01.02.2017 15:00

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

  K 31. lednu končí provoz těchto webových stránek . Nový web v testovacím režimu je možné navštěvovat ZDE . Od 1. března bude nový web přesunut na známou adresu www.e-cirkev.cz a plně nahradí tyto webové stránky....
30.01.2017 18:57

OHLÉDNUTÍ ZA FARÁŘSKÝM KURZEM 2017

  Jak funguje moc? Takové bylo téma letošního farářského kurzu, který se v druhé půlce ledna konal v Praze. Většina programu se odehrála v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. O Božím království a...
29.01.2017 20:22

PROHLÁŠENÍ SYNODNÍ RADY K ODSOUZENÍ PANA JAŠKA V SÚDÁNU

  Od loňského zadržení a obvinění pana Petra Jaška v Súdánu sdílíme obavy o jeho osud. Jsme pobouřeni výši trestu, k němuž byl súdánským soudem dne 29.1. odsouzen. Vyzýváme české ministerstvo zahraničních věcí, aby co...
25.01.2017 15:33

JMENOVÁNÍ NOVÉHO ŘEDITELE DIAKONIE ČCE

  Novým ředitelem Diakonie Českobratrské církve evangelické se od 1. dubna stane Jan Soběslavský, který je v současné době ředitelem brněnského střediska a členem správní rady Diakonie ČCE. Do funkce jej jmenovala synodní...

Statut poradního odboru pro otázky životního prostředí

I.

 1. Poradní odbor pro otázky životního prostředí (dále jen POŽP) je poradním odborem synodní rady zřízeným dne 23. února 2010 na základě ustanovení § 28 odst. 7 Církevního zřízení.
 2. POŽP plní zejména tyto úkoly:
  1. sleduje problematiku životního prostředí v církvi i mimo ni a z vlastní iniciativy upozorňuje synodní radu na témata vyžadující pozornost;
  2. pracuje na řešení úkolů a pověření daných usnesením synodní rady;
  3. pokud to situace vyžaduje, spolupracuje na úkolech s ostatními PO;
  4. předkládá vlastní podněty a návrhy k rozvíjení diskuse o práci POŽP v církvi;
  5. k plnění jednotlivých úkolů si může přizvat ke spolupráci další členy církve;
  6. plní případně další úkoly vyplývající ze zasedání synodní rady.
 3. Členy a předsedu POŽP jmenuje a odvolává synodní rada. Členem POŽP jmenuje synodní rada také vždy jednoho ze svých členů. Rezignaci na své členství podávají členové POŽP písemně synodní radě.
 4. POŽP je za svou činnost odpovědný synodní radě.

 

II.

 1. POŽP se schází podle potřeby.
 2. Pokud POŽP výjimečně jedná per rollam, potvrdí v další schůzi výsledek jednání a písemně ho zaznamená v zápise z této schůze.
 3. Při plnění jednotlivých úkolů může POŽP přizvat ke spolupráci další osoby podle svého uvážení.
 4. S úkoly, které pro POŽP vyplývají ze zasedání synodní rady, seznámí předsedu sekretariát Ústřední církevní kanceláře (dále jen ÚCK).
 5. Schůzi POŽP svolává předseda. O konání schůze informuje předseda sekretariát ÚCK, který v případě, že se má schůze konat v Husově domě, zajistí zasedací místnost.
 6. Nejméně pět dní před konáním schůze rozešle předseda členům POŽP program schůze a další podklady pro jednání.
 7. Z každé schůze POŽP je vyhotoven zápis podle vzoru uvedeného v příloze, který je zaslán členům POŽP k vyjádření. Pokud členové POŽP do sedmi kalendářních dnů nevznesou proti obsahu zápisu námitky nebo se k němu nevyjádří, předseda zápis podepíše a zašle sekretariátu ÚCK, který s jeho zněním seznámí synodní radu. Má-li některý z členů POŽP proti obsahu zápisu námitky, musí být zápis projednán a schválen v nejbližší schůzi POŽP. Schválený a podepsaný zápis je uložen v sekretariátu ÚCK.


III.

 1. Členové odboru POŽP jsou povinni:
  1. účastnit se schůzí POŽP a svoji případnou neúčast řádně omluvit;
  2. plnit úkoly vyplývající z činnosti POŽP;
  3. podklady pro schůze POŽP zasílat nejpozději sedm dní před konáním schůze.
 2. Členové POŽP mají právo na náhradu jízdních výdajů a stravné ve výši stanovené směrnicí synodní rady o cestovních náhradách.
 3. Předseda POŽP je dále povinen:
  1. svolávat a řídit schůze POŽP a pokud nemůže být z vážných důvodů přítomen, zajistit, aby řízením schůze byl pověřen jiný člen POŽP.
  2. vést ve spolupráci se sekretariátem ÚCK agendu POŽP, řádně a včas zasílat programy schůzí a zápisy;
  3. jsou-li POŽP svěřeny dlouhodobé úkoly, vypracovávat jednou ročně vždy k 15. září plán činnosti POŽP pro následující rok;
  4. dbát na řádné plnění úkolů vyplývajících z čl. I odst. 2 a informovat o jejich plnění synodní radu prostřednictvím zápisů ze schůzí;
  5. jednou ročně vždy k 15. březnu informovat synodní radu o činnosti POŽP včetně přehledu stavu plnění úkolů a přehledu účasti členů POŽP na schůzích POŽP.

 

IV.

 1. POŽP spolupracuje při své činnosti se sekretariátem ÚCK.
 2. Schůzí POŽP se kromě jmenovaných členů účastní pověřený člen SR.
 3. Vždy k 31. prosinci ekonomické oddělení ÚCK vypracuje ve spolupráci s předsedou rozpočet POŽP pro příslušný kalendářní rok, dbá o jeho řádné plnění a v případě jeho překročení informuje o této skutečnosti i s řádným zdůvodněním svého zástupce SR.
 4. POŽP pro svoji činnost využívá prostory a kancelářské vybavení Husova domu.

V.

 1. POŽP spolupracuje při své činnosti s ostatními poradními odbory a komisemi synodní rady.
 2. POŽP je oprávněn v rámci své činnosti stanovené v čl. I žádat vyjádření jiných poradních odborů a komisí synodní rady a je povinen na žádost jiných poradních odborů a komisí synodní rady vypracovat své vyjádření. Žádost o vyjádření zasílá předseda POŽP přímo předsedovi jiného poradního odboru či komise. O žádosti vždy vyrozumí synodní radu.

 

VI.

 1. Tento statut nabývá platnosti a účinnosti schválením synodní radou.
 2. Synodní rada schválila tento statut na svém zasedání dne 10. srpna 2010

Příloha statutu POŽP: Vzor zápisu

 

Zápis ze schůze POŽP konané dne ….. v …..

Přítomni:

Omluveni:

Schůze zahájena v …...

Zahájení (dle JVŘ čl. 34 odst. 1 a čl. 28 odst. 6): kdo vedl modlitbu (příp. čtení a píseň)

Kontrola plnění úkolů:

Shrnutí jednání per rollam konaného mezi dvěma schůzemi: vyplývá-li to z charakteru projednávané věci, mělo by mít strukturu záznamu obdobnou struktuře záznamu ústně projednávaných bodů (viz níže)

Projednávané body:

 1. označení projednávaného bodu (jedná-li se o úkol zadaný synodní radou, je třeba uvést číslo titulu, příp. též číslo usnesení synodu, na něž tento titul navazuje)
 2. základní charakteristika projednávaného bodu, odkaz na předkládaný materiál apod.
 3. nejdůležitější body diskuze
 4. závěr – v závěru by měly být zřetelně označeny:
  1. úkoly pro jednotlivé členy POŽP s vymezením obsahu a stanovením termínu plnění
  2. sdělení a podněty pro synodní radu – použijte přiložený formulář

Přehled nových a trvajících úkolů:

Datum příští schůze:

Schůze ukončena v …...

Zapsal: …..

Podpis předsedy

Přílohy: Přílohou zápisu jsou podklady pro jednání POŽP.

 

 

 

 

 

Podání podnětu POŽP pro synodní radu

č.

 

 

Charakteristika:

 

/příp. příloha: /

 

Případný návrh řešení:

 

Očekávaný výstup ze SR:

Celkem 0 komentářů Komentovat
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít