01.02.2017 15:00

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

  K 31. lednu končí provoz těchto webových stránek . Nový web v testovacím režimu je možné navštěvovat ZDE . Od 1. března bude nový web přesunut na známou adresu www.e-cirkev.cz a plně nahradí tyto webové stránky....
30.01.2017 18:57

OHLÉDNUTÍ ZA FARÁŘSKÝM KURZEM 2017

  Jak funguje moc? Takové bylo téma letošního farářského kurzu, který se v druhé půlce ledna konal v Praze. Většina programu se odehrála v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. O Božím království a...
29.01.2017 20:22

PROHLÁŠENÍ SYNODNÍ RADY K ODSOUZENÍ PANA JAŠKA V SÚDÁNU

  Od loňského zadržení a obvinění pana Petra Jaška v Súdánu sdílíme obavy o jeho osud. Jsme pobouřeni výši trestu, k němuž byl súdánským soudem dne 29.1. odsouzen. Vyzýváme české ministerstvo zahraničních věcí, aby co...
25.01.2017 15:33

JMENOVÁNÍ NOVÉHO ŘEDITELE DIAKONIE ČCE

  Novým ředitelem Diakonie Českobratrské církve evangelické se od 1. dubna stane Jan Soběslavský, který je v současné době ředitelem brněnského střediska a členem správní rady Diakonie ČCE. Do funkce jej jmenovala synodní...

Seminář církevní hudby

V letošním roce otevírá naše církev seminář církevní hudby. Tento tříletý seminář Evangelické akademie je určený především hudebním amatérům (sbormistrům, varhaníkům, klavíristům), kteří by se soustavně vzdělávali v oblasti, která přímo souvisí s jejich službou v církvi. Výuka bude obsahovat tři obory: varhany, sbormistrovství a teorii. Propojení sbormistrovství s hrou na varhany tvoří základní „řemeslnickou výbavu“ církevního hudebníka. Nepůjde o akademické vzdělání ale o systematickou přípravu na sborovou praxi. Tento nový vzdělávací program je ušitý na míru potřebám naší církve a klade za cíl výrazný posunutí úrovně naší církevní hudby. Studium semináře bude zakončené závěrečnou zkouškou. Absolventi se budou moci uplatnit ve sborech naší církve jako kantoři, pokud je staršovstva sboru do této služby povolají a pověří.

 

Studijní plán

Výuka a individuální pracovní náplň studujících budou nastaveny tak, aby byly realizovatelné pro lidi, kteří mají své zaměstnání, rodinné povinnosti či studium. O prvních sobotách v měsíci (10x ročně, kromě prázdnin) se budeme scházet v budově Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci. Zde budou probíhat přednášky z oborů liturgický zpěv (předzpívání, vedení zpěvu ve shromáždění), hymnologie (znalost zpěvníku ČCE), liturgiky (církevní rok, formy bohoslužeb, rozmanitost bohoslužebné hudby), hudební teorie, organologie, improvizace (jednoduché formy předeher k písním), výuka sbormistrovství, zpívání ve sboru, varhanní kolokvium a hudební bohoslužby. Varhanní výuka (2 x 90 min.měsíčně), zaměřena na jednoduchou až středně těžkou bohoslužebnou literaturu, bude probíhat individuálně dle domluvy lektora a studenta a bude se odehrávat na různých místech.

 

Statut kantorů a financování

Naším cílem je, aby práce a poslání kantora měly pevné zakotvení v církvi, podobně jako u ordinovaných presbyterů a laických kazatelů. Otázky spojené se statutem kantorů v ČCE budeme řešit průběžně. Dovedeme si představit, že financování kantorů, by mohlo fungovat podle tzv. lotyšského modelu: každý sbor odměňuje svého kantora podle svých možností a podle objemu jeho vykonané práce (např. hudební doprovod při bohoslužbách, sborový zpěv, příp. zpívaní s dětmi). Šlo by o menší finanční příspěvek, který by neměl příliš zatěžovat sborovou pokladnu. Věříme, že tímto krokem se nejen pozvedne úroveň naší církevní hudby a zlepší se náš chvalozpěv Hospodinu, ale máme také naději, že církevní hudba, už jen proto, že pracuje s lidmi, spojuje lidi a také zapojuje zpěv lidí do různých liturgických rolí, může mít i misijní význam. Věříme, že náš nový vzdělávací program, podporovaný spolkem evangelických církevních hudebníků (VEM) a spolkem pěveckých sborů v Německu (VEK), bude napomáhat a sloužit k oslavě Boží a k dobru církve.

 

Přijímací zkoušky

Zájemci o studium budou absolvovat přijímací zkoušky, které proběhnou 19. června 2010 v budově Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci. K přijímacím zkouškám je nutno se písemně přihlásit nejpozději do 31. května 2010. Přihlášku je třeba poslat poštou (nikoliv elektronicky!) na výše uvedenou adresu celocírkevního kantora. Všem přihlášeným pošleme podrobnější informace o průběhu zkoušky.

 

Přihláška musí obsahovat:

  • podepsanou žádost, včetně adresy bydliště, telefonního kontaktu, příp. e-mailu (2 kopie)
  • strukturovaný životopis se stručným popisem dosavadních hudebních zkušeností (6 kopií)
  • motivační dopis, v němž uchazeč popíše hlavní důvody (včetně vize), proč chce na semináři studovat (6 kopií)
  • potvrzení o členství v Českobratrské církvi evangelické, vydané farním sborem (2 kopie).

 

Další podmínky pro přijetí jsou dosažení věkové hranice 18-ti let a úspěšné zvládnutí jednotlivých disciplín:

  • zpěv jedné libovolné písně z Evangelického zpěvníku, bez hudebního doprovodu
  • varhanní doprovod dvou libovolných a stylově odlišných písní z chorálníku (EZ, D), včetně připravené krátké předehry (použití hry pedálu je možné, ale není nutné)
  • varhanní nebo klavírní přednes jedné libovolné barokní polyfonní skladby, kterou si uchazeči předem připraví (stupeň obtížnosti: jednoduchý popřípadě středně těžký)
  • varhanní přednes jedné povinné chorální předehry (bez pedálu); noty této skladby uchazeči obdrží až poté, co se přihlásí ke zkouškám
  • sluchová analýza a základní průzkum z hudební teorie

 

Maximální počet studujících v prvním roce je 20 lidí. Pokud se nám tento stav podaří naplnit, je pravděpodobné, že další přijímací zkoušky budou až v r. 2013. Kdo má opravdový zájem o studium evangelické církevní hudby, ať dlouho neváhá, a pošle svou přihlášku co nejdříve, aby do termínu přijímacích zkoušek měl dostatek času se důkladně připravit. Účast na přijímacích zkouškách je bezplatná. Roční poplatek semináře bude díky dotacím od německých evangelických spolků VEM, VEK a synodní rady ve výši 3.000 Kč / studenta. Pro podrobnější informace, týkající se přijímacích zkoušek a studia, je možno zavolat na tel. 573 378 607, 737 506 119.

 

Vedení semináře:

Ladislav Moravetz
celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické
předseda poradního odboru pro církevní hudbu

Mgr. Martin Čech
ředitel Evangelické akademie

Přílohy

Celkem 0 komentářů Komentovat
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít