicích, tvrdě odsuzujeme zločinný a zbabělý čin který vykonala zločinná skupina, která sebe samam nazývá Islámský stát v Iráku a Levantu - ISIL. Vyjadřujeme svou soustrast obětem tohoto barbarského činu a přejeme rychlé uzdravení zraněným. I my jsme byli terorizováni zločiny stejné skupiny ve své zemi a to je důvodem našeho útěku do bezpečí a míru v zemích svobody a demokracie.

Zároveň oznamujeme přerušení naší hladovky v soucitu s rodinami obětí, zraněnými a z respektu k jejich bolesti.

 

V parku před Hlavním nádražím také proběhlo pietní shromáždění, které společně uspořádali dobrovolníci z farářské iniciativy a iniciativy Hlavák. Shromáždění se zúčastnili i zástupci muslimské a židovské obce.

Týden po teroristických útocích v Paříži proběhne v Praze mezioborová konference s názvem "Můj soused zabiják". Její organizátoři zvou ke společnému promýšlení postoje k hrozbám v naší blízkosti.

Střelba v Uherském Brodě, sebe/vražda pádem letadla Germanwings, různé historické podoby genocidního násilí nebo aktuální teroristické činy v různých částech světa - to všechno jsou události, které způsobil někdo, komu ostatní důvěřují nebo ho aspoň nepovažují za nepřítele.

Přemýšlení o souvislostech podobných událostí bude obsahem již šesté mezioborové konference, která proběhne v pátek 20. listopadu 2015 na Evangelické teologické fakultě UK v Praze (Černá 9). Konferenci zahájí symbolický akt, který připomene teroristické útoky v Paříži. Úvodní přednášky otevřou téma dvojznačného pohledu na člověka jako přítele i nepřítele v pohledu studia genocidního násilí a teologie. Různé významy občanství, sousedství a pomoci připomenou zástupci těch, kdo spolupracovali po střelbě v Uherském Brodu. Závěrečná část otevře etická dilemata a položí všem přítomným otázku, jak tomu, co se děje, můžeme rozumět a jak na to můžeme reagovat.

Otázka, která má provázet celou konferenci, zní: Jak můžeme pěstovat důvěru k sobě, druhým a ke světu, když stát se může cokoliv, a zradit může kdokoliv, i my sami? A jak můžeme posílit naše odhodlání k této důvěře?

"Usilujeme o to, abychom – i prostřednictvím této konference - získávali nadhled nad událostmi, které vzbuzují strach. Neboť strach je dobrý sluha, ale špatný pán, a bez odvahy a důvěry se těžko žije. V propojeném světě není kam utéct a nepřítele nelze snadno rozeznat. Společně se proto chceme ptát, jak věřit a rozlišovat, nezobecňovat a nenechat sebe a svoje vztahy ovládat strachem. Přes únorovou střelbu v Uherském Brodě budeme moci nahlédnout děje a dopady listopadové střelby v Paříži, uvědomovat si křehkou rovnováhu svobody a dozoru, osobního bezpečí a solidarizujícího zájmu o druhé," říká za organizační tým konference psycholožka Bohumila Baštecká.

Konferenci pořádá Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta ve spolupráci s Psychosociálním intervenčním týmem České republiky, Psychologickou službou Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru MV ČR, Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Spolkem krizovců a humanitářů.

 

 

Přílohy

Teroristický útok v Paříži zmařil lidské životy, které jsou vzácným Božím darem. Bojujme proti všemu, co ohrožuje život a svobodu.

Prosme Pána Boha o moudrost, abychom trestali skutečné ničitele života, a ne ty, kdo patří ke stejné národnostní nebo náboženské skupině jako teroristé Islámského státu.

Ve shromážděních církve i osobně se modleme k Bohu, Otci Ježíše Krista za ty, kterým při teroristickém útoku v Paříži zemřeli jejich blízcí.

Synodní rada Českobratrské církve evangelické, 14. listopadu 2015

V sobotu 21. listopadu se uskuteční mimořádné jednání synodu Českobratrské církve evangelické. Bude se odehrávat od devíti hodin dopoledne v prostorách Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Ve stejný den od půl třetí odpoledne budou následovat slavnostní bohoslužby v kostele Českobratrské církve evangelické U Salvátora (Salvátorská 1, Praha), při nichž bude do funkce jmenována nová synodní rada.

Synodní rada je nejvyšší, šestičlenný správní orgán Českobratrské církve evangelické, sídlí v Praze. V čele stojí synodní senior/ka (duchovní) a synodní kurátor/ka (laik) – českobratrská církev je výjimečná tím, že ji neřídí jen duchovní, ale stejně významné slovo mají i laici.

 

foto: Hugo Švec

 

 

1234567...144 následující »  [vše]
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít