08.02.2016 07:33

POSTNÍ NEŠPORY

  Spolek evangelických církevních hudebníků a Druhý sbor Českobratrské církve evangelické v Praze Žižkově (Čajkovského 10, Praha 3) připravily na neděli 14. února 2016 od 14:30 hodin postní nešpory. V podání členů...
29.01.2016 10:11

NETRADIČNÍ PŮST? ČTYŘICET DNÍ BEZ AUTA

  Čtyřicet dní bez auta? V době předvelikonočního půstu si lidé mohou zkusit poznat hranice svých možností a postít se i netradičním způsobem. Nabádají k tomu organizátoři akce Autopůst. Postní období začíná letos...
26.01.2016 15:58

FINANCOVÁNÍ OPRAVY VARHAN

  Doporučujeme přečíst si článek, který byl zveřejněn na webovém portálu ProPamátky . Referuje o panelové diskusi v rámci konference „MÁME VYBRÁNO“, které se zúčastnili lidé z církví se zkušenostmi...
25.01.2016 10:31

BIBLICKÉ HESLO NA ROK 2016

  Rokem 2016 nás bude provázet slovo, které je zapsáno v Bibli, v knize proroka Izajáše, kapitole 66, verš 13: Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. Už v době proroka Izajáše to muselo být hodně...

Nejbližších 20 událostí

1. 10. 2015 — 31. 5. 2016
Salmovská 8, Praha 2, 120 00
Skládali jste přijímací zkoušky, ale nebyli jste přijati? Uvažujete o studiu, ale letos si ještě nechcete podat přihlášku? Především Vám je určený přípravný jednoletý kurz. Jeho absolvováním výrazně zvýšíte šance na přijetí ke studiu v následujícím roce. Je též možné absolvovat pouze vybrané předměty kurzu. Pokud budete v budoucnu studovat na VOŠ Jabok, budou Vám uznány splněné předměty z přípravného kurzu a to Vám umožní – podle Vaší volby – buď méně požadavků v prvním ročníku, nebo rychlejší postup ve studiu. Cena za celý kurz: 9 000,- Kč (kurzovné je splatné do 15. 9. 2015; možno rozložit do dvou splátek: 1. splátka do 15. 9. 2015, 2. splátka do 31. 1. 2016; o rozložení platby je nutno požádat studijní referentku). Termín přihlášení: do 31. 8. 2015 nebo do naplnění kapacity kurzu; přihlašování probíhá na stránce http://www.jabok.cz/kurzy/aktualni-nabidka. Varianta výběru jednotlivých předmětů: předmět s rozsahem 2 konzultací 1 500,- Kč, s rozsahem 3 konzultací 2 000 Kč. Zde je třeba se přihlašovat individuálně studijní referentce. Platba za vybraný předmět musí proběhnout nejpozději týden před jeho konáním. Harmonogram výuky: 1. 10. 2015–31. 5. 2016, detaily rozvrhu budou upřesněné. Garant kurzu: Mgr. Marie Ortová, zástupkyně ředitele pro studijní záležitosti. Více informací naleznete na našem webu, Facebooku nebo v odkaze níže.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2500-pripravny_kurz_pro_studium_na_vs_a_vos_humanitniho_a_socialniho_zamere

14. 10. 2015 — 1. 6. 2016
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v souladu s par. 16 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Absolvent kurzu může pracovat v přímé obslužné péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních, poskytovat pečovatelskou činnost a zajišťovat výchovnou nepedagogickou činnost a aktivizaci. Garantka: PaedDr. Marie Vorlová Rozsah: 200 hodin (80 hodin obecná část, 70 hodin zvláštní část, 50 hodin praxe) Termíny: výuka probíhá ve středu od 17:00 do 20:15 (vždy 4 vyučovací hodiny) a o čtyřech sobotách od 8:30 do 15:45 (vždy 8 vyučovacích hodin) od 14.10.2015 do 1.6.2016 (30x středa, 4x sobota: 24.10., 28.11., 12.12., 16.1.) Akreditace: MPSV
http://www.evangnet.cz/kalendar/2549-dalkovy_kvalifikacni_kurz_pracovnik_v_socialnich_sluzbach

1. 12. 2015 — 1. 4. 2016
Dne 30. 4. 2016 proběhnou v budově Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci přijímací zkoušky na studium Semináře církevní hudby Evangelické akademie (SCHEA), které bude zahájeno 3. 9. 2016. K přijímacím zkouškám je nutno se písemně přihlásit nejpozději do 1. 4. 2016. Přihlášku je třeba poslat poštou (nikoliv elektronicky!) na adresu celocírkevního kantora: Ladislav Moravetz, Na Chaloupkách 172, 768 72 Chvalčov. Všem přihlášeným pošleme podrobnější informace o průběhu zkoušky. Přihláška má obsahovat: 1. podepsanou žádost, včetně adresy bydliště, telefonního kontaktu a e-mailu (2 kopie) 2. strukturovaný životopis se stručným popisem dosavadních hudebních zkušeností (6 kopií) 3. motivační dopis, v němž uchazeč popíše důvody, proč chce na semináři studovat a zda má zájem o kantorskou službu v církvi (6 kopií) 4. potvrzení o členství v Českobratrské církvi evangelické vydané farním sborem (2 kopie) Další podmínkou pro přijetí je dosažení věkové hranice 18-ti let a úspěšné zvládnutí jednotlivých disciplín: 1. zpěv jedné libovolné písně z Evangelického zpěvníku bez hudebního doprovodu 2. varhanní doprovod dvou libovolných a stylově odlišných písní z chorálníku Evangelického zpěvníku nebo z Dodatku EZ, včetně připravených krátkých předeher (použití hry pedálu je možné, ale není nutné) 3. varhanní nebo klavírní přednes jedné libovolné skladby z období baroka či klasicismu, kterou si uchazeči předem připraví (stupeň obtížnosti: jednoduchý až středně těžký) 4. varhanní přednes jedné povinné chorální předehry (bez pedálu) a fragmentu jedné současné skladby; noty těchto skladeb uchazeči obdrží až poté, co se přihlásí ke zkouškám 5. sluchová analýza a základní průzkum z hudební teorie Maximální počet studujících je 20 osob. Kdo má opravdový zájem o studium evangelické církevní hudby, ať dlouho neváhá, a pošle svou přihlášku co nejdříve, aby do termínu přijímacích zkoušek měl dostatek času se důkladně připravit. Účast na přijímacích zkouškách je bezplatná. Roční poplatek je vy ve výši 3.000,- Kč na studenta. Další přijímací zkoušky budou až v r. 2019. Seminář církevní hudby Evangelické akademie je „kantorská škola“ Českobratrské církve evangelické. Ve spolupráci s celocírkevním kantorem jej organizuje synodní rada ČCE. Seminář je určený především hudebním amatérům, kteří se chtějí připravit do služby v Českobratrské církvi evangelické. Absolventi se mohou uplatnit ve sborech ČCE jako církevní hudebníci (kantoři / kantorky). Seminář vznikl v r. 2010. Jeho cílem je pozvednout úroveň církevní hudby ve sborech a tím napomáhat misijním snahám církve. Vzdělávací program klade důraz na základní výbavu církevního hudebníka. Tříleté studium obsahuje tyto obory: hra na varhany (varhanní literatura, liturgická varhanní hra), sbormistrovství (řízení sboru, sborová praxe, sólový zpěv a hlasová výchova, liturgický zpěv), teoretické předměty (hymnologie, hudební teorie, organologie, základy varhanní improvizace). Výuka hromadných předmětů probíhá v budově Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci. Výuka varhanní hry a sólového zpěvu je individuální koná se v různých lokalitách. Absolventi SCHEA vytvořili Spolek evangelických církevních hudebníku (SECH), do něhož budou přizváni budoucí absolventi SCHEA. Výuka a individuální pracovní náplň studujících budou nastaveny tak, aby byly realizovatelné pro lidi, kteří mají své zaměstnání, rodinné povinnosti či studium. O prvních sobotách v měsíci (10x ročně, kromě prázdnin) se scházíme v budově Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci. Zde probíhají přednášky z oborů liturgický zpěv, hymnologie, hudební teorie, organologie, improvizace rok, výuka sbormistrovství, sborový zpěv, varhanní kolokvium a hudební bohoslužby. Varhanní výuka (150 min. / měsíc), zaměřena na jednoduchou až středně těžkou bohoslužebnou literaturu probíhá individuálně dle domluvy lektora a studenta a koná se na různých místech. Další informace je možno získat u celocírkevního kantora Ladislava Moravetze, vedoucího SCHEA, e -mail: moravetz@e-cirkev.cz, tel. 573 378 607, 737 506 119.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2592-prihlasky_ke_studiu_na_seminari_cirkevni_hudby_evangelicke_akademie

5. 1. — 14. 2.
Sola gratia Bystřice pod Hostýnem
27. Sbormistrovský kurz Témata: základy sbormistrovství pro začátečníky, nové písně, zpěvy a formy pobožností V poslední době se úroveň církevní hudby pozvedla zvláště tam, kde působí naší stálí frekventanti kurzů, zejména studenti a absolventi Semináře církevní hudby Evangelické akademie (SCHEA). Na těchto místech vznikly pěvecké sbory, které se pravidelně podílí na liturgii bohoslužeb. Církevní hudba nejenže přináší oživení sborového života, ale může napomáhat misijním snahám církve. Touto cestou připomínáme, že na jaře letošního roku proběhnou další přijímací zkoušky na SCHEA (viz http://www.e-cirkev.cz/kalendar/). Mezitím proběhne tento kurz v očekávání, že se na něj přihlásí noví zájemci, kteří se třeba rozhodnou zúčastnit se dubnových přijímacích zkoušek na SCHEA. Cílem našich kurzů je, aby účastníci se postupně seznamovali s významem, hloubkou, krásou církevní hudby a liturgie, aby nově získané zkušenosti radostně využili ve svých sborech. Termín 27. sbormistrovského kurzu: 19. – 21. 2. 2016 Místo konání kurzu: středisko Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem Přednášející: farář Daniel Heller (liturgie) a Ladislav Moravetz (sbormistrovství) Tento kurzu je určen především hudebním amatérům, kteří mají zájem o vedení pěveckého sboru a potřebují získat základní informace, týkající se dirigování, metodiky nácviku sboru, rozezpívání, volby repertoáru pro bohoslužebné účely v jednoduchém obsazení. Kurzu se mohou zúčastnit také sbormistři, kteří si potřebují upevnit základy sbormistrovského řemesla, nebo mají zájem o nové skladby pro své sbory. Stejně tak může být kurz přínosný pro varhaníky různých kategorii, pro teology a hudbymilovné lidi, kteří se zajímají o nové písně, zpěvy, formy pobožností a liturgie, které budou v novém Evangelickém zpěvníku. Pobožnosti a nedělní bohoslužby povede farář Lubomír Kabíček. Poplatek za stravu a ubytování činí 1.200 Kč / osoba (ubytování v hlavní budově) případně 1.100 Kč (ubytování v chaloupce). Na kurz je možno se přihlásit formou závazné přihlášky do 14. 2. 2016. V přihlášce je třeba uvést jméno a příjmení, věk, bydliště, případné přání vegetariánské či masité stravy, telefon, e-mail. Přihlášku je možno poslat e-mailem na moravetz@e-cirkev.cz. Odhlášení z kurzu je možné provést do 17. 2. 2016. Zahájení kurzu: pátek 19. 2. 2016 v 19.30 hod. v kapli Sola gratia. Na podhostýnské sboropění se těší Ladislav Moravetz celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické
http://www.evangnet.cz/kalendar/2602-pozvanka_na_sbormistrovsky_kurz

10. 2.
Kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Chodov
Pamatuj, že jsi prach - Bohoslužby pokání s večeří Páně a popelcovým požehnáním, na popeleční středu 10. 2. 2016 v kostele Milíče z Kroměříže. Jste zváni.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2612-popelec_evangeliku

10. 2.
Salmovská 8, Praha 2, 120 00
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se na Jaboku koná 10. 2. 2016 od 12 hodin. Na programu jsou od 12 hodin otevřené semináře Anglického jazyka a Speciální pedagogiky. Návštěvníci budou moci do těchto se seminářů nahlédnout a zjistit, co je popřípadě čeká. Také bude otevřený klub Vzducholoď a od 14:00 bude ve velké aule přednáška pana ředitele o studiu na Jaboku. Vše důležité se dozvíte právě zde. Po přednášce budou návštěvníci provedení po škole současnými studenty. Těšíme se na Vás.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2611-den_otevrenych_dveri_vos_jabok

10. 2.
Salmovská 8, Praha 2, 120 00
Srdečně vás zveme na den otevřených dveří na VOŠ Jabok, který se uskuteční 10. února 2016. Během celého dne bude otevřené studijní oddělení, kde můžete získat potřebné informace od studijní referentky. Po uvítání návštěvníků ve Velké aule bude následovat prezentace s informacemi o studiu a škole a poté bude prostor pro dotazy. Celá akce bude zakončena prohlídkou školy za asistence studentů.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2534-dny_otevrenych_dveri_na_vos_jabok

10. 2. — 26. 3.
Česká republika
Autopůst je - pokus o prověření vlastní mobility v době od Popeleční středy 10. února do Bílé soboty 26. března 2016 (připojit se můžete i na kratší období např. pouze v posledním týdnu před Velikonocemi v tzv. Svatém týdnu) - impulz k objevení a vyzkoušení existujících alternativ (kolo, vlak, autobus, chůze, spolujízda) - příspěvek ke zlepšení vlastní fyzické kondice a prostředek k vymanění se z nových důsledků hříchu - možnost spoluvytvářet budoucnost vážící si života - iniciativa poradního odboru pro otázky životního prostředí při synodní radě Českobratrské církve evangelické, zaštiťuje ji Česká křesťanská environmentální sít.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2607-autopust

11. 2.
Modlitebna ČCE v Chomutově, ulice 28. října 1071/12
Svoje životní příběhy budou vyprávět Eliška Maria Pražáková, Břetislav Košťál a Kateřina Málková. Tito lidé působí v organizaci Dobré místo, o. s. a dalších. Následovat bude veřejná diskuze.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2608-beseda_o_dusevnich_onemocnenich_a_spiritualite_2

11. 2.
Hrusická 2537/7, Praha 4 - Spořilov
Evangelická akademie Praha - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola pořádá dne 11. února 2016 (od 13 do 18 hodin) Den otevřených dveří, na který srdečně zve nejen všechny budoucí studenty vyšší odborné školy či střední školy, ale i ty, kteří se o naší škole chtějí dozvědět více. Evangelická akademie tradičně vzdělává ty, kteří chtějí pomáhat lidem. V tento den je možné navštívit klidné a rodinné prostředí školy, dozvědět se bližší informace o aktuálních vzdělávacích programech a diskutovat s vyučujícími o vývoji školy a jejím poslání. Podrobnější informace naleznete na adrese www.eapraha.cz.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2613-den_otevrenych_dveri_evangelicka_akademie_praha_sos_a_vos

13. 2.
Komunitní centrum sv. Prokopa, Praha 13 - Nové Butovice, Sluneční nám.
Třináctého na třináctce hostem Roman Dostál Srdečně zveme na první koncert z cyklu "Třináctého na třináctce" v roce 2016. Slávek KLECANDR si tentokrát opět pozval hudebního hosta, kterým bude zpěvák, klávesista a skladatel Roman DOSTÁL, jeho kolega z kapely Oboroh, který představí své první sólové album Více světla, více stínů. Koncert se koná v sobotu 13. února 2016 od 19.30 v Komunitním centru sv. Prokopa na Slunečním náměstí v pražských Nových Butovicích (metro Hůrka). Doporučené vstupné 100 Kč, bezbariérový vstup. Večery dlouhodobě podporuje Ministerstvo kultury ČR, MČ Praha 13, Nadace Život umělce a ČHF. Místa si můžete rezervovat do 12. 2. na mailu 13na13@centrum.cz. Více informací najdete na webových stránkách http://www.trinactnatrinact.blog.cz.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2615-trinacteho_na_trinactce_slavek_klecandr_a_roman_dostal

13. 2.
Velká Bystřice nedaleko Olomouce
Přijďte si zasportovat ať už jste sami nebo celý tým. Nejde o to vyhrát, ale zúčastnit se. Startovné činí 50,- a přihlašovat se můžete elektronicky na uvedeném odkazu. Více informací na webu Moravskoslezské mládeže.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2603-sportovni_den_m_sem_2016

19. 2.
Evangelická fara v Rovečném
Evangelický sbor zve k dalšímu setkání v Kruhu, tentokrát s památkářkou a specialistkou pro lidovou architekturu Ing. arch. Silvií Jagošovou, která promluví na téma K ČEMU JE PAMÁTKOVÁ PÉČE. S promítáním fotografií a rozhovorem. Setkání se uskuteční v Komenského sále na evangelické faře v Rovečném v pátek 19. února 2016 od 17.00.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2614-kruh_se_silvii_jagosovou_o_pamatkove_peci

19. — 21. 2.
Zábřeh
Zažij hranice jinak! Zveme Vás na víkend, kde se můžete dozvědět něco víc o sobě, o druhých, o různých pojetích víry a jejích hranicích. Čas budeme věnovat také modlitbám, zpěvu, hraní, hraní si, povídání i vaření.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2604-duchovne_zazitkovy_vikend

20. — 27. 2.
Křížlice
Letošní kurz mladší mládeže povede Saša Jacobea (farářka FS ČCE Brno II) a Jakub Martinů. Tématem kurzu jsou tentokrát "Zdroje". Přijeďte pobýt do horského prostředí. Zvěte své kamarády a přátele. Hlásit se můžete na http://prihlasky.srcce.cz/
http://www.evangnet.cz/kalendar/2573-kurs_mladsi_mladeze

27. 2. — 5. 3.
Pinzolo, Madonna di Campiglio, Marilleva, Folgarida
NA LYŽE DO BRENTSKÝCH DOLOMIT v termínu 27. 02. - 05. 03. 2015! Každoroční přátelské setkání milovníků zimních sportů, kteří jsou rádi aktivní, ale současně preferují dovolenou opravdu na úrovni. Možnost navázání nových kontaktů s fajn lidmi, ale hlavně 5 dnů bezva sjezdování uprostřed překrásného světa těchto kouzelných hor v prima kolektivu a s kvalitním zázemím. Doprava autobusem zn. Mercedes, 5 nocí v ***hotelu se super polopenzí, neomezený vstup do wellness centra. Pro více informací pište na e-mail (viz níže). Pozvánka platí pro celou republiku, včetně hostů ze Slovenska. Nástupní místa v Čechách i na Moravě.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2610-lyzovani_v_brentskych_dolomitech

4. — 5. 3.
Kolín
http://www.evangnet.cz/kalendar/2575-porada_mladeze

14. — 20. 3.
Kolín
http://www.evangnet.cz/kalendar/2576-velikonocni_duchovni_obnova

19. 3.
ČCE Pardubice, Sladkovského 638, fara
VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již čtyřicátý třetí seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy, tentokrát na téma: Husova kauza. Přednášku, která by měla být jakousi tečkou za (minulým) husovským rokem, prosloví Jiří Motyčka, zakladatel, autor podstatné části textů, administrátor a moderátor webu "husitstvi.cz", který se více než 30 let poloprofesionálně věnuje husitství a české reformaci. Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 19. března 2016 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné. (GPS: N50 01.974' E15 46.481') V případě využití MHD v Pardubicích doporučujeme jet od Hlavního nádraží do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru. Mezi Hlavním nádražím a Karla IV. jezdí přímé autobusy na lince 6 (v sobotu s odjezdy v 9:10 a v 9:30) a na lince 8 (v sobotu s odjezdy v 9:05, 9:06 a v 9:45). Doba jízdy je 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.
http://www.evangnet.cz/kalendar/2609-seminar_veritas_v_pardubicich_husova_kuza

2. — 8. 4.
Herlíkovice
Pobyt povede Lenka Ridzoňová, farářka v Praze Střešovicích
http://www.evangnet.cz/kalendar/2600-pobyt_pro_rodice_a_prarodice_s_malymi_detmi

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít